Pal­ve­lut

Pal­ve­lu­lu­paus

Ter­ve­tu­loa kai­kil­le avoi­meen Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kir­jas­toon. Pal­ve­lem­me Kare­lian opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa sekä mui­ta asiak­kai­ta. Tar­joam­me ajan­mu­kai­set tilat ja väli­neet sekä ajan­ta­sais­ta amma­til­lis­ta ja tie­teel­lis­tä tie­toa opin­to­jen, ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen tuek­si. Annam­me tie­don­han­kin­nan ope­tus­ta Kare­lian opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le. Tavoit­tee­nam­me on, että opis­ke­li­jat saa­vat erin­omai­set tie­don­han­kin­ta­tai­dot työ­elä­mää var­ten. Kehi­täm­me kir­jas­to­pal­ve­lu­ja saa­mam­me palaut­teen perus­teel­la, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa asiak­kai­den kans­sa.

Asia­kas­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teet

Kir­jas­tom­me asia­kas­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teet ovat:

  • Pal­ve­lum­me on vas­tuul­lis­ta, ystä­väl­lis­tä, tas­a­puo­lis­ta ja teho­kas­ta.
  • Kan­nus­tam­me asiak­kai­ta oma­toi­mi­suu­teen kir­jas­ton käy­tös­sä ja tie­don­han­kin­nas­sa.
  • Huo­mioim­me asiak­kaat ja pal­ve­lem­me hei­tä yksi­löl­li­ses­ti resurs­sit huo­mioi­den. Hoi­dam­me asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teet lop­puun saak­ka.
  • Ker­rom­me pal­ve­luis­tam­me aktii­vi­ses­ti ja opas­tam­me asiak­kai­tam­me käyt­tä­mään kir­jas­ton pal­ve­lu­ja.
  • Käy­täm­me asia­kas­pa­lau­tet­ta pal­ve­lui­dem­me laa­dun paran­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen sekä muu­tok­sien enna­koin­tiin.

Kir­jas­to ver­kos­sa

Kir­jas­ton verk­ko­ko­koel­mat löy­ty­vät Kare­lia-Fin­nas­ta

Seu­raa mei­tä Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa (lin­kit avau­tu­vat uuteen väli­leh­teen). Tie­do­tam­me kir­jas­ton aukio­loa­jois­ta, tapah­tu­mis­ta ym. net­ti­si­vuil­lam­me, Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa. Pal­ve­lem­me myös cha­tis­sä (chat­ti löy­tyy Kare­lia-Fin­nas­ta tai kir­jas­ton sivul­ta Pakis­ta).

Jos sinul­la on luke­mi­ses­te

Jos sinul­la on luki­vai­keus, oppi­mis­vai­keus tai muu oppi­mis­ta han­ka­loit­ta­va asia, saat kir­jas­ton kaut­ta tun­nuk­set Celia-verk­ko­kir­jas­toon. Celia tuot­taa ja välit­tää kir­jal­li­suut­ta saa­vu­tet­ta­vas­sa muo­dos­sa: esi­mer­kik­si ääni­kir­joi­na, pis­te­kir­joi­na ja elekt­ro­ni­si­na kir­joi­na. Ota ensin yhteyt­tä opin­to­ku­raat­to­ri Päi­vi Laak­ko­seen. Kun olet tavan­nut opin­to­ku­raat­to­rin, ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me. Sovim­me kans­sa­si tapaa­mi­sa­jan, tal­len­nam­me tie­to­si ja teem­me sinul­le käyt­tä­jä­tun­nuk­sen Celia-pal­ve­luun. Lisä­tie­to­ja Celian pal­ve­luis­ta kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jal­le.

Han­kin­ta

Han­kim­me kir­jas­toon amma­til­lis­ta ja tie­teel­lis­tä aineis­toa ammat­ti­kor­kea­kou­lun kou­lu­tus­aloil­ta. Tavoit­tee­na ovat ajan­ta­sai­set, jat­ku­vas­ti uusiu­tu­vat ja riit­tä­vät kokoel­mat. Kokoel­mam­me sisäl­tä­vät kir­jo­ja, leh­tiä, opin­näy­te­töi­tä ja av-aineis­to­ja sekä pai­net­tu­na että ver­kos­sa. Ehdo­ta täl­lä lomak­keel­la kir­jas­toon han­kit­ta­vak­si sel­lais­ta aineis­toa, mitä kokoel­mis­tam­me puut­tuu. Int­ras­sa on hen­ki­lö­kun­nan ohjeet kir­jas­to­han­kin­nois­ta. Kir­jas­ton kokoel­mien yllä­pi­toa ohjaa kokoel­ma­po­li­tiik­ka.

Jul­kai­su­pal­ve­lut

Link­ki Jul­kai­su­toi­min­nan sivuil­le

Kau­ko­pal­ve­lut

Link­ki kir­jas­ton Kau­ko­pal­ve­lut-sivul­le

Kare­lia-shop

Link­ki Kare­lia-Shop ‑sivul­le

Pal­ve­lu­hin­nas­to

Link­ki kir­jas­ton pal­ve­lu­hin­nas­toon