Työ­voi­ma­kou­lu­tus ja val­men­nus

Vah­vis­ta ase­maa­si työ­elä­mäs­sä työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sel­la ja val­men­nuk­sel­la

Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä­nä on kehit­tää ja yllä­pi­tää amma­til­lis­ta osaa­mis­ta sekä edis­tää työl­lis­ty­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti työt­tö­mil­le tai työt­tö­myy­su­han alai­sil­le oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­neil­le aikui­sil­le. Käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä kou­lu­tuk­sel­la täy­den­ne­tään aiem­min han­kit­tua ammat­ti­tai­toa.

Työ- ja elin­kei­no­hal­lin­to rahoit­taa kou­lu­tus­ta, joka on opis­ke­li­joil­le mak­su­ton­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­val­le mak­se­taan kou­lu­tuk­sen ajal­ta sitä työt­tö­myy­se­tuut­ta (ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa tai työ­mark­ki­na­tu­kea), johon hänel­lä on oikeus työt­tö­mä­nä olles­saan, sekä lisäk­si yllä­pi­to­kor­vaus­ta. Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­seen hae­taan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kaut­ta. TE-toi­mis­to valit­see kou­lu­tuk­seen pää­se­vät opis­ke­li­jat.

Val­men­nus­ten teh­tä­vä­nä on tukea työl­lis­ty­mis­tä lyhyt­kes­toi­sil­la työnhaku‑, ura- ja työ­hön­val­men­nuk­sil­la. Pal­ve­lut ovat osal­lis­tu­jil­le mak­sut­to­mia ja nii­hin ilmoit­tau­du­taan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kaut­ta.

Haet­ta­vat työ­voi­ma­kou­lu­tuk­set ja val­men­nuk­set

Haet­ta­va­na ole­vat työ­voi­ma­kou­lu­tuk­set ja val­men­nuk­set TE-pal­ve­lu­jen sivuil­la: www.te-palvelut.fi

Älyk­kääs­ti töi­hin ‑pro­jek­tio­saa­ja­val­men­nus

Haluat­ko kehit­tää pro­jek­ti­toi­min­nan osaa­mis­ta­si ja olet­ko hake­mas­sa töi­tä? Haluat­ko laa­jen­taa osaa­mis­ta­si tii­mi­työs­ken­te­lys­tä ja yri­ty­syh­teis­työs­tä? Älyk­kääs­ti töi­hin ‑pro­jek­tio­saa­ja­val­men­nus on väy­lä­si työ­elä­mään. Voit tämän val­men­nuk­sen kaut­ta suun­tau­tua sinua kiin­nos­ta­viin teh­tä­viin ja samal­la päi­vit­tää osaa­mi­se­si tule­vai­suu­den pro­jek­tio­saa­mi­sen tai­dol­la ja tie­doil­la. Val­men­nuk­ses­sa ole­vat kou­lut­tau­tu­vat tule­vai­suu­den pro­jek­tio­saa­jik­si, pereh­ty­vät käy­tän­nön tii­mi­pe­rus­tei­sen teke­mi­sen kaut­ta oike­aan yri­tys­haas­tee­seen ja raken­ta­vat samal­la itsel­leen ja yri­tyk­sen tavoit­tei­ta täy­den­tä­vän teh­tä­vän­ku­van.

Lue lisää val­men­nuk­ses­ta

Älyk­kääs­ti työ­ural­le ‑val­men­nus

Haluat­ko ede­tä koh­ti unel­mia­si? Olet­ko 17 – 29 vuo­tias nuo­ri vail­la amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta tai haluat­ko vaih­taa alaa? Haluat­ko kir­kas­taa ura­va­lin­taa­si tai poh­tia työl­lis­ty­mis­tä­si? Älyk­kääs­ti työ­ural­le ‑val­men­nuk­ses­sa saat rea­lis­ti­set ja kon­kreet­ti­set askel­mer­kit oman ura­pol­kusi raken­ta­mi­seen.

Lue lisää val­men­nuk­ses­ta

Työt­tö­myy­se­tuu­del­la tuet­tu omaeh­toi­nen opis­ke­lu

Vuo­den 2010 alus­ta läh­tien on voi­nut tie­tyin edel­ly­tyk­sin opis­kel­la pää­toi­mi­sia omaeh­toi­sia opin­to­ja menet­tä­mät­tä työt­tö­myy­se­tuut­ta. Opis­ke­lun tuke­mi­ses­ta sovi­taan TE-toi­mis­tos­sa. Työt­tö­myy­se­tuu­den tasos­ta saa tar­kem­pia tie­to­ja omas­ta työt­tö­myys­kas­sas­ta tai Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sel­ta.

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167