Työvoi­ma­kou­lu­tus ja valmennus


Vahvista asemaasi työelä­mässä työvoi­ma­kou­lu­tuk­sella ja valmennuksella

Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tehtä­vänä on kehit­tää ja yllä­pi­tää amma­til­lista osaa­mista sekä edistää työl­lis­ty­mistä. Se on tarkoi­tettu ensi­si­jai­sesti työt­tö­mille tai työt­tö­myy­su­han alai­sille oppi­vel­vol­li­suu­tensa suorit­ta­neille aikui­sille. Käytän­nön­lä­hei­sellä koulu­tuk­sella täyden­ne­tään aiemmin hankit­tua ammattitaitoa.

Työ- ja elin­kei­no­hal­linto rahoit­taa koulu­tusta, joka on opis­ke­li­joille maksu­tonta. Koulu­tuk­seen osal­lis­tu­valle makse­taan koulu­tuk­sen ajalta sitä työt­tö­myy­se­tuutta (ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa tai työmark­ki­na­tu­kea), johon hänellä on oikeus työt­tö­mänä olles­saan, sekä lisäksi yllä­pi­to­kor­vausta. Työvoi­ma­kou­lu­tuk­seen haetaan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kautta. TE-toimisto valit­see koulu­tuk­seen pääse­vät opiskelijat.

Valmen­nus­ten tehtä­vänä on tukea työl­lis­ty­mistä lyhyt­kes­toi­silla työn­haku-, ura- ja työhön­val­men­nuk­silla. Palve­lut ovat osal­lis­tu­jille maksut­to­mia ja niihin ilmoit­tau­du­taan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton kautta.

Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sia ja valmennuksia

Haet­ta­vana olevat työvoi­ma­kou­lu­tuk­set ja valmen­nuk­set TE-palve­lu­jen sivuilla: www.te-palvelut.fi

Kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulutus 

Haluatko tehos­taa työl­lis­ty­mis­täsi asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin Suomessa? Hae mukaan kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulu­tuk­seen (KAVA)! 

Työvoi­ma­kou­lu­tus edistää amma­til­li­sia valmiuk­siasi ja työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­to­jasi ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­tel­man tuke­maan työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa luot verkos­toja ja harjoit­te­let hake­mista osaa­mis­tasi ja vahvuuk­siasi vastaa­viin töihin. Lisäksi opit toimi­maan erilai­sissa työelä­män vies­tin­tä­ti­lan­teissa ja osaat laatia työelä­mässä tarvit­ta­via tekstejä.

Koulu­tus on tarkoi­tettu korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille, jotka asuvat Pohjois-Karja­lassa tai Pohjois-Savossa. 

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja hae ajalla 19.6. – 8.9.2023.

Älyk­käästi töihin – Tule­vai­suu­den työn osaaja -koulutus

Täydennä osaa­mis­tasi tule­vai­suu­den työn tiedoilla ja taidoilla. Vastaa osaa­mi­sel­lasi digi­ta­li­saa­tion ja työn murrok­sen tuomiin haas­tei­siin, jotka aset­ta­vat uuden­lai­sia osaa­mis­vaa­ti­muk­sia korkea­kou­lu­te­tuille työn­ha­ki­joille. Digi­ta­li­saa­tio, työn murros ja ilmas­ton muutos aset­ta­vat uuden­lai­sia osaa­mis­vaa­ti­muk­sia korkea­kou­lu­te­tuille, jotka pyrki­vät eri alojen esimies- ja johto­teh­tä­viin sekä asian­tun­ti­ja­työ­hön.
Lue lisää koulu­tuk­sesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Verk­ko­pe­da­go­gii­kan koulutus

Verk­ko­pe­da­go­gii­kan koulu­tus on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Itä-Suomen yliopis­ton yhteis­työssä toteut­tama työvoi­ma­kou­lu­tus, joka vastaa työn murrok­sen myötä synty­viin uusiin osaa­mis­tar­pei­siin. Tavoit­teena on kehit­tää verk­ko­pe­da­go­gista erityis­osaa­mis­tasi vastaa­maan nyky­päi­vän ja tule­vai­suu­den työelä­män tarpeita sekä tarjota sinulle taitoja, joilla erot­tau­dut muista työn­ha­ki­joista ja joiden avulla voit työl­lis­tyä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioi­hin, yrityk­siin tai muihin orga­ni­saa­tioi­hin verk­ko­pe­da­go­giik­kaa hyödyn­tä­viin työteh­tä­viin. Koulu­tus tuottaa moni­puo­li­sia verk­ko­pe­da­go­gii­kan osaajia, joiden osaa­mista voidaan hyödyn­tää erilai­sissa opetus- ja koulu­tus­teh­tä­vissä sekä koulu­tus­ten suun­nit­te­lussa ja kehit­tä­mi­sessä.
Lue lisää koulutuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Älyk­käästi töihin – Projektiosaajakoulutus

Haluatko kehit­tää projek­ti­toi­min­nan osaa­mis­tasi ja oletko hake­massa töitä? Haluatko laajen­taa osaa­mis­tasi tiimi­työs­ken­te­lystä ja yrity­syh­teis­työstä? Älyk­käästi töihin -projek­tio­saa­ja­kou­lu­tus on väyläsi työelä­mään. Voit tämän koulu­tuk­sen kautta suun­tau­tua sinua kiin­nos­ta­viin tehtä­viin ja samalla päivit­tää osaa­mi­sesi tule­vai­suu­den projek­tio­saa­mi­sen taidolla ja tiedoilla. Valmen­nuk­sessa pereh­dyt käytän­nön tiimi­työ­hön ja työelä­män projek­tiin sekä raken­nat omaa ja yrityk­sen tavoit­teita täyden­tä­vän tehtä­vän­ku­van.
Lue lisää koulutuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Älyk­käästi työuralle -valmennus

Haluatko edetä kohti unel­miasi? Oletko 17 – 29 vuotias nuori vailla amma­til­lista koulu­tusta tai haluatko vaihtaa alaa? Haluatko kirkas­taa urava­lin­taasi tai pohtia työl­lis­ty­mis­täsi? Älyk­käästi työuralle -valmen­nuk­sessa saat realis­ti­set ja konkreet­ti­set askel­mer­kit oman urapol­kusi rakentamiseen.

”Koin kurs­sista olleen minulle paljon hyötyä erityi­sesti omien ajatus­ten ja toivei­den selkeyt­tä­mi­sen kannalta. Yksi­lö­val­men­nuk­sen jälkeen on helppo jatkaa konkreet­ti­sesti kohti tavoit­teita.”
Lue lisää valmennuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Työt­tö­myy­se­tuu­della tuettu omaeh­toi­nen opiskelu

Voit tietyin edel­ly­tyk­sin opis­kella päätoi­mi­sia omaeh­toi­sia opin­toja menet­tä­mättä työt­tö­myy­se­tuutta. Opis­ke­lun tuke­mi­sesta sovi­taan TE-toimis­tossa. Työt­tö­myy­se­tuu­den tasosta saa tarkem­pia tietoja omasta työt­tö­myys­kas­sasta tai Kansaneläkelaitokselta.

Yhteys­tie­dot

Harri Mikko­nen
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167