Työvoi­ma­kou­lutus ja valmennus


Vahvista asemaasi työelä­mässä työvoi­ma­kou­lu­tuk­sella ja valmennuksella

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllis­ty­mistä. Se on tarkoi­tettu ensisi­jai­sesti työttö­mille tai työttö­myy­suhan alaisille oppivel­vol­li­suu­tensa suorit­ta­neille aikui­sille. Käytän­nön­lä­hei­sellä koulu­tuk­sella täyden­netään aiemmin hankittua ammattitaitoa.

Työ- ja elinkei­no­hal­linto rahoittaa koulu­tusta, joka on opiske­li­joille maksu­tonta. Koulu­tukseen osallis­tu­valle maksetaan koulu­tuksen ajalta sitä työttö­myy­se­tuutta (ansio­päi­vä­rahaa, perus­päi­vä­rahaa tai työmark­ki­na­tukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpi­to­kor­vausta. Työvoi­ma­kou­lu­tukseen haetaan työ- ja elinkei­no­toi­miston kautta. TE-toimisto valitsee koulu­tukseen pääsevät opiskelijat.

Valmen­nusten tehtävänä on tukea työllis­ty­mistä lyhyt­kes­toi­silla työnhaku-, ura- ja työhön­val­men­nuk­silla. Palvelut ovat osallis­tu­jille maksut­tomia ja niihin ilmoit­tau­dutaan työ- ja elinkei­no­toi­miston kautta.

Työvoi­ma­kou­lu­tuksia ja valmennuksia

Haettavana olevat työvoi­ma­kou­lu­tukset ja valmen­nukset TE-palve­lujen sivuilla: www.te-palvelut.fi

Kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulutus 

Haluatko tehostaa työllis­ty­mistäsi asian­tun­ti­ja­teh­täviin Suomessa? Hae mukaan kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulu­tukseen (KAVA)! 

Työvoi­ma­kou­lutus edistää ammatil­lisia valmiuk­siasi ja työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­tojasi ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­telman tukemaan työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa luot verkostoja ja harjoit­telet hakemista osaamistasi ja vahvuuk­siasi vastaaviin töihin. Lisäksi opit toimimaan erilai­sissa työelämän viestin­tä­ti­lan­teissa ja osaat laatia työelä­mässä tarvit­tavia tekstejä.

Koulutus on tarkoi­tettu korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille, jotka asuvat Pohjois-Karja­lassa tai Pohjois-Savossa. 

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja hae ajalla 19.6. – 8.9.2023.

Älykkäästi töihin – Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla. Vastaa osaami­sellasi digita­li­saation ja työn murroksen tuomiin haasteisiin, jotka asettavat uuden­laisia osaamis­vaa­ti­muksia korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Digita­li­saatio, työn murros ja ilmaston muutos asettavat uuden­laisia osaamis­vaa­ti­muksia korkea­kou­lu­te­tuille, jotka pyrkivät eri alojen esimies- ja johto­teh­täviin sekä asian­tun­ti­ja­työhön.
Lue lisää koulu­tuk­sesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Verkko­pe­da­go­giikan koulutus

Verkko­pe­da­go­giikan koulutus on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­työssä toteuttama työvoi­ma­kou­lutus, joka vastaa työn murroksen myötä syntyviin uusiin osaamis­tar­peisiin. Tavoit­teena on kehittää verkko­pe­da­go­gista erityis­osaa­mistasi vastaamaan nykypäivän ja tulevai­suuden työelämän tarpeita sekä tarjota sinulle taitoja, joilla erottaudut muista työnha­ki­joista ja joiden avulla voit työllistyä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioihin, yrityksiin tai muihin organi­saa­tioihin verkko­pe­da­go­giikkaa hyödyn­täviin työteh­täviin. Koulutus tuottaa monipuo­lisia verkko­pe­da­go­giikan osaajia, joiden osaamista voidaan hyödyntää erilai­sissa opetus- ja koulu­tus­teh­tä­vissä sekä koulu­tusten suunnit­te­lussa ja kehit­tä­mi­sessä.
Lue lisää koulutuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Älykkäästi töihin – Projektiosaajakoulutus

Haluatko kehittää projek­ti­toi­minnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimi­työs­ken­te­lystä ja yrity­syh­teis­työstä? Älykkäästi töihin -projek­tio­saa­ja­kou­lutus on väyläsi työelämään. Voit tämän koulu­tuksen kautta suuntautua sinua kiinnos­taviin tehtäviin ja samalla päivittää osaamisesi tulevai­suuden projek­tio­saa­misen taidolla ja tiedoilla. Valmen­nuk­sessa perehdyt käytännön tiimi­työhön ja työelämän projektiin sekä rakennat omaa ja yrityksen tavoit­teita täyden­tävän tehtä­vän­kuvan.
Lue lisää koulutuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Älykkäästi työuralle -valmennus

Haluatko edetä kohti unelmiasi? Oletko 17 – 29 vuotias nuori vailla ammatil­lista koulu­tusta tai haluatko vaihtaa alaa? Haluatko kirkastaa urava­lin­taasi tai pohtia työllis­ty­mistäsi? Älykkäästi työuralle -valmen­nuk­sessa saat realis­tiset ja konkreet­tiset askel­merkit oman urapolkusi rakentamiseen.

”Koin kurssista olleen minulle paljon hyötyä erityi­sesti omien ajatusten ja toiveiden selkeyt­tä­misen kannalta. Yksilö­val­men­nuksen jälkeen on helppo jatkaa konkreet­ti­sesti kohti tavoit­teita.”
Lue lisää valmennuksesta

Ei tällä hetkellä haussa.

Työttö­myy­se­tuu­della tuettu omaeh­toinen opiskelu

Voit tietyin edelly­tyksin opiskella päätoi­misia omaeh­toisia opintoja menet­tä­mättä työttö­myy­se­tuutta. Opiskelun tukemi­sesta sovitaan TE-toimis­tossa. Työttö­myy­se­tuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttö­myys­kas­sasta tai Kansaneläkelaitokselta.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167