Avoimen AMK:n opinnot lukiolaisille

Opintoja järjes­tetään eri tavoin:

  • lähio­pinnot (L) tarkoit­tavat osallis­tu­mista oppitun­neille ja erilaisten tehtävien tekemistä,
  • verkko-opinnot (V) suori­tetaan Moodle-ympäris­tössä itselle sopivana ajankohtana,
  • monimuoto-opinnoissa (M) on lähita­paa­misia oppitun­neilla ja itsenäi­sesti suori­tet­tavia tehtäviä.

Lähio­pinnot ja -tapaa­miset järjes­tetään Joensuussa Karelian tiloissa tai omalla lukiollasi sopimuksen mukaan.

Jos et löydä itsellesi sopivia opintoja, voit ilmoit­tautua myös muille avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa oleville opintojaksoille.

Toimi näin! – Ilmoittautumisohjeet

Opinto­jak­so­ku­vaukset ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat linkeistä. 

Opinnot ovat lukio­lai­sille maksut­tomia. Poikkeuksen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Kun ilmoit­taudut opinto­jak­solle, valitse ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keelta ilmoit­tau­tu­mis­tyy­piksi > Olen toisen asteen (lukio tai ammatil­linen oppilaitos) opiskelija ja opinnoista on sovittu oppilai­tok­sessani. Lisää Lisätiedot-kenttään lukio, jossa opiskelet.

Huomioi ilmoit­tau­tu­mi­sajat. Ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä saat vielä vahvis­tus­viestin opintojen alkamisesta.

Suorit­ta­mastasi opinto­jak­sosta saat opinto­re­kis­te­riotteen lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­teeseen opiskelijapalvelut(at)karelia.fi. Näet suori­tuksesi myös Oma Opinto­po­lussa.

Kevät 2023

Työelämän taito­kortit – Kortit työelämään

Osoita työnan­ta­jalle töitä hakiessasi, että sinulla on nämä tärkeät taidot hallussa!
Aineisto opiskellaan itsenäi­sesti, jonka jälkeen on testi­ti­laisuus Joensuussa.

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M


Hanki valmiudet ensia­pu­ti­lan­teissa toimimiseen.

Ensiavun perus­kurssi 1 op

Tukea tehok­kaaseen opiskeluun

Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi opiske­lijana. Opinnot ovat itsenäi­sesti suori­tet­tavia verkko-opintoja. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiske­lu­taidot 1 op V
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Harkit­setko ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pintoja? Tutustu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun eri tutkin­toihin ja luo mielikuva siitä, millaista opiskelu ja työskentely eri aloilla voi olla.

Minustako sosionomi?
Minustako fysio­te­ra­peutti?
Minustako tervey­den­hoitaja?
Minustako sairaan­hoitaja?
Minustako liike­ta­louden tradenomi?
Minustako energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri?
Minustako metsä­ta­lous­in­si­nööri?
Minustako konetek­niikan insinööri?

Ymmär­rätkö asiakasta?  – ”Asiakas­ko­ke­muk­sella menes­tykseen kohdaten, kuunnellen ja kysellen”

Mistä tekijöistä asiakas­ko­kemus muodostuu ja miten syntyy laadukas palve­lu­ko­kemus? Haluatko oppia tunnis­tamaan haastavien kohtaa­mis­ti­lan­teiden syntyyn vaikut­tavia tekijöitä sekä ennakoimaan, ja sitä kautta ehkäi­semään haastavien tilan­teiden synty­mistä. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan.

Hyvän asiakas­pal­velun puitteet
Asiakkaan kohtaa­minen
Mitä on asiakaskokemus

Gimp-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma

Opi käyttämään ilmaisen kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelman toimintoja erilaisten graafisten elementtien käyttä­miseen ja valokuvien kuvankäsittelyyn. 

Gimp-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma graafi­sessa suunnit­te­lussa 2 op

Innovaa­tiota ja liikeideoita

Kehitä uusi liikeidea, jota voidaan lähteä toteut­tamaan käytän­nössä esimer­kiksi 4H-yrityksenä!

Innovaa­tio­leiri 2 op M (maaliskuu 2023)

Ajankoh­taista asiaa matkai­lusta,
tapah­tu­ma­tuo­tan­nosta ja palve­lujen kehittämisestä

Opinnot sopivat erityi­sesti tradenomi ja restonomi -opinnoista kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Ympäristö- ja energia­ky­sy­mykset 

Tartu ajankoh­taisiin aiheisiin!

Kiertotalous.nyt 3 op V
Näkökulmia biota­louteen 2 op V
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 3 op V
Kotita­louden energian­sääs­tö­toimet 2 op V

Kielio­pintoja

Jos epäilet, etteivät ruotsin tai englannin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op V
Boost Your English Skills! 3 op

Lisätietoa opinnoista:

Jatkuvan oppimisen suunnit­telija 
Katja Hirvonen
katja.hirvonen(at)karelia.fi 
050 5660278