Karelian opiskelijapooli

Avoimen AMK:n opinnot lukiolaisille

Opin­toja järjes­te­tään eri tavoin:

  • lähio­pin­not (L) tarkoit­ta­vat osal­lis­tu­mista oppi­tun­neille ja erilais­ten tehtä­vien tekemistä,
  • verkko-opinnot (V) suori­te­taan Moodle-ympä­ris­tössä itselle sopi­vana ajankohtana,
  • moni­muoto-opin­noissa (M) on lähi­ta­paa­mi­sia oppi­tun­neilla ja itse­näi­sesti suori­tet­ta­via tehtäviä.

Lähio­pin­not ja -tapaa­mi­set järjes­te­tään Joen­suussa Kare­lian tiloissa tai omalla lukiol­lasi sopi­muk­sen mukaan.

Jos et löydä itsel­lesi sopivia opin­toja, voit ilmoit­tau­tua myös muille avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­nassa oleville opintojaksoille.

Toimi näin! – Ilmoittautumisohjeet

Huomioi ilmoit­tau­tu­mi­sa­jat. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä saat vielä vahvis­tus­vies­tin opin­to­jen alkamisesta.

Suorit­ta­mas­tasi opin­to­jak­sosta saat opin­to­re­kis­te­riot­teen lähet­tä­mällä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen opiskelijapalvelut(at)karelia.fi. Näet suori­tuk­sesi myös Oma Opin­to­po­lussa.

Syksy 2023

Työelä­män taito­kor­tit – Kortit työelämään

Osoita työnan­ta­jalle töitä hakies­sasi, että sinulla on nämä tärkeät taidot hallussa!
Aineisto opis­kel­laan itse­näi­sesti, jonka jälkeen on testi­ti­lai­suus Joensuussa.

Hygie­nia­passi – Majoi­tus- ja ravit­se­mis­ti­lo­jen hygie­nia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alko­ho­li­juo­mien lain­sää­däntö 1 op M

Tukea tehok­kaa­seen opis­ke­luun ja työn hakuun

Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi opis­ke­li­jana. Opinnot ovat itse­näi­sesti suori­tet­ta­via verkko-opintoja. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Tiedon­han­kin­nan perus­teet 1 op V
Onnistu työn­haussa 2 op V (Tulossa myöhemmin)

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Harkit­setko ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toja? Tutustu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun eri tutkin­toi­hin ja luo mieli­kuva siitä, millaista opis­kelu ja työs­ken­tely eri aloilla voi olla.

Minus­tako sosio­nomi?
Minus­tako fysio­te­ra­peutti?
Minus­tako tervey­den­hoi­taja?

Minus­tako gero­nomi?
Minus­tako sairaan­hoi­taja?
Minus­tako liike­ta­lou­den trade­nomi?
Minus­tako energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nööri?
Minus­tako metsä­ta­lous­in­si­nööri?
Minus­tako kone­tek­nii­kan insi­nööri?

Minus­tako raken­nus­tek­nii­kan insi­nööri?
Minus­tako talo­tek­nii­kan insi­nööri?
Minus­tako media­nomi? (Tulossa keväällä 2024)
Minus­tako resto­nomi (Tulossa keväällä 2024)

Ymmär­rätkö asia­kasta?  – ”Asia­kas­ko­ke­muk­sella menes­tyk­seen kohda­ten, kuun­nel­len ja kysellen”

Mistä teki­jöistä asia­kas­ko­ke­mus muodos­tuu ja miten syntyy laadu­kas palve­lu­ko­ke­mus? Haluatko oppia tunnis­ta­maan haas­ta­vien kohtaa­mis­ti­lan­tei­den syntyyn vaikut­ta­via teki­jöitä sekä enna­koi­maan, ja sitä kautta ehkäi­se­mään haas­ta­vien tilan­tei­den synty­mistä. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan.

Hyvän asia­kas­pal­ve­lun puit­teet
Asiak­kaan kohtaa­mi­nen
Mitä on asiakaskokemus

Koodausta vasta-alka­jille

Crea­tive Coding for Beginners

Ympä­ristö- ja ener­gia­ky­sy­myk­set 

Tartu ajan­koh­tai­siin aiheisiin!

Kiertotalous.nyt 3 op V
Näkö­kul­mia biota­lou­teen 2 op V
Ilmas­to­vii­saan toimin­nan perus­teet 3 op V
Koti­ta­lou­den ener­gian­sääs­tö­toi­met 2 op V
Kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­nossa 2 op V

Kielio­pin­toja

Jos epäilet, ettei­vät ruotsin tai englan­nin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne vään­ne­tään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englan­nin kielen perus­kie­liop­pia itse­näi­sesti verkko-opintoina!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruot­sia 3 op V
English Refres­her 3 op V
Boost Your English Skills! 3 op V (Tulossa myöhem­min)

Mate­ma­tii­kan ja fysii­kan valmen­ta­vat opinnot

Insi­nöö­rio­pin­toi­hin valmen­tava mate­ma­tiikka 1-3 3 op V
Valmen­tava fysiikka 1 op V

Lisä­tie­toa opinnoista:

Jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija 
Katja Hirvo­nen
katja.hirvonen(at)karelia.fi 
050 5660278