Insi­nööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Opis­kele kestä­vyys­haas­tei­den ratkai­si­jaksi. Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka on yksi voimak­kaim­min kasva­vista teol­li­suu­den ja yritys­toi­min­nan aloista. Asian­tun­ti­juutta tarvi­taan koko ajan enemmän kaikilla yhteis­kun­nan sektoreilla.

Päivä­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja: 40
 • Tutkin­non laajuus: 240 opintopistettä
 • Kesto: 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­ni­mike: Insi­nööri (AMK)
 • Koulu­tus­paikka: Wärt­silä-kampus
 • Opetus tapah­tuu pääsään­töi­sesti klo 8-18

Hake­mi­nen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 20, yo-todis­tus­va­linta 10, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 10

Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka vastaa yhteis­kun­nan kestävyyshaasteisiin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­rinä osaat kehit­tää yritys­ten toimin­ta­ta­poja aiempaa ener­gia­te­hok­kaam­miksi ja ympä­ris­töä sääs­tä­viksi, suun­ni­tella uusiu­tu­van ener­gian ratkai­suja, analy­soida ympä­ris­tön tilaa ja kehit­tää kiertotaloutta.

Opin­to­jen aikana sinulle muodos­tuu vahva perusta uusiu­tu­van ener­gian, ympä­ris­tö­tek­nii­kan, kier­to­ta­lou­den ja pääs­tö­jen­hal­lin­nan työteh­tä­viin. Opinnot antavat valmiuk­sia toimia energia- ja ympä­ris­tö­alan suun­nit­telu-, tutki­mus-, tuote­ke­hi­tys- ja viran­omais­teh­tä­vissä sekä itse­näi­senä yrit­tä­jänä. Kansain­vä­lis­ten opin­to­jen myötä saat valmiuk­sia myös kansain­vä­li­selle uralle.

Työl­lis­ty­mis­täsi edesaut­taa yhteis­kun­nal­li­nen tarve kier­to­ta­lou­den, resurs­si­te­hok­kuu­den ja kestä­vän ener­gian osaa­mi­selle.  Energia- ja ympä­ris­tö­tek­ni­sen osaa­mi­sen kysyntä kasvaa valta­kun­nal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti. Erikois­osaa­mista tarvi­taan myös toimia­loilla, joissa paikal­li­sista uusiu­tu­vista raaka-aineista tuote­taan korkean arvon­li­sän tuotteita.

Energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­rinä työelämässä

Energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nöö­rinä toimit suun­nit­telu-, tutki­mus- ja tuote­ke­hi­tys­teh­tä­vissä sekä itse­näi­senä yrit­tä­jänä.  Työnan­ta­jia ovat esimer­kiksi teol­li­suus­yri­tyk­set, ympä­ristö- ja energia-alan palve­lu­yri­tyk­set, suun­nit­telu- ja konsult­ti­toi­mis­tot, kier­to­ta­lou­den yhtiöt, energia- ja vesi­lai­tok­set sekä ympäristöhallinto. 

Tehtä­vä­ni­mik­kei­täsi voivat olla esimerkiksi 

 • ener­gia­neu­voja
 • ener­giay­rit­täjä
 • kauko­läm­pö­pääl­likkö
 • kier­to­ta­lous­asian­tun­tija
 • käyt­tö­pääl­likkö
 • laatu- ja ympäristöinsinööri
 • vesis­tö­suun­nit­te­lija
 • ympä­ris­tön­suo­je­lu­tar­kas­taja
 • ympä­ris­tö­suun­nit­te­lija
 • ympä­ris­tö­pääl­likkö
 • ympä­ris­töin­si­nööri.

Sinua voisi kiin­nos­taa koulu­tuk­sis­tamme myös

Katso videoi­tamme