Categories

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Opiskele asian­tun­ti­jaksi ratkai­semaan kestä­vyys­haas­teita. Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka on yksi voimak­kaimmin kasva­vista teolli­suuden ja yritys­toi­minnan aloista. Alan asian­tun­ti­jao­saa­mista tarvitaan koko ajan enemmän kaikilla yhteis­kunnan sektoreilla.

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 40
  • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana: Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-18.

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 20, yo-todis­tus­va­linta 10, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka vastaa yhteis­kunnan kestävyyshaasteisiin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörinä osaat kehittää yritysten toimin­ta­tapoja aiempaa energia­te­hok­kaam­miksi ja ympäristöä säästä­viksi, suunni­tella uusiu­tuvan energian ratkaisuja, analy­soida ympäristön tilaa ja kehittää kiertotaloutta.

Opintojen aikana sinulle muodostuu vahva perusta uusiu­tuvan energian, ympäris­tö­tek­niikan, kierto­ta­louden ja päästö­jen­hal­linnan työteh­täviin. Opinnot antavat valmiuksia toimia energia- ja ympäris­töalan suunnittelu-, tutkimus-, tuote­ke­hitys- ja viran­omais­teh­tä­vissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Kansain­vä­listen opintojen myötä saat valmiuksia myös kansain­vä­li­selle uralle.

Työllis­ty­mistäsi edesauttaa yhteis­kun­nal­linen tarve kierto­ta­louden, resurs­si­te­hok­kuuden ja kestävän energian osaami­selle.  Energia- ja ympäris­tö­tek­nisen osaamisen kysyntä kasvaa valta­kun­nal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti. Erikois­osaa­mista tarvitaan myös toimia­loilla, joissa paikal­li­sista uusiu­tu­vista raaka-aineista tuotetaan korkean arvon­lisän tuotteita.

Insinöörinä työelä­mässä

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörinä toimit energia- ja ympäris­töalan suunnittelu-, tutkimus- ja tuote­ke­hi­tys­teh­tä­vissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.  Työnan­tajia ovat esimer­kiksi teolli­suus­yri­tykset, ympäristö- ja energia-alan palve­lu­yri­tykset, suunnittelu- ja konsult­ti­toi­mistot, kierto­ta­louden yhtiöt, energia- ja vesilai­tokset, julkisen sektorin ympäristö- ja tekniset palvelut sekä ympäristöhallinto. 

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi voivat olla esimer­kiksi energia­neuvoja, energiay­rittäjä, ympäris­töin­si­nööri, laatu- ja ympäris­töin­si­nööri, jäteneuvoja, ympäris­tön­suo­je­lu­tar­kastaja, ympäris­tön­suo­je­lusih­teeri, ympäris­tö­suun­nit­telija, ympäris­tö­asian­tuntija, kierto­ta­lous­asian­tuntija, kauko­läm­pö­pääl­likkö, vesistöasiantuntija.


Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sis­tamme myös:

Katso alan videoitamme: