Insi­nöö­ri, konetekniikka

Tut­kin­to: Tek­nii­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat: 45 Valin­ta­kurs­si 23, Todis­tus­va­lin­ta 22: yli­op­pi­las­tut­kin­to 11, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 11
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 17. — 31.3.2021
Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Maa­il­ma muut­tuu, mut­ta kone­tek­nii­kan ajan­ta­sais­ta osaa­mis­ta tar­vi­taan aina. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­van kone­tek­nii­kan insi­nöö­rin teh­tä­vä­kent­tä on hyvin laa­ja läh­tien suun­nit­te­lus­ta ja päät­tyen tuo­tan­non joh­ta­mi­seen. Ydin­osaa­mis­ta­si ovat koneen­ra­ken­nus­tek­niik­ka, tark­kuus­tek­niik­ka, kon­sep­ti­suun­nit­te­lu ja tuotantotekniikka.

Konein­si­nöö­rit työl­lis­ty­vät muun muas­sa teol­li­suu­den suun­nit­te­lun, tuo­tan­non kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen eri­ta­soi­siin teh­tä­viin. Näi­den lisäk­si konein­si­nöö­re­jä tar­vi­taan tek­ni­sen kau­pan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä ja jul­kis­hal­lin­non puo­lel­la. Konein­si­nöö­rin työ­nan­ta­jia ovat esi­mer­kik­si kone­pa­jat, suun­nit­te­lu­toi­mis­tot ja maa­han­tuo­jat. Tut­kin­to antaa myös val­miuk­sia toi­mia itse­näi­se­nä yrittäjänä.

Kone­tek­nii­kan insi­nöö­rio­pin­to­jen aika­na opit vas­taa­maan osal­ta­si suun­nit­te­lu­pro­jek­teis­ta sekä oman työ­si laa­dus­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Opin­to­je­si myö­tä kas­vat ammat­ti­lai­sek­si, joka kyke­nee kehit­tä­mään tuo­tan­to- ja suun­nit­te­lu­työ­tä sekä itse­näi­ses­ti että osa­na työyhteisöä.

Voit suo­rit­taa opin­to­si joko suun­nit­te­lu- tai tuo­tan­to­pai­not­tei­sen ohjel­man mukai­ses­ti. Valin­ta teh­dään kol­man­te­na opiskeluvuonna.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.