Categories

Insinööri (AMK), talotekniikka

Opiskele ympäris­tö­viisaan raken­ta­misen asian­tun­ti­jaksi. Talotek­niikan insinöörinä sinulla on laaja-alaiset valmiudet talotek­niikan osaamista vaativiin tehtäviin.

Päivä­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja: 45
 • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
 • Kesto: 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
 • Opetus: tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.
 • Koulu­tus­paikkaWärtsilä-kampus

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku: 15. – 30.3.2023
 • Opiske­li­ja­va­linta: valin­ta­kurssi 25, yo-todis­tus­va­linta 10, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10

Talotek­niikan insinööri on asumisen tekniikan asiantuntija

Talotek­niikan insinöörinä sinulla on laaja-alaiset valmiudet talotek­niikan osaamista vaativiin tehtäviin niin julki­selle, yksityi­selle, kolman­nelle sekto­rille tai yrittä­jäksi. Toimen­kuvasi voi liittyä esimer­kiksi suunnit­teluun, urakoinnin esimies- ja asian­tun­ti­ja­teh­täviin, laite­val­mis­tukseen tai -myyntiin, valvonta- ja viran­omais­teh­täviin tai huollon ja ylläpidon tehtäviin. 

Valmis­tut­tuasi olet ammat­ti­lainen LVI-osaami­sessa sekä kiinteistön sähkö- ja automaa­tio­asioissa. Sinulla on kattava osaaminen tieto­mal­lin­ta­mi­sessa ja raken­ta­miseen liitty­västä digita­li­saa­tiossa sekä valmiudet toimia projek­teissa ja laadun­hal­linnan tehtä­vissä. Valmis­tut­tuasi Karelian talotek­niikan koulu­tuk­sesta sinulla on hyvät perus­tiedot talotek­niikan mahdol­li­suuk­sista raken­nusten käytön­ai­kaisten hiili­pääs­töjen hallin­nasta, alallasi vallit­se­vista ympäris­tö­vas­tuista sekä elinkaariosaamisesta.

Sinulla on mahdol­lisuus suorittaa usean eri pätevyyden edellyttämä koulutus osana talotek­niikan opintojasi. Talotek­niikan koulutus mahdol­listaa sinulle

 • vaativien kohteiden kiinteistön vesi- ja viemärisuunnittelijan,
 • vaativien kohteiden IV-suunnittelijan,
 • vaativien kohteiden vastaavan työnjohtajan,
 • vaativien kohteiden korjaus­ra­ken­ta­misen vastaavan työnjoh­tajan ja
 • sähkö­pä­tevyys S2 koulu­tuksen sekä sähköturvallisuustutkinnon.

Opintojen lisäksi pätevyyksien saavut­ta­minen vaatii työkokemusta.

Osa hakijoista valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot valin­ta­kurs­sista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä. 

Talotek­niikan insinööri työelämässä

Talotek­niikan insinöö­ri­kou­lutus ja alan työko­kemus mahdol­lis­tavat pätevyyden hankki­misen aukto­ri­soi­tuihin sähkö- ja LVI-suunnittelu- sekä työnjohtotehtäviin.

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi voivat olla esimerkiksi

 • LVI-suunnit­telija,
 • suunnit­te­luin­si­nööri,
 • automaa­tio­suun­nit­telija,
 • tuotan­to­pääl­likkö,
 • huolto­pääl­likkö,
 • LVISA-työnjohtaja,
 • talotek­niikka-asian­tuntija,
 • sähkö­suun­nit­telija,
 • LVI-insinööri,
 • yrittäjä.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Katso alan videoitamme: