Insinööri (AMK), konetekniikka

Ympäristö kiittää älykästä tuotantoa ja vastuul­lista suunnit­telua. Konein­si­nöörit työllis­tyvät muun muassa teolli­suuden suunnit­telun, tuotannon kehit­tä­misen ja johta­misen erita­soisiin tehtäviin. 

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 45
  • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK)
  • Opetu:s tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18
  • Koulu­tus­paikkaWärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
  • Opiske­li­ja­va­linta: valin­ta­kurssi 23, yo-todis­tus­va­linta 11, ammatil­linen todis­tus­va­linta 11

Konetek­niikan ajanta­saista osaamista tarvitaan aina

Koulu­tuksen erityis­piir­teinä ovat älykäs tuotanto ja vastuul­linen suunnittelu. Älykäs tuotanto tarkoittaa roboti­saation ja joustavan automaation sovel­ta­mista. Älykkään tuotannon sovel­ta­minen tehostaa tuotantoa ja laskee kustan­nuksia. Vastuul­linen suunnittelu tarkoittaa ympäris­töys­tä­väl­listen ratkai­sujen huomioi­mista materi­aa­li­va­lin­noissa ja tuotantoteknologioissa.

Osa hakijoista valitaan valin­ta­kurssin perus­teella. Valin­ta­kurssi toteu­tetaan välit­tö­mästi hakuajan jälkeen. Tarkemmat tiedot valin­ta­kurs­sista lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.

Insinööri työelä­mässä

Valmis­tut­tuasi konein­si­nöö­riksi toimit koneiden, laitteiden ja tuotan­to­lin­jojen suunnit­te­lussa, valmis­tuk­sessa, käytössä ja kunnossapidossa.

Konein­si­nöörit työllis­tyvät muun muassa teolli­suuden suunnit­telun, tuotannon kehit­tä­misen ja johta­misen erita­soisiin tehtäviin. Näiden lisäksi konein­si­nöörejä tarvitaan teknisen kaupan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä ja julkishallinnossa. 

Konein­si­nöörin työnan­tajia ovat esimer­kiksi konepajat, suunnit­te­lu­toi­mistot ja maahan­tuojat. Tutkinto antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.


Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Katso videomme koulutuksesta: