Kategoria: Uutiset

 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy etäopetukseen

  Joensuu on siirtynyt koronae­pi­demian kiihty­mis­vai­heeseen ja tämä tarkoittaa mm. laaja maski­suo­si­tusta ja korkea­kou­lujen siirty­mistä väliai­kai­sesti etäope­tukseen. Karelia noudattaa viran­omais­pää­töksiä, ja siirtyy maanan­taista 23.11.2020 lähtien etäope­tukseen lukuun ottamatta välttä­mä­töntä lähio­pe­tusta tai kampusten erikois­tiloja vaativaa opetusta. Kampuk­silla tapah­tu­vassa lähio­pe­tuk­sessa Karelia tarjoaa opetukseen osallis­tu­ville maskit ja muut vaadit­tavat suoja­va­rusteet. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.


 • Äänes­tetään Karelia voittoon KÄRJET -kilpailussa!

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-johdon verkosto järjestää vuosittain valta­kun­nal­lisen KÄRJET -kilpailun, jonka tavoit­teena on tuoda esiin ja palkita parhaita ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-hankkeita. Vuoden 2020 kilpai­lussa haetaan parhaita esimerkkejä yritysten kanssa tehdystä yhteis­työstä. Karelian ehdokkaat tämän vuoden kilpailuun ovat puura­ken­ta­miseen liittyvä Joensuu Light House -projek­ti­ko­ko­naisuus sekä Korkea­koulut vähähii­lisen tekno­logian ja osaamisen viennin mootto­reina Lähi-itään – Finpetra -hanke. Parhaat hankkeet palkitaan […]


 • Verkko­jul­kaisu Vasun TKIO-teema­numero on ilmestynyt

  Vasun TKIO-teema­numero on ilmestynyt Karelian verkko­jul­kaisu Vasun TKI:n ja opetuksen integraation (TKIO) monipuo­linen teema­numero on ilmes­tynyt. Verkko­jul­kai­sussa Karelian henki­löstö, opiske­lijat ja kumppanit jakavat kokemuksia, hyviä käytän­teitä ja esimerkkejä siitä, miten tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa on integroitu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opetukseen ja oppimiseen, tai päinvastoin. Julkai­sussa avataan mm. sitä, kuinka opiske­lijat kehit­tävät osaamistaan hankkeiden ja yritysten toimek­sian­tojen kautta. […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta lokakuussa 2020 valmis­tuneet opiskelijat

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Lillunen Jannika, JoensuuLyyluoma Juulia, JoensuuVilla Anu, Joensuu Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaJussila Anniina, Varkaus Insinööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­misen johta­minenHirvonen Kimmo, Kontio­lahtiLappi Jussi, Jyväskylä Medianomi (AMK)Kiiskinen Janita, JoensuuLintu­laakso Julia, Kirkkonummi Musiik­ki­pe­dagogi (AMK)Paju Outa, Joensuu Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenLandström Erja, Tuusula Sosionomi (AMK)Lauttamus Leila, Kontiolahti Sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja […]


 • Puupal­kinnon yleisöää­nes­tyksen voitto Koivula Meteorite -pienta­lolle – Karelia mukana toteutuksessa

  Puupal­kinnon yleisöää­nes­tyksen voitto Koivula Meteorite -pienta­lolle – Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu mukana palkitun kohteen toteutuksessa Puupal­kinto jaetaan vuosittain kannus­tuksena raken­nuk­selle, sisus­tuk­selle tai raken­teelle, joka edustaa korkea­laa­tuista, suoma­laista puuark­ki­teh­tuuria tai jossa puuta on käytetty raken­nus­tek­niikkaa edistä­vällä tavalla. Vuoden 2020 varsi­nainen Puupal­kinto meni Helsingin Olympias­ta­dionin perus­kor­jauk­selle ja uudistamiselle. Kilpai­lusta tuli menes­tystä kuitenkin myös Pohjois-Karjalaan, kun Koivula Meteorite-pientalo voitti yleisöää­nes­tyksen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallinto- ja talous­joh­ta­jaksi Pia Hiltunen

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallinto- ja talous­joh­ta­jaksi on valittu Pia Hiltunen. Hän aloittaa tehtä­vässään tammi­kuussa 2021.  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallinto- ja talous­joh­tajana Pia Hiltunen pääsee johtamaan Karelian taloutta, hankintoja, tur­val­li­suut­ta ja yleishallintoa. – Viime syksyn lisäaloi­tus­paikat korkea­kou­lu­tukseen olivat hieno osoitus siitä, että koulu­tuksen merkitys yhteis­kun­nalle on tunnis­tettu ja tunnus­tettu. Minusta koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa työsken­te­lyssä erityisen inspi­roivaa on se, että fokus on koko […]


 • Maahan­muut­tajien kivinen tie korkea­kouluun ja työhön

  Koulutus- ja työpe­räisen maahan­muuton tarpeel­li­suuteen on herätty Pohjois-Karja­lassa. On tunnis­tettu tarve saada alueelle lisää maahan­muut­ta­ja­taus­taisia henki­löitä ja saada heidät pysymään täällä. Alueella jo asuvien, erityi­sesti korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien, on kuitenkin vaikea hyödyntää osaamistaan.  Maahan muutta­neissa on perhe­syistä tänne tulleita, kotimaassaan kandi­daatti- ja maiste­ri­tason opinnot suorit­ta­neita ja jopa tohto­reita. Osa heistä on opiskellut tutkin­tonsa Suomessa ja […]


 • Karelia halajaa tiiviimpään yhteis­työhön alueen toimi­joiden kanssa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toteuttaa syksyn aikana useita kumppa­nuus­ta­paa­misia yritysten ja eri toimi­joiden kanssa. Karelialla on 80 avain­kump­pania ja nämä on kutsuttu loka-marras­kuussa järjes­tet­täviin tapaa­misiin, joissa tavoit­teena on päästä aktii­viseen ja molempia hyödyt­tävään yhteistyöhön.  Suunni­tel­mal­lista kumppa­nuus­työtä Kareliassa on tehty jo kymmenen vuotta, mutta nyt toimintaa kehitetään vastaamaan korkea­koulun ja yritysten tämän päivän tarpeita.  – Vastaavia tilai­suuksia emme ole […]


 • Avoin työpaikka: metsä­ta­louden lehtori

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee METSÄTALOUDEN LEHTORIA1.1.2021 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen Lehtorin keskei­simpinä työteh­tävinä on metsä­ta­louden opetus eri osaami­sa­lueilla sekä opinnäy­te­töiden ja harjoit­telun ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta sekä maksul­linen palvelutoiminta. Odotamme hakijalta:– metsäalan laaja-alaista osaamista ja monipuo­lista alan työko­ke­musta,– metsä­bio­ta­louden tunte­musta– kokemusta hanke­työstä– toimivia alaan liittyviä verkostoja– kansain­vä­li­syys­osaa­mista– hyviä viestintä- […]


 • Avoin työpaikka: juridiikan opettaja

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee JURIDIIKAN OPETTAJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.1.-31.12.2021 Opettajan tehtäviin kuuluvat juridiikan opetus Karelia-amk:n eri koulu­tuk­sissa (liike­ta­louden ja tekniikan koulu­tukset). Opetus painottuu liike­ta­louden koulu­tukseen. Opetet­tavat aineet ovat yritys- ja sopimusoikeus ja työoikeus. Tehtävään sisältyy myös avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opetusta sekä opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus- ja kehittämistehtävät. Odotamme hakijalta– opetus­ko­ke­musta– monimuoto- ja verkko-opetuksen pedago­giikan hallintaa– sujuvaa suomen […]