Categories
Ajankohtaista Uutiset

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun Suomen ehdokkaat valittu

Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­kil­pailun kansal­lisen karsinnan voittajat ovat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma Joensuusta ja Kuopion kaupungin Kuopio Living Lab -tuote­­ke­­hitys- ja testaus­pal­ve­lu­kon­septi. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma pääsee kilpai­lemaan Euroopan tasolle yrittä­jyyden edistä­misen kilpai­lusar­jassa ja Kuopio Living Lab liike­toi­min­taym­pä­ristön paran­ta­misen ja digitaa­lisen siirtymän tukemisen kilpai­lusar­jassa. Kilpailun sääntöjen mukai­sesti kaksi kansal­lisen karsinnan parasta pääsevät jatkoon ja valit­tujen ehdokkaiden […]


Categories
Uutiset

Karelia tarjoaa tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille toimijoille

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Smart Event Managers -hanke tarjoaa uuden tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille tapah­tumien tekijöille. Hankkeessa pilotoitava maksuton koulu­tus­ko­ko­naisuus kokoaa yhteen asian­tun­tijat monelta saralta. Marras­kuussa alkava koulutus vastaa työelämän kysyntään ja tekee laaja-alaisesti yhteis­työtä Karelian eri koulu­tusten, valta­kun­nal­listen etujär­jes­töjen, TE-toimiston sekä maakunnan tekijöiden kanssa..  –   Korona­pan­demian vaikutus tapahtuma-alaan on ollut erityisen raju ja edessämme on uusi normaali. Maailmanlaajuinen […]


Categories
Uutiset

Jatkumo hankkeella voimaa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhdessä tehtävään palvelumyyntiin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on mukana OKM:n rahoit­ta­massa Jatkumo-hankkeessa, jossa on mukana yhteensä kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulua. Hankkeen vetäjänä toimii Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu. Hankkeen tavoit­teena on kokeilla, testata, kehittää sekä toimeen­panna malli, jossa useampi ammat­ti­kor­kea­koulu voi yhdessä tarjota myytäviä palve­luitaan niin yrityk­sille kuin yhtei­söille ympäri Suomen. Yhdessä kehitetyn toimin­ta­mallin avulla eri ammat­ti­kor­kea­kou­lujen koulu­tus­pal­velut täyden­tävät toisiaan ja ovat katta­vasti koko maan laajui­sesti hyödyn­net­tä­vissä.  Hankkeen avulla levitetään tietoa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tarjoamien palve­lujen saata­vuu­desta. Yhteistyön myötä kullekin ammat­ti­kor­kea­kou­lulle avautuu mahdollisuus […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia hakee uusia asian­tun­ti­joita osaajapooliin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on perus­tanut osaaja­poolin ja etsii siihen lisää asian­tun­ti­joita. Osaaja­pooliin haetaan uusia työelämän erityis­asian­tun­ti­joita jakamaan näkemyksiä ja osaamista opiske­li­joille. Pooli­lai­silla on mahdol­lisuus päästä tuottamaan ja kehit­tämään opintoja ja palveluja sekä parantaa samalla omaa osaamistaan ja saada opetus­ko­ke­musta. – Osaaja­poolin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, sillä jo nyt alkuvai­heessa olemme saaneet mukaan 43 asian­tun­tijaa eri puolilta […]


Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee PROJEKTIASIANTUNTIJAAmäärä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2021-31.8.2023 työsken­te­lemään Raken­ta­misen vihreä siirtymä tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektiin. Raken­ta­misen vihreä siirtymä -projektin isona tavoit­teena on tunnistaa raken­ta­misen vähähii­lisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää niiden käyttöön­ottoa alan yrityk­sissä. Osata­voit­teena on vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materi­aa­lio­saa­mista sekä käynnistää tarvit­tavia tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tys­pro­sesseja. Lisäksi osata­voit­teena on edistää ja tukea digitaa­listen työka­lujen käyttöönottoa […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

SPARK Joensuu on kaikkien koulu­tusas­teiden yhteinen opiske­li­jay­rit­tä­jyyden kasvattamo

Joensuussa eri koulu­tusas­teiden opiske­lijat voivat yhdistää opiskelun ja yrittä­jyyden täysin uudella tavalla. Jo reilun kahden vuoden ajan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston yrittä­jyy­so­pin­noissa on ollut mahdol­lisuus hyödyntää SPARK Joensuun tuomia uusia yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia. Yrittä­jyy­so­pinnot ja aloit­televa yritys­toi­minta saavat vauhtia yhtei­sissä tiloissa Tiede­puis­tossa. Innos­tusta opiske­li­joiden yrittä­jyyteen ja konkreet­tista käytännön tukea orastavaan liike­toi­mintaan antavat samoissa tiloissa toimivat Business […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kareliasta keväällä 2021 valmis­tu­neita juhlitaan verkkolähetyksessä

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kevään 2021 valmis­tu­jais­juhlaa vietetään perjan­taina 28.5.2021 klo 14 alkavassa suorassa verkko­lä­he­tyk­sessä. Wärtsilä-kampuk­­sella kuvat­tavaa tapah­tumaa voi seurata osoit­teessa www.karelia.fi/valmistumisjuhla. – Valmis­tu­mis­juh­lassa olemme Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun keskeisen perus­teh­tävän eli koulu­tuksen äärellä. Nyt päättyvä lukuvuosi on ollut koronan takia poikkeuk­sel­linen lukuvuosi. Olemme pyrkineet keskit­tymään siihen, että korona­kriisin vaiku­tukset eivät hidas­taisi valmis­tu­mista. Viime vuonna meiltä valmistui ennätys­määrä opiske­li­joita, kertoo rehtori Petri Raivo. […]


Categories
Uutiset

AMK-valin­ta­kokeet järjes­tetään 31.5.–9.6.2021

AMK-valin­­ta­­kokeet alkavat ensi viikon maanan­taina 31.5. ja viimeinen valin­ta­koe­ti­laisuus järjes­tetään keski­viikkona 9.6. AMK-valin­­ta­­ko­­keeseen on ilmoit­tau­tunut lähes 76 000 hakijaa, jotka tavoit­te­levat yli 26 500 aloitus­paikkaa. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteinen AMK-valin­­takoe järjes­tetään ammat­ti­kor­kea­kou­lujen osoit­ta­missa tiloissa yksivai­heisena. Valin­ta­koe­ti­lai­suuksien määrää on kasva­tettu ja tilai­suuksia järjes­tetään kahdeksana päivänä yhteensä 15:nä koekertana eri paikka­kun­nilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valin­ta­koe­paikan ja […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Stipendien saajat keväällä 2021

Kevään valmis­tu­jais­juhlan (28.5.2021) yhtey­dessä julkis­tamme stipendien saajien ja antajien listan. Lämpimät onnit­telut kaikille stipendin saajille! Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, 500 euroa­Pe­sonen Aino, sosionomi (AMK) Metsä­miesten säätiö, 300 euroa­Tans­kanen Salla, metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK) Nordean maata­lous­säätiö, 250 euroa­Sei­lonen Riitta, metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK) Pohjois-Karjalan fysio­te­ra­peutit ryRiku Kotiranta, fysio­te­ra­peutti (AMK) Puumiesten säätiö, 300 euroa­Heik­kinen Jenna, metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Kuittinen Tuomas, metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK) Pohjois-Karjalan sairaan­hoi­tajat ry:n stipendit, […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta touko­kuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Huom. lista päivittyy kesäkuun alkupuo­lella Fysio­te­ra­peutti (AMK)Haapa­lainen Iiris, Ilomant­si­Kor­honen Miikka, Joensuu­Oi­nonen Karoliina, Joensuu­Par­tanen Timo, Lappeen­rantaRahko Matias, Tampe­re­Vait­tinen Salla, Kuopio Insinööri (AMK), konetek­niikkaAspelund Hannu, Polvi­järviKoskiaita Jan, Ranta­salmiNiemi Jani, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaJokela Riku, Liperi­Kaa­limaa Telma, Vantaa Insinööri (AMK), talotek­niikkaKärki Simo, Kontio­lahtiRonkainen Henri, Siilin­järvi Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)Kiiskinen Tuomas, Lieksa­Pe­sonen Jarkko, Joensuu­Ra­vaska Mari, JoensuuSoleh­mainen Anu, Ilomantsi Restonomi (AMK)Ikonen Essi, […]