Kategoria: Podcast

 • Podcas­tista puhtia

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keessa kehi­te­tään koulu­tusta ja peda­go­giik­kaa muun muassa kehit­tä­jä­opet­ta­jien avulla. Kehit­tä­jä­opet­ta­jat pääse­vät toteut­ta­maan työelä­män kanssa tehtä­vän projek­tin, jonka toteu­tus­ta­vat liit­ty­vät hank­keen pääteemoihin.  Olen toimi­nut Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­jana syksystä 2022 saakka. Kerron tässä artik­ke­lissa huomioi­tani kehit­tä­mäs­täni podcast-konseptista. Tarinan tausta Minulla on laajat ja toimi­vat verkos­tot, joita olen tottu­nut hyödyn­tä­mään laajasti kaikissa työteh­tä­vis­säni…


 • Podcast: Digi­roh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digitaitoja

  Ihme­tyt­tääkö digi? Miten voisit oppia digi­tai­toja ja pysyä mukana kehityksessä?  Kuun­tele SoTy­Digi -hank­keen podcast Digi­roh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digi­tai­toja, jossa keskus­tel­laan digistä, taito­jen oppi­mi­sesta, tunteista ja vertai­suu­desta. Kerromme hank­keen toteut­ta­mista digi­val­men­nuk­sista ja kannus­tamme jokaista digirohkeuteen!  Podcast on toteu­tettu Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hank­keessa. Hanketta rahoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto…


 • Podcast: Kare­lian gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen podcast tekee gero­no­min työtä ja koulu­tusta tutuksi

  Kare­lian gero­no­mi­kou­lu­tus on aloit­ta­nut Kare­liasta gero­no­miksi -podcas­tin. Podcas­tissa pohdi­taan ja tarkas­tel­laan gero­no­min työtä, gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen teemoja sekä vanhus­työn ilmiöitä. Erityi­sen kiin­nos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun gero­no­mi­kou­lu­tuk­sen pain­opis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kaik­kien aikojen ensim­mäi­sen gero­no­mi­ryh­män opis­ke­li­jat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kerto­vat koke­muk­sis­taan…


 • Podcast : Miten maahan­muut­taja voi löytää työhar­joit­te­lu­pai­kan Suomesta?

  Huomio! Tämän podcas­tin juon­taja ja osal­lis­tu­jat eivät ole kanta­suo­ma­lai­sia, eikä suomi ole äidin­kie­lemme. Olemme kaikki asuneet Suomessa pari vuotta ja opet­te­lemme kieltä aktii­vi­sesti. Älä siis tuomitse anka­rasti äläkä naura virheil­lemme ja ääntä­mi­sel­lemme. Työs­tämme niitä. Hei. Nimeni on Anna Jaro­vaja ja olen maahan­muut­taja. Ja tämä on podcast maahan­muut­ta­jien elämästä Suomessa: työn­hausta, kieli – ja psyyk­ki­sistä vaikeuk­sista sekä…


 • Koulu­lais­ten terveys ja fysio­te­ra­pia puhu­tut­ta­vat Maijun ja Hilpan podcastissa

  Miksei Pihti­pu­taan mummo lähde kunto­sa­lille eikä kahdek­sas­luok­ka­lai­nen fysio­te­ra­pi­aan? Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian opet­ta­jat Maiju Issa­kai­nen ja Hilppa Musto­nen selvit­tä­vät koulu­lais­ten tervey­den­ti­lan ja moniam­ma­til­li­sen koulu­ter­vey­den­huol­lon kysy­myk­siä podcas­tis­saan Maijun ja Hilpan matkassa. Opetus­ma­te­ri­aa­liksi sovel­tu­vista keskus­te­luista on iloa myös muille kiinnostuneille. Podcas­tin näkö­kul­mat koulu­ter­vey­den­huol­toon tulevat eri alojen ammat­ti­lai­silta: matkan varrella vieraina ovat lääkäri – ja kirjai­lija – Joonas Tolva­nen, luokan­opet­taja…


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -podcast: Kesken jäänyt tutkinto

  Harjoit­te­lusta suoraan töihin on klas­si­nen tarina kesken jäänei­den tutkin­to­jen taus­talla. Monet kuiten­kin haluai­si­vat suorit­taa tutkin­non myöhem­min loppuun. Millai­sia kysy­myk­siä pitää kysyä ennen kesken jääneen tutkin­non jatka­mista? Miten elämän­ti­lanne ja oma moti­vaa­tio täytyy ottaa huomioon? Onko avoin ammat­ti­kor­kea­koulu vartee­no­tet­tava vaih­toehto? Entä milloin suori­te­tut opin­to­jak­sot vanhe­ne­vat? Voiko kartu­tettu työko­ke­mus joudut­taa tutkin­toa, ja millaista yhteis­työtä oppi­lai­tok­selta ja työelä­mältä…


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon podcast: Kielten pajamalli

  Kuinka voi tunnis­taa oman kielio­saa­mi­sen tason? 18 osal­lis­tu­jan pilo­toin­ti­paja tarjosi eväitä kielten osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­seen muun muassa kiel­te­no­pis­ke­lun opin­to­jak­soja esit­te­le­mällä sekä anta­malla konkreet­ti­sia neuvoja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­seen ja näky­väksi tuomi­seen. Kare­lian tieto­tek­nii­kan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoito­työn lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englan­nin lehtori Liisa Sand­vall keskus­te­le­vat Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon podcas­tin 5. jaksossa kieli­pa­jan…


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -podcast : Osaa­mi­sen tunnustaminen

  Kääk mikä käsi­te­vii­dakko! Mitä oikeasti tarkoi­te­taan osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sella ja tunnus­ta­mi­sella? Miten korvaa­mi­nen, sisäl­lyt­tä­mi­nen ja hyväk­si­luku toimii? Entä osaa­mi­sen näyttö? Mikä on arkio­saa­mi­sen rooli opitun koko­nai­suu­dessa? Miten oman osaa­mi­sen voi edes löytää ja sanallistaa?  Työelä­mäyh­teis­työssä tutkin­toon -podcast­sar­jan kolman­nessa osassa Kare­lian tieto­tek­nii­kan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoito­työn lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englan­nin…


 • Podcast: Ener­gia­mur­ros ja biotalous

  Ener­gia­mur­ros ja biota­lous -podcas­tissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun lehtori Anniina Kontio­korpi keskus­te­lee Bioener­gia ry:n toimi­tus­joh­taja Harri Lauri­kan kanssa ener­gia­mur­rok­sesta sekä biota­lou­den kytkey­ty­mi­sestä siihen. Podcas­tissa keskus­tel­laan ener­gia­mur­rok­sen etene­mi­sestä ja siitä, kuinka fossii­li­set polt­toai­neet Suomessa voidaan kestä­vällä tavalla korvata huol­to­var­muu­desta tinkimättä. Kuun­tele keskus­telu tästä: Käsi­kir­joi­tus: Anniina Kontio­korpi, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluÄänitys: Pilvi Dufva, Karelia-ammattikorkeakoulu Kaikki Kare­lian podcas­tit kuun­nel­ta­vissa täällä.


 • Podcast: Miten opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat yritysyhteistyöhön?

  Kuinka opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat opin­to­jak­soil­laan yrity­syh­teis­työ­hön? Minkä­lai­sia mahdol­li­suuk­sia yhteis­työ Kare­lian projek­tien kanssa tarjoaa opis­ke­li­joille? Miten yrityk­set pääty­vät mukaan kumppaneiksi? Tässä Kare­lian podcas­tin jaksossa keskus­tel­laan siitä, miten yrity­syh­teis­työ toimii hyvin opis­ke­li­joi­den kanssa. Keskus­te­lussa ovat mukana kansain­vä­li­sessä Digi2Market NPA-hank­keessa mukana olleet yliopet­taja Lasse Okkonen, lehtori Ulla Kärnä ja projek­ti­asian­tun­tija Risto Salminen.  Kuun­tele jakso tästä: Kaikki Kare­lian podcas­tit ovat kuun­nel­ta­vissa…