Kategoria: Podcast

 • Podcast: Digiroh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digitaitoja

  Ihmetyt­tääkö digi? Miten voisit oppia digitaitoja ja pysyä mukana kehityksessä?  Kuuntele SoTyDigi -hankkeen podcast Digiroh­keutta kaikille – yhdessä voimme oppia digitaitoja, jossa keskus­tellaan digistä, taitojen oppimi­sesta, tunteista ja vertai­suu­desta. Kerromme hankkeen toteut­ta­mista digival­men­nuk­sista ja kannus­tamme jokaista digirohkeuteen!  Podcast on toteu­tettu Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto […]


 • Podcast: Karelian gerono­mi­kou­lu­tuksen podcast tekee geronomin työtä ja koulu­tusta tutuksi

  Karelian gerono­mi­kou­lutus on aloit­tanut Kareliasta gerono­miksi -podcastin. Podcas­tissa pohditaan ja tarkas­tellaan geronomin työtä, gerono­mi­kou­lu­tuksen teemoja sekä vanhustyön ilmiöitä. Erityisen kiinnos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun gerono­mi­kou­lu­tuksen painopis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kaikkien aikojen ensim­mäisen gerono­mi­ryhmän opiske­lijat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kertovat kokemuk­sistaan […]


 • Podcast : Miten maahan­muuttaja voi löytää työhar­joit­te­lu­paikan Suomesta?

  Huomio! Tämän podcastin juontaja ja osallis­tujat eivät ole kanta­suo­ma­laisia, eikä suomi ole äidin­kie­lemme. Olemme kaikki asuneet Suomessa pari vuotta ja opette­lemme kieltä aktii­vi­sesti. Älä siis tuomitse ankarasti äläkä naura virheil­lemme ja ääntä­mi­sel­lemme. Työstämme niitä. Hei. Nimeni on Anna Jarovaja ja olen maahan­muuttaja. Ja tämä on podcast maahan­muut­tajien elämästä Suomessa: työnhausta, kieli – ja psyyk­ki­sistä vaikeuk­sista […]


 • Koulu­laisten terveys ja fysio­te­rapia puhutut­tavat Maijun ja Hilpan podcastissa

  Miksei Pihti­putaan mummo lähde kunto­sa­lille eikä kahdek­sas­luok­ka­lainen fysio­te­ra­piaan? Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun fysio­te­rapian opettajat Maiju Issakainen ja Hilppa Mustonen selvit­tävät koulu­laisten tervey­den­tilan ja moniam­ma­til­lisen koulu­ter­vey­den­huollon kysymyksiä podcas­tissaan Maijun ja Hilpan matkassa. Opetus­ma­te­ri­aa­liksi sovel­tu­vista keskus­te­luista on iloa myös muille kiinnostuneille. Podcastin näkökulmat koulu­ter­vey­den­huoltoon tulevat eri alojen ammat­ti­lai­silta: matkan varrella vieraina ovat lääkäri – ja kirjailija – Joonas Tolvanen, luokan­opettaja […]


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast: Kesken jäänyt tutkinto

  Harjoit­te­lusta suoraan töihin on klassinen tarina kesken jääneiden tutkin­tojen taustalla. Monet kuitenkin haluai­sivat suorittaa tutkinnon myöhemmin loppuun. Millaisia kysymyksiä pitää kysyä ennen kesken jääneen tutkinnon jatka­mista? Miten elämän­ti­lanne ja oma motivaatio täytyy ottaa huomioon? Onko avoin ammat­ti­kor­kea­koulu vartee­no­tettava vaihtoehto? Entä milloin suori­tetut opinto­jaksot vanhe­nevat? Voiko kartu­tettu työko­kemus jouduttaa tutkintoa, ja millaista yhteis­työtä oppilai­tok­selta ja työelä­mältä […]


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon podcast: Kielten pajamalli

  Kuinka voi tunnistaa oman kielio­saa­misen tason? 18 osallis­tujan pilotoin­tipaja tarjosi eväitä kielten osaamisen tunnis­ta­miseen muun muassa kielte­no­pis­kelun opinto­jaksoja esitte­le­mällä sekä antamalla konkreet­tisia neuvoja osaamisen tunnis­ta­miseen ja näkyväksi tuomiseen. Karelian tieto­tek­niikan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englannin lehtori Liisa Sandvall keskus­te­levat Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon podcastin 5. jaksossa kieli­pajan […]


 • Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast : Osaamisen tunnustaminen

  Kääk mikä käsite­vii­dakko! Mitä oikeasti tarkoi­tetaan osaamisen tunnis­ta­mi­sella ja tunnus­ta­mi­sella? Miten korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja hyväk­siluku toimii? Entä osaamisen näyttö? Mikä on arkio­saa­misen rooli opitun kokonai­suu­dessa? Miten oman osaamisen voi edes löytää ja sanallistaa?  Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -podcast­sarjan kolman­nessa osassa Karelian tieto­tek­niikan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englannin […]


 • Podcast: Energia­murros ja biotalous

  Energia­murros ja biotalous -podcas­tissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtori Anniina Kontio­korpi keskus­telee Bioenergia ry:n toimi­tus­johtaja Harri Laurikan kanssa energia­mur­rok­sesta sekä biota­louden kytkey­ty­mi­sestä siihen. Podcas­tissa keskus­tellaan energia­mur­roksen etene­mi­sestä ja siitä, kuinka fossii­liset polttoaineet Suomessa voidaan kestä­vällä tavalla korvata huolto­var­muu­desta tinkimättä. Kuuntele keskustelu tästä: Käsikir­joitus: Anniina Kontio­korpi, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluÄänitys: Pilvi Dufva, Karelia-ammattikorkeakoulu Kaikki Karelian podcastit kuunnel­ta­vissa täällä.


 • Podcast: Miten opiske­lijat osallis­tuvat yritysyhteistyöhön?

  Kuinka opiske­lijat osallis­tuvat opinto­jak­soillaan yrity­syh­teis­työhön? Minkä­laisia mahdol­li­suuksia yhteistyö Karelian projektien kanssa tarjoaa opiske­li­joille? Miten yritykset päätyvät mukaan kumppaneiksi? Tässä Karelian podcastin jaksossa keskus­tellaan siitä, miten yrity­syh­teistyö toimii hyvin opiske­li­joiden kanssa. Keskus­te­lussa ovat mukana kansain­vä­li­sessä Digi2Market NPA-hankkeessa mukana olleet yliopettaja Lasse Okkonen, lehtori Ulla Kärnä ja projek­ti­asian­tuntija Risto Salminen.  Kuuntele jakso tästä: Kaikki Karelian podcastit ovat kuunnel­ta­vissa […]


 • Podcast: Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon

  Karelia on yhdessä työlä­mä­kump­pa­nei­densa kanssa lähtenyt raken­tamaan yhä jousta­vampia tapoja opintojen suorit­ta­miseen työuran aikana. Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hankkeessa kehitetään mm. osaamisen näyttöjen käytäntöjä ja luodaan malli kesken jääneiden ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­tojen loppuun­saat­ta­mi­seksi yhdessä työnan­tajien kanssa.  Hankkeen teemoista on toteu­tettu podcast-sarja, jonka kaksi ensim­mäistä jaksoa on nyt kuunnel­ta­vissa Karelian podcast-kanavalla. Podcastin ensim­mäi­sessä jaksossa käydään läpi Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hankkeen keskeisiä […]