Poika huutaa mikrofoniin

Podcas­tista puhtia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keessa kehi­te­tään koulu­tusta ja peda­go­giik­kaa muun muassa kehit­tä­jä­opet­ta­jien avulla. Kehit­tä­jä­opet­ta­jat pääse­vät toteut­ta­maan työelä­män kanssa tehtä­vän projek­tin, jonka toteu­tus­ta­vat liit­ty­vät hank­keen pääteemoihin. 

Olen toimi­nut Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­jana syksystä 2022 saakka. Kerron tässä artik­ke­lissa huomioi­tani kehit­tä­mäs­täni podcast-konseptista.

Tarinan tausta

Minulla on laajat ja toimi­vat verkos­tot, joita olen tottu­nut hyödyn­tä­mään laajasti kaikissa työteh­tä­vis­säni koko työurani aikana. Jo opis­kel­les­sani raken­sin ja käytin verkos­to­jani laajen­taak­seni ajat­te­lua ja löytääk­seni uusia näkö­kul­mia. Kehotan myös omia opis­ke­li­joi­tani luomaan esimer­kiksi Linke­dIn-profii­lin ja kerää­mään siihen verkos­toja heti opis­ke­lun aikana.

Luodes­sani podcast-konsep­tia hyödyn­sin verkos­to­jani monelta eri näkö­kul­malta. Kysyin verkos­tol­tani seuraa­vat kysymykset:

  • Mikä on tärkein asia työelä­mäyh­teis­työn toteuttamisessa?
  • Mitä tulisi huomioida yhteydenotossa?
  • Ketä kannat­taisi pyytää keskus­te­le­maan aihei­siin liittyen?
  • Millai­nen esityk­sen muoto olisi mieluisin?
  • Mitä aiheita on nyt esillä johta­mi­seen liittyen?

Kysy­mys­ten vastauk­sissa toistui eniten ajan­käyttö. Aika on tiukilla, joten verkos­toni jäsenet toivoi­vat mahdol­li­sim­man selkeitä ja valmiiksi mietit­tyjä ehdo­tuk­sia tai täsmä­ky­sy­myk­siä. He kertoi­vat arvos­ta­vansa, jos yhteis­työn kysy­jällä on jo valmis raami mielessä, johon pyyde­tään asian­tun­ti­jaksi. Haas­tat­telu oli kaikille mielui­sin vaih­toehto. Lisäksi he koros­ti­vat, että keskus­te­lulle ja sen rönsyille ja kiin­nos­ta­valle kohtaa­mi­selle kannat­taa jättää myös tilaa podcas­tiin. Mielen­kiin­toi­sia aihe­ai­hioita sain useita, joita pohdin paljon. Testa­sin vielä ajatus­tani palaut­teen poten­ti­aa­lin johta­mi­sessa, joka sai paljon kanna­tusta, joten valit­sin sen verk­ko­kurs­sini aiheeksi.

Konsep­tini kaava

Kuvio jossa tie ja tienviittoina podcastkonseptin eri vaiheet: 1.  Aiheen aukominen
2. Varmistus verkostoilta
3. Ystävällinen yhteydenotto
4, Tunnusteleva tarinointi 
5. Käsikirjoituksen kääntely
6. Pohdiskeleva podcast
7. Kohtaavat kiitokset
Podcast-konsep­tin seit­se­män vaihetta.

Konsep­tini koostuu seit­se­mästä kohdasta. Heti kun olen aukonut aihe­ai­hioni osiin, listaan kiin­nos­ta­via henki­löitä ja selvi­tän vähän heidän taus­to­jaan ja selko­kie­li­syyt­tään. Otan valit­tui­hin henki­löi­hin yhteyttä lähet­tä­mällä ensin sähkö­pos­tin ja soit­ta­malla parin päivän päästä perään, jollen ole saanut vastausta. Sähkö­pos­tini on viilattu tarkasti niin, että vies­tini pääkoh­dat ovat nähtä­vissä jo yhdellä silmäyk­sellä. Otsikko on tärkein, mark­ki­noin­ti­nä­kö­kul­maa unoh­ta­matta. Jos puhe­lin­kes­kus­telu etenee suju­vasti, sovin heti Teams-tapaa­mi­sen ja siitä kahden viikon päästä podcas­tin teke­mi­sen ajan­koh­dan. Ehdotan, että voin lähet­tää kalen­te­ri­va­rauk­set heti.

Valmis­te­len tunnus­te­le­van tarin­noin aiheet ja mietin mahdol­li­sim­man monta eri näkö­kul­maa ja muuta­man provo­soi­vam­min­kin kysy­myk­sen. Enin­tään kuiten­kin vain seit­se­män aihetta tai näkö­kul­maa. Tunnus­te­leva tari­nointi kestää enin­tään puoli tuntia. Olen tarkka, että pysyn sovi­tussa aika­tau­lussa. Kerron aluksi mitä varten, kenelle ja miksi tällai­sen podcas­tin haluai­sin tehdä ja mihin koko­nai­suu­teen tuleva tallenne kuuluu ja miten ja missä se julkais­taan. Kuun­te­len tarkasti vierai­li­jan näkö­kul­mia ja rajoja, eli mistä asioista hän haluaa puhua ja mistä asioista ei. Tarken­nan, jos nämä jäävät epäsel­väksi, koska kunnioi­tan vierai­li­jan valin­toja, enkä halua hanka­lia tilan­teita varsi­nai­seen podcastiin.

Tämän jälkeen kään­te­len muuta­man päivän ajan podcas­tin käsi­kir­joi­tusta ja lähetän haas­tat­te­lu­ky­sy­myk­set sovi­tusti etukä­teen, noin viikkoa ennen tallen­nusta. Kirjoi­tan kysy­myk­set mahdol­li­sim­man väljiksi, mutta koetan samalla ajaa vierai­li­jaa ajat­te­le­maan vähän laajem­min ja ehkä uudesta näkö­kul­mas­ta­kin. Haluan ihan viimei­seen asti välttää itses­tään selvyyk­siä ja laiskaa ajattelua.

Muis­tu­tan kohtaa­mi­ses­tamme tallen­teen teke­mi­sessä saman päivän aamuna kohte­li­aasti teks­ti­vies­tillä. Haen valmiiksi kupil­li­sen kylmää vettä ja katson, että istuin on muka­vasti aseteltu ja kuulok­keet ovat puhtaat ja ehjät. Olen vastassa sovi­tusti jo aulassa ja olen hoita­nut tarvit­taessa park­ki­lu­van. Minulla on puhelin mukana, olen luvan­nut vastata siihen heti, jos vierai­lija eksyy tai on muuta viime hetken asiaa. Toivo­tan terve­tul­leeksi ja kiitän jo tässä vaiheessa, että vierai­lija käyttää aikaansa tähän tallenteeseen.

Podcas­tissa panos­tan vuoro­tel­len puhu­mi­seen ja aiheessa pysy­mi­seen. Kuun­te­len tarkasti ja kommen­toin erityi­sesti podcas­tin kohde­ryh­män näkö­kul­masta. Kysyn asioita, joita arvelen kohde­ryh­mäni eli opis­ke­li­jani miet­ti­vän. Pidän yllä rentoa, mutta asian­tun­te­vaa ilma­pii­riä. Tallen­nuk­sen jälkeen annan posi­tii­vista ja tark­ka­nä­köistä palau­tetta ja kiitän sekä pyydän palau­tetta minun toimin­nas­tani. Olen varan­nut itsel­leni aikaa niin, että minulle on mahdol­lista tarjota kahvit tai lounas, jos vierai­li­jalla on aikaa. Saatan vierai­li­jan ulko-ovelle ja kiitän vielä kerran. Lisään vierai­li­jan kuvan tai jopa meidän yhteis­ku­van podcas­tin kylkeen.

Toivei­kas tulevaisuus

Kauteni Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­jana on ihan loppusuo­ralla. Palaut­teen poten­ti­aali johta­mi­sessa -opin­to­jakso on viimei­siä viilauk­sia vaille valmiina. Olen kehit­ty­nyt opet­ta­jana ja kehit­tä­nyt podcast-konsep­tin työelä­mäyh­teis­työn toteut­ta­mi­seen yhdeksi mahdol­li­seksi malliksi. Luulen, että otan nyt vähän etäi­syyttä podcas­tei­hin, ja palaan tämän konsep­tin avulla keväällä aihee­seen. Uskon, että konsep­tin käyt­tä­mi­nen säästää minulta aikaa, jonka voin käyttää sisäl­lön luomi­seen. Olen sopinut muuta­man kolle­gan kanssa, että otamme haltuun podcas­tin teknii­kan ja toimimme toisil­lemme tekni­senä tukena tarvit­taessa. Podcast on hyvä vaih­toehto tieto­pe­rus­tan moni­puo­lis­ta­mi­seen opintojaksoilla.

Palaut­teen poten­ti­aali -podcast on kuun­nel­ta­vissa Kare­lian Spotify-alus­talla.

Nainen tietokone kädessään, taustalla tiiliseinä
Hanna Vieno­nen. Kuva: Maarit Ignatius.

Kirjoit­taja:

Hanna Vieno­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: Ely-keskus, ESR/EAKR, Vipuvoimaa EU:lta
Tämä artik­keli on osa Tule­vai­suu­den työ ESR hank­keen toimen­pi­teitä. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää ja pilo­toida yhdessä työelä­män kanssa digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, muotoilla työelä­män kanssa opetuk­seen integroi­tu­via kokei­luja, vahvis­taa Kare­lian proak­tii­vista toimin­taa työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa sekä kehit­tää opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista. Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keen päära­hoit­ta­jana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroo­pan unionin ESR-ohjelmasta.