Uuden opis­ke­li­jan opas

Pal­jon onnea opis­ke­lu­pai­kan joh­dos­ta ja ter­ve­tu­loa Kareliaan!

Täs­tä Uuden opis­ke­li­jan oppaas­ta löy­dät opin­to­je­si aloi­tus­tie­dot, tie­toa opis­ke­lus­ta Kare­lias­sa, tie­toa opin­to-ohjauk­ses­ta, ter­vey­den­huol­los­ta ja muis­ta sinul­le tär­keis­tä asioista.

Gui­de in English

Reh­to­rin tervehdys

Ter­ve­tu­loa, uusi opiskelija!

Onnek­si olkoon vie­lä ker­ran sii­tä, että sinut on valit­tu opis­ke­li­jak­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun.
Voit olla tyy­ty­väi­nen sii­tä, että olet teh­nyt hyvän valinnan.

Toi­von, että viih­dyt, annat palau­tet­ta ja otat tar­vit­taes­sa osaa kes­kus­te­luun, jot­ta voim­me
yhdes­sä kehit­tää ammat­ti­kor­kea­kou­luam­me entis­tä parem­mak­si kou­lu­tus- ja tut­ki­musyh­tei­sök­si.
Lisäk­si toi­von, että myös sinä liit­tyi­sit opis­ke­li­ja­kun­ta POKAan ja sitä kaut­ta osal­lis­tui­sit
opis­ke­li­ja­toi­min­nan ja koko ammat­ti­kor­kea­kou­lun kehittämiseen.

Elä­mä, var­sin­kaan opis­ke­lue­lä­mä, ei ole pelk­kää kou­lu­tus­ta ja opis­ke­lua, vaan ren­tout­ta­va vapaa-aika
har­ras­tuk­si­neen on sen oleel­li­nen osa. Olen var­ma, että Poh­jois-Kar­ja­la alu­ee­na ja Joen­suu suo­sit­tu­na
opis­ke­li­ja­kau­pun­ki­na tar­joa­vat hyvät puit­teet innos­ta­vaan opis­ke­luun ja mie­lek­kää­seen vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan.

On myös hyvä muis­taa, että valin­ta­koe on yleen­sä se kokeis­ta kaik­kein vai­kein. Kun sisään on pääs­syt ja
jak­saa aher­taa, niin opin­not edis­ty­vät var­mas­ti ja lopul­ta tut­kin­to ja työ­elä­mä­kin häämöttävät.

Iloa opis­ke­luun!
Pet­ri Rai­vo, rehtori

Opis­ke­lu­pai­kan vas­taan­ot­to ja opis­ke­li­jak­si ilmoittautuminen

Ota opis­ke­lu­paik­ka­si mää­rä­ajas­sa vas­taan Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa. Vas­taa­no­tet­tua­si opis­ke­lu­paik­ka­si sinun tulee myös ilmoit­tau­tua opis­ke­li­jak­si Oma Opin­to­po­lus­sa. Mää­rä­ai­ka opis­ke­li­jak­si ilmoit­tau­tu­mi­seen on sama kuin pai­kan vastaanotossa.

Ohjei­ta opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­mi­seen ja ilmoit­tau­tu­mi­seen löy­dät tääl­tä.

Opin­to­jen aloitus

Opin­to­si alka­vat tors­tai­na 7.1.2021 klo 10.00. Poik­keuk­se­na on sosio­no­mi (AMK) moni­muo­to­to­teu­tus, joka alkaa maa­nan­tai­na 11.1.2021 klo 9.00.

Kaik­ki kou­lu­tuk­set alka­vat Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la osoit­tees­sa Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joensuu. 

Opin­to­jen aloi­tus pyri­tään toteut­ta­maan lähio­pe­tuk­se­na kam­puk­sel­la. Mikä­li koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­via muu­tok­sia tulee opin­to­jen aloi­tuk­seen, sii­tä tie­do­te­taan erik­seen sekä täl­lä sivul­la että sähköpostitse. 

Todis­tus­ten tarkistus

Ota ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä mukaa­si alku­pe­räi­nen amma­til­li­sen tut­kin­to­si päät­tö­to­dis­tus, jos olet val­mis­tu­nut 1.8.2015 — 31.12.2016. Jos olet yli­op­pi­las, et tar­vit­se esit­tää yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tus­ta. Todis­tuk­set kerä­tään tar­kis­tet­ta­vik­si aloi­tus­päi­vä­nä ja ne tulee nou­taa vii­kon kulues­sa Opiskelijapalveluista. 

Opis­ke­li­ja­va­lin­nan ehdollisuus

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta on aina ehdol­li­nen sii­hen saak­ka, kun­nes ammat­ti­kor­kea­kou­lu on tar­kis­ta­nut kaik­ki hake­mi­seen ja opis­ke­li­ja­va­lin­taan liit­ty­vät todis­tuk­set ja tie­dot. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu voi pur­kaa opis­ke­li­ja­va­lin­nan, mikä­li todis­tus­ko­pioi­ta tai alku­pe­räi­siä todis­tuk­sia ei toi­mi­te­ta mää­rä­ai­ka­na tai jos opis­ke­li­jak­si hyväk­syt­ty on anta­nut vir­heel­li­siä tie­toa, eikä oikein tie­doin oli­si oikeu­tet­tu saa­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan. Opis­ke­lu­paik­ka voi­daan pur­kaa myös jo opin­to­jen alettua.

Käyt­tä­jä­tun­nus

Kun olet otta­nut opis­ke­lu­pai­kan vas­taan ja ilmoit­tau­tu­nut läs­nä ole­vak­si opis­ke­li­jak­si, saat Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­siin liit­ty­vää tie­toa ennen opin­to­je­si alkua. Tutus­tu myös Pak­ki-opis­ke­li­ja­por­taa­liin. Pak­ki on opis­ke­li­jan tie­to­pank­ki koko opin­to­jen ajan.

Kare­lia-Start­ti

Kare­lia-Start­ti on Mood­les­sa ole­va itseo­pis­ke­lu­pa­ket­ti. Start­ti pereh­dyt­tää sinut Kare­lian digi­taa­li­siin ympä­ris­töi­hin sekä pal­ve­lui­hin omaeh­toi­ses­ti ennen opin­to­je­si alkua. Star­tin tavoit­tee­na on, että Kare­lian digi­taa­li­set jär­jes­tel­mät ja pal­ve­lut tule­vat sinul­le tutuik­si ja siten saat heti suju­van alun opin­noil­le­si. Saat Kare­lia-star­tin aloi­tus­oh­jeet ennen opin­to­je­si alkua.

Oma tie­to­ko­ne opinnoissa

Kare­lias­sa käy­tät opin­nois­sa omaa tie­to­ko­net­ta­si, mikä jous­ta­voit­taa opis­ke­lua­si, lisää tie­to­tur­vaa­si ja tekee oppi­mis­pro­ses­sis­ta­si hen­ki­lö­koh­tai­sem­man. BYOD (Bring Your Own Device) tar­koit­taa, että pää­set oman pää­te­lait­tee­si avul­la käyt­tä­mään opis­ke­lus­sa tar­vit­se­mia­si aineis­to­ja, ohjel­mis­to­ja ja jär­jes­tel­miä koto­na­si kel­lo­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Lue lisää.

Roko­tuk­set (kos­kee vain sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan koulutuksia)

Roko­tus­tie­to­si tar­kis­te­taan ter­veys­tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä opin­to­jen alet­tua. Sel­vi­tä tar­kas­tus­ta ennen roko­tuk­se­si. Lisä­tie­to­ja https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset

Opin­to­tu­ki

Voit lait­taa opin­to­tu­ki­ha­ke­muk­se­si vireil­le Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa. Lisä­tie­toa opin­to­tues­ta saat Kelan sivuil­ta.

Pysä­köin­ti

Pysä­köin­ti­lu­van saat kam­puk­sen vah­ti­mes­ta­ril­ta esit­tä­mäl­lä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­si. Pysä­köin­ti­kart­ta.

Kou­lu­tus­koh­tai­set aloitustiedot

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)

Opin­to­si alka­vat tors­tai­na 7.1.2021 klo 10.00.
Paik­ka on Tik­ka­rin­ne-kam­pus, luok­ka­ti­la E166-167, Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu. Opin­to-ohjaa­ja ja tutor-opet­ta­ja ovat ohjaa­mas­sa tei­tä luok­ka­ti­laan. Tuu­to­rio­pet­ta­ja on Sini Puustinen.

Val­mis­tau­du opis­ke­lun aloi­tuk­seen var­mis­ta­mal­la, että sinul­la on seu­raa­vat kir­jat:
*Kau­ra­nen, K. 2017. Fysio­te­ra­peu­tin käsi­kir­ja. Sano­ma Pro Oy
*Schuen­ke, Schul­te & Schu­mac­her. 2015. Atlas of Ana­to­my, Gene­ral Ana­to­my and Muscu­los­ke­le­tal Sys­tem. Latin Nomencla­tu­re. Thie­me (Van­hem­mat­kin pai­nok­set käyvät)

Opin­to-ohjaa­ja­si Tar­ja Peso­nen-Sivo­nen on pai­kal­la 4.1.2021 klo 9.00 alkaen,
tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi, 050 421 0513.

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), päivätoteutus

Opin­to­si alka­vat tors­tai­na 7.1.2021 klo 9.00.
Paik­ka on Tik­ka­rin­ne-kam­pus, A‑talon audi­to­rio, Tik­ka­rin­ne 9, Joensuu

Ensim­mäi­sen opis­ke­lu­päi­vän ilta­na on ver­tais­tu­to­rei­den jär­jes­tä­mää tutustumista/iltaohjelmaa.

Uudel­le syk­syn saa­pu­mis­ryh­mäl­le (STHNK21) on jo teh­ty yhtei­nen face­book-ryh­mä. Voit halu­tes­sa­si liit­tyä jo ryh­mään täs­tä lin­kis­tä: https://www.facebook.com/groups/370860033957168/?ref=share

Klii­ni­sen hoi­to­työn tai­to­ja oppies­sa koros­tu­vat työ­tur­val­li­suu­teen ja hygie­ni­aan liit­ty­vät lait ja vel­voit­teet (työ­tur­val­li­suus­la­ki 4 luku, 20§). Täs­tä syys­tä opis­ke­li­jan tulee hank­kia opin­to­jen alku­vai­hees­sa oma­kus­tan­tei­ses­ti hoi­to­työn oppi­mi­seen sopi­va työ- ja suo­ja­vaa­te­tus kou­lul­la tapah­tu­vaan labo­raa­tio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos olet suo­rit­ta­nut hoi­to­työn amk-opin­to­ja tai sinul­la on aikai­sem­pi sai­raan­hoi­ta­jan tai ter­vey­den­hoi­ta­jan opis­to­tut­kin­to, ota yhteyt­tä omaan opin­to-ohjaa­jaan ennen opin­to­je­si alkua. Opin­to-ohjaa­ja­si Min­na Turu­nen on työs­sä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, minna.turunen@karelia.fi, 050 362 6587.

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), monimuotototeutus

Opin­to­si alka­vat tors­tai­na 7.1.2021 klo 9.00.
Paik­ka on Tik­ka­rin­ne-kam­pus, A‑talon audi­to­rio, Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu.
Ensim­mäi­sen opis­ke­lu­päi­vän ilta­na on ver­tais­tu­to­rei­den jär­jes­tä­mää tutustumista/iltaohjelmaa.

Uudel­le kevään saa­pu­mis­ryh­mäl­le (STHAK21) on jo teh­ty yhtei­nen face­book-ryh­mä. Voit halu­tes­sa­si liit­tyä jo ryh­mään täs­tä lin­kis­tä:  https://www.facebook.com/groups/2483238388648376/?ref=share

Kevät­lu­ku­kau­den lähio­pe­tus­jak­sot/-vii­kot ovat 7. — 8.1.2021, 11. – 15.1.2021, 18. — 20.1.2021 sekä vii­kot 5, 8, 13 ja 18.

Klii­ni­sen hoi­to­työn tai­to­ja oppies­sa koros­tu­vat työ­tur­val­li­suu­teen ja hygie­ni­aan liit­ty­vät lait ja vel­voit­teet (työ­tur­val­li­suus­la­ki 4 luku, 20§). Täs­tä syys­tä opis­ke­li­jan tulee hank­kia opin­to­jen alku­vai­hees­sa oma­kus­tan­tei­ses­ti hoi­to­työn oppi­mi­seen sopi­va työ- ja suo­ja­vaa­te­tus kou­lul­la tapah­tu­vaan labo­raa­tio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos olet suo­rit­ta­nut hoi­to­työn amk-opin­to­ja tai sinul­la on aikai­sem­pi sai­raan­hoi­ta­jan tai ter­vey­den­hoi­ta­jan opis­toas­teen tut­kin­to, ota yhteyt­tä opin­to-ohjaa­jaan ennen opin­to­jen alkua. Opin­to-ohjaa­ja­si Tar­ja Ruo­ko­nen on työs­sä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, tarja.ruokonen@karelia.fi, 050 371 5096.

Sosio­no­mi (AMK), monimuotototeutus

Opin­to­si alka­vat maa­nan­tai­na 11.1.2021 klo 9.00.
Paik­ka­na on Tik­ka­rin­ne-kam­pus, A‑talon audi­to­rio, Tik­ka­rin­ne 9, Joensuu.

Ver­tais­opis­ke­li­jat toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si opin­toi­hin! Hei­hin voit olla yhtey­des­sä jo ennen opin­to­je­si alka­mis­ta liit­ty­mäl­lä Face­book-ryh­mään. Ryh­män tun­nus on STSAK21AB.

Lähio­pe­tus­ta on kevät­lu­ku­kau­del­la 2021 vii­koil­la 2, 3, 5, 8, 13 ja 17. Lähi­vii­kot toteu­tu­vat maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8 ‑18. Tämän lisäk­si etä­vii­koil­la on ver­kon kaut­ta tapah­tu­vaa ope­tus­ta, ohjaus­ta ja teh­tä­vien teke­mis­tä, joi­hin osal­lis­tut. Varaa riit­tä­väs­ti aikaa pää­toi­mi­siin opin­toi­hin myös etä­viik­ko­jen aikana.

Ensim­mäi­nen har­joit­te­lusi on tou­ko­kuus­sa 3. — 21.5.2021. Mikä­li sinul­la on vähin­tään yksi vuo­si sosiaali‑, terveys‑, kuntoutus‑, kasvatus‑, tai var­hais­kas­va­tusa­lan työ­ko­ke­mus­ta, voit hyväk­si­lu­kea har­joit­te­lun aiem­mal­la työ­ko­ke­muk­sel­la­si. Hyväk­si­lu­ke­mi­nen tar­koit­taa osaa­mi­sen näy­tön teke­mis­tä työ­ko­ke­muk­seen ja har­joit­te­lun tavoit­tei­siin poh­jau­tuen. Ahot-näy­töis­tä ja muis­ta hyväk­si­lu­ke­mi­sen tavois­ta saat tie­toa ensim­mäi­sel­lä opiskeluviikolla.

Mikä­li sinul­la on kor­kea­kou­lu­tut­kin­to ja/tai kor­kea­kou­luo­pin­to­ja eri­tyi­ses­ti lähia­lal­ta, varaa aika hop­sin teke­mis­tä var­ten opin­to-ohjaa­jal­le jo jou­lu­kuul­le 2020 tai vii­meis­tään tam­mi­kuul­le 2021 ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Ajan­va­rauk­sen voit teh­dä säh­kö­pos­tit­se, paivi.putkuri@karelia.fi.

Opin­to-ohjaa­ja­si Päi­vi Put­ku­ri on töis­sä 18.12.2020 klo 12 saak­ka ja 4.1.2021 klo 9.00 lähtien.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja (AMK), päivätoteutus

Opin­to­si alka­vat tors­tai­na 7.1.2021 klo 9.00.
Paik­ka on Tik­ka­rin­ne-kam­pus, A‑talon audi­to­rio, Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu.
Ensim­mäi­sen opis­ke­lu­päi­vän ilta­na on ver­tais­tu­to­rei­den jär­jes­tä­mää tutustumista/iltaohjelmaa.

Uudel­le kevään saa­pu­mis­ryh­mäl­le on (STTNK21) on jo teh­ty face­book-ryh­mä. Voit halu­tes­sa­si liit­tyä ryh­mään jo täs­tä lin­kis­tä: https://www.facebook.com/groups/987487671755837/

Klii­ni­sen hoi­to­työn tai­to­ja oppies­sa koros­tu­vat työ­tur­val­li­suu­teen ja hygie­ni­aan liit­ty­vät lait ja vel­voit­teet (työ­tur­val­li­suus­la­ki 4 luku, 20§). Täs­tä syys­tä opis­ke­li­jan tulee hank­kia opin­to­jen alku­vai­hees­sa oma­kus­tan­tei­ses­ti­hoi­to­työn oppi­mi­seen sopi­va työ- ja suo­ja­vaa­te­tus kou­lul­la tapah­tu­vaan labo­raa­tio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos sinul­la on jo aiem­min suo­ri­tet­tu sairaanhoitaja/kätilö (AMK) –tut­kin­to, opin­to­si alka­vat kon­kreet­ti­ses­ti vas­ta syk­syl­lä 2021. Ota yhteys opin­to-ohjaa­ja Min­na Turuseen opin­to­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sek­si jou­lu­kuun 2020 alussa.

Jos olet suo­rit­ta­nut hoi­to­työn amk-opin­to­ja tai sinul­la on aikai­sem­pi sai­raan­hoi­ta­jan tai ter­vey­den­hoi­ta­jan opis­to­tut­kin­to, ota yhteyt­tä omaan opin­to-ohjaa­jaan ennen opin­to­je­si alkua. 

Opin­to-ohjaa­ja­si Min­na Turu­nen on työs­sä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, minna.turunen@karelia.fi, 050 362 6587.

Avoi­men AMK:n opis­ke­li­jas­ta tutkinto-opiskelijaksi

Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on voi­mas­sa opis­ke­luoi­keu­te­si olles­sa voimassa. 

Jos olet aiem­min opis­kel­lut Kare­lias­sa, voit saa­da käyt­töö­si aiem­min käy­tös­sä olleen Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si. Täl­löin käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ei ole sama kuin aktii­vi­nen opis­ke­lu­nu­me­ro­si (opis­ke­luoi­keus­nu­me­ro). Eli jos olet täl­lä het­kel­lä Kare­lian avoi­men amk:n opis­ke­li­ja­na, säi­lyy sinul­la sama käyt­tä­jä­tun­nus myös tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen alkaes­sa. Vaik­ka käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ei täl­löin vaih­du, vaih­tuu opis­ke­li­ja­nu­me­ro­si tut­kin­toon joh­ta­van opis­ke­luoi­keu­den mukaiseksi.

Kare­lian pol­kuo­pis­ke­li­ja­na suo­rit­ta­ma­si opin­not kir­ja­taan opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­sa tut­kin­to-opis­ke­li­ja­roo­lil­le­si kor­vaa­vik­si opin­noik­si, mikä­li olet ollut edel­li­sen vuo­den pol­kuo­pis­ke­li­ja­na. Sinun ei tar­vit­se hakea pol­kuo­pin­nois­ta hyväk­si­lu­kua. Muis­sa tapauk­ses­sa, esi­mer­kik­si olet ollut pol­kuo­pis­ke­li­ja­na enem­män kuin yhden luku­vuo­den tai olet suo­rit­ta­nut avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja toi­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa, hae kor­vaa­vuu­det Pepis­sä opin­to-ohjaa­jan kans­sa käy­mä­si kes­kus­te­lun jälkeen.

Siir­to-opis­ke­li­jal­le

Siir­to­haus­sa vali­tuil­le opis­ke­li­joil­le lähe­te­tään säh­kö­pos­tit­se hen­ki­lö­koh­tai­nen aloi­tus­kir­je hyvis­sä ajoin ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Kir­je sisäl­tää kou­lu­tuk­sen alka­mi­sa­jan ja ‑pai­kan, opin­to-ohjaa­jan yhteys­tie­dot sekä muu­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa. Käyt­tä­jä­tun­nus- ja Kare­lia-star­tin ohjeet lähe­te­tään ennen opin­to­jen alkamista.

Luku­vuo­den aika­tau­lu, työ­jär­jes­tyk­set, opinnot

Luku­vuo­den aikataulu

Luku­vuo­si jakau­tuu syys- ja kevät­lu­ku­kau­teen. Luku­vuo­si on lisäk­si jaet­tu jak­soi­hin, joi­ta on kol­me; syys‑, kevät- ja kesä­jak­so. Syys- ja kevät­jak­soil­la jär­jes­te­tään luku­jär­jes­tyk­seen mer­kit­tyä ope­tus­ta tai itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vak­si suun­ni­tel­tu­ja opin­to­ja. Näil­le ajoil­le saat hake­ma­si opin­to­tuen auto­maat­ti­ses­ti. Kesäl­lä sinul­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa opin­to­ja ja nopeut­taa val­mis­tu­mis­ta­si. Kesä­opin­toi­hin voit hakea opin­to­tu­kea. Lisä­tie­to­ja saat täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta opin­to­jen alus­sa. Syys- ja kevät­jak­so­jen aika­na ei ole eril­lis­tä syys- tai tal­vi­lo­maa. Jou­lun, vuo­den­vaih­teen ja pää­siäi­sen aikaan voit vaih­taa vapaalle.

Luku­jär­jes­tyk­set

Kaik­kien opis­ke­li­ja­ryh­mien luku­jär­jes­tyk­set löy­ty­vät Pepin Luk­ka­ri­ko­nees­ta. Haku­toi­min­noil­la löy­dät oman ryh­mä­si luku­jär­jes­tyk­sen, opin­to­jen toteu­tuk­set sekä opet­ta­jien työ­jär­jes­tyk­set. Lyhyt ohje­vi­deo ryh­män luku­jär­jes­tyk­sen etsi­mi­ses­tä Lukkarikoneesta.

Tam­mi­kuus­sa 2021 aloit­ta­vien kou­lu­tus­ten ryh­mä­tun­nuk­set:
Fysio­te­ra­paut­ti (AMK): STFNK21
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), moni­muo­to: STHANK21
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), päi­vä­to­teu­tus: STHNK21
Sosio­no­mi (AMK), moni­muo­to: STSAK21
Ter­vey­den­hoi­ta­ja (AMK): STTNK21

Monis­sa kou­lu­tuk­sis­sa osal­la opin­to­jak­sois­ta vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat jae­taan pie­nem­piin ryh­miin. Luku­jär­jes­tyk­ses­sä näkyy täl­löin useam­pi ryh­mä. Ryh­mä­ja­ko teh­dään opin­to­jen alussa.

Opin­to­jak­sot, työ­mää­rä ja opiskelutavat

Opin­not muo­dos­tu­vat opin­to­jak­sois­ta, joi­den laa­juus ja työ­mää­rä ilmais­taan opin­to­pis­tei­nä. Opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­seen liit­tyy ohjat­tua opis­ke­lua eri tavoin sekä itse­näis­tä työs­ken­te­lyä, esi­mer­kik­si teh­tä­viä, kir­jal­li­suut­ta, raportointia.

Luku­vuo­si muo­dos­tuu 60 opin­to­pis­tees­tä eli 40 työ­vii­kos­ta (YAMK-opin­nois­sa noin 20 opin­to­pis­tet­tä). Riit­tä­vä lepo ja vapaa-aika yllä­pi­tä­vät jak­sa­mis­ta ja opiskelukykyä.

Opis­ke­li­jan työ­mää­rä kuva­taan opin­to­pis­tei­nä.
Yksi opin­to­pis­te = noin 27 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä.
Yksi opis­ke­lu­viik­ko = 1,5 op ja vas­taa 40 tun­nin opis­ke­li­jan työ­tä (sisäl­tää ope­tuk­sen, itse­näi­sen/­ryh­mä-/tii­mi­työs­ken­te­lyn).
Luku­vuo­den työ­mää­rä (AMK-opin­not) = 1600 tun­tia eli 60 opintopistettä.

Kon­tak­tio­pis­ke­lu tapah­tuu sovit­tu­na aika­na sovi­tus­sa pai­kas­sa. Kon­tak­tio­pis­ke­lua ovat esi­mer­kik­si lähio­pe­tus­päi­vät ja luen­not kor­kea­kou­lun tilois­sa, opis­ke­li­ja­ryh­män teke­mät opin­to­mat­kat tai reaa­liai­kai­nen etä­luen­to­jen seuraaminen.

Verk­ko-opis­ke­lus­sa (etä­opis­ke­lu) käy­tät tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa. Se tuo opin­toi­hi­si ajal­lis­ta jous­toa ja voit yleen­sä vali­ta itsel­le­si par­hai­ten sopi­van opis­ke­lua­jan ja ‑pai­kan. Verk­ko-opis­ke­lun edel­ly­tys on tie­to­ko­ne, laa­ja­kais­tayh­teys, kuu­lo­ke-mik­ro­fo­ni ‑yhdis­tel­mä ja webkamera.

Ryh­mäs­sä opis­kel­len voit teh­dä esi­mer­kik­si pro­jek­ti­töi­tä ja opin­to­ja eri­lais­ten hank­keit­ten yhtey­des­sä. Myös joi­ta­kin yksit­täi­siä opin­to­jak­so­ja on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa ryhmässä.

Itse­näi­nen opis­ke­lu tar­koit­taa sinul­le opis­ke­li­ja­na esi­mer­kik­si opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lei­hin ja kir­jal­li­suu­teen tutus­tu­mis­ta, oppi­mis­teh­tä­vien teke­mis­tä ja tie­to­ko­neen ääres­sä verk­ko-opis­ke­lu­ym­pä­ris­tös­sä työskentelyä.

Moni­muo­to-opis­ke­lu vaa­tii sinul­ta itse­ku­ria, aktii­vi­suut­ta, ajan­hal­lin­taa ja mää­rä­tie­tois­ta vas­tuun­ot­toa. Moni­muo­to-opis­ke­lus­sa sosi­aa­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja yhteis­toi­min­nal­li­nen opis­ke­lu saa­vat uuden­lai­sia, vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viä muotoja.

Tent­ti kuu­luu usei­siin opin­to­jak­soi­hin. Joi­ta­kin opin­to­jak­so­ja voit suo­rit­taa pel­käs­tään esi­mer­kik­si kirjatentillä.

Opis­ke­lu työ­elä­mäs­sä eli har­joit­te­lut ja eri­lai­set pro­jek­ti­työt kehit­tä­vät asian­tun­ti­juut­ta­si, ja saat opin­to­je­si aika­na mah­dol­li­suu­den luo­da kon­tak­te­ja tule­vai­suut­ta ajatellen.

Tut­kin­to­sään­tö, Ope­tus­suun­ni­tel­mat, hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lusuun­ni­tel­ma, Opin­to­jen kor­vaa­mi­nen, sisäl­lyt­tä­mi­nen ja osaa­mi­sen näyttö

Tut­kin­to­sään­tö

Tut­kin­to­sään­nös­sä on mää­ri­tel­ty ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa opis­ke­lua kos­ke­vat yhtei­set sään­nöt ja toi­min­ta­ta­vat, joi­den avul­la sinun on mah­dol­lis­ta opis­kel­la suju­vas­ti. Tut­kin­to­sään­tö kos­kee opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Uusim­man tut­kin­to­sään­nön löy­dät Pakista. 

Ope­tus­suun­ni­tel­ma ja hen­ki­lö­koh­tai­nen opiskelusuunnitelma

Ope­tus­suun­ni­tel­mat mää­rit­te­le­vät tut­kin­to­si osaa­mis­ta­voit­teet ja kuvaa­vat suun­ni­tel­lun amma­til­li­sen kas­vun ja oppi­mi­sen pro­ses­sin. Ope­tus­suun­ni­tel­mien perus­ta­na ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lum­me stra­te­gi­set arvo­va­lin­nat: pyrim­me ole­maan edel­lä­kä­vi­jä, toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja kehit­tä­mään alu­een työ- ja elin­kei­noe­lä­mää sekä yrittäjyyttä.

Laa­dim­me ope­tus­suun­ni­tel­mat yhteis­työs­sä työ­elä­män edus­ta­jien kans­sa ja pyrim­me otta­maan huo­mioon hei­dän näke­myk­sen­sä ja kehit­tä­mis­a­ja­tuk­sen­sa, jot­ta sinun työl­lis­ty­mi­se­si oli­si varmempaa.

Opin­to­jak­sot ovat yksit­täi­siä, erik­seen arvioi­ta­via tut­kin­non osia. Opin­to­jak­soil­la voi­daan käyt­tää monen­lai­sia opis­ke­lu- ja suo­ri­tus­ta­po­ja. AMK- ja YAMK- tut­kin­to­jen laa­juus on 60 – 270 opin­to­pis­tet­tä. Tut­kin­too­si sisäl­tyy sekä ydin­osaa­mi­sen että täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opintoja.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta opis­ke­lusuun­ni­tel­maa eli hop­sia käy­te­tään opin­to­jen suun­nit­te­lun ja osaa­mi­sen sekä asian­tun­ti­juu­den kehit­tä­mi­sen väli­nee­nä. Suun­ni­tel­man laa­dit opin­to­jen alku­vai­hees­sa. Saat apua opis­ke­lusuun­ni­tel­ma­si laa­ti­mi­seen opet­ta­ja­tuu­to­ril­ta­si ja/tai opin­to-ohjaa­jal­ta­si. Suun­ni­tel­maa­si tar­ken­ne­taan vuo­sit­tain käy­tä­vien kehi­tys­kes­kus­te­lu­jen yhtey­des­sä ja tar­vit­taes­sa myös muul­loin­kin, mikä­li sinul­la muutostarpeita.

Opin­to­jen kor­vaa­mi­nen, sisäl­lyt­tä­mi­nen ja osaa­mi­sen näyttö

Sinul­la on mah­dol­li­suus hyväk­syt­tää aiem­min tai opin­to­je­si aika­na muu­al­la han­kit­tua osaa­mis­ta­si osak­si tut­kin­toa­si AHOT-menet­te­lyl­lä (tun­nis­ta­mis- ja tun­nus­ta­mis­me­net­te­ly). AHOT-menet­te­lyn avul­la voit hyväk­syt­tää sinul­la jo ole­mas­sa ole­vaa, opin­to­jen osaa­mis­ta­voit­tei­ta vas­taa­vaa osaa­mis­ta­si kor­vaa­mal­la, sisäl­lyt­tä­mäl­lä tai anta­mal­la osaa­mi­sen näytön.

Läh­tö­koh­ta­na AHOT-menet­te­lyl­le on eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen peri­aa­te, jon­ka mukaan sinul­le opis­ke­li­ja­na syn­tyy osaa­mis­ta sekä muo­dol­li­ses­sa kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä han­ki­tus­ta osaa­mi­ses­ta, että sen ulko­puo­lel­la hank­ki­mas­ta­si epä­vi­ral­li­ses­ta oppi­mi­ses­ta ja arkioppimisesta.

Opis­ke­li­jan ohje

Opis­ke­li­jan palvelut

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut

Opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­sa sinua pal­vel­laan muun muas­sa ilmoit­tau­tu­mi­siin, opin­to-oikeu­teen, tut­kin­to­to­dis­tuk­siin ja opin­to­tu­keen liit­ty­vis­sä asioissa.

Jos tar­vit­set viral­li­sen, lei­mal­la ja alle­kir­joi­tuk­sel­la varus­te­tun opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen, voit tila­ta sen Opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­ta opiskelijapalvelut@karelia.fi. Mat­ka-alen­nuk­siin oikeut­ta­via todis­tuk­sia (VR, Mat­ka­huol­to, pai­kal­lis­lii­ken­ne) saat opin­to­jen alettua.

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den yhtey­des­sä toi­mii haki­ja­pal­ve­lut, joka pal­ve­lee ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin liit­ty­vis­sä hakuasioissa.

Avoin­na ma — ti klo 10 — 14
ke sul­jet­tu
to — pe klo 10 — 14

HUOM! Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut ja Haki­ja­pal­ve­lut pal­ve­le­vat etä­nä (säh­kö­pos­ti, chat ja puhe­lin) 24.11. alkaen maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Asia­kas­pal­ve­lun ovi on avoin­na ainoas­taan tors­tai­sin klo 10 — 14 (3.12. alkaen).
Poik­keus per­jan­tai­na 27.11., jol­loin asia­kas­pal­ve­lun ovi on avoin­na klo 10 — 14. 

21.12.2020 — 10.1.2021 pal­ve­lem­me ainoas­taan etä­nä klo 10 — 13 (ei keskiviikkoisin).

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut 013 260 6412, opiskelijapalvelut(at)karelia.fi
Käyn­tio­soi­te: Tik­ka­rin­ne 9, E‑talo, 80200 Joensuu

Haki­ja­pal­ve­lut 050 408 8429, 050 361 1871, hakijapalvelut(at)karelia.fi
Käyn­tio­soi­te: Tik­ka­rin­ne 9, E‑talo, 80200 Joensuu

Kir­jas­to

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kir­jas­to on avoin kai­kil­le käyt­tä­jil­le. Kir­jas­to sijait­see Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la. Lue lisää kir­jas­ton pal­ve­luis­ta.

Oma tie­to­ko­ne opinnoissa

Kare­lias­sa käy­tät opin­nois­sa omaa tie­to­ko­net­ta­si, mikä jous­ta­voit­taa opis­ke­lua­si, lisää tie­to­tur­vaa­si ja tekee oppi­mis­pro­ses­sis­ta­si hen­ki­lö­koh­tai­sem­man. BYOD (Bring Your Own Device) tar­koit­taa, että pää­set oman pää­te­lait­tee­si avul­la käyt­tä­mään opis­ke­lus­sa tar­vit­se­mia­si aineis­to­ja, ohjel­mis­to­ja ja jär­jes­tel­miä koto­na­si kel­lo­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Lue lisää.

Opis­ke­li­jan hyvinvointi

Opin­to-ohjaus

Opis­ke­li­ja­na saat ohjaus­ta opin­to-ohjaa­jil­ta, opettajatutoreilta/ryhmävastaavilta ja/tai opet­ta­jil­ta. Opis­ke­li­ja­tu­to­rit aut­ta­vat uut­ta opis­ke­li­jaa käyn­nis­tä­mään opin­ton­sa tehok­kaas­ti. Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den hen­ki­lö­kun­ta anta­vat myös neu­vo­ja opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta on saa­ta­vil­la koko opis­ke­lua­jan. Opin­to-ohjaa­jien yhteystiedot.

Jos tar­vit­set eri­tyis­tä tukea opin­nois­sa­si, sinul­la on mah­dol­li­suus koh­tuul­li­siin eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin. Tuen tar­pee­si voi liit­tyä esi­mer­kik­si luke­mi­seen, kir­joit­ta­mi­seen tai muu­hun oppi­mi­seen liit­ty­vään vai­keu­teen, fyy­si­seen tai psyyk­ki­seen sai­rau­teen, vam­maan, psyyk­ki­seen uupu­mi­seen, elä­män­ti­lan­tee­seen tai opis­ke­li­jan eri­lai­seen kie­li- tai kult­tuu­ri­taus­taan. Opin­to-ohjaa­jat, opin­to­ku­raat­to­ri ja ter­vey­den­hoi­ta­jat voi­vat antaa yksi­löl­li­siin eri­tyi­sen tuen jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vää neuvontaa.

Välit­tä­mi­sen ilma­pii­ri — VIP-toiminta

Opin­to­ku­raat­to­ri

Opin­to­ku­raat­to­ri antaa sinul­le neu­von­taa ja ohjaus­ta opis­ke­luun sekä elä­män­hal­lin­taan liit­ty­vis­sä haas­teis­sa. Tavoit­tee­na on edis­tää ja tukea opis­ke­lu­hy­vin­voin­tia­si sekä tur­va­ta opin­to­je­si suju­va ete­ne­mi­nen. Voit ottaa yhteyt­tä opin­to­ku­raat­to­riin itse tai pyy­tää yhtey­den­ot­toa oppi­lai­tok­sen muul­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta. Opin­to­ku­raat­to­rin voit tava­ta omal­la kam­puk­sel­la­si. Yhteis­työ on luottamuksellista.

Ter­vey­den­huol­to

Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiö (YTHS) tuot­taa 1.1.2021 alkaen opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut kai­kil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le. Kor­kea­kou­lu- opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­su mak­se­taan Kelal­le.

YTHS:n pal­ve­lui­hin oikeu­tet­tu­ja ovat läs­nä ole­vak­si ilmoit­tau­tu­neet opis­ke­li­jat, jot­ka suorittavat

  • ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa tai ylem­pää ammattikorkeakoulututkintoa
  • alem­paa tai ylem­pää korkeakoulututkintoa.

Vaih­to-opis­ke­li­jat, avoi­men kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat tai tilaus­kou­lu­tus­opis­ke­li­jat eivät ole oikeu­tet­tu­ja YTHS:n pal­ve­lui­hin. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta voit lukea Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiön verk­ko­si­vuil­ta.

Lii­kun­ta­pal­ve­lut

SYKET­TÄ-kor­kea­kou­lu­lii­kun­ta

Opis­ke­li­ja­kun­ta POKA

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Opis­ke­li­ja­kun­ta POKA val­voo ja ajaa opis­ke­li­joi­den etua.

Ver­tais­tuu­to­roi­den ter­veh­dys uusil­le opiskelijoille

Urhei­lun ja opis­ke­lun yhdistäminen

Kare­lian ja Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian yhteis­työ mah­dol­lis­taa sen, että voit yhdis­tää kan­sal­li­seen tai kan­sain­vä­li­seen menes­tyk­seen täh­tää­vän huip­pu-urhei­lusi ja tut­kin­to­ta­voit­tei­sen opis­ke­lusi jous­ta­vas­ti. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mias­sa alu­een oppi­lai­tok­set ja urhei­luor­ga­ni­saa­tiot työs­ken­te­le­vät yhdes­sä urhei­li­joi­den opinto‑, työ- ja urhei­lu-urien yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si. Lue lisää.

Yhteys­hen­ki­lö­si ovat opin­to­ku­raat­to­ri Päi­vi Laak­ko­nen, paivi.laakkonen@karelia.fi, 050 461 9251 sekä hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Jaa­na Tolk­ki, jaana.tolkki@karelia.fi, 050 408 7932.

Lisä­tie­to­ja Urhei­lua­ka­te­mias­ta ja hake­mi­ses­ta.

Kan­sain­vä­li­syys

Kan­sain­vä­li­syys­osaa­mi­nen on kie­li­tai­toa, vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, jous­ta­vuut­ta, kult­tuu­rien tun­te­mus­ta, ver­kos­to­ja, osal­lis­tu­mis­ta kan­sain­vä­li­seen yhteis­työ­hön ja innos­ta­vaa oppi­mis­ta. Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen kan­nat­taa — osaa­mi­nen tukee työllistymistäsi!

Erin­omai­nen tapa kan­sain­vä­lis­tyä opis­ke­lun aika­na on opis­ke­lu- tai har­joit­te­lu­vaih­to ulko­mail­la. Meil­lä on moni­puo­li­nen kump­pan­kor­kea­kou­lu­jen ver­kos­to. Kare­lias­ta läh­tee vuo­sit­tain run­saas­ti opis­ke­li­joi­ta 2 – 12 kuu­kaut­ta kes­tä­vään vaih­toon. Lisäk­si on lyhyem­piä opin­to­mat­ko­ja Euroop­paan tai Venä­jäl­le. Kare­li­aan saa­puu vuo­des­sa noin sata vaih­to-opis­ke­li­jaa eri puo­lil­ta maa­il­maa. Kat­so kump­pa­ni­kor­kea­kou­lut mer­kit­tyi­nä kar­tal­la.

Opis­ke­li­jat saa­vat tie­toa ja tukea opis­ke­lu- ja har­joit­te­lu­vaih­dois­ta sekä muis­ta kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen väy­lis­tä ensi­si­jai­ses­ti kan­sain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­reil­ta. Ulko­mail­la hyväk­sy­tys­ti suo­ri­te­tut opin­not hyväk­si­lue­taan täy­si­mää­räi­si­nä suo­ri­tet­ta­vaan tut­kin­toon eikä vaih­to­jak­so hidas­ta valmistumista.

Ulko­mail­le opis­ke­le­maan tai har­joit­te­luun läh­te­vät opis­ke­li­jat saa­vat apu­ra­han, joka kat­taa osan mat­ka- ja opis­ke­lu­kus­tan­nuk­sis­ta. Opis­ke­li­jat ovat myös vaih­to-opis­ke­lun­sa aika­na oikeu­tet­tu­ja opin­to­tu­keen sekä opin­to­tuen asumislisään.

Opis­ke­li­jaa tue­taan ja ohja­taan vaih­don aika­na. Tur­val­li­suus­asiat huo­mioi­daan jo vaih­don suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ja mah­dol­li­sia krii­si­ti­lan­tei­ta var­ten on toimintasuunnitelma.

Kan­sain­vä­li­syys­osaa­mis­ta voi kar­tut­taa myös koti­maas­sa. Jokai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus koti­kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen opin­to­jen aika­na. Vaih­toeh­to­ja ovat esimerkiksi

  • Englan­nin­kie­li­set oman alan opinnot
  • Kie­li- ja kulttuuriopinnot
  • Yhtei­set opin­not ja tapah­tu­mat ulko­mais­ten tut­kin­to- ja vaih­to-opis­ke­li­joi­den kanssa
  • Opin­näy­te­työn teke­mi­nen ulko­maa­lai­sen opis­ke­li­jan kanssa
  • Har­joit­te­lu moni­kult­tuu­ri­ses­sa työyh­tei­sös­sä kotimaassa
  • Vir­tu­aa­li­liik­ku­vuus
  • Kan­sain­vä­li­nen hanketoiminta

Opin­to­tu­ki ja opin­to­jen rahoitus

Voit saa­da opin­to­tu­kea pää­toi­mi­siin opin­toi­hi­si ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Opin­to­jen aika­na voit saa­da opin­to­tu­kea, johon kuu­lu­vat opin­to­ra­ha ja opin­to­lai­nan val­tion­ta­kaus sekä ate­ria­tu­ki (Kelan ate­ria­tu­ki­kort­ti).

Voit saa­da opin­to­ra­haa vain opis­ke­lu­kuu­kausil­ta. Kesä­kuu­kausien (yleen­sä kesä­kuu — elo­kuu) aika­na voit saa­da opin­to­tu­kea vain, jos opis­ke­let pää­toi­mi­ses­ti kesäl­lä ja sinul­la on oikeus kesä­opin­to­tu­keen. Kesä­opin­to­tu­ki kulut­taa opin­to­tu­ki­kuu­kausia. Kesä­ai­ka­na käy­te­tyt tuki­kuu­kau­det ovat myös opin­to­jen edis­ty­mi­sen seu­ran­nas­sa ja opin­to­tuen tulo­val­von­nas­sa huo­mioi­ta­via kuukausia.

Lisää tie­toa opin­to­jen rahoi­tuk­ses­ta löy­dät mm. Opin­to­po­lus­ta ja Työl­li­syys­ra­has­ton sivuilta. 

Joen­suun kau­pun­ki ja asuminen

Joen­suun kaupunki

Joen­suu on vil­kas opis­ke­lu­kau­pun­ki, jon­ka asuk­kais­ta perä­ti nel­jän­nes on opis­ke­li­joi­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohel­la kau­pun­kia kan­soit­ta­vat yli­opis­ton ja amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­jat. Opis­ke­li­ja­tun­nel­ma on siis taat­tu ja tapah­tu­mia riittää!

Ilo­saa­ri­roc­kis­ta tutus­sa kau­pun­gis­sa voi naut­tia kult­tuu­rin koko kir­jos­ta, kon­ser­teis­ta ja teat­te­ris­ta elo­ku­viin ja kuva­tai­tei­siin. Urhei­lu­mah­dol­li­suuk­sia riit­tää jokai­seen makuun, ja luon­to odot­taa nur­kan takana.

Asu­mi­nen Joen­suus­sa on koh­tuu­hin­tais­ta ja asun­to­ti­lan­ne hyvä. Elin­kus­tan­nuk­set ovat muu­ten­kin mal­til­li­set eikä liik­ku­mi­nen­kaan keven­nä kuk­ka­roa; pyö­räl­lä pää­see muka­vas­ti joka paik­kaan kat­ta­van pyö­rä­tie­ver­kos­ton ansiosta.

Joen­suu on muka­va opis­ke­lu­kau­pun­ki, jos­sa on kar­ja­lai­sen ren­to mei­nin­ki. Kaik­ki, mitä tar­vit­set, on lähellä.

Voit tutus­tua Joen­suu­hun Opas­te Joen­suu ‑sovel­luk­sen avul­la. Opas­tees­ta löy­dät mm. Joen­suun alu­een näh­tä­vyy­det, ravin­to­lat, ulkoi­lu­mah­dol­li­suu­det, vuo­tui­set tapah­tu­mat sekä pal­jon muu­ta vapaa-ajan teke­mis­tä kau­pun­gis­sa. Uutuu­det-kate­go­ri­aan päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti Joen­suun uusim­pia koh­tei­ta. Lisäk­si sovel­luk­ses­sa on Buc­ket List ‑osio, jon­ne jokai­nen voi itse ehdot­taa, mitä kau­pun­gis­sa tuli­si ehdot­to­mas­ti näh­dä ja kokea. Opas­te Joen­suu on saa­ta­vil­la ver­kos­sa osoit­tees­sa opaste.app, sekä Androi­dil­le Play ‑kau­pas­ta.

Asu­mi­nen

Joen­suun Elli on Joen­suus­sa opis­ke­li­ja-asun­to­ja tuot­ta­va, yllä­pi­tä­vä ja vuo­kraa­va osa­keyh­tiö. Asuk­kai­ta ovat Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Itä-Suo­men yli­opis­ton sekä mui­den joen­suu­lais­ten perus­kou­lun jäl­keis­ten oppi­lai­tos­ten opiskelijat.

Yleis­tä tie­toa asun­non­han­kin­nas­ta ja vink­ke­jä asu­mi­seen löy­dät tääl­tä mm. Nuortenelämä.fi -www-sivuil­ta.

Mui­ta asun­non­vä­lit­tä­jiä
Joen­suun kau­pun­gin asun­to­toi­mis­to
OVV Asun­to­pal­ve­lut
www.asuntoverkko.com
www.vuokraovi.com
www.avara.fi

Kam­puk­set

Kare­lia toi­mii kah­del­la kam­puk­sel­la; Tik­ka­rin­teel­lä ja Wärt­si­läs­sä. Kam­pus­koh­tai­set tie­dot ja pysä­köin­ti.

Jokai­nen opis­ke­li­ja voi lunas­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen pysä­köin­ti­lu­van kam­puk­sen vah­ti­mes­ta­ril­ta opin­to­jen alussa.