Categories
Ajankohtaista

Uuden opiske­lijan opas

Paljon onnea opiske­lu­paikan johdosta ja terve­tuloa Kareliaan!

Tästä Uuden opiske­lijan oppaasta löydät opintojesi aloitus­tiedot, tietoa opiske­lusta Kareliassa, tietoa opinto-ohjauk­sesta, tervey­den­huol­losta ja muista sinulle tärkeistä asioista.

Guide in English

Rehtorin tervehdys

Terve­tuloa, uusi opiskelija!

Onneksi olkoon vielä kerran siitä, että sinut on valittu opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun.
Voit olla tyyty­väinen siitä, että olet tehnyt hyvän valinnan.

Toivon, että viihdyt, annat palau­tetta ja otat tarvit­taessa osaa keskus­teluun, jotta voimme
yhdessä kehittää ammat­ti­kor­kea­kou­luamme entistä parem­maksi koulutus- ja tutki­musyh­tei­söksi.
Lisäksi toivon, että myös sinä liittyisit opiske­li­ja­kunta POKAan ja sitä kautta osallis­tuisit
opiske­li­ja­toi­minnan ja koko ammat­ti­kor­kea­koulun kehittämiseen.

Elämä, varsinkaan opiske­luelämä, ei ole pelkkää koulu­tusta ja opiskelua, vaan rentouttava vapaa-aika
harras­tuk­sineen on sen oleel­linen osa. Olen varma, että Pohjois-Karjala alueena ja Joensuu suosittuna
opiske­li­ja­kau­punkina tarjoavat hyvät puitteet innos­tavaan opiskeluun ja mielek­kääseen vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan.

On myös hyvä muistaa, että valin­takoe on yleensä se kokeista kaikkein vaikein. Kun sisään on päässyt ja
jaksaa ahertaa, niin opinnot edistyvät varmasti ja lopulta tutkinto ja työelä­mäkin häämöttävät.

Iloa opiskeluun!
Petri Raivo, rehtori

Opiske­lu­paikan vastaanotto ja opiske­li­jaksi ilmoittautuminen

Ota opiske­lu­paikkasi määrä­ajassa vastaan Oma Opinto­polku -palve­lussa. Kun olet ottanut opiske­lu­paikkasi vastaan, ilmoit­taudut opiske­li­jaksi Oma Opinto­po­lussa. Opiske­li­jaksi ilmoit­tau­tu­minen on tehtävä samassa määrä­ajassa kuin paikan vastaanotto.

Ohjeita opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­miseen ja ilmoit­tau­tu­miseen löydät täältä.

Opintojen aloitus

Lukuvuosi 2021 alkaa 23.8.2021. Industrial Management ja Inter­na­tional Business koulu­tusten opiske­li­joille lisätietoa opinnoista New Student Guide-oppaasta.

Innovative Nurse, Sairaan­hoitaja (AMK), monimuo­to­to­teutus alkaa 12.4.2021.

Covid 19 -pande­mia­ti­lanne on Joensuussa ja Pohjois-Karja­lassa yhä kiihty­vässä vaiheessa. Siksi Karelian opinnot toteu­tuvat alkuvuo­desta pääosin etäopin­toina. Kampuk­sella järjes­tetään kuitenkin välttä­mä­töntä lähio­pe­tusta tai kampusten erikois­tiloja vaativaa toimintaa.

Kampuk­silla liikut­taessa käytä aina maskia ja huolehdi hyvästä käsihy­gie­niasta ja turva­vä­leistä. Kampuk­silla tapah­tu­vassa lähio­pe­tuk­sessa Karelia tarjoaa opetukseen osallis­tu­ville maskit ja muut vaadit­tavat suojavarusteet.

Huomioi seuraavat asiat myös vuoden vaihteen jälkeen:

 • Opiske­li­ja­pal­velut ja kirjasto toimivat rajoitetusti.
 • Kuntosali ja muut mahdol­liset liikun­ta­tilat ovat poissa muusta kuin opetuskäytöstä.
 • Tikka­rinne-kampuk­sella toimii opiske­li­ja­ra­vintola. Wärtsilä-kampuksen ravintola on toistai­seksi kiinni. 
 • Tikka­rinne-kampuk­sella avoinna on ainoastaan E-talon pääovi. Wärtsilä-kampuk­sella avoinna ovat Karja­lan­kadun pääovi, D-talon pääovi ja Karja­lan­kadun puoleinen luiska.

Voimas­sao­levat ohjeet löydät Karelian sivuilta (https://www.karelia.fi/koronainfo/) sekä opiske­li­joiden Pakki-palve­lusta. Nouda­tamme viran­omaisten ohjeita ja tavoit­teena on palata niin nopeasti kuin mahdol­lista normaalin korkeakouluopiskeluun.

Todis­tusten tarkistus

Ota ensim­mäisenä lähipäivänä mukaasi alkupe­räinen ammatil­lisen tutkintosi päättö­to­distus, jos olet valmis­tunut 1.8.2015 – 31.12.2016. Jos olet yliop­pilas, et tarvitse esittää yliop­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tusta. Todis­tukset kerätään tarkis­tet­ta­viksi aloitus­päivänä. Nouda todis­tuksesi takaisin viikon sisällä Opiskelijapalveluista. 

Opiske­li­ja­va­linnan ehdollisuus

Opiske­li­ja­va­linta on aina ehdol­linen siihen saakka, kunnes ammat­ti­kor­kea­koulu on tarkis­tanut kaikki hakemiseen ja opiske­li­ja­va­lintaan liittyvät todis­tukset ja tiedot. Ammat­ti­kor­kea­koulu voi purkaa opiske­li­ja­va­linnan, mikäli todis­tus­ko­pioita tai alkupe­räisiä todis­tuksia ei toimiteta määrä­aikana tai jos opiske­li­jaksi hyväk­sytty on antanut virheel­lisiä tietoa, eikä oikein tiedoin olisi oikeu­tettu saamaansa opiske­lu­paikkaan. Opiske­lu­paikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Käyttä­jä­tunnus

Kun olet ottanut opiske­lu­paikan vastaan ja ilmoit­tau­tunut läsnä olevaksi opiske­li­jaksi, saat Karelian käyttä­jä­tun­nuksiin liittyvää tietoa ennen opintojesi alkua. Tutustu myös Pakki-opiske­li­ja­por­taaliin. Pakki on opiske­lijan tieto­pankki koko opintojen ajan.

Karelia-Startti

Karelia-Startti on Moodlessa oleva itseo­pis­ke­lu­pa­ketti. Startti pereh­dyttää sinut Karelian digitaa­lisiin ympäris­töihin sekä palve­luihin omaeh­toi­sesti ennen opintojesi alkua. Startin tavoit­teena on, että Karelian digitaa­liset järjes­telmät ja palvelut tulevat sinulle tutuiksi ja saat heti sujuvan alun opinnoillesi. Saat Karelia-startin aloitus­ohjeet ennen opintojesi alkua.

Oma tietokone opinnoissa

Kareliassa käytät opinnoissa omaa tieto­ko­nettasi, mikä jousta­voittaa opiske­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppimis­pro­ses­sistasi henki­lö­koh­tai­semman. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoittaa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyttämään opiske­lussa tarvit­se­miasi aineistoja, ohjel­mistoja ja järjes­telmiä kotonasi kello­na­jasta riippu­matta. Lue lisää.

Rokotukset (koskee vain sosiaali- ja tervey­salan koulutuksia)

Rokotus­tietosi tarkis­tetaan terveys­tar­kas­tuksen yhtey­dessä opintojen alettua. Selvitä tarkas­tusta ennen rokotuksesi. Lisätietoja https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset

Opintotuki

Voit laittaa opinto­tu­ki­ha­ke­muksesi vireille Oma Opinto­polku -palve­lussa. Lisätietoa opinto­tuesta saat Kelan sivuilta.

Pysäköinti

Pysäköin­ti­luvan saat kampuksen vahti­mes­ta­rilta esittä­mällä henki­löl­li­syys­to­dis­tuksesi. Pysäköin­ti­kartta.

Koulu­tus­koh­taiset aloitustiedot

Fysio­te­ra­peutti (AMK)

Opintosi alkavat torstaina 7.1.2021 klo 10.00 etänä ja tapaamme meidän virtu­aa­li­sessa luokka­ti­lassa osoit­teessa https://eu.bbcollab.com/guest/63a5915072c84b338c096abad0550c4b

Tule paikalla hyvissä ajoin, viimeistään 9.45 jotta pääsemme aloit­tamaan ohjelman mukaisesti. 

Jos haluat tulla testaamaan ääni- ja puheyh­teyden toimi­vuutta molempiin suuntiin sekä kameran toimi­vuutta, voit tulla testaamaan teknistä toimi­vuutta linkin kautta viikolla 1 seuraavina ajankohtina:
 ma 4.1. klo 15-15.30
 ti 5.1. klo 8.15-8.45

Tuuto­rio­pettaja on Hilppa Mustonen, 050 352 0677.

Valmis­taudu opiskelun aloitukseen varmis­ta­malla, että sinulla on seuraavat kirjat:
*Kauranen, K. 2017. Fysio­te­ra­peutin käsikirja. Sanoma Pro Oy
*Schuenke, Schulte & Schumacher. 2015. Atlas of Anatomy, General Anatomy and Muscu­los­ke­letal System. Latin Nomenclature. Thieme (Vanhem­matkin painokset käyvät)

Opinto-ohjaajasi Tarja Pesonen-Sivonen on paikalla 4.1.2021 klo 9.00 alkaen,
tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi, 050 421 0513.

Sairaan­hoitaja (AMK), päivätoteutus

Opintosi alkavat torstaina 7.1.2021 klo 9.00 etänä. Tapaamme Moodle Colla­bo­ration -tilassa: https://eu.bbcollab.com/guest/847f2a01ae9645228cf185e9830072f6
– kopioi oheinen linkki Google Chrome-selaimeen
– HUOM! Käytä Google Chrome-selainta! – klikkaa itsesi sisään linkistä. 

Uudelle syksyn saapu­mis­ryh­mälle (STHNK21) on jo tehty yhteinen facebook-ryhmä. Voit halutessasi liittyä jo ryhmään tästä linkistä: https://www.facebook.com/groups/370860033957168/?ref=share

Kliinisen hoitotyön taitoja oppiessa koros­tuvat työtur­val­li­suuteen ja hygie­niaan liittyvät lait ja velvoitteet (työtur­val­li­suuslaki 4 luku, 20§). Tästä syystä opiskelija hankkii opintojen alkuvai­heessa omakus­tan­tei­sesti hoitotyön oppimiseen sopivan työ- ja suoja­vaa­te­tuksen koululla tapah­tuvaan laboraatio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos olet suorit­tanut hoitotyön amk-opintoja tai sinulla on aikai­sempi sairaan­hoi­tajan tai tervey­den­hoi­tajan opisto­tut­kinto, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan ennen opintojesi alkua. Opinto-ohjaajasi Minna Turunen on työssä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, minna.turunen@karelia.fi, 050 362 6587.

Sairaan­hoitaja (AMK), monimuotototeutus

Opintosi alkavat torstaina 7.1.2021 klo 9.00 etänä. Tapaamme Moodle Colla­bo­ration -tilassa: https://eu.bbcollab.com/guest/847f2a01ae9645228cf185e9830072f6
– kopioi oheinen linkki Google Chrome-selaimeen
– HUOM! Käytä Google Chrome-selainta! – klikkaa itsesi sisään linkistä. 

Uudelle kevään saapu­mis­ryh­mälle (STHAK21) on jo tehty yhteinen facebook-ryhmä. Voit halutessasi liittyä jo ryhmään tästä linkistä:  https://www.facebook.com/groups/2483238388648376/?ref=share

Kevät­lu­ku­kauden lähio­pe­tus­jaksot/-viikot ovat 7. – 8.1.2021, 11. – 15.1.2021, 18. – 20.1.2021 sekä viikot 5, 8, 13 ja 18.

Kliinisen hoitotyön taitoja oppiessa koros­tuvat työtur­val­li­suuteen ja hygie­niaan liittyvät lait ja velvoitteet (työtur­val­li­suuslaki 4 luku, 20§). Tästä syystä opiskelija hankkii opintojen alkuvai­heessa omakus­tan­tei­sesti hoitotyön oppimiseen sopivan työ- ja suoja­vaa­te­tuksen koululla tapah­tuvaan laboraatio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos olet suorit­tanut hoitotyön amk-opintoja tai sinulla on aikai­sempi sairaan­hoi­tajan tai tervey­den­hoi­tajan opistoasteen tutkinto, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ennen opintojen alkua. Opinto-ohjaajasi Tarja Ruokonen on työssä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, tarja.ruokonen@karelia.fi, 050 371 5096.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Opintosi alkavat ma 11.1. klo 9.00 etänä ja tapaamme osoit­teessa
https://eu.bbcollab.com/guest/c5d707e3fbce4483bbbf7eb5bb3bd9db

Tule paikalla hyvissä ajoin, viimeistään 8.45 jotta pääsemme aloit­tamaan ohjelman mukai­sesti. Jos haluat tulla testaamaan ääni- ja puheyh­teyden toimi­vuutta molempiin suuntiin sekä kameran toimi­vuutta, voit tulla testaamaan teknistä toimi­vuutta linkin kautta luokka­tilaan viikolla 1 seuraavina ajankohtina:
– ma 4.1. klo 15-15.30
– pe 8.1. klo 8.15-8.45

Vertais­opis­ke­lijat toivot­tavat sinut terve­tul­leeksi opintoihin! Heihin voit olla yhtey­dessä jo ennen opintojesi alkamista liitty­mällä Facebook-ryhmään. Ryhmän tunnus on STSAK21AB.

Kevät­lu­ku­kau­della 2021 on lähio­pe­tusta viikoilla 2, 3, 5, 8, 13 ja 17. Lähiviikot toteu­tuvat maanan­taista perjan­taihin klo 8 -18. Tämän lisäksi etävii­koilla on verkon kautta tapah­tuvaa opetusta, ohjausta ja tehtävien tekemistä, joihin osallistut. Varaa riittä­västi aikaa päätoi­misiin opintoihin myös etäviik­kojen aikana.

Ensim­mäinen harjoit­telusi on touko­kuussa 3. – 21.5.2021. Mikäli sinulla on vähintään yksi vuosi sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kasvatus-, tai varhais­kas­va­tusalan työko­ke­musta, voit hyväk­si­lukea harjoit­telun aiemmalla työko­ke­muk­sellasi. Hyväk­si­lu­ke­minen tarkoittaa osaamisen näytön tekemistä työko­ke­mukseen ja harjoit­telun tavoit­teisiin pohjautuen. Ahot-näytöistä ja muista hyväk­si­lu­ke­misen tavoista saat tietoa ensim­mäi­sellä opiskeluviikolla.

Mikäli sinulla on korkea­kou­lu­tut­kinto ja/tai korkea­kou­luo­pintoja erityi­sesti lähia­lalta, varaa aika hopsin tekemistä varten opinto-ohjaa­jalle jo joulu­kuulle 2020 tai viimeistään tammi­kuulle 2021 ennen opintojen alkamista. Ajanva­rauksen voit tehdä sähkö­pos­titse, paivi.putkuri@karelia.fi.

Opinto-ohjaajasi Päivi Putkuri on töissä 18.12.2020 klo 12 saakka ja 4.1.2021 klo 9.00 lähtien.

Tervey­den­hoitaja (AMK), päivätoteutus

Opintosi alkavat torstaina 7.1.2021 klo 9.00 etänä. Tapaamme Moodle Colla­bo­ration -tilassa: https://eu.bbcollab.com/guest/847f2a01ae9645228cf185e9830072f6
– kopioi oheinen linkki Google Chrome-selaimeen
– HUOM! Käytä Google Chrome-selainta! – klikkaa itsesi sisään linkistä. 

Uudelle kevään saapu­mis­ryh­mälle on (STTNK21) on jo tehty facebook-ryhmä. Voit halutessasi liittyä ryhmään jo tästä linkistä: https://www.facebook.com/groups/987487671755837/

Kliinisen hoitotyön taitoja oppiessa koros­tuvat työtur­val­li­suuteen ja hygie­niaan liittyvät lait ja velvoitteet (työtur­val­li­suuslaki 4 luku, 20§). Tästä syystä opiskelija hankkii opintojen alkuvai­heessa omakus­tan­tei­sesti hoitotyön oppimiseen sopivan työ- ja suoja­vaa­te­tuksen koululla tapah­tuvaan laboraatio- ja simulaatio-opetukseen.

Jos sinulla on jo aiemmin suori­tettu sairaanhoitaja/kätilö (AMK) –tutkinto, opintosi alkavat konkreet­ti­sesti vasta syksyllä 2021. Ota yhteys opinto-ohjaaja Minna Turuseen opinto­suun­ni­telman laati­mi­seksi joulukuun 2020 alussa.

Jos olet suorit­tanut hoitotyön amk-opintoja tai sinulla on aikai­sempi sairaan­hoi­tajan tai tervey­den­hoi­tajan opisto­tut­kinto, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan ennen opintojesi alkua. 

Opinto-ohjaajasi Minna Turunen on työssä 4.1.2021 klo 9.00 alkaen, minna.turunen@karelia.fi, 050 362 6587.

Polkuo­pis­ke­li­jasta tutkinto-opiskelijaksi

Karelian käyttä­jä­tun­nuksesi on voimassa opiske­luoi­keutesi ollessa voimassa. 

Jos olet aiemmin opiskellut Kareliassa, saat käyttöösi aiemmin käytössä olleen Karelian käyttä­jä­tun­nuksesi. Tällöin käyttä­jä­tun­nuksesi ei ole sama kuin aktii­vinen opiske­lu­nu­merosi (opiske­luoi­keus­numero). Eli jos olet tällä hetkellä Karelian avoimen amk:n opiske­lijana, säilyy sinulla sama käyttä­jä­tunnus myös tutkintoon johtavan koulu­tuksen alkaessa. Vaikka käyttä­jä­tun­nuksesi ei tällöin vaihdu, vaihtuu opiske­li­ja­nu­merosi tutkintoon johtavan opiske­luoi­keuden mukaiseksi.

Karelian polkuo­pis­ke­lijana suorit­tamasi opinnot kirjataan opiske­li­ja­pal­ve­luissa tutkinto-opiske­li­ja­roo­lillesi korvaa­viksi opinnoiksi, mikäli olet ollut edellisen vuoden polkuo­pis­ke­lijana. Sinun ei tarvitse hakea polkuo­pin­noista hyväk­si­lukua. Jos olet ollut polkuo­pis­ke­lijana enemmän kuin yhden lukuvuoden tai olet suorit­tanut avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja toisessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, hae korvaa­vuudet Pepissä opinto-ohjaajan kanssa käymäsi keskus­telun jälkeen.

Siirto-opiskelija

Siirto­haussa valituille opiske­li­joille lähetetään sähkö­pos­titse henki­lö­koh­tainen aloitus­kirje ennen opintojen alkamista. Kirje sisältää koulu­tuksen alkami­sajan ja -paikan, opinto-ohjaajan yhteys­tiedot sekä muuta hyödyl­listä tietoa. Käyttä­jä­tunnus- ja Karelia-startin ohjeet lähetetään ennen opintojen alkamista.

Lukuvuoden aikataulu, työjär­jes­tykset, opinnot

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevät­lu­ku­kauteen. Lukuvuosi on lisäksi jaettu kolmeen jaksoon; syys-, kevät- ja kesäjaksoon. Syys- ja kevät­jak­soilla järjes­tetään lukujär­jes­tykseen merkittyä opetusta tai itsenäi­sesti suori­tet­ta­vaksi suunni­teltuja opintoja. Näille ajoille saat hakemasi opintotuen automaat­ti­sesti. Kesällä voit suorittaa opintoja ja nopeuttaa valmis­tu­mistasi. Kesäopin­toihin voit hakea opinto­tukea. Lisätietoja saat tästä mahdol­li­suu­desta opintojen alussa. Syys- ja kevät­jak­sojen aikana ei ole erillistä syys- tai talvi­lomaa. Joulun, vuoden­vaihteen ja pääsiäisen aikaan voit vaihtaa vapaalle.

Lukujär­jes­tykset

Kaikkien opiske­li­ja­ryhmien lukujär­jes­tykset löytyvät Pepin Lukka­ri­ko­neesta. Hakutoi­min­noilla löydät oman ryhmäsi lukujär­jes­tyksen, opintojen toteu­tukset sekä opettajien työjär­jes­tykset. Lyhyt ohjevideo ryhmän lukujär­jes­tyksen etsimi­sestä Lukkarikoneesta.

Elokuussa 2021 aloit­tavien koulu­tusten ryhmä­tun­nukset
Fysio­te­ra­peutti, SFNS21
Sairaan­hoitaja monimuoto, SHAS21
Sairaan­hoitaja, SHNS21
Sosionomi, SSNS21
Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka, IENS21
Konetek­niikka, IKNS21
Raken­nus­tek­niikka, IRNS21
Talotek­niikka, ITNS21
Medianomi, HMSN21
Metsä­ta­lous­in­si­nööri, MMNS21
Restonomi, PRNS21
Liike­talous, LLNS21
Liike­talous, monimuoto, LLAS21Monissa koulu­tuk­sissa opiske­lijat jaetaan pienempiin ryhmiin. Lukujär­jes­tyk­sessä näkyy tällöin useampi ryhmä. Ryhmäjako tehdään opintojen alussa.

Lukujär­jes­tyksiin voi tulla aikataulu- tai tilamuu­toksia, joten tarkista voimassa oleva lukujär­jestys säännöl­lisin väliajoin Lukka­ri­ko­neesta.

Syksyn tunti­va­rauk­sista löytyvät seuraavat määritelmät:

 • ETÄ: Opetus järjes­tetään verkossa, opettaja informoi tarkemmin verkko-opetuksen paikan
 • HYBRIDI: Opettaja informoi tarkemmin tästä oman toteu­tuk­sensa kohdalla (tilan­teesta riippuen, onko tunnit täysin kampuk­sella vai nähtä­vissä myös verkossa)
 • LÄHI: Kontak­tio­petus kampuksella

Mikäli lukujär­jes­tyk­sestä tulee kysyt­tävää, ole yhtey­dessä toteu­tuksen vastuuopettajaan.

Opinto­jaksot, työmäärä ja opiskelutavat

Opinnot muodos­tuvat opinto­jak­soista, joiden laajuus ja työmäärä ilmaistaan opinto­pis­teinä. Opinto­jakson suorit­ta­miseen liittyy ohjattua opiskelua eri tavoin sekä itsenäistä työsken­telyä, esimer­kiksi tehtäviä, kirjal­li­suutta ja raportointia.

Lukuvuosi muodostuu 60 opinto­pis­teestä eli 40 työvii­kosta. YAMK-opinnoissa lukuvuosi muodostuu noin 20 opinto­pis­teestä. Riittävä lepo ja vapaa-aika ylläpi­tävät jaksa­mista ja opiskelukykyä.

Opiske­lijan työmäärä kuvataan opinto­pis­teinä.
Yksi opinto­piste = noin 27 tuntia opiske­lijan työtä.
Yksi opiske­lu­viikko = 1,5 op ja vastaa 40 tunnin opiske­lijan työtä (sisältää opetuksen, itsenäi­sen/­ryhmä-/tiimi­työs­ken­telyn).
Lukuvuoden työmäärä (AMK-opinnot) = 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

Kontak­tio­piskelu tapahtuu sovittuna aikana sovitussa paikassa. Kontak­tio­pis­kelua ovat esimer­kiksi lähio­pe­tus­päivät ja luennot korkea­koulun tiloissa, opiske­li­ja­ryhmän tekemät opinto­matkat tai reaaliai­kainen etäluen­tojen seuraaminen.

Verkko-opiske­lussa (etäopiskelu) käytät tieto- ja viestin­tä­tek­no­logiaa. Se tuo opintoihisi ajallista joustoa ja voit yleensä valita itsellesi parhaiten sopivan opiske­luajan ja -paikan. Verkko-opiskelun edellytys on tietokone, laaja­kais­tayhteys, kuuloke-mikrofoni -yhdis­telmä ja webkamera.

Ryhmässä opiskellen voit tehdä esimer­kiksi projek­ti­töitä ja opintoja erilaisten hankkeitten yhtey­dessä. Myös joitakin yksit­täisiä opinto­jaksoja on mahdol­lista suorittaa ryhmässä.

Itsenäinen opiskelu tarkoittaa sinulle opiske­lijana esimer­kiksi opiske­lu­ma­te­ri­aa­leihin ja kirjal­li­suuteen tutus­tu­mista, oppimis­teh­tävien tekemistä ja tieto­koneen ääressä verkko-opiske­lu­ym­pä­ris­tössä työskentelyä.

Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta itsekuria, aktii­vi­suutta, ajanhal­lintaa ja määrä­tie­toista vastuun­ottoa. Monimuoto-opiske­lussa sosiaa­linen vuoro­vai­kutus ja yhteis­toi­min­nal­linen opiskelu saavat uuden­laisia, viestin­tä­tek­no­logiaa hyödyn­täviä muotoja.

Tentti kuuluu useisiin opinto­jak­soihin. Joitakin opinto­jaksoja voit suorittaa pelkästään esimer­kiksi kirjatentillä.

Opiskelu työelä­mässä eli harjoit­telut ja erilaiset projek­tityöt kehit­tävät asian­tun­ti­juuttasi, ja saat opintojesi aikana mahdol­li­suuden luoda kontakteja tulevai­suutta ajatellen.

Tutkin­to­sääntö, opetus­suun­ni­telmat, henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma, opintojen korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja osaamisen näyttö

Tutkin­to­sääntö

Tutkin­to­sään­nössä on määri­telty ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opiskelua koskevat yhteiset säännöt ja toimin­ta­tavat, joiden avulla sinun on mahdol­lista opiskella sujuvasti. Tutkin­to­sääntö koskee opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa. Uusimman tutkin­to­säännön löydät Pakista. 

Opetus­suun­ni­telma ja henki­lö­koh­tainen opiskelusuunnitelma

Opetus­suun­ni­telmat määrit­te­levät tutkintosi osaamis­ta­voitteet ja kuvaavat suunni­tellun ammatil­lisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetus­suun­ni­telmien perustana ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lumme strate­giset arvova­linnat: pyrimme olemaan edellä­kävijä, toimimaan vastuul­li­sesti ja kehit­tämään alueen työ- ja elinkei­noe­lämää sekä yrittäjyyttä.

Laadimme opetus­suun­ni­telmat yhteis­työssä työelämän edustajien kanssa ja pyrimme ottamaan huomioon heidän näkemyk­sensä ja kehit­tä­mis­a­ja­tuk­sensa, jotta sinun työllis­ty­misesi olisi varmempaa.

Opinto­jaksot ovat yksit­täisiä, erikseen arvioi­tavia tutkinnon osia. Opinto­jak­soilla voidaan käyttää monen­laisia opiskelu- ja suori­tus­tapoja. AMK- ja YAMK- tutkin­tojen laajuus on 60 – 270 opinto­pis­tettä. Tutkin­toosi sisältyy sekä ydinosaa­misen että täyden­tävän osaamisen opintoja.

Henki­lö­koh­taista opiske­lusuun­ni­telmaa eli hopsia käytetään opintojen suunnit­telun ja osaamisen sekä asian­tun­ti­juuden kehit­tä­misen välineenä. Suunni­telman laadit opintojen alkuvai­heessa. Saat apua opiske­lusuun­ni­telmasi laati­miseen opetta­ja­tuu­to­riltasi ja/tai opinto-ohjaa­jaltasi. Suunni­tel­maasi tarken­netaan vuosittain käytävien kehitys­kes­kus­te­lujen yhtey­dessä ja tarvit­taessa myös muulloinkin, mikäli sinulla on muutostarpeita.

Opintojen korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja osaamisen näyttö

Sinulla on mahdol­lisuus hyväk­syttää aiemmin tai opintojesi aikana muualla hankittua osaamistasi osaksi tutkin­toasi AHOT-menet­te­lyllä (tunnis­tamis- ja tunnus­ta­mis­me­nettely). AHOT-menet­telyn avulla voit hyväk­syttää sinulla jo olemassa olevaa, opintojen osaamis­ta­voit­teita vastaavaa osaamistasi korvaa­malla, sisäl­lyt­tä­mällä tai antamalla osaamisen näytön.

Lähtö­kohtana AHOT-menet­te­lylle on elini­käisen oppimisen periaate, jonka mukaan sinulle opiske­lijana syntyy osaamista sekä muodol­li­sessa koulu­tus­jär­jes­tel­mässä hanki­tusta osaami­sesta, että sen ulkopuo­lella hankki­mastasi epävi­ral­li­sesta oppimi­sesta ja arkioppimisesta.

Opiske­lijan ohje

Opiske­lijan palvelut

Opiske­li­ja­pal­velut

Opiske­li­ja­pal­ve­luista saat muun muassa ilmoit­tau­tu­miseen, opiske­luoi­keuteen, tutkin­to­to­dis­tukseen ja opinto­tukeen liittyvää neuvontaa.

Jos tarvitset viral­lisen, leimalla ja allekir­joi­tuk­sella varus­tetun opiske­lu­to­dis­tuksen, tilaa se Opiske­li­ja­pal­ve­luista opiskelijapalvelut@karelia.fi. Matka-alennuksiin oikeut­tavia todis­tuksia (VR, Matka­huolto, paikal­lis­lii­kenne) saat opintojen alettua.

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden yhtey­dessä toimii Hakija­pal­velut, joka antaa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin liittyvää hakuneu­vontaa. Hakija­pal­velut toimii toistai­seksi etänä ma – pe klo 9 – 15.

Opiske­li­ja­pal­ve­lujen asiakas­palvelu avoinna maanan­taisin ja torstaisin klo 11 – 13.
Opiske­li­ja­pal­ve­lujen etäpalvelu tiistaisin ja perjan­taisin klo 10 – 14.

Opiske­li­ja­pal­velut 013 260 6412, opiskelijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntio­soite: Tikka­rinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

Hakija­pal­velut 050 408 8429, 050 361 1871, hakijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntio­soite: Tikka­rinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

Kirjasto

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on avoin kaikille käyttä­jille. Kirjasto sijaitsee Tikka­rinne-kampuk­sella. Lue lisää kirjaston palve­luista.

Oma tietokone opinnoissa

Kareliassa käytät opinnoissa omaa tieto­ko­nettasi, mikä jousta­voittaa opiske­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppimis­pro­ses­sistasi henki­lö­koh­tai­semman. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoittaa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyttämään opiske­lussa tarvit­se­miasi aineistoja, ohjel­mistoja ja järjes­telmiä kotonasi kello­na­jasta riippu­matta. Lue lisää.

Opiske­lijan hyvinvointi

Opinto-ohjaus

Opiske­lijana saat ohjausta opinto-ohjaa­jilta, opettajatutoreilta/ryhmävastaavilta ja/tai opetta­jilta. Opiske­li­ja­tu­torit auttavat uutta opiske­lijaa käynnis­tämään opintonsa tehok­kaasti. Opiske­li­ja­pal­ve­luiden henki­lö­kunta antavat myös neuvoja opiskeluun liitty­vissä asioissa. Henki­lö­koh­taista ohjausta on saata­villa koko opiske­luajan. Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot.

Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulla on mahdol­lisuus kohtuul­lisiin erityis­jär­jes­te­lyihin. Tuen tarpeesi voi liittyä esimer­kiksi lukemiseen, kirjoit­ta­miseen tai muuhun oppimiseen liittyvään vaikeuteen, fyysiseen tai psyyk­kiseen sairauteen, vammaan, psyyk­kiseen uupumiseen, elämän­ti­lan­teeseen tai opiske­lijan erilaiseen kieli- tai kulttuu­ri­taustaan. Opinto-ohjaajat, opinto­ku­raattori ja tervey­den­hoi­tajat voivat antaa yksilöl­lisiin erityisen tuen järjes­te­lyihin liittyvää neuvontaa.

Välit­tä­misen ilmapiiri – VIP-toiminta

Opinto­ku­raattori

Opinto­ku­raattori antaa sinulle neuvontaa ja ohjausta opiskeluun sekä elämän­hal­lintaan liitty­vissä haasteissa. Tavoit­teena on edistää ja tukea opiske­lu­hy­vin­voin­tiasi sekä turvata opintojesi sujuva etene­minen. Voit ottaa yhteyttä opinto­ku­raat­toriin itse tai pyytää yhtey­den­ottoa oppilai­toksen muulta henki­lö­kun­nalta. Opinto­ku­raat­torin voit tavata omalla kampuk­sellasi. Yhteistyö on luottamuksellista.

Tervey­den­huolto

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiske­lu­ter­vey­den­huollon palvelut kaikille korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Korkea­koulu- opiske­lijan tervey­den­hoi­to­maksu maksetaan Kelalle.

YTHS:n palve­luihin oikeu­tettuja ovat läsnä olevaksi ilmoit­tau­tuneet opiske­lijat, jotka suorittavat

 • ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiske­lijat, avoimen korkea­koulun opiske­lijat tai tilaus­kou­lu­tus­opis­ke­lijat eivät ole oikeu­tettuja YTHS:n palve­luihin. Opiske­lu­ter­vey­den­huollon palve­luista voit lukea Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön verkko­si­vuilta.

Liikun­ta­pal­velut

SYKETTÄ-korkea­kou­lu­lii­kunta

Opiske­li­ja­kunta POKA

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Opiske­li­ja­kunta POKA valvoo ja ajaa opiske­li­joiden etua.

Vertais­tuu­to­roiden tervehdys uusille opiskelijoille

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Karelian ja Joensuun Urhei­lua­ka­temian yhteistyö mahdol­listaa sen, että voit yhdistää kansal­liseen tai kansain­vä­liseen menes­tykseen tähtäävän huippu-urheilusi ja tutkin­to­ta­voit­teisen opiskelusi jousta­vasti. Joensuun Urhei­lua­ka­te­miassa alueen oppilai­tokset ja urhei­luor­ga­ni­saatiot työsken­te­levät yhdessä urhei­li­joiden opinto-, työ- ja urheilu-urien yhteen­so­vit­ta­mi­seksi. Lue lisää.

Yhteys­hen­kilösi on opinto­ku­raattori Päivi Laakkonen, paivi.laakkonen@karelia.fi, 050 461 9251.

Lisätietoja Urhei­lua­ka­te­miasta ja hakemi­sesta.

Kansain­vä­lisyys

Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on kieli­taitoa, viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, jousta­vuutta, kulttuurien tunte­musta, verkostoja, osallis­tu­mista kansain­vä­liseen yhteis­työhön ja innos­tavaa oppimista. Kansain­vä­lis­ty­minen kannattaa – osaaminen tukee työllistymistäsi!

Erinomainen tapa kansain­vä­listyä opiskelun aikana on opiskelu- tai harjoit­te­lu­vaihto ulkomailla. Meillä on monipuo­linen kumppan­kor­kea­kou­lujen verkosto. Kareliasta lähtee vuosittain runsaasti opiske­li­joita 2 – 12 kuukautta kestävään vaihtoon. Lisäksi on lyhyempiä opinto­matkoja Eurooppaan tai Venäjälle. Kareliaan saapuu vuodessa noin sata vaihto-opiske­lijaa eri puolilta maailmaa. Katso kumppa­ni­kor­kea­koulut merkit­tyinä kartalla.

Opiske­lijat saavat tietoa ja tukea opiskelu- ja harjoit­te­lu­vaih­doista sekä muista kansain­vä­lis­ty­misen väylistä ensisi­jai­sesti kansain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­reilta. Ulkomailla hyväk­sy­tysti suori­tetut opinnot hyväk­si­luetaan täysi­mää­räisinä suori­tet­tavaan tutkintoon eikä vaihto­jakso hidasta valmistumista.

Ulkomaille opiske­lemaan tai harjoit­teluun lähtevät opiske­lijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiske­lu­kus­tan­nuk­sista. Opiske­lijat ovat myös vaihto-opiske­lunsa aikana oikeu­tettuja opinto­tukeen sekä opintotuen asumislisään.

Opiske­lijaa tuetaan ja ohjataan vaihdon aikana. Turval­li­suus­asiat huomioidaan jo vaihdon suunnit­te­lu­vai­heessa ja mahdol­lisia kriisi­ti­lan­teita varten on toimintasuunnitelma.

Kansain­vä­li­syys­osaa­mista voi kartuttaa myös kotimaassa. Jokai­sella opiske­li­jalla on mahdol­lisuus kotikan­sain­vä­lis­ty­miseen opintojen aikana. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi

 • Englan­nin­kie­liset oman alan opinnot
 • Kieli- ja kulttuuriopinnot
 • Yhteiset opinnot ja tapah­tumat ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiske­li­joiden kanssa
 • Opinnäy­tetyön tekeminen ulkomaa­laisen opiske­lijan kanssa
 • Harjoittelu monikult­tuu­ri­sessa työyh­tei­sössä kotimaassa
 • Virtu­aa­li­liik­kuvuus
 • Kansain­vä­linen hanketoiminta

Opintotuki ja opintojen rahoitus

Voit saada opinto­tukea päätoi­misiin opintoihisi. Opintojen aikana voit saada opinto­tukea, johon kuuluvat opintoraha ja opinto­lainan valtion­takaus sekä ateriatuki (Kelan ateria­tu­ki­kortti).

Voit saada opinto­rahaa vain opiske­lu­kuu­kausilta. Kesäkuu­kausien (yleensä kesäkuu – elokuu) aikana voit saada opinto­tukea vain, jos opiskelet päätoi­mi­sesti kesällä ja sinulla on oikeus kesäopin­to­tukeen. Kesäopin­totuki kuluttaa opinto­tu­ki­kuu­kausia. Kesäaikana käytetyt tukikuu­kaudet ovat myös opintojen edisty­misen seuran­nassa ja opintotuen tuloval­von­nassa huomioi­tavia kuukausia.

Lisää tietoa opintojen rahoi­tuk­sesta löydät mm. Opinto­po­lusta ja Työlli­syys­ra­haston sivuilta. 

Joensuun kaupunki ja asuminen

Joensuun kaupunki

Joensuu on vilkas opiske­lu­kau­punki, jonka asukkaista peräti neljännes on opiske­li­joita. Ammat­ti­kor­kea­koulun ohella kaupunkia kansoit­tavat yliopiston ja ammatil­listen oppilai­tosten opiske­lijat. Opiske­li­ja­tun­nelma on siis taattu ja tapah­tumia riittää!

Ilosaa­ri­roc­kista tutussa kaupun­gissa voi nauttia kulttuurin koko kirjosta, konser­teista ja teatte­rista elokuviin ja kuvatai­teisiin. Urhei­lu­mah­dol­li­suuksia riittää jokaiseen makuun, ja luonto odottaa nurkan takana.

Asuminen Joensuussa on kohtuu­hin­taista ja asunto­ti­lanne hyvä. Elinkus­tan­nukset ovat muutenkin maltil­liset eikä liikku­mi­nenkaan kevennä kukkaroa; pyörällä pääsee mukavasti joka paikkaan kattavan pyörä­tie­ver­koston ansiosta.

Joensuu on mukava opiske­lu­kau­punki, jossa on karja­laisen rento meininki. Kaikki, mitä tarvitset, on lähellä.

Voit tutustua Joensuuhun Opaste Joensuu -sovel­luksen avulla. Opasteesta löydät mm. Joensuun alueen nähtä­vyydet, ravin­tolat, ulkoi­lu­mah­dol­li­suudet, vuotuiset tapah­tumat sekä paljon muuta vapaa-ajan tekemistä kaupun­gissa. Uutuudet-katego­riaan päivi­tetään jatku­vasti Joensuun uusimpia kohteita. Lisäksi sovel­luk­sessa on Bucket List -osio, jonne jokainen voi itse ehdottaa, mitä kaupun­gissa tulisi ehdot­to­masti nähdä ja kokea. Opaste Joensuu on saata­villa verkossa osoit­teessa opaste.app, sekä Androi­dille Play -kaupasta.

Asuminen

Joensuun Elli on Joensuussa opiskelija-asuntoja tuottava, ylläpitävä ja vuokraava osakeyhtiö. Asukkaita ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston sekä muiden joensuu­laisten perus­koulun jälkeisten oppilai­tosten opiskelijat.

Yleistä tietoa asunnon­han­kin­nasta ja vinkkejä asumiseen löydät täältä mm. Nuortenelämä.fi -www-sivuilta.

Muita asunnon­vä­lit­täjiä
Joensuun kaupungin asunto­toi­misto
OVV Asunto­pal­velut
www.asuntoverkko.com
www.vuokraovi.com
www.avara.fi

Kampukset

Karelia toimii kahdella kampuk­sella; Tikka­rin­teellä ja Wärtsi­lässä. Kampus­koh­taiset tiedot ja pysäköinti.

Jokainen opiskelija voi lunastaa henki­lö­koh­taisen pysäköin­ti­luvan kampuksen vahti­mes­ta­rilta opintojen alussa.