Uuden opis­ke­li­jan opas

Onnea opis­ke­lu­pai­kan johdosta!

Hienoa, että valit­sit Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­lu­pai­kak­sesi! Tältä sivulta löydät perus­tie­toa, jota tarvit­set ennen opin­to­jesi alkua. Tarkem­paa tietoa opis­ke­lusta ja opis­ke­li­jan palve­luista saat opin­to­jesi ensim­mäi­sinä päivinä.

Oman koulu­tuk­sesi aloi­tusa­jan ja -paikan sekä opinto-ohjaa­jan yhteys­tie­dot löydät kohdasta ”Luku­vuo­den aika­taulu ja työjär­jes­tyk­set”. Eril­li­siä koulu­tus­koh­tai­sia aloi­tus­oh­jeita ei lähetetä. 

Terve­tu­loa Kareliaan!

Guide in English