Uuden opiske­lijan opas

Onnea opiske­lu­paikan johdosta ja terve­tuloa Kareliaan!

Tästä Uuden opiske­lijan oppaasta löydät opintojesi aloitus­tiedot, tietoa opiske­lusta Kareliassa, tietoa opinto-ohjauk­sesta, tervey­den­huol­losta ja muista sinulle tärkeistä asioista.

Guide in English

Rehtorin tervehdys

Terve­tuloa, uusi opiskelija!

Onneksi olkoon vielä kerran siitä, että sinut on valittu opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun.
Voit olla tyyty­väinen siitä, että olet tehnyt hyvän valinnan.

Toivon, että viihdyt, annat palau­tetta ja otat tarvit­taessa osaa keskus­teluun, jotta voimme
yhdessä kehittää ammat­ti­kor­kea­kou­luamme entistä parem­maksi koulutus- ja tutki­musyh­tei­söksi.
Lisäksi toivon, että myös sinä liittyisit opiske­li­ja­kunta POKAan ja sitä kautta osallis­tuisit
opiske­li­ja­toi­minnan ja koko ammat­ti­kor­kea­koulun kehittämiseen.

Elämä, varsinkaan opiske­luelämä, ei ole pelkkää koulu­tusta ja opiskelua, vaan rentouttava vapaa-aika
harras­tuk­sineen on sen oleel­linen osa. Olen varma, että Pohjois-Karjala alueena ja Joensuu suosittuna
opiske­li­ja­kau­punkina tarjoavat hyvät puitteet innos­tavaan opiskeluun ja mielek­kääseen vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan.

On myös hyvä muistaa, että valin­takoe on yleensä se kokeista kaikkein vaikein. Kun sisään on päässyt ja
jaksaa ahertaa, niin opinnot edistyvät varmasti ja lopulta tutkinto ja työelä­mäkin häämöttävät.

Iloa opiskeluun!
Petri Raivo, rehtori

Raivo Petri

Opiske­lu­paikan vastaanotto ja opiske­li­jaksi ilmoittautuminen

Ota opiske­lu­paikkasi vastaan Oma Opinto­polku -palve­lussa. Paikan vastaanoton jälkeen ilmoit­taudu läsnä- tai poissao­le­vaksi opiske­li­jaksi Oma Opinto­po­lussa. Tee opiske­li­jaksi ilmoit­tau­tu­minen samassa määrä­ajassa kuin paikan vastaanotto.

Ohjeita opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­miseen ja ilmoit­tau­tu­miseen löydät täältä.

Opintojen aloitus

Koulu­tuksesi tarkemmat aloitus­tiedot kello­nai­koineen ja aloitus­paik­koineen löydät tältä sivulta alempaa kohdasta ”Koulu­tus­koh­taiset aloitus­tiedot”.

Kampukset

Karelia toimii Tikka­rinne- ja ja Wärtsilä-kampuk­silla. Kampus­koh­taiset tiedot ja pysäköinti

Todis­tusten tarkistaminen

Tarkis­tamme tutkin­to­to­dis­tukset valta­kun­nal­li­sesta suori­tus­re­kis­te­ristä tai toimit­ta­mistasi todis­tus­ko­pioista. Mikäli sinun tulee esittää alkupe­räiset todis­tuksesi, tulet saamaan/olet saanut asiasta erillisen sähkö­postin. Opiske­li­ja­va­linta on ehdol­linen siihen saakka, kunnes todis­tukset on tarkis­tettu. Korkea­koulu purkaa opiske­li­ja­va­lin­ta­pää­töksen, mikäli hakija on antanut haussa virheel­lisiä tietoja, ja oikein tiedoin ei olisi oikeu­tettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Käyttä­jä­tunnus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa saat käyttöösi käyttä­jä­tun­nuksen (Karelia­tunnus). Käyttä­jä­tunnus on aktivoi­ta­vissasi 8.8. lähtien. Käyttä­jä­tunnus syntyy automaat­ti­sesti oppilai­toksen opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmän tietojen pohjalta
ja on käytet­tä­vissäsi opintojesi alkaessa.

Tutustu käyttä­jä­tun­nus­oh­jeeseen tästä linkistä.

Aktivoi­misen jälkeen pääset kirjau­tumaan seuraaviin tietojärjestelmiin: 

Peppi

Opiske­lijan Peppi yhdistää samaan järjes­telmään opiske­luoi­keudet, HOPSin, suori­tukset, ilmoit­tau­tu­miset, palautteen, hyväk­si­luvut ja erilaisten *raporttien lataa­misen (*ATOMI-palvelu, josta saat ladattua viral­lisen opiske­lu­to­dis­tuksen ja opinto­suo­ri­tusotteen). Valmis­tu­miseen liittyvä hakemus täytetään myös Pepissä. Peppiin kirjau­dutaan
käyttä­jä­tun­nuksen lyhyellä muodolla (esim. 88993342).

Moodle

Moodle on Karelian viral­linen opetuk­sessa käytettävä verkko-oppimi­sym­pä­ristö, jossa opiske­li­jalla on käytet­tä­vissään moduuliin liittyvät aineistot, keskus­telut, ryhmätyöt ja tehtävät. Moodleen kirjau­dutaan käyttä­jä­tun­nuksen pitkällä muodolla käyttäjä[email protected] (esim. [email protected]).

Opiske­li­jaintra Pakki

Opiske­li­jaintra Pakista löydät ajankoh­taista ja tärkeää tietoa opiskeluun, opintoihin, palve­luihin sekä etuuksiin ja oikeuksiin liittyen. Opiske­li­jaintra Pakkiin kirjau­dutaan käyttä­jä­tun­nuksen pitkällä muodolla käyttäjä[email protected] (esim. [email protected]).

Sähkö­posti

Office 365 -sähkö­pos­ti­palvelu sisältää sähkö­postin, yhteys­tiedot ja kalen­terin. Office 365 -sähkö­pos­ti­pal­velun käyttö tarjoaa loistavat tiimi­työs­ken­telyn mahdol­li­suudet ja 50 Gt kokoisen sähkö­pos­ti­laa­tikon. Henki­lö­kunnan ja opiske­li­joiden käytössä olevat sähkö­pos­tio­soitteet ovat opiske­li­joilla muotoa [email protected]

Karelia-startti

Karelia-startti pereh­dyttää sinut Karelian digitaa­lisiin ympäristöihin/palveluihin omaeh­toi­sesti ennen opintojen alkua ja sisäl­töjen opiskelu onnistuu pääte­lait­teesta riippu­matta. Karelia-startin tavoit­teena on, että Karelian digitaa­liset järjes­telmät ja palvelut tulevat sinulle tutuksi ja siten saat heti sujuvan alun opinnoillesi. Työtila sisältää niin teksti- ja video­ma­te­ri­aaleja kuin tehtäviä kaikille opiske­li­joille yhtei­sistä järjes­tel­mistä ja palveluista.

Karelia-starttiin pääset tästä linkistä. Kurssiavain on: Starttaan

Oma tietokone opinnoissa

Kareliassa käytät opinnoissa omaa tieto­ko­nettasi, mikä jousta­voittaa opiske­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppimis­pro­ses­sistasi henki­lö­koh­tai­semman. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoittaa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyttämään opiske­lussa tarvit­se­miasi aineistoja, ohjel­mistoja ja järjes­telmiä kotonasi kello­na­jasta riippu­matta. Lue lisää.

Rokotukset

Rokotus­tietosi tarkis­tetaan terveys­tar­kas­tuksen yhtey­dessä opintojen alettua. Tietojen tarkis­ta­minen koskee vain sosiaali- ja tervey­sa­lalla aloit­tavia opiske­li­joita. Lisätietoja https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset

Opintotuki

Hae opinto­tukea opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen. Lisätietoa opintotuen hakemi­sesta löydät täältä.

Pysäköinti

Pysäköin­ti­luvan saat kampuksen vahti­mes­ta­rilta esittä­mällä henki­löl­li­syys­to­dis­tuksesi.
Pysäköin­ti­kartta Tikka­rinne-kampus
Pysäköin­ti­kartta Wärtsilä-kampus

Koulu­tus­koh­taiset aloitustiedot

Katso alta koulu­tuksesi aloitustiedot. 

Yamk-koulu­tusten aloitus­päivien ohjelman löydät tästä.

Polku- tai väylä­opis­ke­li­jasta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen väylän haku on ns. jatkuva haku. Saat aloitus­tie­dotteen sähkö­pos­titse paikan vastaa­not­ta­misen ja läsnä­ole­vaksi ilmoit­tau­tu­misesi jälkeen. 

Polku- tai väylä­opis­ke­lijana suorit­tamasi opinnot

Karelian polku- tai väylä­opis­ke­lijana suorit­tamasi opinnot kirjataan hyväk­si­lukuna tutkin­to­roo­lillesi ilman erillistä hakemusta. 

Mikäli sinulla on suori­tuksia muilta kuin polku­roo­lilta tai muista oppilai­tok­sista, joita haluat hyväk­si­lukea tutkin­toosi, tulee niistä tehdä eAhot hakemus Pepissä.

Keskustele kuitenkin ennen hakemuksen tekemistä ohjaajasi kanssa, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan hyväk­si­lukea tutkintoosi.

Lisäoh­jeita Pakissa; Opintojen korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja osaamisen näyttö (AHOT) (karelia.fi)

Siirto-opiskelija

Saat henki­lö­koh­tainen aloitus­tie­dotteen ennen opintojen alkamista. 

Lukuvuoden aikataulu, työjär­jes­tykset, opinnot

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevät­lu­ku­kauteen. Lukuvuosi on jaettu syys-, kevät- ja kesäjaksoon. Syys- ja kevät­jak­soilla järjes­tetään työjär­jes­tykseen merkittyä opetusta tai itsenäi­sesti suori­tet­ta­vaksi suunni­teltuja opintoja. Näille ajoille saat hakemasi opintotuen automaat­ti­sesti. Kesällä voit suorittaa opintoja ja nopeuttaa valmis­tu­mistasi. Kesäopin­toihin voit hakea opinto­tukea. Syys- ja kevät­jak­sojen aikana ei ole erillistä syys- tai talvi­lomaa. Joulun, vuoden­vaihteen ja pääsiäisen aikaan voit vaihtaa vapaalle.

Työjär­jes­tykset

Työjär­jes­tykset löytyvät Pepin Lukka­ri­ko­neesta. Hakutoi­min­noilla löydät oman ryhmäsi työjär­jes­tyksen, opintojen toteu­tukset sekä opettajien työjär­jes­tykset. Katso lyhyt ohjevideo ryhmän työjär­jes­tyksen etsimi­sestä Lukkarikoneesta. 

Elokuussa 2023 aloit­tavien AMK-koulu­tusten ryhmä­tun­nukset
Fysio­te­ra­peutti SFNS23
Sairaan­hoitaja SHNS23
Sairaan­hoitaja monimuoto SHAS23
Sairaan­hoitaja monimuoto, Fast Track SHFS23
Sosionomi SSNS23
Sosionomi monimuoto SSAS23
Tervey­den­hoitaja STNS23
Toimin­ta­te­ra­peutti SKAS23
Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka IENS23
Konetek­niikka IKNS23
Raken­nus­tek­niikka IRNS23
Talotek­niikka ITNS23
Medianomi HMNS23
Metsä­ta­lous­in­si­nööri MMNS23
Restonomi monimuoto PRAS23
Liike­talous LLNS23
Liike­talous monimuoto LLAS23
Tieto­jen­kä­sittely DTNS23
Inter­na­tional Business LBNS23
Industrial Management IINS23
Infor­mation and Commu­nication Technology ICNS23

YAMK-koulu­tusten ryhmä­tun­nukset
Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen ITYS23
Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen SIYS23
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen SSYS23
Johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen LJYS23

Tammi­kuussa 2024 aloit­tavien koulu­tusten ryhmä­tun­nukset
Fysio­te­ra­peutti monimuoto SFAK24
Geronomi monimuoto SGAK24
Sairaan­hoitaja SHNK24
Sairaan­hoitaja monimuoto SHAK24
Sosionomi SSNK24
Sosionomi monimuoto SSAK24
Tervey­den­hoitaja STNK24
Älykäs tuotanto, yamk IAYK24

Osassa koulu­tuk­sista opiske­lijat jaetaan pienempiin ryhmiin. Työjär­jes­tyk­sessä näkyy tällöin useampi ryhmä. Ryhmäjako tehdään opintojen alussa.

Työjär­jes­tyksiin voi tulla aikataulu- tai tilamuu­toksia. Tarkista voimassa oleva työjär­jestys säännöl­lisin väliajoin Lukka­ri­ko­neesta.

Syksyn tunti­va­rauk­sista löytyvät määritelmät:

 • ETÄ: Opetus järjes­tetään verkossa, opettaja informoi tarkemmin verkko-opetuksen paikan.
 • HYBRIDI: Opettaja informoi tarkemmin tästä oman toteu­tuk­sensa kohdalla (tilan­teesta riippuen, onko tunnit täysin kampuk­sella vai nähtä­vissä myös verkossa).
 • LÄHI: Kontak­tio­petus kampuksella.

Mikäli työjär­jes­tyk­sestä tulee kysyt­tävää, ole yhtey­dessä toteu­tuksen vastuuopettajaan.

Opinto­jaksot, työmäärä ja opiskelutavat

Opinnot muodos­tuvat opinto­jak­soista, joiden laajuus ja työmäärä ilmaistaan opinto­pis­teinä. Opinto­jakson suorit­ta­miseen liittyy ohjattua opiskelua eri tavoin sekä itsenäistä työsken­telyä, esimer­kiksi tehtäviä, kirjal­li­suutta ja raportointia.

Lukuvuosi muodostuu 60 opinto­pis­teestä eli 40 työvii­kosta. YAMK-opinnoissa lukuvuosi muodostuu noin 20 opinto­pis­teestä. Riittävä lepo ja vapaa-aika ylläpi­tävät jaksa­mista ja opiskelukykyä.

Opiske­lijan työmäärä kuvataan opinto­pis­teinä.
Yksi opinto­piste = noin 27 tuntia opiske­lijan työtä.
Yksi opiske­lu­viikko = 1,5 op ja vastaa 40 tunnin opiske­lijan työtä (sisältää opetuksen, itsenäi­sen/­ryhmä-/tiimi­työs­ken­telyn).
Lukuvuoden työmäärä (AMK-opinnot) = 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

Kontak­tio­piskelu tapahtuu sovittuna aikana sovitussa paikassa. Kontak­tio­pis­kelua ovat esimer­kiksi lähio­pe­tus­päivät ja luennot korkea­koulun tiloissa, opiske­li­ja­ryhmän tekemät opinto­matkat tai reaaliai­kainen etäluen­tojen seuraaminen.

Verkko-opiske­lussa (etäopiskelu) käytät tieto- ja viestin­tä­tek­no­logiaa. Se tuo opintoihisi ajallista joustoa ja voit yleensä valita itsellesi parhaiten sopivan opiske­luajan ja -paikan. Verkko-opiskelun edellytys on tietokone, laaja­kais­tayhteys, kuuloke-mikrofoni -yhdis­telmä ja webkamera.

Ryhmässä opiskellen voit tehdä esimer­kiksi projek­ti­töitä ja opintoja erilaisten hankkeitten yhtey­dessä. Myös joitakin yksit­täisiä opinto­jaksoja on mahdol­lista suorittaa ryhmässä.

Itsenäinen opiskelu tarkoittaa sinulle opiske­lijana esimer­kiksi opiske­lu­ma­te­ri­aa­leihin ja kirjal­li­suuteen tutus­tu­mista, oppimis­teh­tävien tekemistä ja tieto­koneen ääressä verkko-opiske­lu­ym­pä­ris­tössä työskentelyä.

Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta itsekuria, aktii­vi­suutta, ajanhal­lintaa ja määrä­tie­toista vastuun­ottoa. Monimuoto-opiske­lussa sosiaa­linen vuoro­vai­kutus ja yhteis­toi­min­nal­linen opiskelu saavat uuden­laisia, viestin­tä­tek­no­logiaa hyödyn­täviä muotoja.

Tentti kuuluu useisiin opinto­jak­soihin. Joitakin opinto­jaksoja voit suorittaa pelkästään esimer­kiksi kirjatentillä.

Opiskelu työelä­mässä eli harjoit­telut ja erilaiset projek­tityöt kehit­tävät asian­tun­ti­juuttasi, ja saat opintojesi aikana mahdol­li­suuden luoda kontakteja tulevai­suutta ajatellen.

Vinkkejä korkea­kou­lussa opiskeluun 

Klikkaa tästä opiske­lu­tai­tojen oppimisympäristöön!

Tutkin­to­sääntö, opetus­suun­ni­telmat, henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma, opintojen korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja osaamisen näyttöTutkintosääntö

Tutkin­to­sään­nössä on määri­telty ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opiskelua koskevat yhteiset säännöt ja toimin­ta­tavat, joiden avulla sinun on mahdol­lista opiskella sujuvasti. Tutkin­to­sääntö koskee opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa. Uusimman tutkin­to­säännön löydät Pakista. 

Opetus­suun­ni­telma ja henki­lö­koh­tainen opiskelusuunnitelma

Opetus­suun­ni­telmat määrit­te­levät tutkintosi osaamis­ta­voitteet ja kuvaavat suunni­tellun ammatil­lisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetus­suun­ni­telmien perustana ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lumme strate­giset arvova­linnat: pyrimme olemaan edellä­kävijä, toimimaan vastuul­li­sesti ja kehit­tämään alueen työ- ja elinkei­noe­lämää sekä yrittäjyyttä.

Laadimme opetus­suun­ni­telmat yhteis­työssä työelämän edustajien kanssa ja pyrimme ottamaan huomioon heidän näkemyk­sensä ja kehit­tä­mis­a­ja­tuk­sensa, jotta sinun työllis­ty­misesi olisi varmempaa.

Opinto­jaksot ovat yksit­täisiä, erikseen arvioi­tavia tutkinnon osia. Opinto­jak­soilla voidaan käyttää monen­laisia opiskelu- ja suori­tus­tapoja. AMK- ja YAMK- tutkin­tojen laajuus on 60 – 270 opinto­pis­tettä. Tutkin­toosi sisältyy sekä ydinosaa­misen että täyden­tävän osaamisen opintoja.

Henki­lö­koh­taista opiske­lusuun­ni­telmaa eli hopsia käytetään opintojen suunnit­telun ja osaamisen sekä asian­tun­ti­juuden kehit­tä­misen välineenä. Suunni­telman laadit opintojen alkuvai­heessa. Saat apua opiske­lusuun­ni­telmasi laati­miseen opetta­ja­tuu­to­riltasi tai opinto-ohjaa­jaltasi. Suunni­tel­maasi tarken­netaan vuosittain käytävien kehitys­kes­kus­te­lujen yhtey­dessä ja tarvit­taessa myös muulloinkin, mikäli sinulla on muutostarpeita.

Opintojen korvaa­minen, sisäl­lyt­tä­minen ja osaamisen näyttö

Sinulla on mahdol­lisuus hyväk­syttää aiemmin, tai opintojesi aikana muualla, hankittua osaamistasi osaksi tutkin­toasi AHOT-menet­te­lyllä (tunnis­tamis- ja tunnus­ta­mis­me­nettely). Ahotoin­nilla voit hyväk­syttää sinulla jo olemassa olevaa, opintojen osaamis­ta­voit­teita vastaavaa osaamistasi korvaa­malla, sisäl­lyt­tä­mällä tai antamalla osaamisen näytön.

Lähtö­kohtana ahotoin­nille on elini­käisen oppimisen periaate, jonka mukaan sinulle opiske­lijana syntyy osaamista sekä muodol­li­sessa koulu­tus­jär­jes­tel­mässä hanki­tusta osaami­sesta, että sen ulkopuo­lella hankki­mastasi epävi­ral­li­sesta oppimi­sesta ja arkioppimisesta.

Opiske­lijan ohje

Tuudo – korkea­kou­luo­pis­ke­lijan arjen apuri

Tuudo kerää tärkeimmät opintoihin liittyvät palvelut yhteen kanavaan, joka samalla tarjoaa relevantteja opiske­li­joita hyödyn­täviä palve­luita ja työmah­dol­li­suuksia. Tuudo on mobii­li­so­vellus, joka tekee opiske­lijan elämästä helpompaa. Tuudolla opiskelija voi hallita opintoar­keaan niin kampuk­sella kuin kotonakin. Opiske­lijat voivat hyödyntää korkea­kou­lunsa tärkeimpiä palve­luita ja opiskeluun liittyvää ajanta­saista infor­maa­tiota suoraan puheli­mellaan – turval­li­sesti ja helposti. 

Lue lisää tästä.

Opiske­li­ja­pal­velut

Opiske­li­ja­pal­ve­luista saat neuvontaa muun muassa lukuvuosi-ilmoit­tau­tu­miseen, opiske­luoi­keuteen, valmis­tu­miseen ja opinto­tukeen liitty­vissä asioissa. 

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden yhtey­dessä toimii Hakija­pal­velut. Hakija­pal­ve­luista saat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin liittyvää hakuneu­vontaa. Hakija­pal­velut palvelee etänä ma – pe klo 9 – 15.

Opiske­li­ja­pal­ve­lujen asiakas­palvelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 11 – 14 Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9, E-talo. 

Opiske­li­ja­pal­velut 013 260 6412, opiskelijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntio­soite: Tikka­rinne 9, E-talo, Joensuu

Hakija­pal­velut 050 408 8429, 050 361 1871, hakijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntio­soite: Tikka­rinne 9, E-talo, Joensuu

Kirjasto

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on avoin kaikille käyttä­jille. Kirjasto sijaitsee Tikka­rinne-kampuk­sella. Lue lisää kirjaston palve­luista.

Oma tietokone opinnoissa

Kareliassa käytät opinnoissa omaa tieto­ko­nettasi, mikä jousta­voittaa opiske­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppimis­pro­ses­sistasi henki­lö­koh­tai­semman. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoittaa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyttämään opiske­lussa tarvit­se­miasi aineistoja, ohjel­mistoja ja järjes­telmiä kotonasi kello­na­jasta riippu­matta. Lue lisää.

Opiske­lijan hyvinvointi

Opinto-ohjaus

Opiske­lijana saat ohjausta opinto-ohjaa­jilta, opetta­ja­tu­to­reilta, ryhmä­vas­taa­vilta ja opetta­jilta. Opiske­li­ja­tu­torit auttavat uutta opiske­lijaa käynnis­tämään opintonsa tehok­kaasti. Opiske­li­ja­pal­ve­luiden henki­lö­kunta antavat myös neuvoja opiskeluun liitty­vissä asioissa. Henki­lö­koh­taista ohjausta on saata­villa koko opiskelun ajan. Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot.

Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulla on mahdol­lisuus kohtuul­lisiin erityis­jär­jes­te­lyihin. Tuen tarpeesi voi liittyä esimer­kiksi lukemiseen, kirjoit­ta­miseen tai muuhun oppimiseen liittyvään vaikeuteen, fyysiseen tai psyyk­kiseen sairauteen, vammaan, psyyk­kiseen uupumiseen, elämän­ti­lan­teeseen tai opiske­lijan erilaiseen kieli- tai kulttuu­ri­taustaan. Opinto-ohjaajat, opinto­ku­raattori ja tervey­den­hoi­tajat voivat antaa yksilöl­lisiin, erityisen tuen järjes­te­lyihin liittyvää neuvontaa.

Välit­tä­misen ilmapiiri – VIP-toiminta

Saavu­tet­tavuus

Saavu­tet­tavuus tarkoittaa  fyysisen, psyyk­kisen ja sosiaa­lisen ympäristön järjes­tä­mistä ja toteut­ta­mista niin, että jokainen yhtei­sössä voi ominai­suuk­sistaan riippu­matta toimia yhden­ver­tai­sesti muiden kanssa. Saavu­tet­tavuus koskee koko Karelian yhteisöä. Opiske­lijan näkökul­masta tilojen saavu­tet­ta­vuuden lisäksi kehitämme opetuksen saavu­tet­ta­vuutta niin, että opinnoissa voidaan huomioida oppijoiden erilaiset lähtö­kohdat. Tutustu Karelian saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telmaan Saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma – Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Opinto­ku­raattori

Opinto­ku­raattori antaa sinulle neuvontaa ja ohjausta opiskeluun sekä elämän­hal­lintaan liitty­vissä haasteissa. Tavoit­teena on edistää ja tukea opiske­lu­hy­vin­voin­tiasi sekä turvata opintojesi sujuva etene­minen. Voit ottaa yhteyttä opinto­ku­raat­toriin itse tai pyytää yhtey­den­ottoa oppilai­toksen henki­lö­kun­nalta. Opinto­ku­raat­torin voit tavata omalla kampuk­sellasi. Yhteistyö on luottamuksellista.

Päivi Laakkonen, paivi.laakkonen(at)karelia.fi, +358 50 461 9251

Leena Hiltunen, leena.hiltunen(at)karelia.fi, +358 50 473 0860

Tervey­den­huolto

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiö (YTHS) tuottaa opiske­lu­ter­vey­den­huollon palvelut kaikille korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Korkea­kou­luo­pis­ke­lijan tervey­den­hoi­to­maksu maksetaan Kelalle.

YTHS:n palve­luihin oikeu­tettuja ovat läsnä olevaksi ilmoit­tau­tuneet opiske­lijat, jotka suorittavat

 • ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkea­kou­luo­pis­ke­lijan tervey­den­hoi­to­maksu aina, jos olet oikeu­tettu YTHS:n palve­luihin. Et voi saada maksusta vapau­tusta mistään syystä.

Tervey­den­hoi­to­mak­susta ei lähetetä laskua, vaan suoritat maksun OmaKe­lassa oma-aloit­tei­sesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkea­kou­luo­pis­ke­lijan terveydenhoitomaksun.

Tervey­den­hoi­to­maksun eräpäivä on syyslu­ku­kau­della 30.9. ja kevät­lu­ku­kau­della 31.1.

Vaihto-opiske­lijat, avoimen korkea­koulun opiske­lijat tai tilaus­kou­lu­tus­opis­ke­lijat eivät ole oikeu­tettuja YTHS:n palve­luihin. Opiske­lu­ter­vey­den­huollon palve­luista voit lukea Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön verkko­si­vuilta.

Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan?

YTHS opiske­lijan hyvin­voinnin ja terveyden tukena – Katso esitte­ly­video tästä

Liikun­ta­pal­velut

SYKETTÄ Joensuu on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen oma liikun­ta­palvelu opiske­li­joille ja henki­lös­tölle. Ytimessä on monipuo­linen, edullinen ja erilaiset liikkujat huomioiva liikun­ta­ka­lenteri: tarjolla on viikoittain lähes 60 ohjattua ryhmä­lii­kun­ta­tuntia ja yli 100 palloi­lu­vuoroa sekä 4 kunto­salia. Tavoit­teena on aktii­vinen, sosiaa­linen ja hyvin­voiva korkea­kou­lu­yh­teisö.

Ota haltuun SYKETTÄ ABC ja tule mukaan liikkumaan!

Opiske­li­ja­kunta POKA

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Opiske­li­ja­kunta POKA valvoo ja ajaa opiske­li­joiden etua.

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Karelian ja Joensuun Urhei­lua­ka­temian yhteistyö mahdol­listaa sen, että voit yhdistää kansal­liseen tai kansain­vä­liseen menes­tykseen tähtäävän huippu-urheilusi ja tutkin­to­ta­voit­teisen opiskelusi jousta­vasti. Joensuun Urhei­lua­ka­te­miassa alueen oppilai­tokset ja urhei­luor­ga­ni­saatiot työsken­te­levät yhdessä urhei­li­joiden opinto-, työ- ja urheilu-urien yhteen­so­vit­ta­mi­seksi. Lue lisää.

Yhteys­hen­kilösi on opinto­ku­raattori Päivi Laakkonen, [email protected], 050 461 9251.

Lisätietoja Urhei­lua­ka­te­miasta ja hakemi­sesta.

Kansain­vä­lisyys

Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on kieli­taitoa, viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, jousta­vuutta, kulttuurien tunte­musta, verkostoja, osallis­tu­mista kansain­vä­liseen yhteis­työhön ja innos­tavaa oppimista. Kansain­vä­lis­ty­minen kannattaa – osaaminen tukee työllistymistäsi!

Erinomainen tapa kansain­vä­listyä opiskelun aikana on opiskelu- tai harjoit­te­lu­vaihto ulkomailla. Meillä on monipuo­linen kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen verkosto. Kareliasta lähtee vuosittain runsaasti opiske­li­joita 2 – 12 kuukautta kestävään vaihtoon. Lisäksi on lyhyempiä opinto­matkoja Eurooppaan tai Venäjälle. Kareliaan saapuu vuodessa noin sata vaihto-opiske­lijaa eri puolilta maailmaa. Katso kumppa­ni­kor­kea­koulut merkit­tyinä kartalla.

Opiske­lijat saavat tietoa ja tukea opiskelu- ja harjoit­te­lu­vaih­doista sekä muista kansain­vä­lis­ty­misen väylistä ensisi­jai­sesti kansain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­reilta. Ulkomailla hyväk­sy­tysti suori­tetut opinnot hyväk­si­luetaan täysi­mää­räisinä suori­tet­tavaan tutkintoon eikä vaihto­jakso hidasta valmistumista.

Ulkomaille opiske­lemaan tai harjoit­teluun lähtevät opiske­lijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiske­lu­kus­tan­nuk­sista. Opiske­lijat ovat myös vaihto-opiske­lunsa aikana oikeu­tettuja opinto­tukeen sekä opintotuen asumislisään.

Opiske­lijaa tuetaan ja ohjataan vaihdon aikana. Turval­li­suus­asiat huomioidaan jo vaihdon suunnit­te­lu­vai­heessa ja mahdol­lisia kriisi­ti­lan­teita varten on toimintasuunnitelma.

Kansain­vä­li­syys­osaa­mista voi kartuttaa myös kotimaassa. Jokai­sella opiske­li­jalla on mahdol­lisuus kotikan­sain­vä­lis­ty­miseen opintojen aikana. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi

 • englan­nin­kie­liset oman alan opinnot
 • kieli- ja kulttuuriopinnot
 • yhteiset opinnot ja tapah­tumat ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiske­li­joiden kanssa
 • opinnäy­tetyön tekeminen ulkomaa­laisen opiske­lijan kanssa
 • harjoittelu monikult­tuu­ri­sessa työyh­tei­sössä kotimaassa
 • virtu­aa­li­liik­kuvuus
 • kansain­vä­linen hanketoiminta

Opintotuki ja opintojen rahoitus

Voit saada opinto­tukea päätoi­misiin opintoihisi. Opintotuki koostuu opinto­ra­hasta ja opinto­lainan valtion­ta­kauk­sesta sekä ateria­tuesta (Kelan ateria­tu­ki­kortti).

Voit saada opinto­rahaa vain opiske­lu­kuu­kausilta. Kesäkuu­kausien (yleensä kesäkuu – elokuu) aikana voit saada opinto­tukea vain, jos opiskelet päätoi­mi­sesti kesällä ja sinulla on oikeus kesäopin­to­tukeen. Kesäopin­totuki kuluttaa opinto­tu­ki­kuu­kausia. Kesäaikana käytetyt tukikuu­kaudet ovat myös opintojen edisty­misen seuran­nassa ja opintotuen tuloval­von­nassa huomioi­tavia kuukausia. 

Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan?

Joensuun kaupunki

Joensuu on vilkas opiske­lu­kau­punki, jonka asukkaista peräti neljännes on opiske­li­joita. Ammat­ti­kor­kea­koulun ohella kaupunkia kansoit­tavat yliopiston ja ammatil­listen oppilai­tosten opiske­lijat. Opiske­li­ja­tun­nelma on siis taattu ja tapah­tumia riittää!

Ilosaa­ri­roc­kista tutussa kaupun­gissa voi nauttia kulttuurin koko kirjosta, konser­teista ja teatte­rista elokuviin ja kuvatai­teisiin. Urhei­lu­mah­dol­li­suuksia riittää jokaiseen makuun, ja luonto odottaa nurkan takana.

Asuminen Joensuussa on kohtuu­hin­taista ja asunto­ti­lanne hyvä. Elinkus­tan­nukset ovat muutenkin maltil­liset eikä liikku­mi­nenkaan kevennä kukkaroa; pyörällä pääsee mukavasti joka paikkaan kattavan pyörä­tie­ver­koston ansiosta.

Joensuu on mukava opiske­lu­kau­punki, jossa on karja­laisen rento meininki. Kaikki, mitä tarvitset, on lähellä.

Voit tutustua Joensuuhun Opaste Joensuu -sovel­luksen avulla. Opasteesta löydät muun muassa Joensuun alueen nähtä­vyydet, ravin­tolat, ulkoi­lu­mah­dol­li­suudet, vuotuiset tapah­tumat sekä paljon muuta vapaa-ajan tekemistä kaupun­gissa. Uutuudet -katego­riaan päivi­tetään jatku­vasti Joensuun uusimpia kohteita. Lisäksi sovel­luk­sessa on Bucket List -osio, jonne jokainen voi itse ehdottaa, mitä kaupun­gissa tulisi ehdot­to­masti nähdä ja kokea. Opaste Joensuu on saata­villa verkossa osoit­teessa opaste.app, sekä Androi­dille Play -kaupasta.

Asuminen

Joensuun Elli on Joensuussa opiskelija-asuntoja tuottava, ylläpitävä ja vuokraava osakeyhtiö. Asukkaita ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston sekä toisen asteen oppilai­tosten opiske­lijat. Opiske­li­joille asuntoja vuokraa myös Joensuun Opiske­li­ja­kodit.

Yleistä tietoa asunnon­han­kin­nasta ja vinkkejä asumiseen löydät täältä mm. Nuortenelämä.fi -www-sivuilta.

Muita asunnon­vä­lit­täjiä
Joensuun kaupungin asunto­toi­misto
OVV Asunto­pal­velut
www.asuntoverkko.com
www.vuokraovi.com
www.avara.fi