avoimen amk:n oppija kannettavan tietokoneen kanssa

Avoimen väylän erillishaku

Suju­vasti tutkinto-opis­ke­li­jaksi avoimen amk:n opin­to­jen perusteella

Kun olet suorit­ta­nut tietyn määrän opin­to­pis­teitä avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, voit hakea Kare­lian tutkinto-opis­ke­li­jaksi. Vaadit­ta­vat opin­to­pis­te­mää­rät avoi­messa amk:ssa suori­te­tuille opin­noille ovat seuraavat: 

Valin­ta­pe­rus­teet

  • Nume­rolla arvioi­tu­jen opin­to­suo­ri­tus­ten paino­te­tun keskiar­von tulee olla vähin­tään kaksi (2).
  • Sosi­aali- ja tervey­sa­lalle haet­taessa tervey­den­ti­lasi ja toimin­ta­ky­kysi tulee olla sellai­nen, että kykenet opin­toi­hin liit­ty­viin käytän­nön tehtä­viin ja harjoit­te­luun. Lue lisää.
  • Ylem­pään amk-tutkin­toon haet­taessa sinulla tulee olla koulu­tuk­seen sovel­tuva korkea­kou­lu­tut­kinto sekä haku­het­kellä vähin­tään 24 kuukau­den työko­ke­mus haku­kel­poi­sen tutkin­non jälkeen. Tarkista kelpoi­suu­tesi
    täältä klik­kaa­malla koulu­tuk­sen valintaperustelinkkiä. 
  • Suori­tet­tu­jen opin­to­jen tulee olla haet­ta­vaan koulu­tuk­seen ja sen opetus­suun­ni­tel­maan sovel­tu­via opintoja. 
  • Lisäksi ryhmässä, johon tulisit sijoit­tu­maan, tulee olla tilaa. 

Jos olet suorit­ta­nut Kare­lian väylä­opin­not Rive­riassa tai muussa amma­til­li­sessa oppi­lai­tok­sessa tai lukiossa, tutustu valin­ta­pe­rus­tei­siin alla olevasta linkistä
Eril­lis­haku väylä­opinnoilla >

Hakuaika

Hakuaika on jatkuva.

Kun haet 1.11. – 30.4., tutkinto-opis­ke­luoi­keu­tesi alkaa kevät­lu­ku­kau­della.
Kun haet 1.5. – 31.10., tutkinto-opis­ke­luoi­keu­tesi alkaa syyslukukaudella.

Avoimen väylän eril­lis­haussa ei voida huomioida yliopis­ton tai kesäy­li­opis­ton opin­toja.

Hake­muk­set käsi­tel­lään saapumisjärjestyksessä.

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lu­jen erillishauista.

Yhden opis­ke­lu­pai­kan säännös koskee avoimen väylän hakua. Voit ottaa vastaan samana luku­kau­tena alka­vasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kin­toon johta­van opis­ke­lu­pai­kan. Lisä­tie­dot.

Otet­tuasi tutkin­toon johta­van opis­ke­lu­pai­kan vastaan eril­lis­hausta, et ole enää ensi­ker­ta­lai­nen hakija.
                                                                            

Lisä­tie­dot

[email protected]
Karelia-amk
Haki­ja­pal­ve­lut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu