Yrittäjyys ja alumnit 

Monet Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjoa­mista yrittäjyys palve­luista ja opinnoista ovat käytet­tä­vissäsi myös valmis­tu­misen jälkeen. 

Yrittä­jyys­tee­maisia opintoja voit opiskella avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa.

Draft Program®  -yrittä­jyys­oh­jelma 

Draft-yrittä­jyys­oh­jel­masta voit saada rahoi­tusta ja yrittä­jyys­val­men­nusta, joiden avulla toteutat yrittä­jyy­su­nelmasi ja kehityt menes­tyvien tuotteiden lansee­raajana. Ensim­mäi­sessä vaiheessa rahoitus on 1000 euroa ja toisessa vaiheessa 3000 euroa. 

Draft Program® -yrittä­jyys­oh­jelma on tarkoi­tettu Karelian, Riverian, Savon ammat­tio­piston, Savonian ja UEF:n opiske­li­joille, henki­lös­tölle ja alumneille. Hakeminen ohjelmaan on helppoa! Tutustu hakuoh­jeisiin ja tarkista seuraavan haun deadline.

INVEST Entrepre­neurship Program 

INVEST Entrepre­neurship Program on kansain­vä­linen yrittä­jyys­oh­jelma, jota toteuttaa Karelia yhdessä neljän muun INVEST-allianssiin kuuluvan euroop­pa­laisen korkea­kou­lu­kump­panin kanssa. 

Ohjelma tarjoaa sparrausta ja pieni­muo­toista talou­del­lista tukea vasti­neeksi ohjelmaan valit­tujen tiimien tuotta­masta kokemus­si­säl­löstä, kuten blogi­kir­joi­tuk­sista. Voit hakea ohjelmaan, jos olet Karelian opiskelija, henki­lö­kunnan edustaja tai alumni. 

POLKU-yrittä­jyys­ta­pahtuma 

POLKU-yrittä­jyys­ta­pahtuma on Pohjois-Karjalan suurin ja varmasti yksi  monipuo­li­sim­mista yrittä­jyys­ta­pah­tu­mista. Tapahtuma kerää kaikki yrittä­jä­mie­liset alasta ja iästä riippu­matta kuulemaan eri alojen huippu­pu­hujia ja luentoja sekä oppimaan erilai­sissa works­ho­peissa ja ennen kaikkea verkos­toi­tumaan yhdessä. 

 POLKU-yrittä­jyys­ta­pah­tu­massa löydät varmasti jotakin mielen­kiin­toista itsellesi ja tapahtuma on opiske­li­joille maksuton. POLKU-tapahtuma inspiroi ja avaa uusia ovia bisneksen maailmaan sekä antaa tapah­tumaan osallis­tu­jille monen­laisia mahdol­li­suuksia henki­lö­koh­taiseen kasvuun. 

Itä-Suomen yliopisto järjestää Yrittä­jyys­viikko 2 op -opinto­jakson, jonka voit suorittaa osallis­tu­malla POLKU-tapah­tuman aktivi­teet­teihin ja tekemällä niihin liittyvän oppimis­teh­tävän. Opinto­jakso on tarjolla UEF-opiske­li­joille ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiskelijoille.

POLKU-yrittä­jyys­ta­pah­tuman järjestää Joensuu Entrepre­neurship Society

Start Me Up –liikei­dea­kil­pailu 

SMU on Business Joensuun vuosittain järjestämä liikei­dea­kil­pailu, jonka palkin­tojen yhtei­sarvo on useita kymme­niä­tu­hansia euroja. Karelia-AMK on liikei­dea­kil­pailun pitkä­ai­kainen yhteis­työ­kumppani, ja yksi kilpailun opiske­li­ja­sarjan pääsponsoreista.