Yrit­tä­jyy­den tuki­pal­ve­lut ja muu toiminta 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luna tarjoamme yhdessä yhteis­työ­kump­pa­nei­densa kanssa monen­lai­sia opis­ke­li­joille, henki­lös­tölle ja alum­neille tarkoi­tet­tua yrit­tä­jyy­den tuki­pal­ve­luita, tapah­tu­mia ja muuta toimin­taa. Lisäksi ohjaamme sinut tarvit­taessa erilais­ten julki­sesti tarjolla olevien yritys­pal­ve­lui­den piiriin. 

Draft Program®  -yrit­tä­jyys­oh­jelma 

Draft-yrit­tä­jyys­oh­jel­masta voit saada rahoi­tusta ja yrit­tä­jyys­val­men­nusta, joiden avulla toteu­tat yrit­tä­jyy­su­nel­masi ja kehityt menes­ty­vien tuot­tei­den lansee­raa­jana. Ensim­mäi­sessä vaiheessa rahoi­tus on 1000 euroa ja toisessa vaiheessa 3000 euroa. 

Draft Program® -yrit­tä­jyys­oh­jelma on tarkoi­tettu Kare­lian, Rive­rian, Savon ammat­tio­pis­ton, Savo­nian ja UEF:n opis­ke­li­joille, henki­lös­tölle ja alum­neille. Hake­mi­nen ohjel­maan on helppoa! Tutustu hakuoh­jei­siin ja tarkista seuraa­van haun deadline.

INVEST Entrepre­neurs­hip Program 

INVEST Entrepre­neurs­hip Program on kansain­vä­li­nen yrit­tä­jyys­oh­jelma, jota toteut­taa Karelia yhdessä neljän muun INVEST-allians­siin kuulu­van euroop­pa­lai­sen korkea­kou­lu­kump­pa­nin kanssa. 

Ohjelma tarjoaa spar­rausta ja pieni­muo­toista talou­del­lista tukea vasti­neeksi ohjel­maan valit­tu­jen tiimien tuot­ta­masta koke­mus­si­säl­löstä, kuten blogi­kir­joi­tuk­sista. Voit hakea ohjel­maan, jos olet Kare­lian opis­ke­lija, henki­lö­kun­nan edus­taja tai alumni. 

POLKU-yrit­tä­jyys­ta­pah­tuma 

POLKU-yrit­tä­jyys­ta­pah­tuma on Pohjois-Karja­lan suurin ja varmasti yksi  moni­puo­li­sim­mista yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­mista. Tapah­tuma kerää kaikki yrit­tä­jä­mie­li­set alasta ja iästä riip­pu­matta kuule­maan eri alojen huip­pu­pu­hu­jia ja luen­toja sekä oppi­maan erilai­sissa works­ho­peissa ja ennen kaikkea verkos­toi­tu­maan yhdessä. 

 POLKU-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­massa löydät varmasti jotakin mielen­kiin­toista itsel­lesi ja tapah­tuma on opis­ke­li­joille maksu­ton. POLKU-tapah­tuma inspi­roi ja avaa uusia ovia bisnek­sen maail­maan sekä antaa tapah­tu­maan osal­lis­tu­jille monen­lai­sia mahdol­li­suuk­sia henki­lö­koh­tai­seen kasvuun. 

Itä-Suomen yliopisto järjes­tää Yrit­tä­jyys­viikko 2 op -opin­to­jak­son, jonka voit suorit­taa osal­lis­tu­malla POLKU-tapah­tu­man akti­vi­teet­tei­hin ja teke­mällä niihin liit­ty­vän oppi­mis­teh­tä­vän. Opin­to­jakso on tarjolla UEF-opis­ke­li­joille ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opiskelijoille.

POLKU-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tää Joensuu Entrepre­neurs­hip Society

Start Me Up –liikei­dea­kil­pailu 

SMU on Busi­ness Joen­suun vuosit­tain järjes­tämä liikei­dea­kil­pailu, jonka palkin­to­jen yhtei­sarvo on useita kymme­niä­tu­han­sia euroja. Karelia-AMK on liikei­dea­kil­pai­lun pitkä­ai­kai­nen yhteis­työ­kump­pani, ja yksi kilpai­lun opis­ke­li­ja­sar­jan pääsponsoreista. 

Julki­set yritys­neu­vonta- ja rahoi­tus­pal­ve­lut 

Yritys­ra­hoi­tus 

Lisä­tie­toa yritysrahoituksesta: