Internatiol Business students working in a group

Yrittä­jyyden tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta ja kansainvälisyys 

Karelialla on pitkä historia yrittä­jyyden tutki­muk­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Seuraa­vassa joitakin nostoja kehit­tä­mis­hank­keisiin sekä yrittä­jyyttä monipuo­li­sesti käsit­te­leviin julkaisualustoihin.

Yrittä­jyys­hankkeet 

Tässä joitakin nostoja merkit­tä­vistä yrittä­jyyteen liitty­vistä, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toteut­ta­mista hankkeista: 

Yrittä­jyys­jul­kaisuja 

Ammat­ti­kor­kea­koulun asian­tun­tijat ja opiske­lijat tuottavat vuosittain satoja erilaisia julkaisuja. Näiden joukkoon mahtuu merkittävä määrä yrittä­jyyteen liittyviä julkaisuja. Yrittä­jyyttä käsit­te­leviä kirjoi­tuksia kootusti: 

Yrittäjyys ja kansain­vä­lisyys 

Yrittäjyys on globaa­limpaa, kuin koskaan. Opiske­li­joille on tarjolla eri mittaisia kansain­vä­lisiä vaihto-ohjelmia, jotka mahdol­lis­tavat omien yrittä­jyys­tai­tojen kehit­tä­misen. Lisäksi Karelia kehittää ja tuo maakuntaan uutta kansain­vä­listä yrittä­jyys­osaa­mista yhdessä kansain­vä­listen kumppa­nei­densa kanssa. 

Seuraa­vassa joitakin esimerkkejä kansain­vä­li­sestä yrittäjyystoiminnasta: 

Y-akatemia on osa kansain­vä­listä tiimi­pe­da­go­giikkaa hyödyn­tävien yrittä­jyys­oh­jelmien verkostoa. Y-akatemian opiske­lijat voivatkin yhdistää opintoihin vaihto­jakson kumppa­nia­ka­te­miassa esimer­kiksi Tšekissä. https://y-akatemia.fi/  

INVEST-allianssi on Karelian ja neljän muun euroop­pa­laisen korkea­koulun tiivis yhteis­työ­muoto, jonka yksi keskei­sistä fokusa­lueista on yrittäjyys. INVEST-allianssi järjestää mm. kansain­vä­listä liikei­dea­kil­pailua sekä tarjoaa kansain­vä­listä opinto­pa­kettia yrittä­jyy­destä. https://www.invest-alliance.eu/fi

Keksin­tö­oh­jeistus ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kun­nalle 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstön kehit­tämät mahdol­li­sesti paten­tilla suojat­tavat ja kaupal­lis­tet­tavat keksinnöt käsitellään korkea­kou­lujen keksin­tölain velvoit­ta­malla tavalla. 

Ammat­ti­kor­kea­koulun työnte­kijänä olet velvol­linen laatimaan tekemästäsi keksin­nöstä keksin­töil­moi­tuksen. Keksin­töil­moi­tuksen tekeminen käynnistää prosessin, jossa määri­tetään mm. keksinnön suojat­tavuus ja sen omistus­suhteet. Jos keksin­töil­moitus hyväk­sytään, olet oikeu­tettu keksin­töil­moi­tus­palk­kioon. Vastaa­vasti paten­toi­dusta keksin­nöstä maksetaan palkkio. 

Karelian keksin­tö­oh­jeistus ja valmis keksin­töil­moi­tus­pohja löytyy Karelian henki­löstön intra­ne­tistä (vaatii kirjautumisen). 

Henki­lö­kunnan yrittäjyys 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opetus­hen­ki­löstö koostuu monia­lai­sista asian­tun­ti­joista ja erityis­osaa­jista, joille yksi hyvä keino oman osaamisen päivit­tä­miseen sekä kehit­tä­miseen on sivutoi­minen yrittäjyys. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lös­töllä on mahdol­lisuus sivutoi­miseen yrittäjyyteen.

Sivutoi­minen yrittäjyys voi tarkoittaa yksityis­yrit­täjänä toimi­mista tai omistajan roolia yhtiössä. Yritys­toi­minta on sallittua ja jokai­sella on oikeus perustaa yritys. Sivutoi­miseen yrittä­jyyteen vaaditaan kuitenkin sivutoi­milupa ja selvitys työsuhteen aikai­sesta yrittäjyydestä.