Yrittäjyys ja opiskelu

Karelian yrittäjyyspolulla voit yhdistää opiskelun ja oman yritysidean tai yritystoiminnan kehittämisen.  Oman koulutusalasi yrittäjyysvastaava auttaa sinua tarvittaessa opintojen ja yrittäjyyden yhteensovittamisessa.

Y-akatemia®  

Y-akatemia on Karelia-ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristö. Y-akatemiaan on mahdollista hakea ainoastaan toisen vuoden opintojen aikana, jonka jälkeen opiskelija suorittaa tutkinnonsa loppuun Y-akatemiassa. Y-akatemiassa opiskellaan monialaisissa tiimeissä ja jokainen opiskelijatiimi perustaa osuuskuntayrityksen. Tiimit tekevät erilaisia projekteja asiakkaille ja tiimit voivat itse päättää, mitä haluaa tehdä, miten ja milloin.   

Tiimit ovat monialaisia, ja muodostavat matkailun-, median-, liiketalouden-, fysioterapian ja sairaanhoitajan opiskelijoista. Sosionomi-, geronomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan Y-akatemiassa myös.   

Vaikka Y-akatemialla tiimissä tekeminen on keskiössä, jokainen opiskelija voi rakentaa oman yksilöllisen polun kohti omaa unelmaansa. Y-akatemian tiimivalmentajat sparraavat ja ohjaavat osuuskuntia kohti tiimin yhteistä unelmaa.    

Yrittäjyyden opintojaksoja 

Löydät Karelian opintotarjonnasta kymmeniä erilaisia mm. yrittäjyyteen, liiketoimintaan, tuotekehitykseen, markkinointiin, talouteen ja johtamiseen liittyviä kursseja. Olemme tälle sivulle nostaneet joitakin näitä täydentävän osaamisen (TOP) -opintojaksoja. 

Harjoittelu, opinnäytetyö ja opinnollistaminen 

Tutkintoihin sisältyvät työharjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä käytännöistämme työelämän kanssa. Harjoittelun aikana opiskelijamme pääsevät hyödyntämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoitteluun sisältyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palvelevat työnantajan tarpeita ja samalla vastaavat koulutuksen edellyttämiä ja opiskelijan omia tavoitteita.   

Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa työharjoittelujaksonsa omassa yrityksessään. Tästä on hyvä sopia oman opinto-ohjaajan ja/tai harjoitteluohjaajan kanssa. Oman koulutusalan yrittäjyysvastaava antaa tarvittaessa lisätukea  

Opinnollistaminen tarkoittaa, että opiskelija työskentelee tai osallistuu opintojensa aikana muuhun sellaiseen toimintaan, ml. oman yritysidean tai yritystoiminnan kehittäminen, joka kehittää opiskelijan osaamista opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnollistamisessa opiskelija dokumentoi oppimisprosessia opinnollistamisen suunnitelman mukaisesti ja osallistuu lopulta osaamisen näyttöön. Opiskelija laatii suunnitelman yhdessä opinnollistamisesta vastuuopettajan kanssa.  

Kun tunnistat opinnollistamismahdollisuuden, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi tai opettajatuutoriisi.  

Näin etenet:  

  • Osaamisen suunnitelma: Tee suunnitelma osaamisen kehittämisestä työssä opetussuunnitelman mukaisten osaamis-  ja henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Tee sopimus työssä oppimisesta (opettaja, opiskelija ja työnantaja).  
  • Osaamisen tunnistaminen: Määrittele työssä oppimisen kautta hankittavat tiedot, taidot ja asenteet. Kuvaile työtä ja työtehtävissä tarvittavaa osaamista. Tee näkyväksi työssä tai esimerkiksi henkilöstökoulutuksessa hankkimaasi osaamista.  
  • Osaamisen osoittaminen: Peilaa työssä hankkimaasi osaamista koulutuksen tavoitteisiin, osoita osaamisesi ja itsearvioi sitä suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja työn osaamisvaatimuksiin. Osaamisen osoittamisessa yhdistyvät tietoperusta, käytännön kokemus ja oman osaamisen reflektointi.  
  • Osaamisen arviointi: Opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelijan osaamisen vastaavuuden tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tähän voi kuulua myös kollegan, opiskelijatoverin tai opiskelijaryhmän antama palaute.  

Osaamisen tunnustaminen tapahtuu Karelia-ammattikorkeakoulussa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Yrittäjyysvastaavat 

Oman koulutusalasi yrittäjyysvastaava auttaa sinua tarvittaessa yrittäjyyden tai yritysidean kehittämisen ja opintojen yhdistämisessä. Yrittäjyysvastaavat osaavat ohjata sinut myös oikean yrityspalvelun pariin. 

Liiketalouden ja matkailun tutkinnot 

Daniel Bågeberg 
[email protected] 
+358503240290 

Median, tietojenkäsittelyn tutkinnot sekä kaikki englanninkieliset tutkinnot 
Riikka Räsänen  
[email protected] 
+358503395357 

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot 
Tarja Pesonen-Sivonen 
[email protected] 
+358504210513 

Tekniikan alan tutkinnot (suomenkieliset) 
Markku Havu 
[email protected] 
+358509197513 

YAMK-tutkinnot 
Heikki Immonen 
[email protected] 
+358503109657