Yrit­tä­jyys ja opiskelu

Kare­lian yrit­tä­jyys­po­lulla voit yhdis­tää opis­ke­lun ja oman yritys­idean tai yritys­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen.  Oman koulu­tusa­lasi yrit­tä­jyys­vas­taava auttaa sinua tarvit­taessa opin­to­jen ja yrit­tä­jyy­den yhteensovittamisessa.

Y-akate­mia®  

Y-akate­mia on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yrit­tä­jyy­den ja tiimiop­pi­mi­sen oppi­mi­sym­pä­ristö. Y-akate­mi­aan on mahdol­lista hakea ainoas­taan toisen vuoden opin­to­jen aikana, jonka jälkeen opis­ke­lija suorit­taa tutkin­nonsa loppuun Y-akate­miassa. Y-akate­miassa opis­kel­laan monia­lai­sissa tiimeissä ja jokai­nen opis­ke­li­ja­tiimi perus­taa osuus­kun­tay­ri­tyk­sen. Tiimit tekevät erilai­sia projek­teja asiak­kaille ja tiimit voivat itse päättää, mitä haluaa tehdä, miten ja milloin. 

Tiimit ovat monia­lai­sia, ja muodos­ta­vat matkai­lun-, median-, liike­ta­lou­den-, fysio­te­ra­pian ja sairaan­hoi­ta­jan opis­ke­li­joista. Sosio­nomi-, gero­nomi- ja tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat ovat terve­tul­leita opis­ke­le­maan Y-akate­miassa myös. 

Vaikka Y-akate­mialla tiimissä teke­mi­nen on keskiössä, jokai­nen opis­ke­lija voi raken­taa oman yksi­löl­li­sen polun kohti omaa unel­maansa. Y-akate­mian tiimi­val­men­ta­jat spar­raa­vat ja ohjaa­vat osuus­kun­tia kohti tiimin yhteistä unelmaa. 

Yrit­tä­jyy­den opin­to­jak­soja 

Löydät Kare­lian opin­to­tar­jon­nasta kymme­niä erilai­sia mm. yrit­tä­jyy­teen, liike­toi­min­taan, tuote­ke­hi­tyk­seen, mark­ki­noin­tiin, talou­teen ja johta­mi­seen liit­ty­viä kurs­seja. Olemme tälle sivulle nosta­neet joita­kin näitä täyden­tä­vän osaa­mi­sen (TOP) -opintojaksoja. 

Harjoit­telu, opin­näy­te­työ ja opin­nol­lis­ta­mi­nen 

Tutkin­toi­hin sisäl­ty­vät työhar­joit­te­lu­jak­sot ovat yksi tärkeim­mistä käytän­nöis­tämme työelä­män kanssa. Harjoit­te­lun aikana opis­ke­li­jamme pääse­vät hyödyn­tä­mään oppi­maansa käytän­nön työssä ja näyt­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Harjoit­te­luun sisäl­ty­vät tehtä­vät sovi­taan yhdessä niin, että ne palve­le­vat työnan­ta­jan tarpeita ja samalla vastaa­vat koulu­tuk­sen edel­lyt­tä­miä ja opis­ke­li­jan omia tavoitteita. 

Opis­ke­li­jalla on myös mahdol­li­suus suorit­taa työhar­joit­te­lu­jak­sonsa omassa yrityk­ses­sään. Tästä on hyvä sopia oman opinto-ohjaa­jan ja/tai harjoit­te­luoh­jaa­jan kanssa. Oman koulu­tusa­lan yrit­tä­jyys­vas­taava antaa tarvit­taessa lisätukea 

Opin­nol­lis­ta­mi­nen tarkoit­taa, että opis­ke­lija työs­ken­te­lee tai osal­lis­tuu opin­to­jensa aikana muuhun sellai­seen toimin­taan, ml. oman yritys­idean tai yritys­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, joka kehit­tää opis­ke­li­jan osaa­mista opin­to­suun­ni­tel­man mukai­sesti. Opin­nol­lis­ta­mi­sessa opis­ke­lija doku­men­toi oppi­mis­pro­ses­sia opin­nol­lis­ta­mi­sen suun­ni­tel­man mukai­sesti ja osal­lis­tuu lopulta osaa­mi­sen näyt­töön. Opis­ke­lija laatii suun­ni­tel­man yhdessä opin­nol­lis­ta­mi­sesta vastuu­opet­ta­jan kanssa. 

Kun tunnis­tat opin­nol­lis­ta­mis­mah­dol­li­suu­den, ota yhteyttä opinto-ohjaa­jaasi tai opettajatuutoriisi. 

Näin etenet:  

  • Osaa­mi­sen suun­ni­telma: Tee suun­ni­telma osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sestä työssä opetus­suun­ni­tel­man mukais­ten osaamis-  ja henki­lö­koh­tais­ten tavoit­tei­den pohjalta. Tee sopimus työssä oppi­mi­sesta (opet­taja, opis­ke­lija ja työnantaja). 
  • Osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen: Määrit­tele työssä oppi­mi­sen kautta hankit­ta­vat tiedot, taidot ja asen­teet. Kuvaile työtä ja työteh­tä­vissä tarvit­ta­vaa osaa­mista. Tee näky­väksi työssä tai esimer­kiksi henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sessa hank­ki­maasi osaamista. 
  • Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­nen: Peilaa työssä hank­ki­maasi osaa­mista koulu­tuk­sen tavoit­tei­siin, osoita osaa­mi­sesi ja itsear­vioi sitä suhteessa tutkin­non osaa­mis­ta­voit­tei­siin, arvioin­ti­kri­tee­rei­hin ja työn osaa­mis­vaa­ti­muk­siin. Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­sessa yhdis­ty­vät tieto­pe­rusta, käytän­nön kokemus ja oman osaa­mi­sen reflektointi. 
  • Osaa­mi­sen arviointi: Opis­ke­lija, työelä­män edus­taja ja opet­taja arvioi­vat yhdessä opis­ke­li­jan osaa­mi­sen vastaa­vuu­den tutkin­non osaa­mis­ta­voit­tei­siin ja arvioin­ti­kri­tee­rei­hin. Tähän voi kuulua myös kolle­gan, opis­ke­li­ja­to­ve­rin tai opis­ke­li­ja­ryh­män antama palaute. 

Osaa­mi­sen tunnus­ta­mi­nen tapah­tuu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa yhtei­sesti sovit­tu­jen peri­aat­tei­den mukaisesti. 

Yrit­tä­jyys­vas­taa­vat 

Oman koulu­tusa­lasi yrit­tä­jyys­vas­taava auttaa sinua tarvit­taessa yrit­tä­jyy­den tai yritys­idean kehit­tä­mi­sen ja opin­to­jen yhdis­tä­mi­sessä. Yrit­tä­jyys­vas­taa­vat osaavat ohjata sinut myös oikean yritys­pal­ve­lun pariin. 

Liike­ta­lou­den ja matkai­lun tutkin­not 

Daniel Båge­berg 
[email protected] 
+358503240290 

Median, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tutkin­not sekä kaikki englan­nin­kie­li­set tutkin­not 
Riikka Räsänen  
[email protected] 
+358503395357 

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan tutkin­not 
Tarja Pesonen-Sivonen 
[email protected] 
+358504210513 

Teknii­kan alan tutkin­not (suomen­kie­li­set) 
Markku Havu 
[email protected] 
+358509197513 

YAMK-tutkin­not 
Heikki Immonen 
[email protected] 
+358503109657