Yrittäjyys ja opiskelu

Karelian yrittä­jyys­po­lulla voit yhdistää opiskelun ja oman yritys­idean tai yritys­toi­minnan kehit­tä­misen.  Oman koulu­tusalasi yrittä­jyys­vas­taava auttaa sinua tarvit­taessa opintojen ja yrittä­jyyden yhteensovittamisessa.

Y-akatemia®  

Y-akatemia on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yrittä­jyyden ja tiimiop­pi­misen oppimi­sym­pä­ristö. Y-akate­miaan on mahdol­lista hakea ainoastaan toisen vuoden opintojen aikana, jonka jälkeen opiskelija suorittaa tutkin­nonsa loppuun Y-akate­miassa. Y-akate­miassa opiskellaan monia­lai­sissa tiimeissä ja jokainen opiske­li­ja­tiimi perustaa osuus­kun­tay­ri­tyksen. Tiimit tekevät erilaisia projekteja asiak­kaille ja tiimit voivat itse päättää, mitä haluaa tehdä, miten ja milloin. 

Tiimit ovat monia­laisia, ja muodos­tavat matkailun-, median-, liike­ta­louden-, fysio­te­rapian ja sairaan­hoi­tajan opiske­li­joista. Sosionomi-, geronomi- ja tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­lijat ovat terve­tul­leita opiske­lemaan Y-akate­miassa myös. 

Vaikka Y-akate­mialla tiimissä tekeminen on keskiössä, jokainen opiskelija voi rakentaa oman yksilöl­lisen polun kohti omaa unelmaansa. Y-akatemian tiimi­val­men­tajat sparraavat ja ohjaavat osuus­kuntia kohti tiimin yhteistä unelmaa. 

Yrittä­jyyden opinto­jaksoja 

Löydät Karelian opinto­tar­jon­nasta kymmeniä erilaisia mm. yrittä­jyyteen, liike­toi­mintaan, tuote­ke­hi­tykseen, markki­nointiin, talouteen ja johta­miseen liittyviä kursseja. Olemme tälle sivulle nostaneet joitakin näitä täyden­tävän osaamisen (TOP) -opintojaksoja. 

Harjoittelu, opinnäy­tetyö ja opinnol­lis­ta­minen 

Tutkin­toihin sisäl­tyvät työhar­joit­te­lu­jaksot ovat yksi tärkeim­mistä käytän­nöis­tämme työelämän kanssa. Harjoit­telun aikana opiske­li­jamme pääsevät hyödyn­tämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoit­teluun sisäl­tyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palve­levat työnan­tajan tarpeita ja samalla vastaavat koulu­tuksen edellyt­tämiä ja opiske­lijan omia tavoitteita. 

Opiske­li­jalla on myös mahdol­lisuus suorittaa työhar­joit­te­lu­jak­sonsa omassa yrityk­sessään. Tästä on hyvä sopia oman opinto-ohjaajan ja/tai harjoit­te­luoh­jaajan kanssa. Oman koulu­tusalan yrittä­jyys­vas­taava antaa tarvit­taessa lisätukea 

Opinnol­lis­ta­minen tarkoittaa, että opiskelija työsken­telee tai osallistuu opinto­jensa aikana muuhun sellaiseen toimintaan, ml. oman yritys­idean tai yritys­toi­minnan kehit­tä­minen, joka kehittää opiske­lijan osaamista opinto­suun­ni­telman mukai­sesti. Opinnol­lis­ta­mi­sessa opiskelija dokumentoi oppimis­pro­sessia opinnol­lis­ta­misen suunni­telman mukai­sesti ja osallistuu lopulta osaamisen näyttöön. Opiskelija laatii suunni­telman yhdessä opinnol­lis­ta­mi­sesta vastuu­opet­tajan kanssa. 

Kun tunnistat opinnol­lis­ta­mis­mah­dol­li­suuden, ota yhteyttä opinto-ohjaa­jaasi tai opettajatuutoriisi. 

Näin etenet:  

  • Osaamisen suunni­telma: Tee suunni­telma osaamisen kehit­tä­mi­sestä työssä opetus­suun­ni­telman mukaisten osaamis-  ja henki­lö­koh­taisten tavoit­teiden pohjalta. Tee sopimus työssä oppimi­sesta (opettaja, opiskelija ja työnantaja). 
  • Osaamisen tunnis­ta­minen: Määrittele työssä oppimisen kautta hankit­tavat tiedot, taidot ja asenteet. Kuvaile työtä ja työteh­tä­vissä tarvit­tavaa osaamista. Tee näkyväksi työssä tai esimer­kiksi henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sessa hankki­maasi osaamista. 
  • Osaamisen osoit­ta­minen: Peilaa työssä hankki­maasi osaamista koulu­tuksen tavoit­teisiin, osoita osaamisesi ja itsearvioi sitä suhteessa tutkinnon osaamis­ta­voit­teisiin, arvioin­ti­kri­tee­reihin ja työn osaamis­vaa­ti­muksiin. Osaamisen osoit­ta­mi­sessa yhdis­tyvät tieto­pe­rusta, käytännön kokemus ja oman osaamisen reflektointi. 
  • Osaamisen arviointi: Opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiske­lijan osaamisen vastaa­vuuden tutkinnon osaamis­ta­voit­teisiin ja arvioin­ti­kri­tee­reihin. Tähän voi kuulua myös kollegan, opiske­li­ja­to­verin tai opiske­li­ja­ryhmän antama palaute. 

Osaamisen tunnus­ta­minen tapahtuu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa yhtei­sesti sovit­tujen periaat­teiden mukaisesti. 

Yrittä­jyys­vas­taavat 

Oman koulu­tusalasi yrittä­jyys­vas­taava auttaa sinua tarvit­taessa yrittä­jyyden tai yritys­idean kehit­tä­misen ja opintojen yhdis­tä­mi­sessä. Yrittä­jyys­vas­taavat osaavat ohjata sinut myös oikean yritys­pal­velun pariin. 

Liike­ta­louden ja matkailun tutkinnot 

Daniel Bågeberg 
[email protected] 
+358503240290 

Median, tieto­jen­kä­sit­telyn tutkinnot sekä kaikki englan­nin­kie­liset tutkinnot 
Riikka Räsänen  
[email protected] 
+358503395357 

Sosiaali- ja tervey­salan tutkinnot 
Tarja Pesonen-Sivonen 
[email protected] 
+358504210513 

Tekniikan alan tutkinnot (suomen­kie­liset) 
Markku Havu 
[email protected] 
+358509197513 

YAMK-tutkinnot 
Heikki Immonen 
[email protected] 
+358503109657