Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen : Osa 5

Opin­näy­te­työ­bu­le­vardi 

Tämä on viides osa Kare­lian hoito­työn koulu­tus­ten (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kerrot­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sista ja -käytän­teistä.  Toisessa ja kolman­nessa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyä ja sen tulok­sia. Neljän­nen osan teemana oli ohjaus­pro­ses­sin tehos­ta­mi­nen. Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­oh­jauk­seen liit­ty­viä tukitoimia. 

Luok­ka­se­mi­naa­rista opin­näy­te­työ­bu­le­var­dille 

Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa päätet­tiin muuttaa valmiin opin­näy­te­työn esit­te­lyn semi­naa­ri­käy­tän­töä. Aiemmin semi­naa­rissa opin­näy­te­työ esitel­tiin teki­jöi­densä toimesta luok­ka­ti­lassa, jossa vertai­sar­vioija antoi suul­li­sesti (myös kirjal­li­sesti) palau­tetta opin­näy­te­työstä, ja yleisö oli kuun­te­le­massa esitystä. Yleisön määrä semi­naa­reissa oli vähäi­nen ja ajoit­tain yleisöä ei ollut ollen­kaan. Keväällä 2023 tehdyssä opin­näy­te­työ­oh­jauk­seen liit­ty­vässä kyse­lyssä nousi esille opis­ke­li­joi­den näkemys siitä, ettei opin­näy­te­työ saa tarpeeksi näky­vyyttä ja etenkin tuotos jää toimin­nal­li­sessa opin­näy­te­työssä varjoon. Kyse­lyssä nousi esille myös vaikeus löytää aihetta (Hagman & Liimatta 2023).

Semi­naa­ri­käy­tän­nön kehit­tä­mi­sellä halut­tiin vastata näihin tarpei­siin. Hoito­työn koulu­tuk­sessa kehi­tet­tiin yhteis­se­mi­naari, joka toimisi näyt­te­ly­kä­ve­lyn tapai­sesti. Yhteis­se­mi­naari nimet­tiin opin­näy­te­työ­bu­le­var­diksi, ja ensim­mäi­sen kerran se toteu­tui loka­kuussa 2023. 

Kerran kuukau­dessa Kare­lian Tikka­rin­teen kampuk­sella, oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmon edustan käytä­vällä opis­ke­li­jat esit­te­le­vät opin­näy­te­töi­tään. He ovat tehneet sähköi­sen poste­rin, josta käy ilmi opin­näy­te­työn nimi, tekijät, tavoite ja tehtävä, mene­tel­mät ja tulokset/tuotos. Lisäksi he ovat tehneet QR-koodin, jolla haluk­kaat, esimer­kiksi opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat, pääse­vät katso­maan tuotosta tarkem­min omasta mobii­li­lait­tees­taan. Opis­ke­li­jat ovat esit­te­le­mässä töitään koko aamu­päi­vän ajan. Opet­ta­jien luku­jär­jes­tyk­seen on varattu jokai­seen opin­näy­te­työ­bu­le­var­diin aika, jolloin ohjaa­jina toimi­neet opet­ta­jat voivat käydä tutus­tu­massa omien opis­ke­li­joi­densa esityk­seen, mutta myös muut opet­ta­jat pääse­vät tutus­tu­maan tehtyi­hin opinnäytetöihin. 

Opin­näy­te­työ­bu­le­var­din paikaksi valit­tiin Tarmon edusta, koska käytä­vällä liikkuu paljon opis­ke­li­joita, henki­lö­kun­taa ja vierai­li­joita, mikä takaa opin­näy­te­töille näky­vyyttä. Ennen kaikkea tärkeää on se, että opis­ke­li­jat pääse­vät tutus­tu­maan opin­näy­te­töi­hin jo heti opin­to­jen alusta alkaen. Aihei­dea voi siis alkaa kehit­ty­mään jo ensim­mäi­sestä luku­kau­desta lähtien, kun opis­ke­li­jat konkreet­ti­sesti näkevät, millai­sista aiheista opin­näy­te­töitä on tehty. Tämä on tärkeää, sillä opin­näy­te­työ­pro­sessi käyn­nis­tyy jo opin­to­jen neljän­nellä luku­kau­della (Hagman, Liimatta & Väisä­nen 2023, OPS22). 

Yhteis­se­mi­naari toteu­tuu pääsään­töi­sesti opin­näy­te­työ­bu­le­var­dina, mutta esimer­kiksi keväällä 2024 opis­ke­li­joilla on mahdol­li­suus esitellä opin­näy­te­työ­tään myös Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vissä, jotka ovat Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jien, Siun soten ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhdessä toteut­ta­mia koulu­tusil­ta­päi­viä (Hagman & Kakko­nen 2023). 

Osal­lis­tu­mi­sen opin­näy­te­työ­bu­le­var­din yhtei­se­sit­te­lyyn voi erityis­ta­pauk­sissa korvata Insta­gram-julkai­sulla. Esimer­kiksi joulu­kuussa 2023 tämä vaih­toehto oli tarjolla valmis­tu­ville opis­ke­li­joille, jotta valmis­tu­mi­nen ei viiväs­tyisi sen takia, ettei varsi­naista opin­näy­te­työ­bu­le­var­dia järjes­tetty enää joulu­kuun aikana. Insta­gram-päivi­tyk­sissä opis­ke­li­jat esit­te­le­vät opin­näy­te­työnsä videon ja kuvien (esim. Power Point) avulla. Opis­ke­lija valmis­taa julkai­sun videon ja kuvat, jotka ohjaa­vat opet­ta­jat julkai­se­vat koulu­tus­ten Insta­gra­missa (karelia_sairaanhoitajaksi / karelia_terveydenhoitajaksi). 

Opis­ke­li­joilta ja ylei­söltä saatu palaute on ollut posi­tii­vista 

Uudesta opin­näy­te­työ­bu­le­var­dista on kerätty palau­tetta niin opin­näy­te­töi­den esit­te­li­jöiltä kuin ylei­söl­tä­kin. Palau­tetta kerät­tiin marras­kuun 2023 ja tammi­kuun 2024 opin­näy­te­työ­bu­le­var­dista. Yhteensä vastauk­sia tuli 22 kappa­letta. 77% vastaa­jista oli opin­näy­te­työn esit­te­li­jöitä ja 23% vastaa­jista oli yleisöä. Vastaa­jat nosti­vat opin­näy­te­työ­bu­le­var­dista esille erityi­sesti rentou­den. Esitys­ta­paa ja tilan­netta pidet­tiin rentona, toimi­vana ja yhtei­söl­li­senä. Lisäksi opin­näy­te­työ­bu­le­var­dissa toimi­viksi koet­tiin vapaa­muo­toi­suus, nopeat esit­te­lyt ja näkyvyys. 

Luon­teva ja rento meininki. Oli mukavaa nähdä muiden­kin töitä ja rentoa esitellä omaa. Työt saavat selvästi parem­min näky­vyyttä näin.” 

“Rento tilanne esitellä työtä. Mukava keskus­tella ihmis­ten kanssa. Koor­di­naat­to­rin ohjaus semi­naa­ri­päi­vän aamuna oli selkeää ja kannus­ta­vaa. Mieluum­min tämä tapa tehdä semi­naari kuin entinen luok­ka­tyyli.” 

“Rauhal­li­nen ilma­piiri, jossa keskus­telu oli luon­te­vaa. Haluk­kaat pääsi­vät ohi mennen kuun­te­le­maan. Helposti saata­villa kaikille.” 

Opin­näy­te­työ­bu­le­var­dissa nähtiin myös kehit­tä­mis­koh­tia. Opin­näy­te­töi­den esit­te­li­jät toivat esille, että esit­te­ly­ajan tulisi olla nykyistä lyhyempi. Lisäksi he kokivat, että opis­ke­li­jat tulisi kiin­nit­tää opin­näy­te­työ­bu­le­var­diin erilai­sin keinoin (esim. osal­lis­tu­mi­sen kuit­taus, velvoite käydä kuun­te­le­massa tietty määrä semi­naa­reja ennen omaa esitystä). Somea toivot­tiin myös osaksi opinnäytetyöbulevardia. 

“Voisiko sosi­aa­lista mediaa hyödyn­tää enemmän semi­naa­ri­vai­heessa? Esim kuva­ma­te­ri­aa­lia instaan/faceen. Videoklip­pejä mark­ki­noin­tiin esim. Haas­tat­te­luja bule­var­dilla olevista opis­ke­li­joista ja heidän töistään…Somen avulla tavoi­tet­tai­siin varsin­kin opin­näy­te­työtä aloit­ta­via opis­ke­li­joita ja voitai­siin ehkä madal­taa aloit­ta­mi­sen kynnystä.” 

Yleisö puoles­taan nosti kehit­tä­mi­si­deoiksi värik­kyy­den, jolla opin­näy­te­työ­bu­le­vardi näkyisi ja erot­tuisi parem­min. Lisäksi yleisö koki opin­näy­te­työ­bu­le­var­din levot­to­mana, jos esit­te­li­jöitä ja yleisöä oli paljon ja hälinä koet­tiin häirit­se­vänä. Etenkin jos opin­näy­te­työn esit­te­li­jöitä on paljon, toivot­tiin rauhal­li­sem­paa tilaa. 

“Värik­kyyttä, näky­vyyttä voisi olla enemmän” 

Kaiken kaik­ki­aan semi­naa­ri­käy­tän­nön muutok­seen ollaan tyyty­väi­siä. Käytän­töä aiotaan kehit­tää kerään­ty­neen koke­muk­sen ja saadun palaut­teen perus­teella. Suun­nit­te­lemme aivan ensim­mäi­seksi paran­ta­vamme opin­näy­te­työ­bu­le­var­din näky­vyyttä itse tilassa ja lisää­vämme opis­ke­li­joi­den yhteis­toi­min­taa yhtei­se­sit­te­lyn aikana. 


Kirjoit­ta­jat: 

Terhi Hagman, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Suvi Liimatta, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Irja Väisä­nen, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Lähteet: 

Hagman, T. & Kakko­nen, H. 2023. “Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä?” -koulu­tusil­ta­päivä näyt­töön perus­tu­vasta hoito­työstä. Pulssi-portaali. Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.karelia.fi/2023/11/nayton-paikka-nakyyko-naytto-kaytannossa-koulutusiltapaiva-nayttoon-perustuvasta-hoitotyosta/   

Hagman, T. & Liimatta, S. 2023. Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen osa 3. Pulssi-portaali. Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.karelia.fi/2023/11/hoitotyon-koulutuksen-opinnaytetyoprosessi-ja-sen-kehittaminen-osa-3/

Hagman, T., Liimatta, S. & Väisä­nen, I. 2023. Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen. Osa 1: Opin­näy­te­työ­pro­sessi ja käytän­teet hoito­työn koulu­tuk­sessa. Pulssi-portaali. Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://www.karelia.fi/2023/11/hoitotyon-koulutuksen-opinnaytetyoprosessi-ja-sen-kehittaminen/  

OPS22. 2022. Opetus­suun­ni­telma. Sairaan­hoi­ta­jan­kou­lu­tus­oh­jelma. Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu. https://opintoopas.karelia.fi/47/fi/94/122 

Artik­ke­li­kuva: Vecteezy