Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen  : osa 2

Opin­näy­te­työ­oh­jaus – palau­te­ky­sely opiskelijoille

Tämä on toinen osa Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sen (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sia ja käytän­teitä.  Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään tarkem­min hoito­työn koulu­tuk­sessa toteu­te­tun opin­näy­teoh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyn tulok­sia sekä opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehittämistä. 

Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa toteu­tet­tiin keväällä 2023 palau­te­ky­sely opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen ja opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehit­tä­mi­seksi. Opis­ke­li­jat kokivat opin­näy­te­työ­oh­jauk­sessa posi­tii­vi­sena sään­nöl­li­sesti tapah­tu­van ohjauk­sen, yksi­löl­li­syy­den huomioin­nin ja ohjaa­jien antamat neuvot. Kyse­lystä nousi esille myös opin­näy­te­työn aloit­ta­mi­sen haasteet. 

Palau­te­ky­se­lyn toteutus

Hoito­työn koulu­tuk­sessa perus­tet­tiin alku­vuo­desta 2023 opin­näy­te­työn kehit­tä­mis­ryhmä, jossa on mukana hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­koor­di­naat­tori, opinto-ohjaa­jat, TKI-opet­ta­jat sekä oppa­ri­tal­lin opet­ta­jat. Kehit­tä­mis­ryhmä päätti toteut­taa kaikille vuoden 2022 aikana opin­näy­te­työnsä aloit­ta­neille opis­ke­li­joille palau­te­ky­se­lyn opin­näy­te­työ­oh­jauk­sesta. Palau­te­ky­se­lyn tarkoi­tuk­sena oli selvit­tää, miksi opin­näy­te­töi­den aloit­ta­mi­nen viiväs­tyy ja mitkä tekijät hidas­ta­vat opin­näy­te­työn valmis­tu­mista. Palau­te­ky­se­lyn pohjalta oli tarkoi­tus kehit­tää opin­näy­te­työn ohjausta. 

Palau­te­ky­sely oli auki 24.2.-26.3.2023 välisen ajan. Palau­te­ky­sely toteu­tet­tiin Webro­pol-kyse­lynä ja linkki kyse­lyyn lähe­tet­tiin kaikille opis­ke­li­joille, jotka opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesti aloit­ti­vat opin­näy­te­työn teke­mi­sen vuonna 2022. Kyse­lyyn saatiin 54 vastausta, mikä on noin 44% opin­näy­te­työnsä vuonna 2022 aloit­ta­neista opis­ke­li­joista. Vastaa­jista 43% oli saanut opin­näy­te­työnsä valmiiksi tai lähes valmiiksi. 2% opin­näy­te­työ oli vielä aloit­ta­matta. 70% oli osal­lis­tu­nut aktii­vi­sesti ohjauk­siin (yli 5 kertaa) ja 4% opin­näy­te­työn­te­ki­jöistä ei ollut osal­lis­tu­nut ohjauk­siin ollenkaan. 

Sään­nöl­li­nen ohjaus, yksi­löl­li­syys ja hyvät neuvot saivat kiitosta

Opin­näy­te­työn ohjauk­sessa toimi­vana koet­tiin sään­nöl­li­sesti tapah­tuva ohjaus, yksi­löl­li­syy­den huomiointi ja ohjaa­jien antamat neuvot. Ohjaus­ten ilma­piiri on koettu kannus­ta­vana ja posi­tii­vi­sena, jolloin ohjauk­seen oli miele­kästä osallistua. 

“Tasai­sin välia­join toteu­tet­ta­vat ohjauk­set eikä missään vaiheessa ollut tunne, että olisi yksin. “ 

Ohjauk­sen tapah­tuessa pien­ryh­missä, vertais­tuki ja kuun­te­le­malla oppi­mi­nen koet­tiin hyvinä asioina. Etäosal­lis­tu­mi­sen mahdol­li­suutta pidet­tiin hyvänä, ja kirjal­li­sen palautteen/ohjauksen saami­nen koet­tiin hyvänä, kun ei itse ohjauk­seen päässyt paikalle. 

“Vaikkei pääse ohjauk­seen, saa sähköi­sen ohjauk­sen siitä huoli­matta.” 

Suomen kielen lehto­rin pitämät kirjoit­ta­mi­sen työpa­jat sekä kirjas­ton tiedon­haun työpa­jat edis­ti­vät opis­ke­li­joi­den opin­näy­te­töi­den etenemistä. 

Kirjoit­ta­mi­sen sekä tiedon­haun työpa­jat olivat aivan mahta­via!” 

“Pitää antaa krediit­tiä Karelia Amkin suun­taan, koska varmaan­kin tässä vuosien aikaan on tunnis­tettu opparin teon haas­ta­vuus osalla opis­ke­li­joista, niin tukea ja kirjal­lista ohjeis­tusta kyllä löytyy Mood­lesta erit­täin katta­vasti.”  

Opin­näy­te­työn aloit­ta­mi­seen ja etene­mi­seen liit­ty­vät haas­teet 

Kyselyn mukaan opin­näy­te­työn etene­mi­sen yhtenä haas­teena nähtiin opin­näy­te­työn aloi­tuk­sen viiväs­ty­mi­nen. Viiväs­ty­mi­sen erääksi syyksi nousi opin­näy­te­työn aiheen puut­tu­mi­nen, johon haet­tiin apua ohjaa­jilta, ja myös valmiilta opin­näy­te­työn aihe­lis­talta. Aiheen puut­tu­mi­nen ja aiheen yhdessä miet­ti­mi­nen ohjauk­sen aikana ryhmä­oh­jaus­ti­lan­teessa, nähtiin kuiten­kin haas­teel­li­sena ja vaikeana.  Aiheen puut­tu­mi­sen lisäksi työn alkuun saat­ta­mi­sen haas­teeksi nousi toimek­sian­ta­jan puutu­mi­nen tai siihen liit­ty­vät tekijät, kuten haas­teet yhtey­den­pi­dossa toimek­sian­ta­jan ja opis­ke­li­jan välillä (esim. pitkät vastausajat). 

Osalle vastaa­jista opin­näy­te­työn etene­mi­sen haas­teiksi on muodos­tu­nut työn, harjoit­te­lun ja muiden opin­to­jen yhteen­so­vit­ta­mi­sen vaikeus, mikä on voinut viiväs­tyt­tää opin­näy­te­työn aloi­tusta. Myös opis­ke­lun ohella tapah­tuva työs­sä­käynti on vaikut­ta­nut niin, että aika, oma jaksa­mi­nen, voima­va­rat ja moti­vaa­tio eivät ole riit­tä­neet opin­näy­te­työn eteen­päin viemiseen. 

“Paljon muita opin­toja opin­näy­te­työn aloi­tus­syk­synä, jolloin aikaa ei ole yksin­ker­tai­sesti jäänyt enää opin­näy­te­työn aloi­tuk­seen” 

Etene­mi­sen hidas­teena nähtiin myös opin­näy­te­pro­ses­siin liit­ty­viä teki­jöitä kuten ohjaus­ten ajoitus ja loma-ajat, jolloin ei ollut mahdol­lista saada ohjausta etene­mi­sen kannalta tärkei­siin kysy­myk­siin. Pitkä, kahden viikon mittai­nen väliaika ohjaus­ten välillä, koetiin hanka­lana. Opis­ke­li­jat toivat esille myös etene­mistä hidas­ta­via haas­teita liit­tyen ohjauk­seen ja erityi­sesti ohjaa­vien opet­ta­jien toimin­taan.  Opet­ta­jien ohjaus oli ajoit­tain risti­rii­taista ja ohjeis­tuk­set erilai­sia. Posi­tii­vi­nen palaute nähtiin­kin äärim­mäi­sen tärkeänä, sillä osa oli kokenut ohjaa­jan puolelta myös ns. kuit­tai­lua sekä teki­jään kohdis­tu­vaa palau­tetta, työhön liit­ty­vän palaut­teen sijaan. Epäasial­li­nen kohtelu oli saanut vält­te­le­mään ohjauk­sia ja hidas­ta­nut prosessia. 

Osalla opis­ke­li­joista opin­näy­te­työn prosessi alkoi ja eteni ilman suurem­pia haas­teita tai ongel­mia. Opin­näy­te­työn ohjauk­sia sekä erilai­sia tuki­mah­dol­li­suuk­sia, kuten tiedon­haun ja kirjoit­ta­mi­sen työpa­joja hyödyn­net­tiin laajalti. Ohjaa­vat opet­ta­jat nähtiin myös hyvin kannus­ta­vina ja proses­sia tukevina. 


Kirjoit­ta­jat: 

Terhi Hagman, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Suvi Liimatta, lehtori, sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Artik­ke­li­kuva: Freepik