Mais­tiai­so­pin­toja avoi­messa AMK:ssa

Harkit­setko ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toja? Eri opis­ke­lu­vaih­toi­hin pereh­ty­mi­nen ja omien opis­ke­lu­val­miuk­sien kehit­tä­mi­nen ovat tärkeä osa haussa onnis­tu­mista ja oman uran löyty­mistä. Kare­liassa on tarjolla opin­to­jak­soja, joilla voit tutus­tua tutkin­non opis­ke­luun ja tule­viin ammat­tei­hin jo ennen hake­mista. Voit varmis­taa, että oikeasti tiedät mihin haet.

Perehdy opis­ke­lu­vaih­toeh­toi­hin verkossa

Mais­tiais­kurs­silla tutus­tut tutkin­toi­hin ja opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksut­to­mia. Löydä oma alasi!

Minus­tako sosio­nomi?
Minus­tako fysio­te­ra­peutti?
Minus­tako tervey­den­hoi­taja?

Minus­tako gero­nomi?
Minus­tako sairaan­hoi­taja?
Minus­tako liike­ta­lou­den trade­nomi?
Minus­tako energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan insi­nööri?
Minus­tako metsä­ta­lous­in­si­nööri?
Minus­tako kone­tek­nii­kan insi­nööri?

Could I Become an Engi­neer in Industrial Mana­ge­ment?
Minus­tako raken­nus­tek­nii­kan insi­nööri?
Minus­tako talo­tek­nii­kan insinööri?

Opis­ke­lun ja urasuun­nit­te­lun tueksi

Löydä uusia työka­luja ja vaih­toeh­toja henki­lö­koh­tai­sen urasuun­nit­te­lun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppi­jana. Tutustu erilai­siin opis­ke­lu­ta­poi­hin ja tiedon­han­kin­taan sekä webi­naa­ri­tal­len­tei­siin urasuun­nit­te­lun tueksi.

Mate­ri­aali löytyy nyt myös Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tosta https://aoe.fi/#/materiaali/2682

Tutustu myös muuhun avoimen AMK:n tarjontaan>>