Maistiai­so­pintoja avoimessa AMK:ssa

Eri opiske­lu­vaih­toihin pereh­ty­minen ja omien opiske­lu­val­miuksien kehit­tä­minen ovat tärkeä osa haussa onnis­tu­mista ja oman uran löyty­mistä. Kareliassa on tarjolla opinto­jaksoja, joilla voit tutustua tutkinnon opiskeluun ja tuleviin ammat­teihin jo ennen hakemista. Voit varmistaa, että oikeasti tiedät mihin haet.

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Harkit­setko ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pintoja? Tutustu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun eri tutkin­toihin ja luo mielikuva siitä, millaista opiskelu ja työskentely eri aloilla voi olla.

Minustako sosionomi?
Minustako fysio­te­ra­peutti?
Minustako tervey­den­hoitaja?

Minustako geronomi?
Minustako sairaan­hoitaja?
Minustako liike­ta­louden tradenomi?
Minustako energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri?
Minustako metsä­ta­lous­in­si­nööri?
Minustako konetek­niikan insinööri?

Minustako raken­nus­tek­niikan insinööri?
Minustako talotek­niikan insinööri?

Opiskelun ja urasuun­nit­telun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiske­lu­ta­poihin ja tiedon­han­kintaan sekä webinaa­ri­tal­len­teisiin urasuun­nit­telun tueksi.

Materiaali löytyy nyt myös Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tosta https://aoe.fi/#/materiaali/2682

Tutustu myös muuhun avoimen AMK:n tarjontaan>>