EXAM Kysy­mys­pankki

EXAM kysy­mys­pan­kin luomi­nen ja käyttö

 • Examin kysy­mys­pank­kiin voit luoda kysy­myk­siä ja liittää niitä sieltä tenttiin. 
 • Kysy­myk­siä voi muokata, poistaa tai jakaa toiselle opettajalle.

HUOM! Tent­tiin suoraan: Kysy­myk­siä voi myös suoraan luoda tent­tiin, jolloin ne tallen­tu­vat auto­maat­ti­sesti kysymyspankkiin.

HUOM! Näkyy vain omat! Kysy­mys­pan­kissa, johon pääset työpöy­dän vasem­masta reunasta, näkyvät kaikki kysy­myk­set, jotka olet luonut tai jotka on jaettu sinulle.

exam vasenreuna
 • Voit hakea kysy­mys­pan­kissa olevia kysy­myk­siä kysy­mys­pan­kista opin­to­jak­son, tentin sekä avain­sa­no­jen mukaan. Haku-kenttä on kysy­mys­ten yläpuolella.
 • Kysy­mys­pan­kissa näet kysy­mys­ten viimei­sen muok­kausa­jan­koh­dan, maksi­mi­pis­teet, vastaus­tyy­pin ja mahdol­li­sen liitteen.
 • Voit poistaa kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kista rivin perässä olevasta roskakori-ikonista.
 • Poiston yhtey­dessä tulee varmistuskysymys. 
 • Jos kysymys on kiin­ni­tetty tenttiin/tentteihin, jonka suori­tus­pe­riodi on voimassa, kysy­mystä ei voi poistaa. 
 • Päät­ty­neessä tentissä olleen kysy­myk­sen voi poistaa, sillä tent­ti­vas­tuk­siin on kopioi­tu­nut tentin sisältö.
 • Voit kopioida kysy­myk­sen uudeksi kysy­myk­sesi rivin perässä olevasta arkkikasa-ikonista. 
 • Näin kopioi­dun kysy­myk­sen nimen eteen tulee Copy ja voit sen jälkeen muokata kysy­myk­sen nimeä sekä kysymystä.
 • Järjes­tel­mässä voi olla monta saman nimistä kysymystä. 
 • Jokai­selle kysy­myk­selle muodos­tuu ID-numero, joka näkyy kysy­myk­sen alla.
 • Kysy­mystä voi muokata klik­kaa­malla kysy­mys­pan­kissa kysy­myk­sen ID-numeroa.

HUOM!!! Muutos vaikut­taa kaik­kiin
Tent­ti­ky­sy­myk­seen (kysymys- & vastaus­teks­tit) tehdyt muutok­set päivit­ty­vät kaik­kiin niihin tent­tei­hin, joissa kysymys on käytössä.

 • Jos kysy­mys­pan­kissa muokkaa kysy­myk­sen pistey­tystä tai ohjeis­tusta, joka on liitetty useam­paan tent­tiin, nämä eivät päivity tentteihin.
EXAMin Kysymyspankki

Kysy­myk­sen jaka­mi­nen toiselle opettajalle

 • Voit myös jakaa kysy­myk­siä toiselle opet­ta­jalle rastit­ta­malla ne kysy­myk­set, jotka haluat jakaa. 
 • Klikkaa listan yläpuo­lelle ilmes­ty­nyttä linkkiä Lisää kysy­myk­sille omistajia. 
 • Kirjoita ko. opet­ta­jan nimi sille varat­tuun kohtaan ja klikkaa Lisää.
EXAMin kysymyspankki, lisää kysymykselle omistaja
EXAMin kysymyspankki - lisää kysymykselle omistaja - komento
 • Kysy­myk­sen lisä­tie­doissa pitäisi näkyä nyt kysy­myk­sen omis­ta­jana kysei­nen opettaja.

HUOM! Varmista oma kopio!
Voit myös poistaa itsesi omis­ta­ja­tie­doista. Jos haluat, että kysymys jää sinul­le­kin, tee niistä ensin kopio.

HUOM! Tentaat­to­rilla myös muok­kausoi­keu­det
Jos lisäät toisen tentaat­to­rin tent­tiisi, hänellä on muok­kausoi­keu­det tentissä oleviin kysy­myk­siin, mutta ne eivät siirry hänen omaan kysymyspankkiinsa.