EXAM Väit­tä­mä­ky­sy­mys

EXAM Väit­tä­mä­ky­sy­mys ja sen arviointi

 • Väit­tä­mä­ky­sy­myk­sessä tent­tijä voi saada väärästä vastauk­sesta miinus­pis­teitä, jotka vaikut­ta­vat tentin koko­nais­pis­tei­siin vähentävästi. 
 • Tentin yhteis­pis­te­määrä ei voi kuiten­kaan olla nega­tii­vi­nen, eli koko tentin piste­mää­räksi tulee aina vähin­tään 0. 
 • Vastaus­vaih­toeh­dot ovat oletuk­sena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa.
 • Vastaus­vaih­toeh­to­jen järjes­tys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaih­toehto on aina alimmaisena. 
 • Tentin oikea ja väärä vastaus määrit­tyy vastaus­vaih­toeh­don piste­lu­ke­man mukaan: 
  • Oikean vastauk­sen piste­lu­kema on aina enemmän kuin 0. 
  • Väärän vastauk­sen piste­lu­kema on aina joko 0 tai vähemmän. 
  • En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen piste­lu­kema on aina 0.

Kysy­myk­sen luonti

 • Valitse kysy­mys­tyyppi alasvetovalikosta. 
Väittämäkysymyksen luonti
 • Kirjoita kysymys tekstikenttään.
Väittämäkysymyksen perustiedot
 • Kysy­mys­tyyppi sisäl­tää auto­maat­ti­sesti vastaus­vaih­toeh­dot Tosi (+1p), Epätosi (-1p) ja En osaa sanoa (0p).
 • Jos haluat käyttää näitä vaih­toeh­toja, siirry seuraa­vaan kohtaan Lisä­tie­dot.
 • Jos taas haluat muokata vastaus­vaih­toeh­to­jen tekstiä tai pisteitä, voit tehdä sen tässä vaiheessa. 
 • Huomioit­han tarkem­mat ohjeis­tuk­set kysy­myk­sen yhteydessä.
Väittämäkysymyksen vastausvaihtoehdot
 • Lisä­tie­dot -kohdassa voit lisätä kysy­myk­selle omis­ta­jia, liittää kysy­myk­seen liite­tie­dos­ton ja antaa tarkem­paa ohjeis­tusta kysy­myk­seen liittyen. 
 • Avain­sa­naa käyt­tä­mällä voit jälkeen­päin etsiä kysy­mystä Kysymyspankista.
Väittämäkysymyksen lisätiedot
 • Tallenna kysymys.

Kysy­myk­sen arviointi

 • Väit­tä­mä­ky­sy­mys­tyyppi hyödyn­tää auto­maat­tista arvioin­tia, jossa on mahdol­li­suus auto­maat­ti­sen pistey­tyk­sen ohitukseen.