EXAM Väittä­mä­ky­symys

EXAM Väittä­mä­ky­symys ja sen arviointi

 • Väittä­mä­ky­sy­myk­sessä tenttijä voi saada väärästä vastauk­sesta miinus­pis­teitä, jotka vaikut­tavat tentin kokonais­pis­teisiin vähentävästi. 
 • Tentin yhteis­pis­te­määrä ei voi kuitenkaan olla negatii­vinen, eli koko tentin piste­mää­räksi tulee aina vähintään 0. 
 • Vastaus­vaih­toehdot ovat oletuksena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa.
 • Vastaus­vaih­toeh­tojen järjestys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaihtoehto on aina alimmaisena. 
 • Tentin oikea ja väärä vastaus määrittyy vastaus­vaih­toehdon piste­lu­keman mukaan: 
  • Oikean vastauksen piste­lukema on aina enemmän kuin 0. 
  • Väärän vastauksen piste­lukema on aina joko 0 tai vähemmän. 
  • En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen piste­lukema on aina 0.

Kysymyksen luonti

 • Valitse kysymys­tyyppi alasvetovalikosta. 
Väittämäkysymyksen luonti
 • Kirjoita kysymys tekstikenttään.
Väittämäkysymyksen perustiedot
 • Kysymys­tyyppi sisältää automaat­ti­sesti vastaus­vaih­toehdot Tosi (+1p), Epätosi (-1p) ja En osaa sanoa (0p).
 • Jos haluat käyttää näitä vaihtoehtoja, siirry seuraavaan kohtaan Lisätiedot.
 • Jos taas haluat muokata vastaus­vaih­toeh­tojen tekstiä tai pisteitä, voit tehdä sen tässä vaiheessa. 
 • Huomioithan tarkemmat ohjeis­tukset kysymyksen yhteydessä.
Väittämäkysymyksen vastausvaihtoehdot
 • Lisätiedot -kohdassa voit lisätä kysymyk­selle omistajia, liittää kysymykseen liite­tie­doston ja antaa tarkempaa ohjeis­tusta kysymykseen liittyen. 
 • Avain­sanaa käyttä­mällä voit jälkeenpäin etsiä kysymystä Kysymyspankista.
Väittämäkysymyksen lisätiedot
 • Tallenna kysymys.

Kysymyksen arviointi

 • Väittä­mä­ky­sy­mys­tyyppi hyödyntää automaat­tista arviointia, jossa on mahdol­lisuus automaat­tisen pistey­tyksen ohitukseen.