Categories
Ajankohtaista

EXAM Moniva­lin­ta­ky­symys (monta oikein)

EXAM Moniva­lin­ta­ky­symys (monta oikein) ja sen arviointi

 • Moniva­lin­ta­ky­sy­myk­sessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastaus­vaih­toeh­doista useamman oikean vastauksen.
 • Valitse kysymyksen tyypiksi Moniva­lin­ta­ky­symys (monta oikein).
EXAM monival monta 1
 • Kirjoita kysymys­teksti -kenttään kysymys. Voit editoida kysymystä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.
EXAM monival monta 2
 • Lisää uusi vastaus­vaih­toehto klikkaa­malla voit kirjoittaa vastaus­vaih­toehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastaus­vaih­toeh­dolle pisteet, jotka voivat tässä tapauk­sessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä).
 • Vastaus­vaih­toeh­tojen alla näet ko. kysymyk­sestä saatavan maksi­mi­pis­te­määrän, joka ei voi mennä miinuk­sille. Pisteet ovat vähintään 0 (nolla). Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.
EXAM monival monta 3

Kysymyksen lisätie­doissa

 • voit lisätä kysymyk­selle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä)
 • voit lisästä kysymykseen liite­ma­te­riaali, jonka opiskelija saa auki tentissä 
  • Huom! lisää liite pdf, Word tai kuva formaatissa. 
  • Älä käytä kysymyk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­linkkejä, koska nettiin pääsy tentti­ko­neilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastaus­ohjeen opiskelijalle
 • voit lisästä avain­sanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemi­sessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM monival monta 4
 • Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. 
 • Jos olet luonut kysymyksen kysymys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Moniva­linta (monta oikein) arviointi tentissä

 • Exam arvioi moniva­lin­ta­ky­sy­mykset automaattisesti.
 • Tentin arvioin­ti­nä­ky­mässä:
  • ensim­mäisenä näet kysymyksen sekä oikealla opiske­lijan vastauk­sestaan saaman pistemäärän
  • sen jälkeen näet vastaus­vaih­toehdot sekä vihrein raamein merkittynä opiske­lijan oikeat vastaukset ja punaisin raamein väärät vastaukset
  • kunkin vastaus­vaih­toehdon jälkeen on opiske­lijan ko. vastaus­vaih­toeh­dosta saama pistemäärä
  • mikäli olet määri­tellyt vastaus­vaih­toeh­dolle miinus -merkkisen arvosanan, näkyy se pisteissä punai­sella merkittynä
  • jos kysymyksen yhteis­pis­te­määrä on miinus-merkkinen, antaa Exam piste­mää­räksi 0

Esimerkki 1.
Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkityt vaihtoehdot, joista hän on saanut kustakin 1 pisteen.
Opiske­lijan piste­määrä tästä vastauk­sesta on siis 3/3.

EXAM monival monta 5

Esimerkki 2.
Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkitys vaihtoehdot.
Kahdesta niistä hän on saanut 1 pisteen ja yhdestä 0 pistettä.
Miinus -pisteisiä vaihtoehtoja opiskelija ei ole valinnut.
Opiske­lijan piste­määrä vastauk­sesta on näin ollen 2/2.

EXAM monival monta 5

Esimerkki 3.
Opiskelija on valinnut 1 oikean vastauksen (vihrein raamein merkityn), josta saa 1 pisteen.
Sen lisäksi hän on valinnut 2 väärää vastausta (punaisin raamein merkityt), joista kummas­takin menee 1 miinus-piste.
Opiske­lijan piste­määrä vastauk­sesta on 0/2, koska vastauksen piste­määrä ei voi mennä miinukselle.

EXAM monival monta 7