EXAM Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (monta oikein)

EXAM Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (monta oikein) ja sen arviointi

 • Moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­sessä (monta oikein) voi opis­ke­lija valita anne­tuista vastaus­vaih­toeh­doista useam­man oikean vastauksen.
 • Valitse kysy­myk­sen tyypiksi Moni­va­lin­ta­ky­sy­mys (monta oikein).
EXAM monival monta 1
 • Kirjoita kysy­mys­teksti -kent­tään kysymys. Voit editoida kysy­mystä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.
EXAM monival monta 2
 • Lisää uusi vastaus­vaih­toehto klik­kaa­malla voit kirjoit­taa vastaus­vaih­toeh­dot yksi kerral­laan niille varat­tuun kent­tään sekä anta­malla kulle­kin vastaus­vaih­toeh­dolle pisteet, jotka voivat tässä tapauk­sessa olla myös miinus -merk­ki­siä sekä desi­maa­leja (käytä pistettä).
 • Vastaus­vaih­toeh­to­jen alla näet ko. kysy­myk­sestä saata­van maksi­mi­pis­te­mää­rän, joka ei voi mennä miinuk­sille. Pisteet ovat vähin­tään 0 (nolla). Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.
EXAM monival monta 3

Kysy­myk­sen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysy­myk­selle muita omis­ta­jia (kysymys näkyy heille kysy­mys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä)
 • voit lisästä kysy­myk­seen liite­ma­te­ri­aali, jonka opis­ke­lija saa auki tentissä 
  • Huom! lisää liite pdf, Word tai kuva formaatissa. 
  • Älä käytä kysy­myk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­link­kejä, koska nettiin pääsy tent­ti­ko­neilta on estetty.
 • voit kirjoit­taa kysy­myk­sen vastaus­oh­jeen opiskelijalle
 • voit lisästä avain­sa­noja, joita voit käyttää kysy­mys­ten hake­mi­sessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opet­ta­jien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM monival monta 4
 • Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisä­tään tent­tiin. Huom. 
 • Jos olet luonut kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Moni­va­linta (monta oikein) arviointi tentissä

 • Exam arvioi moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set automaattisesti.
 • Tentin arvioin­ti­nä­ky­mässä:
  • ensim­mäi­senä näet kysy­myk­sen sekä oikealla opis­ke­li­jan vastauk­ses­taan saaman pistemäärän
  • sen jälkeen näet vastaus­vaih­toeh­dot sekä vihrein raamein merkit­tynä opis­ke­li­jan oikeat vastauk­set ja punai­sin raamein väärät vastaukset
  • kunkin vastaus­vaih­toeh­don jälkeen on opis­ke­li­jan ko. vastaus­vaih­toeh­dosta saama pistemäärä
  • mikäli olet määri­tel­lyt vastaus­vaih­toeh­dolle miinus -merk­ki­sen arvo­sa­nan, näkyy se pisteissä punai­sella merkittynä
  • jos kysy­myk­sen yhteis­pis­te­määrä on miinus-merk­ki­nen, antaa Exam piste­mää­räksi 0

Esimerkki 1.
Opis­ke­lija on valin­nut vihrein raamein merki­tyt vaih­toeh­dot, joista hän on saanut kusta­kin 1 pisteen.
Opis­ke­li­jan piste­määrä tästä vastauk­sesta on siis 3/3.

EXAM monival monta 5

Esimerkki 2.
Opis­ke­lija on valin­nut vihrein raamein merki­tys vaih­toeh­dot.
Kahdesta niistä hän on saanut 1 pisteen ja yhdestä 0 pistettä.
Miinus -pistei­siä vaih­toeh­toja opis­ke­lija ei ole valin­nut.
Opis­ke­li­jan piste­määrä vastauk­sesta on näin ollen 2/2.

EXAM monival monta 5

Esimerkki 3.
Opis­ke­lija on valin­nut 1 oikean vastauk­sen (vihrein raamein merki­tyn), josta saa 1 pisteen.
Sen lisäksi hän on valin­nut 2 väärää vastausta (punai­sin raamein merki­tyt), joista kummas­ta­kin menee 1 miinus-piste.
Opis­ke­li­jan piste­määrä vastauk­sesta on 0/2, koska vastauk­sen piste­määrä ei voi mennä miinukselle.

EXAM monival monta 7