Categories
Ajankohtaista

EXAM Aukko­teh­tävän laati­minen ja sen arviointi

Aukko­teh­tävän laati­minen ja sen arviointi

 • Yhdessä kysymyk­sessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita.
 • Kysymyk­selle annetaan kokonais­pisteet, jotka arvioin­nissa jaetaan aukoille. Paino­tusta ei voi antaa.
 • Eli jos kysymys­pisteet 5:
  • kysymyk­sessä 5 aukkoa, arvioin­nissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
  • kysymyk­sessä 2 aukkoa, arvioin­nissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä
 • Aukon oikea vastaus
  • voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa
  • voi antaa et välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväk­sytään kissa, kissat, kissa, kissan
  • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
  • voi antaa numee­risen vastauksen ja sille hyväk­syt­tävän vaihteluvälin
 • Aukko­tehtävä on automaat­ti­sesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaat­ti­sesti arvioi­tavaan tenttiin
 • Aukko­tehtävä opiske­lijan tentissä (vastaus kirjoi­tetaan aukkoon). Kts. kuva alla
EXAM aukkotehtava miksi

Aukko­teh­tävän luominen:

EXAM aukkotehtava uusi
 • Valitse kysymys­tyyppi: Aukko­tehtävä (kts. kuva yllä)
 • Kirjoita tai kopioi tehtävän teksti kysymys­teks­tiksi.
  • HUOM! Jos kopioit tekstin esim. Wordista, palauta se pelkkänä tekstinä ctrl+sift+v toimin­nolla.
 • Maalaa aukon kohta tekstistä ja valitse työka­luista ”Embedded answer” kuvake EXAM Embedded
 • Kirjoita oikeat vaihtoehdot Correct answer kohtaan ohjeiden mukai­sesti ja valitse ok. 
 • Järjes­telmä näyttää täyden­net­tävät kohdat ja oikeat vastaukset keltai­sella pohjalla.
EXAM aukkotehtava maarita
 • HUOM!!! Ei linkkejä!!
  • Älä käytä kysymyk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­linkkejä, koska nettiin pääsy tentti­ko­neilta on estetty.
 • Lisää tehtävän maksi­mi­pisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoit­ta­malla piste­määrän kenttään.
EXAM aukkotehtava kysymyksen
EXAM aukkotehtava kysymysteksti
 •  Kysymyksen lisätie­doissa
  • voit lisätä kysymyk­selle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä),
  • voit lisästä kysymykseen liite­ma­te­riaali, jonka opiskelija saa auki tentissä
   • Huom! Lisää liite pdf- tai kuva-formaa­tissa (muiden tiedos­to­muo­tojen kohdalla varmista tentti­ko­neiden ohjelmistovalikoima).
  • voit kirjoittaa kysymyksen vastaus­ohjeen opiskelijalle,
  • voit lisästä avain­sanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa,
  • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle).
EXAM aukkotehtava lisaiedot
 • Kun tallennat kysymyksen, lisätään se tenttiin. 
 • Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.
 • Tentin tentti­pe­riodi ja kysymykset ovat muokat­ta­vissa, vaikka tentti on julkaistu. 
 • Muokkaus­mah­dol­li­suutta on rajattu ensim­mäisen ilmoit­tau­tuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhen­tä­minen ei onnistu. 
 • Järjes­telmä ilmoittaa, jos muokkaus­mah­dol­li­suuksia on rajattu.

Aukko­teh­tävien arviointi

EXAM aukkotehtava arvioinnissa
 • Jos haluat muuttaa Examin aukko­teh­tä­västä antamia pisteitä, pääset laittamaan uuden piste­määrän tehtävän alla olevaan kohtaan:
Aukkotehtävän automaattisten pisteiden ohitus
 • Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän piste­määrään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.
Aukkotehtävän korjatut pisteet
 • Jos tentissä on automaat­tinen arviointi, pisteiden muutta­minen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.