EXAM Aukko­teh­tä­vän laati­mi­nen ja sen arviointi

Aukko­teh­tä­vän laati­mi­nen ja sen arviointi

 • Yhdessä kysy­myk­sessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita.
 • Kysy­myk­selle anne­taan koko­nais­pis­teet, jotka arvioin­nissa jaetaan aukoille. Paino­tusta ei voi antaa.
 • Eli jos kysy­mys­pis­teet 5:
  • kysy­myk­sessä 5 aukkoa, arvioin­nissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
  • kysy­myk­sessä 2 aukkoa, arvioin­nissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä
 • Aukon oikea vastaus
  • voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa
  • voi antaa et välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväk­sy­tään kissa, kissat, kissa, kissan
  • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
  • voi antaa numee­ri­sen vastauk­sen ja sille hyväk­syt­tä­vän vaihteluvälin
 • Aukko­teh­tävä on auto­maat­ti­sesti arvioi­tava eli voidaan ottaa mukaan auto­maat­ti­sesti arvioi­ta­vaan tenttiin
 • Aukko­teh­tävä opis­ke­li­jan tentissä (vastaus kirjoi­te­taan aukkoon). Kts. kuva alla
EXAM aukkotehtava miksi

Aukko­teh­tä­vän luominen:

EXAM aukkotehtava uusi
 • Valitse kysy­mys­tyyppi: Aukko­teh­tävä (kts. kuva yllä)
 • Kirjoita tai kopioi tehtä­vän teksti kysy­mys­teks­tiksi.
  • HUOM! Jos kopioit tekstin esim. Wordista, palauta se pelk­känä teks­tinä ctrl+sift+v toimin­nolla.
 • Maalaa aukon kohta teks­tistä ja valitse työka­luista ”Embed­ded answer” kuvake EXAM Embedded
 • Kirjoita oikeat vaih­toeh­dot Correct answer kohtaan ohjei­den mukai­sesti ja valitse ok. 
 • Järjes­telmä näyttää täyden­net­tä­vät kohdat ja oikeat vastauk­set keltai­sella pohjalla.
EXAM aukkotehtava maarita
 • HUOM!!! Ei link­kejä!!
  • Älä käytä kysy­myk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­link­kejä, koska nettiin pääsy tent­ti­ko­neilta on estetty.
 • Lisää tehtä­vän maksi­mi­pis­teet. Voit käyttää myös desi­maa­leja kirjoit­ta­malla piste­mää­rän kenttään.
EXAM aukkotehtava kysymyksen
EXAM aukkotehtava kysymysteksti
 •  Kysy­myk­sen lisätiedoissa
  • voit lisätä kysy­myk­selle muita omis­ta­jia (kysymys näkyy heille kysy­mys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä),
  • voit lisästä kysy­myk­seen liite­ma­te­ri­aali, jonka opis­ke­lija saa auki tentissä
   • Huom! Lisää liite pdf- tai kuva-formaa­tissa (muiden tiedos­to­muo­to­jen kohdalla varmista tent­ti­ko­nei­den ohjelmistovalikoima).
  • voit kirjoit­taa kysy­myk­sen vastaus­oh­jeen opiskelijalle,
  • voit lisästä avain­sa­noja, joita voit käyttää kysy­mys­ten hakemisessa,
  • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat opet­ta­jien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle).
EXAM aukkotehtava lisaiedot
 • Kun tallen­nat kysy­myk­sen, lisä­tään se tenttiin. 
 • Huom! Jos olet luonut kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.
 • Tentin tent­ti­pe­riodi ja kysy­myk­set ovat muokat­ta­vissa, vaikka tentti on julkaistu. 
 • Muok­kaus­mah­dol­li­suutta on rajattu ensim­mäi­sen ilmoit­tau­tu­neen jälkeen, muun muassa perio­din lyhen­tä­mi­nen ei onnistu. 
 • Järjes­telmä ilmoit­taa, jos muok­kaus­mah­dol­li­suuk­sia on rajattu.

Aukko­teh­tä­vien arviointi

EXAM aukkotehtava arvioinnissa
 • Jos haluat muuttaa Examin aukko­teh­tä­västä antamia pisteitä, pääset lait­ta­maan uuden piste­mää­rän tehtä­vän alla olevaan kohtaan:
Aukkotehtävän automaattisten pisteiden ohitus
 • Korjaa­masi pisteet tulevat näky­viin tehtä­vän piste­mää­rään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.
Aukkotehtävän korjatut pisteet
 • Jos tentissä on auto­maat­ti­nen arviointi, pistei­den muut­ta­mi­nen ei vaikuta tentin alus­ta­vaan arvo­sa­naan, vaan arvo­sana pitää muuttaa käsin.