EXAM Essee­ky­sy­mys

exam logo black small 230x128 EXAM Essee­ky­sy­mys ja sen arviointi

 • Valitse Kysy­myk­sen tyyppi: Esseekysymys.
EXAM essee1
 • Kirjoita Kysy­mys­teksti -kent­tään kysymys. 
 • Käytet­tä­vissä on tekstin peruseditointityökalut.
EXAM essee2

Arviointi

 • Voit määri­tellä vastauk­selle suosi­tus­pi­tuu­den sanoina. Huom. Suosi­tus­pi­tuus näkyy opis­ke­li­jalle vain suosi­tuk­sena. Opis­ke­lija voi kuiten­kin kirjoit­taa vastauk­seensa enem­män­kin sanoja.
 • Arvioin­tias­tei­koksi voit valita joko Pisteet tai Hyväk­sytty / Hylätty.
 • Jos valitse pisteet, määrit­tele Maksi­mi­pis­teet -kohtaan ko. kysy­myk­sen maksi­mi­pis­te­määrä (voit käyttää myös desi­maa­leja pisteellä esim. 1.5).
EXAM essee3

Kysy­myk­sen lisätiedot

 • voit lisätä kysy­myk­selle muita omis­ta­jia (kysymys näkyy heille kysy­mys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysy­myk­seen liite­ma­te­ri­aa­lin, jonka opis­ke­lija saa auki tentissä 
  • Huom! lisää liite pdf- tai kuva­for­maa­tissa (muiden tiedos­to­muo­to­jen kohdalla varmista tent­ti­ko­nei­den ohjelmistovalikoima). 
  • Älä käytä kysy­myk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­link­kejä, koska nettiin pääsy tent­ti­ko­neilta on estetty.
 • voit kirjoit­taa kysy­myk­sen vastaus­oh­jeen opiskelijalle
 • voit lisätä avain­sa­noja, joita voit käyttää kysy­mys­ten hake­mi­sessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opet­ta­jien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM essee4
 • Klikkaa lopuksi Tallenna, jolloin kysymys lisä­tään tenttiin. 
  • Huom. Jos olet luonut kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.
 • Tentin tent­ti­pe­riodi ja kysy­myk­set ovat muokat­ta­vissa, vaikka tentti on julkaistu. Muok­kaus­mah­dol­li­suutta on rajattu ensim­mäi­sen ilmoit­tau­tu­neen jälkeen, muun muassa perio­din lyhen­tä­mi­nen ei onnistu. Järjes­telmä ilmoit­taa, jos muok­kaus­mah­dol­li­suuk­sia on rajattu.

Esseen arviointi tentissä

 • Alla kuvassa on näkymä essee­ky­sy­myk­sen arviointinäkymästä.
  • Ensim­mäi­senä näet kysy­myk­sen ja siihen mahdol­li­sesti kirjoit­ta­masi vastausohjeen.
  • Seuraa­vana on opis­ke­li­jan kirjoit­tama vastaus.
  • Pisteet -kohdassa näet tent­tiin määrit­te­le­mäsi arvioin­tias­tei­kon ja sen alla olevaan kent­tään voit kirjoit­taa vastauk­sen pisteet (posi­tii­vi­nen luku, myös desi­maa­lit pisteillä käyvät esim. 30.5).
  • Näet opis­ke­li­jan vastauk­sen pituu­den sekä sanoina että merk­keinä sekä määrit­te­le­mäsi suosituspituuden.
  • Voit kirjoit­taa opis­ke­li­jalle palau­tetta Palaute opis­ke­li­jalle -kent­tään (jos teks­tie­di­tori ei näy, klikkaa Palaute opis­ke­li­jalle -sanan edessä olevaa nuolta). 
  • Voit lisätä palaut­tee­seen myös liit­teen Lisää liite -kohdassa. 
  • Muista tallen­taa myös palaute.
EXAM essee5
EXAM essee6