Categories
Ajankohtaista

EXAM Essee­ky­symys

exam logo black small 230x128 EXAM Essee­ky­symys ja sen arviointi

 • Valitse Kysymyksen tyyppi: Esseekysymys.
EXAM essee1
 • Kirjoita Kysymys­teksti -kenttään kysymys. 
 • Käytet­tä­vissä on tekstin peruseditointityökalut.
EXAM essee2

Arviointi

 • Voit määri­tellä vastauk­selle suosi­tus­pi­tuuden sanoina. Huom. Suosi­tus­pituus näkyy opiske­li­jalle vain suosi­tuksena. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa vastauk­seensa enemmänkin sanoja.
 • Arvioin­tias­tei­koksi voit valita joko Pisteet tai Hyväk­sytty / Hylätty.
 • Jos valitse pisteet, määrittele Maksi­mi­pisteet -kohtaan ko. kysymyksen maksi­mi­pis­te­määrä (voit käyttää myös desimaaleja pisteellä esim. 1.5).
EXAM essee3

Kysymyksen lisätiedot

 • voit lisätä kysymyk­selle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liite­ma­te­ri­aalin, jonka opiskelija saa auki tentissä 
  • Huom! lisää liite pdf- tai kuvafor­maa­tissa (muiden tiedos­to­muo­tojen kohdalla varmista tentti­ko­neiden ohjelmistovalikoima). 
  • Älä käytä kysymyk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­linkkejä, koska nettiin pääsy tentti­ko­neilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymyksen vastaus­ohjeen opiskelijalle
 • voit lisätä avain­sanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemi­sessa kysymyspankista
 • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM essee4
 • Klikkaa lopuksi Tallenna, jolloin kysymys lisätään tenttiin. 
  • Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.
 • Tentin tentti­pe­riodi ja kysymykset ovat muokat­ta­vissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkaus­mah­dol­li­suutta on rajattu ensim­mäisen ilmoit­tau­tuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhen­tä­minen ei onnistu. Järjes­telmä ilmoittaa, jos muokkaus­mah­dol­li­suuksia on rajattu.

Esseen arviointi tentissä

 • Alla kuvassa on näkymä essee­ky­sy­myksen arviointinäkymästä.
  • Ensim­mäisenä näet kysymyksen ja siihen mahdol­li­sesti kirjoit­tamasi vastausohjeen.
  • Seuraavana on opiske­lijan kirjoittama vastaus.
  • Pisteet -kohdassa näet tenttiin määrit­te­lemäsi arvioin­tias­teikon ja sen alla olevaan kenttään voit kirjoittaa vastauksen pisteet (positii­vinen luku, myös desimaalit pisteillä käyvät esim. 30.5).
  • Näet opiske­lijan vastauksen pituuden sekä sanoina että merkkeinä sekä määrit­te­lemäsi suosituspituuden.
  • Voit kirjoittaa opiske­li­jalle palau­tetta Palaute opiske­li­jalle -kenttään (jos tekstie­ditori ei näy, klikkaa Palaute opiske­li­jalle -sanan edessä olevaa nuolta). 
  • Voit lisätä palaut­teeseen myös liitteen Lisää liite -kohdassa. 
  • Muista tallentaa myös palaute.
EXAM essee5
EXAM essee6