Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot

Opinto-ohjauksen koordi­naat­torit

Opinto-ohjauksen koordi­naat­torit koordi­noivat Karelian ohjauksen kehit­tä­mistä ja edistävät ohjauksen toimi­joiden välistä yhteistyötä.

Opinto-ohjaaja Minna Turunen, 050 362 6587
Opinto-ohjaaja Janne Väätäinen, 050 403 3139

Opinto-ohjaajat

Koulu­tusten opinto-ohjaajat vastaavat koulu­tuk­sensa opinto-ohjaukseen liitty­vistä asioista.

Sähkö­pos­tio­soite: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

AMK-tutkinnot

Fysio­te­ra­peutti: Tarja Pesonen-Sivonen, 050 421 0513
Geronomi: Piia Kauhanen, 050 435 3142
Insinööri, Infor­mation and Commu­nication Technology: Joni Ranta, 050 349 0815
Insinööri, Industrial Management: Jukka Tulonen, 050 367 5166
Insinööri, energia- ja ympäris­tö­tek­niikka: Marita Suoma­lainen, 050 404 6869
Insinööri, konetek­niikka: Jukka Tulonen, 050 367 5166
Insinööri, raken­nus­tek­niikka, päivä­to­teutus: Janne Väätäinen, 050 403 3139
Insinööri, raken­nus­tek­niikka, monimuo­to­to­teutus: Ville Mertanen, 046 923 1885
Insinööri, talotek­niikka: Johanna Luosta­rinen, 050 9197518
Inter­na­tional Business: Riikka Kaasinen, 050 441 2229
Medianomi: Maarit Ignatius, 050 380 2866, Tiina Simonen, 050 412 8794
Metsä­ta­lous­in­si­nööri: Pekka Huotari, 050 436 3691
Restonomi, matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta: Tuula Ikonen, 050 310 9546
Sairaan­hoitaja, päivä­to­teutus: Minna Turunen, 050 362 6587
Sairaan­hoitaja, monimuo­to­to­teutus: Tarja Ruokonen, 050 371 5096
Sosionomi, päivä­to­teutus: Tommi Kinnunen, 050 406 8718
Sosionomi, monimuo­to­to­teutus: Päivi Putkuri, 050 349 2159
Tervey­den­hoitaja: Minna Turunen, 050 362 6587
Toimin­ta­te­ra­peutti: Tarja Pesonen-Sivonen, 050 421 0513
Tradenomi, liike­talous, päivä­to­teutus ja monimuo­to­to­teutus: Sanna Turunen, 050 470 2692
Tradenomi, liike­talous, ryhmä LLAS22: Soile Vinni, 050 443 6208
Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely: Sanna Kukkas­niemi, 050 342 3756

YAMK-tutkinnot

Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK)
Piia Kauhanen, 050 435 3142

Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK)
Niina Pennanen, 050 330 4719

Tekno­lo­giao­saa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK)
Jyri Roihuvuo, 050 465 0611

Johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen (YAMK)
Kim Wrange, 050 536 3995

Sustai­na­bility Management (YAMK)
Lasse Okkonen, 050 342 3582