Opinto-ohjaa­jien yhteystiedot

Opinto-ohjauk­sen koordinaattorit

Opinto-ohjauk­sen koor­di­naat­to­rit koor­di­noi­vat Kare­lian ohjauk­sen kehit­tä­mistä ja edis­tä­vät ohjauk­sen toimi­joi­den välistä yhteis­työtä. Tutustu opokoor­di­naat­to­rei­hin

Opinto-ohjaaja Minna Turunen, 050 362 6587
Opinto-ohjaaja Janne Väätäi­nen, 050 403 3139

Opinto-ohjaa­jat

Koulu­tus­ten opinto-ohjaa­jat vastaa­vat koulu­tuk­sensa opinto-ohjauk­seen liit­ty­vistä asioista.

Sähkö­pos­tio­soite: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

AMK-tutkin­not

Fysio­te­ra­peutti: Tarja Pesonen-Sivonen, 050 421 0513
Gero­nomi: Piia Kauha­nen, 050 435 3142
Insi­nööri, Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy: Joni Ranta, 050 349 0815
Insi­nööri, Industrial Mana­ge­ment: Jukka Tulonen, 050 367 5166
Insi­nööri, energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka: Tommi Kukko­nen, 050 573 8937
Insi­nööri, kone­tek­niikka: Jukka Tulonen, 050 367 5166
Insi­nööri, raken­nus­tek­niikka, päivä­to­teu­tus: Janne Väätäi­nen, 050 403 3139
Insi­nööri, raken­nus­tek­niikka, moni­muo­to­to­teu­tus: Ville Merta­nen, 046 923 1885
Insi­nööri, talo­tek­niikka: Johanna Luos­ta­ri­nen, 050 9197518
Inter­na­tio­nal Busi­ness: Riikka Kaasi­nen, 050 441 2229
Media­nomi: Maarit Igna­tius, 050 380 2866
Metsä­ta­lous­in­si­nööri: Pekka Huotari, 050 436 3691
Resto­nomi, matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta: Tuula Ikonen, 050 310 9546
Sairaan­hoi­taja, päivä­to­teu­tus: Minna Turunen, 050 362 6587
Sairaan­hoi­taja, moni­muo­to­to­teu­tus: Tarja Ruoko­nen, 050 371 5096
Sosio­nomi, päivä­to­teu­tus: 31.7.2024 saakka Sanna Turunen 050 470 2692,
Tommi Kinnu­nen, 050 406 8718
Sosio­nomi, moni­muo­to­to­teu­tus: Päivi Putkuri, 050 349 2159
Tervey­den­hoi­taja: Minna Turunen, 050 362 6587
Toimin­ta­te­ra­peutti: Jatta Papunen, 050 470 0373
Trade­nomi, liike­ta­lous, päivä­to­teu­tus ja moni­muo­to­to­teu­tus: Laura Heis­ka­nen, 050 564 5111
Trade­nomi, liike­ta­lous, ryhmä LLAS22: Soile Vinni, 050 443 6208
Trade­nomi, tieto­jen­kä­sit­tely: Sanna Kukkas­niemi, 050 342 3756

YAMK-tutkin­not

Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen (YAMK)
Piia Kauha­nen, 050 435 3142

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen (YAMK)
Niina Penna­nen, 050 330 4719

Tekno­lo­giao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen (YAMK)
Jyri Roihu­vuo, 050 465 0611

Johta­mi­nen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­nen (YAMK)
Kim Wrange, 050 536 3995

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment (YAMK)
Lasse Okkonen, 050 342 3582