yamk-opiskelu

Ylemmät amk-tutkinnot

Karelian ylempi amk-tutkinto on tarkoi­tettu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa työelä­mässä hankki­maasi osaamista. Suorit­ta­malla ylemmän amk-tutkinnon vahvistat asian­tun­ti­juuttasi ja saat edelly­tykset urake­hi­tykseen ja parempaan palkkaukseen.

Ylemmän amk-tutkinnon laajuus on 60-90 opinto­pis­tettä. Opinnoissasi:

  • opiskelet kampuk­sella noin kahtena päivänä kuukau­dessa ja lisäksi opiskelet itsenäi­sesti, teet etäteh­täviä ja saat ohjausta verkossa,
  • ikäosaa­misen kehit­tä­mistä ja johta­mista opiskelet verkossa,
  • kehität organi­saa­tiotasi ja omaa työtäsi,
  • saat johtamis- ja kehittämistaitoja.

Hae opiske­lemaan korkea­kou­lujen yhteis­haussa ja suorita ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Hakukel­poisuus on määri­telty koulu­tuk­sittain. Lisäksi sinulla tulee olla kahden vuoden työkokemus.

Hae koulu­tuksia

HAKUAIKA

KOULUTUSALA

OPETUSMUOTO


Tällai­selta Karelia näyttää:

Katso uusi YAMK-videomme

Ammat­ti­lai­sesta asian­tun­ti­jaksi – ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto -videomme kertoo kahden alumnimme tarinan.

Katso muita tuoreita videoitamme: