Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johtaminen

Opiskele vanhustyön kehit­tä­jäksi ratkai­semaan ikään­ty­misen haasteita. Opiske­luista saat näkemystä ja kykyä vaikuttaa ikäys­tä­väl­listen yhtei­söjen, alueiden ja yhteis­kunnan kehittämiseen.

Verkko­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 45
  • Tutkinnon laajuus: 90 opintopistettä
  • Kesto: 2,5 lukuvuotta
  • Tutkinto: Sosiaali- ja tervey­salan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­nimike:  Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK) / Geronomi (ylempi AMK) / Sairaan­hoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
    Tervey­den­hoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Hakeminen

  • Hakuaika: 13. – 27.3.2024

Valmiuksia uudistaa ja johtaa palveluja

Väestön ikään­ty­minen on moniu­lot­teinen ilmiö, joka koskettaa koko yhteis­kuntaa. Ikäosaa­misen kehit­tä­misen ja johta­misen YAMK-koulutus antaa sinulle laaja-alaista osaamista ikään­ty­mi­sestä sekä valmiuksia uudistaa ja johtaa palveluja. Koulu­tuksen perustana ovat pyrkimys ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan (Age Friendly Society) sekä WHO:n määrit­telemä aktii­vinen ikään­ty­minen (Active Ageing).

Karelian ikäosaa­misen kehit­tä­misen ja johta­misen YAMK-koulu­tuk­sessa vahvistat valmiuk­siasi toimia moniam­ma­til­li­sissa ikäih­misten hyvin­vointia, terveyttä, toimin­ta­kykyä ja osalli­suutta tukevissa tehtä­vissä sekä vaati­vissa kehit­tämis- ja johta­mis­teh­tä­vissä. Sinulla on valmiudet myös yrittä­jyyteen. Lisäksi sinulla on näkemystä ja kykyä vaikuttaa ikäys­tä­väl­listen yhtei­söjen, alueiden ja yhteis­kunnan kehittämiseen.

Opinnot raken­tuvat yhteis­työssä oman alueesi sosiaali- ja tervey­salan toimi­joiden kanssa, ja opiskelu on mahdol­lista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina.

Ikäosaa­mista työelämässä

Valmis­tut­tuasi voit työllistyä erilaisiin kehit­tämis- ja johta­mis­teh­täviin julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sektorille. 

Julkiseen virkaan tai tehtävään tutkinto antaa saman kelpoi­suuden kuin yliopis­tojen ylempi korkeakoulututkinto. 

Tyypil­lisiä työteh­täviä ja ammat­ti­ni­mik­keitä ovat osaston­hoitaja, ylihoitaja, esimies­teh­tävät ikäih­misten palve­luissa, kehit­tä­mis­asian­tuntija, suunnit­telija, projek­ti­koor­di­naattori ja projektipäällikkö.

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan edistä­mi­seksi vahvis­tamme edelleen ikään­ty­misen kysymyksiin liittyvää koulu­tusta, jatkuvan oppimisen palveluja sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Ikäosaa­minen on ollut Karelian strate­gisena painopis­teenä jo 20 vuotta ja meillä on laajaa osaamista ikäosaa­misen eri osa-alueilla.

aikuisopiskelija

Opinnoista jatkuva tiedonjano ja ponnah­dus­lauta työelämään

”Opiskelu ja uusi työ imivät minut täysin mukaansa ja sain hyödyn­nettyä uuden oppimista puolin ja toisin – joka päivä työstä jotakin opintoihin ja joka päivä opinnoista jotakin työhön. Opiskelu sujui kuin huomaa­matta muun elämän ohella.”

Näin kertoo Anni Suoma­lainen, jonka työt veivät Pohjois-Karja­lasta Helsinkiin ja Ikäosaa­misen koulutus eteenpäin työuralla. 


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso alan videomme: