Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johtaminen

Opis­kele ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­jäksi. Opis­ke­luista saat näke­mystä ja kykyä vaikut­taa yhtei­sö­jen, aluei­den ja yhteis­kun­nan kehittämiseen.

Verk­ko­to­teu­tus

  • Opis­ke­lu­paik­koja: 45
  • Tutkin­non laajuus: 90 opintopistettä
  • Kesto: 2 lukuvuotta
  • Tutkinto: Sosi­aali- ja tervey­sa­lan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­ni­mike:  Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK) / Gero­nomi (ylempi AMK) / Sairaan­hoi­taja (ylempi AMK) / Sosio­nomi (ylempi AMK) / 
    Tervey­den­hoi­taja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Hake­mi­nen

  • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
  • Opis­ke­li­ja­va­linta: kirjal­li­nen tehtävä

Valmiuk­sia uudis­taa ja johtaa palveluja

Väestön ikään­ty­mi­nen on moniu­lot­tei­nen ilmiö, joka kosket­taa koko yhteis­kun­taa. Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen YAMK-koulu­tus antaa sinulle laaja-alaista osaa­mista ikään­ty­mi­sestä sekä valmiuk­sia uudis­taa ja johtaa palve­luja. Koulu­tuk­sen perus­tana ovat pyrki­mys ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan (Age Friendly Society) sekä WHO:n määrit­te­lemä aktii­vi­nen ikään­ty­mi­nen (Active Ageing).

Kare­lian ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen YAMK-koulu­tuk­sessa vahvis­tat valmiuk­siasi toimia moniam­ma­til­li­sissa ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia, terveyttä, toimin­ta­ky­kyä ja osal­li­suutta tuke­vissa tehtä­vissä sekä vaati­vissa kehit­tä­mis- ja johta­mis­teh­tä­vissä. Sinulla on valmiu­det myös yrit­tä­jyy­teen. Lisäksi sinulla on näke­mystä ja kykyä vaikut­taa ikäys­tä­väl­lis­ten yhtei­sö­jen, aluei­den ja yhteis­kun­nan kehittämiseen.

Opinnot raken­tu­vat yhteis­työssä oman alueesi sosi­aali- ja tervey­sa­lan toimi­joi­den kanssa, ja opis­kelu on mahdol­lista suorit­taa työn ohessa. Koulu­tus toteu­te­taan verkko-opintoina.

Ikäosaa­mista työelämässä

Valmis­tut­tuasi voit työl­lis­tyä erilai­siin kehit­tä­mis- ja johta­mis­teh­tä­viin julki­selle, yksi­tyi­selle ja kolman­nelle sektorille. 

Julki­seen virkaan tai tehtä­vään tutkinto antaa saman kelpoi­suu­den kuin yliopis­to­jen ylempi korkeakoulututkinto. 

Tyypil­li­siä työteh­tä­viä ja ammat­ti­ni­mik­keitä ovat osas­ton­hoi­taja, ylihoi­taja, esimies­teh­tä­vät ikäih­mis­ten palve­luissa, kehit­tä­mis­asian­tun­tija, suun­nit­te­lija, projek­ti­koor­di­naat­tori ja projektipäällikkö.

Karelia edistää ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

Ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan edis­tä­mi­seksi vahvis­tamme edel­leen ikään­ty­mi­sen kysy­myk­siin liit­ty­vää koulu­tusta, jatku­van oppi­mi­sen palve­luja sekä tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Ikäosaa­mi­nen on ollut Kare­lian stra­te­gi­sena pain­opis­teenä jo 20 vuotta ja meillä on laajaa osaa­mista ikäosaa­mi­sen eri osa-alueilla.

aikuisopiskelija

Opin­noista jatkuva tiedon­jano ja ponnah­dus­lauta työelämään

”Opis­kelu ja uusi työ imivät minut täysin mukaansa ja sain hyödyn­net­tyä uuden oppi­mista puolin ja toisin – joka päivä työstä jotakin opin­toi­hin ja joka päivä opin­noista jotakin työhön. Opis­kelu sujui kuin huomaa­matta muun elämän ohella.”

Näin kertoo Anni Suoma­lai­nen, jonka työt veivät Pohjois-Karja­lasta Helsin­kiin ja Ikäosaa­mi­sen koulu­tus eteen­päin työuralla. 


Sinua voisi kiin­nos­taa tutkin­nois­tamme myös:

Katso videomme: