Sustai­na­bi­lity Management

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -asian­tun­ti­jana johdat ja tuet kestä­vien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa ja toimit muutos­joh­ta­jana kestä­vyys­siir­ty­mässä. Luot ja yllä­pi­dät työs­säsi vastuul­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den välistä yhteis­työtä. 

Verk­ko­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja: 40
 • Opetus­kieli: englanti
 • Tutkinto: Teknii­kan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­ni­mike: Master of Engi­nee­ring (Master of Engi­nee­ring (Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment) Insi­nööri (ylempi AMK)
 • Tutkin­non laajuus: 60 opintopistettä
 • Kesto: 2 lukuvuotta
 • Verk­ko­to­teu­tus, jossa verk­ko­luen­toja, ryhmä­töitä ja itse­näistä opiskelua.

Hake­mi­nen

 • Kevään 1. yhteis­haku: 3. – 17.1.2024

Johda yrityk­sesi kestävyyssiirtymää

Kehity Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -yamk-koulu­tuk­sessa kestä­vän kehi­tyk­sen asian­tun­ti­jaksi orga­ni­saa­tios­sasi. Opit löytä­mään ratkai­suja kestä­vyys­haas­tei­siin ja vaati­muk­siin. Opin­nois­sasi kehität uusia kestä­väm­piä ratkai­suja, tuot­teita ja proses­seja, ja opit johta­maan yrityk­sesi kohti entistä vastuul­li­sem­paa toimintaa. 

Opinnot suori­tet­tuasi osaat 

 • johtaa moni­mut­kai­sia kehittämisprosesseja, 
 • vastata yrityk­sen vastuullisuusraportoinnista, 
 • laskea ja pienen­tää yrityk­sesi hiilijalanjälkeä, 
 • arvioida ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­sia orga­ni­saa­tiosi toimin­taan ja kehit­tää ilmas­ton­muu­tok­seen sopeutumista. 

Opis­ke­let verkossa kansain­vä­li­sessä opis­ke­li­ja­ryh­mässä. Opin­to­jesi aikana luot verkos­toja muihin alalla työs­ken­te­le­viin sekä hyödyn­nät Kare­lian laajaa pienten ja keski­suur­ten yritys­ten verkos­toa. Opin­to­jesi erityi­senä vahvuu­tena on, että voit yhdis­tää kaikki opin­toi­hin liit­ty­vät projek­tisi amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seesi ja orga­ni­saa­tiosi kehittämiseen. 

Olet sopiva Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -opis­ke­lija, jos sinulla on teknii­kan, luon­non­vara-alan tai luon­non­tie­tei­den AMK-/kan­di­daat­ti­tut­kinto ja kaksi vuotta työkokemusta. 

sustainability manager working

Uramah­dol­li­suu­det

 • Kestä­vyys­pääl­likkö 
 • Vastuul­li­suus­pääl­likkö
 • Toimi­tus­ket­jun johtaja
 • Ener­gia­pal­ve­lu­pääl­likkö
 • Ympä­ris­tö­pääl­likkö 
 • Ilmas­to­asian­tun­tija
 • Kestä­vyys­kon­sultti
 • Kestä­vän kehi­tyk­sen opettaja
 • Tutki­mus- kehit­tä­mis- ja innovaatioasiantuntija 
 • Kehit­tä­mis­pääl­likkö 

Sinua voisi kiin­nos­taa tutkin­nois­tamme myös:


Katso video: