Sustai­na­bility Management

Sustai­na­bility Management -asian­tun­tijana johdat ja tuet kestävien tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa ja toimit muutos­joh­tajana kestä­vyys­siir­ty­mässä. Luot ja ylläpidät työssäsi vastuul­listen organi­saa­tioiden välistä yhteis­työtä. 

Verkko­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja: 40
 • Opetus­kieli: englanti
 • Tutkinto: Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­nimike: Master of Engineering (Master of Engineering (Sustai­na­bility Management) Insinööri (ylempi AMK)
 • Tutkinnon laajuus: 60 opintopistettä
 • Kesto: 2 lukuvuotta
 • Verkko­to­teutus, jossa verkko­luentoja, ryhmä­töitä ja itsenäistä opiskelua.

Hakeminen

 • Kevään 1. yhteishaku: 3. – 17.1.2024


Johda yrityksesi kestävyyssiirtymää

Kehity Sustai­na­bility Management -yamk-koulu­tuk­sessa kestävän kehityksen asian­tun­ti­jaksi organi­saa­tiossasi. Opit löytämään ratkaisuja kestä­vyys­haas­teisiin ja vaati­muksiin. Opinnoissasi kehität uusia kestä­vämpiä ratkaisuja, tuotteita ja prosesseja, ja opit johtamaan yrityksesi kohti entistä vastuul­li­sempaa toimintaa. 

Opinnot suori­tet­tuasi osaat 

 • johtaa monimut­kaisia kehittämisprosesseja, 
 • vastata yrityksen vastuullisuusraportoinnista, 
 • laskea ja pienentää yrityksesi hiilijalanjälkeä, 
 • arvioida ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tuksia organi­saa­tiosi toimintaan ja kehittää ilmas­ton­muu­tokseen sopeutumista. 

Opiskelet verkossa kansain­vä­li­sessä opiske­li­ja­ryh­mässä. Opintojesi aikana luot verkostoja muihin alalla työsken­te­leviin sekä hyödynnät Karelian laajaa pienten ja keski­suurten yritysten verkostoa. Opintojesi erityisenä vahvuutena on, että voit yhdistää kaikki opintoihin liittyvät projektisi ammatil­liseen kehit­ty­mi­seesi ja organi­saa­tiosi kehittämiseen. 

Olet sopiva Sustai­na­bility Management -opiskelija, jos sinulla on tekniikan, luonnonvara-alan tai luonnon­tie­teiden AMK-/kandi­daat­ti­tut­kinto ja kaksi vuotta työkokemusta. 


sustainability manager working

Uramah­dol­li­suudet

 • Kestä­vyys­pääl­likkö 
 • Vastuul­li­suus­pääl­likkö
 • Toimi­tus­ketjun johtaja
 • Energia­pal­ve­lu­pääl­likkö
 • Ympäris­tö­pääl­likkö 
 • Ilmas­to­asian­tuntija
 • Kestä­vyys­kon­sultti
 • Kestävän kehityksen opettaja
 • Tutkimus- kehit­tämis- ja innovaatioasiantuntija 
 • Kehit­tä­mis­pääl­likkö