engineer

Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johtaminen

Insi­nöö­rinä (YAMK) tiedät, että vain muutos on pysyvää! Opi enna­koi­maan toimin­taym­pä­ris­tön muutok­sia ja sovel­ta­maan osaa­mis­tasi oman orga­ni­saa­tiosi käyttöön. 

Verk­ko­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja: 25
 • Tutkinto: Teknii­kan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­ni­mike: Insi­nööri (ylempi AMK)
 • Tutkin­non laajuus: 60 opintopistettä
 • Kesto: 1-2 lukuvuotta
 • Opetus­muoto: Keski­mää­rin 2-4 verkko-opetus­päi­vää kuukau­dessa. Lisäksi itse­näistä opis­ke­lua ja verkossa tapah­tu­vaa ryhmä- ja yksi­lö­oh­jausta. Jotkin valin­nai­set opin­to­jak­sot saat­ta­vat sisäl­tää yksit­täi­siä lähiopetuspäiviä.
 • Koulu­tus­paikka: Verkko-opetus

Hake­mi­nen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: haas­tat­telu

Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­nen on stra­te­gista osaamista

Kyky ennus­taa toimin­taym­pä­ris­tön muutok­sia ja reagoida niihin on tule­vai­suu­den johta­jan ehkä tärkein ominai­suus. Erityi­sen suuri merki­tys stra­te­gi­sella osaa­mi­sella on tekno­lo­gia­puo­lella, jossa toimin­taa täytyy usein pystyä suun­nit­te­le­maan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­sen ylemmän amk-tutkin­non suori­tet­tuasi osaat:

 • enna­koida orga­ni­saa­tiosi toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tu­via muutoksia
 • osaat tunnis­taa olen­nai­set kehit­tä­mis­tar­peet ja tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sia valintoja
 • ottaa vastuun johta­mis- ja kehitystyöstä.

Opin­näy­te­työ perus­tuu ajan­koh­tai­seen työelä­män kehit­tä­mi­si­de­aan tai -ongel­maan, ja se toteu­te­taan yhdessä työelä­män kanssa. Pääosa opin­noista suori­te­taan etäopin­toina itse­näi­sesti työs­ken­nel­len ja verkkoa hyödyntäen. 

Valmiu­det johta­mis- ja kehittämistyöhön

Valmis­tut­tuasi toimit erilai­sissa yritys­ten, julkis­hal­lin­non tai kolman­nen sekto­rin asian­tun­tija- ja esimiestehtävissä. 

 • kehi­tys­pääl­likkö
 • projek­ti­pääl­likkö
 • tuote­pääl­likkö
 • laatu­pääl­likkö
 • toimi­tus­joh­taja
 • yrit­täjä.

”YAMK-opin­noista virtaa johto­ryh­män työskentelyyn”

Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tutuiksi. Oli kiin­nos­ta­vaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on erilai­nen tart­tu­ma­pinta opin­toi­hin. Pystyin suoraan peilaa­maan tietoa omaan työhöni.


Sinua voisi kiin­nos­taa tutkin­nois­tamme myös:

Katso alan videomme: