Älykäs tuotanto

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikat 30
 • Tutkinnon laajuus 60 opintopistettä 
 • Kesto 1 – 2 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Insinööri (ylempi AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus on monimuoto-opintoja, jossa järjes­tetään keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.

Hakeminen

 • Syksyn yhteishaku 4.9. – 14.9.2023
 • Hakukel­poisuus: Insinööri (AMK), Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
 • Opiske­li­ja­va­linta: Valintakoe
 • Lue lisää valin­ta­pe­rus­teista ja valin­ta­ta­voista (julkaistaan myöhemmin)
 • Lue lisää hakemi­sesta
 • Opetus­suun­ni­telma julkaistaan myöhemmin.

Älykkään tuotannon avulla lisää kannattavuutta

Tuotan­to­pro­sessien tehos­ta­minen on tekno­lo­giay­ri­tysten kannat­ta­vuuden kannalta keskeinen kehit­tä­mis­kohde. Tässä koulu­tuk­sessa
opit vahvis­tamaan yrityksesi kilpai­lu­kykyä älykkään tuotannon avulla. Opiskel­tuasi tutkinnon osaat:

 • ottaa vastuun tuotannon tehos­ta­misen proses­seista omassa organisaatiossasi
 • hyödyntää automaa­tiota ja tekoälyä tuotannon tehostamisessa
 • hyödyntää oman asian­tun­ti­juutesi laajempaa tieto­pe­rustaa tehokkaasti
 • ymmärrät toimialasi kehit­tä­mis­pro­sesseja ja valitset tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia kehittämistoimenpiteitä.

Karelian insinööri (ylempi AMK) -opinnoissa vahvistat omaa asian­tun­ti­juuttasi uusim­malla teoria­tie­dolla ja kehität omaa organi­saa­tiotasi tulevai­suuden haasteita varten. Voit kehittää omaa työtäsi ja organi­saa­tiotasi kehit­tä­mis­koh­teisiin kytkey­tyvien oppimis­teh­tävien ja opinnäy­tetyön avulla.

Älykkään tuotannon asian­tuntija työelämässä

Älykkääseen tuotantoon pereh­tynyt Insinööri (ylempi AMK) tehostaa tekno­lo­giay­ri­tyksen tuotantoa ja kannat­ta­vuutta erilai­sissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Voit toimia myös julkis­hal­lin­nossa tai kolman­nella sektorilla.

Ammat­ti­ni­mik­keitä

 • tuotan­to­pääl­likkö
 • tuote­pääl­likkö
 • projek­ti­pääl­likkö
 • kehitys­pääl­likkö
 • laatu­pääl­likkö
 • kehity­sin­si­nööri
 • yrittäjä

Sinua voisi kiinnostaa myös: