älykästuotanto

Älykäs tuotanto

Opi tehos­ta­maan tekno­lo­giay­ri­tyk­sen tuotan­to­pro­ses­seja ja kilpai­lu­ky­kyä älyk­kään tuotan­non avulla! 

Verk­ko­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­pai­kat: 30
 • Tutkin­non laajuus: 60 opintopistettä 
 • Kesto: 1 – 2 lukuvuotta
 • Tutkin­to­ni­mike: Insi­nööri (ylempi AMK)
 • Koulu­tus­paikka: Verkko-opetus

Hake­mi­nen

 • Kevään yhteis­haku: 13. – 27.3.2024
 • Haku­kel­poi­suus: Insi­nööri (AMK), Raken­nusark­ki­tehti (AMK) tai muu sovel­tuva Suomessa suori­tettu teknii­kan alan alempi korkea­kou­lu­tut­kinto, lisen­si­aa­tin – tai tohto­rin tutkinto tai amma­til­li­sen korkea-asteen tai sovel­tu­van opis­toas­teen tutkinto. 
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: Ennak­ko­teh­tävä ja haastattelu

Älyk­kään tuotan­non avulla lisää kannat­ta­vuutta yritykselle

Tuotan­to­pro­ses­sien tehos­ta­mi­nen on tekno­lo­giay­ri­tys­ten kannat­ta­vuu­den kannalta keskei­nen kehit­tä­mis­kohde. Tässä koulu­tuk­sessa opit vahvis­ta­maan yrityk­sesi kilpai­lu­ky­kyä älyk­kään tuotan­non avulla. Opis­kel­tuasi tutkin­non osaat:

 • ottaa vastuun tuotan­non tehos­ta­mi­sen proses­seista omassa organisaatiossasi
 • hyödyn­tää auto­maa­tiota ja teko­ä­lyä tuotan­non tehostamisessa
 • hyödyn­tää oman asian­tun­ti­juu­tesi laajem­paa tieto­pe­rus­taa tehokkaasti
 • ymmär­rät toimia­lasi kehit­tä­mis­pro­ses­seja ja valit­set tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sia kehittämistoimenpiteitä.

Kare­lian insi­nööri (ylempi AMK) -opin­noissa vahvis­tat omaa asian­tun­ti­juut­tasi uusim­malla teoria­tie­dolla ja kehität omaa orga­ni­saa­tio­tasi tule­vai­suu­den haas­teita varten. Voit kehit­tää omaa työtäsi ja orga­ni­saa­tio­tasi kehit­tä­mis­koh­tei­siin kytkey­ty­vien oppi­mis­teh­tä­vien ja opin­näy­te­työn avulla.

Älyk­kään tuotan­non asian­tun­tija työelämässä

Älyk­kää­seen tuotan­toon pereh­ty­nyt Insi­nööri (ylempi AMK) tehos­taa tekno­lo­giay­ri­tyk­sen tuotan­toa ja kannat­ta­vuutta erilai­sissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Voit toimia myös julkis­hal­lin­nossa tai kolman­nella sektorilla.

Ammat­ti­ni­mik­keitä

 • tuotan­to­pääl­likkö
 • tuote­pääl­likkö
 • projek­ti­pääl­likkö
 • kehi­tys­pääl­likkö
 • laatu­pääl­likkö
 • kehi­ty­sin­si­nööri
 • yrit­täjä

Sinua voisi kiin­nos­taa tutkin­nois­tamme myös:

Katso video