Internatiol Business students working in a group

Trade­nomi (AMK), Inter­na­tio­nal Business

Globaali maailma tarvit­see globaa­lia osaa­mista. Haluatko tutkin­non, jonka tuoma osaa­mi­nen tarjoaa sinulle laajat mahdol­li­suu­det toiveit­tesi täyttymiseen.

Päivä­to­teu­tus

Tutkin­to­ni­mike: Trade­nomi (AMK), Bache­lor of Busi­ness Admi­ni­stra­tion (BBA)
Tutkin­non laajuus ja kesto: 210 opin­to­pis­tettä | 3,5 luku­vuotta
Aloi­tus­pai­kat: 45
Opetus­muoto: Päivä­to­teu­tus. Opetus tapah­tuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärt­silä-kampus

Hake­mi­nen

Kevään 1. yhteis­haku 3. – 17.1.2024
Opis­ke­li­ja­va­linta ja opis­ke­lu­pai­kat: Inter­na­tio­nal UAS Exam -valin­ta­koe 35, SAT-testi­va­linta 5, yo-todis­tus­va­linta 5, ammat­til­li­nen todis­tus­va­linta 5 


Kiin­nos­taako sinua kansain­vä­li­nen ura Suomessa tai ulkomailla

Kare­lian Degree Programme in Inter­na­tio­nal Busi­ness –koulu­tuk­sessa kansain­vä­li­syys on keskei­nen osa liike­toi­min­taa, mikä näkyy vahvasti opin­noissa alusta asti: opis­kelu tapah­tuu moni­kult­tuu­ri­sessa ympä­ris­tössä ja yhteis­työssä kansain­vä­lis­ten yritys­ten kanssa.

Voit hyödyn­tää opin­to­jesi aikana hank­ki­maasi osaa­mista ja verkos­toja esimer­kiksi luomalla uran kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa tai perus­ta­malla yrityksen. 

Opin­toi­hisi sisäl­ty­vät myös työhar­joit­telu kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä Suomessa tai ulko­mailla. Suori­tat täyden­tä­viä opin­toja Kare­lian muusta tarjon­nasta tai opis­ke­lu­vaih­dossa ulkomailla. 

Jokai­sena luku­vuonna toteu­tat joko yksin tai ryhmässä mark­ki­na­tut­ki­muk­sen, laadit mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man tai osal­lis­tut kansain­vä­li­sen tapah­tu­man toteut­ta­mi­seen yhteis­työssä yrityk­sen kanssa. Olen­nai­nen osa kansain­vä­listä liike­toi­min­taa on riit­tävä kieli­taito, joten opis­ke­let englan­tia ja halu­tes­sasi valin­naista toista vierasta kieltä.

Uramah­dol­li­suu­det

Tehtä­vä­ni­mik­kei­täsi ovat esimerkiksi

  • Marke­ting Specialist
  • Sales Coor­di­na­tor
  • mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­li­ja/-pääl­likkö
  • asia­kas­neu­voja
  • palve­lu­asian­tun­tija
  • projek­ti­pääl­likkö
  • myyn­ti­pääl­likkö
  • asia­kas­pääl­likkö
  • vien­ti­pääl­likkö
  • yrit­täjä

Veera Vento: Hae rohkeasti englan­nin­kie­li­seen koulutukseen!

”Haluan rohkaista suoma­lai­sia hake­maan englan­nin­kie­li­siin koulu­tus­oh­jel­miin, ja erityi­sesti Kare­lian Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­seen, sillä tämä tutkinto antaa moni­puo­li­sen osaa­mi­sen lisäksi vahvan englan­nin kielen taidon, josta on varmasti hyötyä tule­vai­suu­den työmarkkinoilla!”

veera fb mainos

Sinus­tako Inter­na­tio­nal Busi­ness -tradenomi?

Tutustu kansain­vä­li­sen kaupan opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s News­let­te­ristä löydät ajan­koh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hake­mi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun englanniksi.


Katso videot