Internatiol Business students working in a group

Tradenomi (AMK), Inter­na­tional Business

Globaali maailma tarvitsee globaalia osaamista. Haluatko tutkinnon, jonka tuoma osaaminen tarjoaa sinulle laajat mahdol­li­suudet toiveittesi täyttymiseen.

Päivä­to­teutus

Tutkin­to­nimike: Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Admini­stration (BBA)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä | 3,5 lukuvuotta
Aloitus­paikat: 45
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakeminen

Kevään 1. yhteishaku 3. – 17.1.2024
Opiske­li­ja­va­linta ja opiske­lu­paikat: Inter­na­tional UAS Exam -valin­takoe 35, SAT-testi­va­linta 5, yo-todis­tus­va­linta 5, ammat­til­linen todis­tus­va­linta 5 


Kiinnos­taako sinua kansain­vä­linen ura Suomessa tai ulkomailla

Karelian Degree Programme in Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sessa kansain­vä­lisyys on keskeinen osa liike­toi­mintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä ja yhteis­työssä kansain­vä­listen yritysten kanssa.

Voit hyödyntää opintojesi aikana hankki­maasi osaamista ja verkostoja esimer­kiksi luomalla uran kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa tai perus­ta­malla yrityksen. 

Opintoihisi sisäl­tyvät myös työhar­joittelu kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä Suomessa tai ulkomailla. Suoritat täyden­täviä opintoja Karelian muusta tarjon­nasta tai opiske­lu­vaih­dossa ulkomailla. 

Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markki­na­tut­ki­muksen, laadit markki­noin­ti­suun­ni­telman tai osallistut kansain­vä­lisen tapah­tuman toteut­ta­miseen yhteis­työssä yrityksen kanssa. Olennainen osa kansain­vä­listä liike­toi­mintaa on riittävä kieli­taito, joten opiskelet englantia ja halutessasi valin­naista toista vierasta kieltä.

Uramah­dol­li­suudet

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi ovat esimerkiksi

  • Marketing Specialist
  • Sales Coordi­nator
  • markki­noin­ti­suun­nit­te­lija/-päällikkö
  • asiakas­neuvoja
  • palve­lu­asian­tuntija
  • projek­ti­pääl­likkö
  • myynti­pääl­likkö
  • asiakas­pääl­likkö
  • vienti­pääl­likkö
  • yrittäjä

Veera Vento

Hae rohkeasti englan­nin­kie­liseen koulutukseen!

”Haluan rohkaista suoma­laisia hakemaan englan­nin­kie­lisiin koulu­tus­oh­jelmiin, ja erityi­sesti Karelian Inter­na­tional Business -koulu­tukseen, sillä tämä tutkinto antaa monipuo­lisen osaamisen lisäksi vahvan englannin kielen taidon, josta on varmasti hyötyä tulevai­suuden työmarkkinoilla!”

veera fb mainos

Tilaa Applicant’s Newsletter

Applicant’s Newslet­te­ristä löydät ajankoh­taista tietoa englan­nin­kie­li­sistä koulu­tuk­sista ja hakemi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun englanniksi.

Katso miltä Karelia näyttää