Sosionomi (AMK)

Kareliasta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllis­ty­mis­mah­dol­li­suudet. Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia.

Tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohta­matta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja tervey­salan moniam­ma­til­linen yhteistyö.

Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päivä­ai­koina myös etäjak­sojen aikana. Opetus­päivinä opiske­lijan tulee olla paikalla. 

Sosio­no­mio­pin­tojesi aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus oppimis­teh­tävien tekemiseen etäopis­ke­lu­jak­sojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoit­te­lujen aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus tehdä harjoit­telua myös muualla kuin omalla työpaikalla.


”Sosio­no­mio­pin­noissa olen saanut laittaa itseni likoon”

Oli jännit­tävää muuttaa pois kotoa kaupunkiin, josta en tuntenut ketään. Jälkeenpäin on pakko sanoa, että päivääkään en ole tuota päätöstä Kareliaan tulemi­sesta katunut. Sosio­no­mi­kou­lutus on tuntunut alusta asti luonte­valta. Opinnoissa olen saanut laittaa itseäni likoon monilla osa-alueilla, kertoo Anna Repo.

promo1 624x936

Sosionomi työelä­mässä

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosio­nomeja toimii muun muassa sosiaa­lioh­jaajina, palve­luoh­jaajina, perhe­työn­te­ki­jöinä, päivä­toi­minnan ohjaajina, asumis­pal­ve­lu­yk­sikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.


Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Katso alan videot