Sosio­nomi (AMK)

Kare­liasta valmis­tu­neena sosio­no­mina hallit­set sekä asia­kas­työn että sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen, mikä avaa laajat työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det. Sosi­aa­li­pal­ve­lut uudis­tu­vat ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia.

Tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa

Opin­tosi raken­tu­vat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytän­töä unoh­ta­matta. Opin­noissa koros­tuu sosi­aali- ja tervey­sa­lan moniam­ma­til­li­nen yhteistyö.

Opis­kelu on päätoi­mista ja edel­lyt­tää valmiutta itse­näi­seen opis­ke­luun päivä­ai­koina myös etäjak­so­jen aikana. Opetus­päi­vinä opis­ke­li­jan tulee olla paikalla. 

Sosio­no­mio­pin­to­jesi aikana sinulla tulee olla mahdol­li­suus oppi­mis­teh­tä­vien teke­mi­seen etäopis­ke­lu­jak­so­jen aikana. Opin­toi­hin kuulu­vien harjoit­te­lu­jen aikana sinulla tulee olla mahdol­li­suus tehdä harjoit­te­lua myös muualla kuin omalla työpaikalla.


Liisa Laiti­nen

”Opin­toi­hin hakiessa minua puhut­teli eniten erään opis­ke­li­jan kerto­mus siitä, että sosio­no­min opin­noissa itsensä saa laittaa likoon. Voisin toistaa tämän saman kutsu­van lauseen nyt yhä uudestaan.”

Roni Heis­ka­nen

”Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa on ehdot­to­masti parasta se, että opet­ta­jilla on koke­musta työelä­mästä, mikä näkyy oppi­tun­neilla. Toinen kehut­tava juttu on kaikki meidän harjoit­te­lut ja muut projek­tit, joissa pääsemme tutus­tu­maan työelä­mään ja kokei­le­maan omia siipiä!”

Sosio­nomi työelämässä

Sosio­no­mina voit työl­lis­tyä julki­selle, yksi­tyi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuk­sen, nuoriso- ja perhe­työn, vanhus- ja vammais­työn tehtä­viin. Sosio­no­mina voit toimia ohjaa­jana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­no­meja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosio­no­meja toimii muun muassa sosi­aa­lioh­jaa­jina, palve­luoh­jaa­jina, perhe­työn­te­ki­jöinä, päivä­toi­min­nan ohjaa­jina, asumis­pal­ve­lu­yk­si­kön ohjaa­jina, projektityöntekijöinä.


Sinus­tako sosionomi?

Tutustu sosio­no­miksi opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös