Sairaan­hoi­taja (AMK)

Sairaan­hoi­ta­jana olet hoito­työn asian­tun­tija. Sairaan­hoi­ta­jan ihmis­lä­hei­nen ammatti on täynnä mahdollisuuksia.

Sairaan­hoi­ta­jien työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät ovat hyvät ja monipuoliset

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opit moni­puo­li­sen tieto­pe­rus­tan lisäksi ihmis­suh­de­tai­toja. Opit myös orga­ni­sointi- ja ongel­man­rat­kai­su­tai­toja sekä hallit­se­maan erilai­sia hoito­ti­lan­teita. Opin­noissa koros­tu­vat hyvä työmo­raali sekä eetti­set ja amma­til­li­set päätök­sen­te­ko­tai­dot. Opin­noissa pääset opis­ke­le­maan Simula-simu­laa­tio­ym­pä­ris­tössä.

Väestön ikään­ty­mi­nen näkyy suoraan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kasvuna. Hoito­työ on yhä koko­nais­val­tai­sem­paa, ja asiak­kai­den fyysis­ten tarpei­den ohella on huomioi­tava myös psyyk­ki­set, sosi­aa­li­set ja henki­set tarpeet. Merkit­tävä osa hoito­työstä on ennal­taeh­käi­se­vää ja terveyttä edis­tä­vää toimintaa.

Sairaan­hoi­taja työelämässä

Koulu­tus mahdol­lis­taa työs­ken­te­lyn monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, polikli­ni­koilla, vuodeo­sas­toilla, hoito­ko­deissa, verk­ko­hoi­to­työssä, tervey­sa­lan järjes­töissä tai omassa yrityksessä. 

Sairaan­hoi­ta­jan itse­näi­nen työ, kuten vastaan­ot­to­toi­minta ja kotiin vietävä hoito­työ, lisään­ty­vät tule­vai­suu­dessa entisestään. 

Työ- ja ammat­ti­ni­mik­keitä voivat olla mm. sairaan­hoi­taja, kehit­tä­mis-, koulu­tus- ja suun­nit­te­lu­asian­tun­tija, projek­ti­asian­tun­tija tai -pääl­likkö, terveys­suun­nit­te­lija, lääke-edus­taja, tutki­mus­hoi­taja, palve­luoh­jaaja ja e-ammattilainen. 

Sairaan­hoi­ta­jan ohella sinusta voi tulla esimer­kiksi projek­ti­työn­te­kijä, terveys­suun­nit­te­lija, lääke-edus­taja, tutki­mus­hoi­taja, asia­kas­neu­voja tai palveluohjaaja.

Sairaan­hoi­ta­jan tutkinto mahdol­lis­taa työs­ken­te­lyn eri puolilla maail­maa ja ilman lisä­kou­lu­tusta EU-alueella.


Sinus­tako sairaanhoitaja?

Tutustu sairaan­hoi­ta­jaksi opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot

Sinua voisi kiin­nos­taa myös