Sairaan­hoitaja (AMK)

Sairaan­hoi­tajana olet hoitotyön asian­tuntija. Sairaan­hoi­tajan ihmis­lä­heinen ammatti on täynnä mahdollisuuksia.

Sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opit monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja. Opit myös organi­sointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätök­sen­te­ko­taidot. Opinnoissa pääset opiske­lemaan Simula-simulaa­tio­ym­pä­ris­tössä.

Väestön ikään­ty­minen näkyy suoraan sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoito­työstä on ennal­taeh­käi­sevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Sairaan­hoitaja työelämässä

Koulutus mahdol­listaa työsken­telyn monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, polikli­ni­koilla, vuodeo­sas­toilla, hoito­ko­deissa, verkko­hoi­to­työssä, tervey­salan järjes­töissä tai omassa yrityksessä. 

Sairaan­hoi­tajan itsenäinen työ, kuten vastaan­ot­to­toi­minta ja kotiin vietävä hoitotyö, lisään­tyvät tulevai­suu­dessa entisestään. 

Työ- ja ammat­ti­ni­mik­keitä voivat olla mm. sairaan­hoitaja, kehit­tämis-, koulutus- ja suunnit­te­lu­asian­tuntija, projek­ti­asian­tuntija tai -päällikkö, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, palve­luoh­jaaja ja e-ammattilainen. 

Sairaan­hoi­tajan ohella sinusta voi tulla esimer­kiksi projek­ti­työn­tekijä, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, asiakas­neuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaan­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn eri puolilla maailmaa ja ilman lisäkou­lu­tusta EU-alueella.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös

Katso videot