Categories

Medianomi (AMK)

Valjasta digita­li­saatio luovuutesi käyttö­voi­maksi! Karelian media­nomina opit viestinnän nykyai­kaiset työkäy­tännöt ja tuotantoprosessit.

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 50
  • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Medianomi (AMK)
  • Opetus: tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.
  • Koulu­tus­paikkaTikka­rinne-kampus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku: 15. – 30.3.2023
  • Opiske­li­ja­va­linta: Oma valin­takoe (ennak­ko­tehtävä ja haastattelu)

Media-alalle tarvitaan osaajia

Media- ja viestin­täala on parasta aikaa suuressa murrok­sessa. Monika­na­vaisuus on arkipäivää ja alalle tarvitaan osaajia, jotka ymmär­tävät nykypäivän media­kentän pelisäännöt ja osaavat tuottaa räätä­löityä sisältöä useaan eri kanavaan. Digita­li­saatio avaa alan osaajille mahdol­li­suuksia, joista emme vielä osaa edes uneksia.

Media­nomit työllis­tyvät muun muassa digitaa­lisen viestinnän suunnit­te­li­joiksi, sisäl­lön­tuot­ta­jiksi, verkko­toi­mit­ta­jiksi, video­ku­vaa­jiksi ja -leikkaa­jiksi, tuotta­jiksi, mobii­li­so­vel­lus­suun­nit­te­li­joiksi, projek­ti­pääl­li­köiksi tai -asian­tun­ti­joiksi sekä yrittäjiksi.

Karelia-amk:n media­no­mio­pin­noissa opit viestinnän nykyai­kaisia työkäy­täntöjä ja tuotan­to­pro­sesseja valoku­vaa­mi­sesta video­tuo­tan­toihin ja äänisuun­nit­te­lusta drama­tur­giaan. Käytännön opiskelua varten tarjoamme huippu­mo­dernin oppimi­sym­pä­ristön studioineen. Viime kädessä sisältö ratkaisee, joten perehdyt myös luovuutta edistäviin menetelmiin.

Medianomi työelä­mässä

Kareliasta valmis­tuvana media­nomina sinulla on erinomaiset valmiudet media­si­säl­töjen suunnit­teluun, toteu­tukseen ja tuotta­miseen media­tuo­tan­tojen eri osa-alueilla sen mukai­sesti, mitä olet opinnoissasi valinnut.

Saat myös monipuo­lisia valmiuksia luovien alojen yrittäjänä toimimiseen.

Hallitset erilaisia tiedon­han­kinnan ja sisäl­tö­ai­neis­tojen käsit­telyn menetelmiä, media-alan tekijä­noikeus- ja sopimus­käy­täntöjä sekä media­tuo­tan­tojen työvä­li­neoh­jel­mis­tojen ja laiteym­pä­ris­töjen ammat­ti­maisen käytön.

”Voin vihdoin sanoa, että olen löytänyt oman juttuni” 

”Käytän­nön­lä­heinen ja oma-aloit­teinen opiske­lutapa sopii minulle, sillä minä itse ainakin opin parhaiten tekemällä. Opinnot ovat olleet monipuo­lisia ja käsitelleet laajasti eri median osa-alueita.”, kertoo media-alan opiskelija Juulia Eskman.

Juulia - Karelia

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Katso alan videoitamme: