amk-tutkinnot

Amk-tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri koulu­tusa­lalla. Englan­niksi voit opiskella kolmessa eri koulutuksessa.

Opetusta järjes­tetään päivä­to­teu­tuksena, monimuo­to­to­teu­tuksena sekä verkko­to­to­teu­tuksena. Monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelu on mahdol­lista työn ohessa. Verkko­to­teu­tuk­sessa kaikki opiskelu on mahdol­lista verkon välityksellä.

Sinulle tehdään opintojen alussa henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma (hops), jossa huomioidaan mahdol­linen aiemmin hankittu osaamisesi. Luvassa on monipuo­lisia opinto­ko­ko­nai­suuksia, oppimi­sym­pä­ristöjä ja työhar­joit­te­lu­jaksoja. Saat tilai­suuden myös opiskeluun ja harjoit­teluun ulkomailla.

Karelian koulu­tusalat

  • Taiteet ja kulttuuri
  • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • Tieto­jen­kä­sittely ja tietoliikenne
  • Tekniikka
  • Maa- ja metsätalous
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Palve­luala

Hae koulu­tuksia

HAKUAIKA

KOULUTUSALA

OPETUSMUOTO


Tältä Karelia näyttää: