Kategoria: Jatkuva oppiminen

 • PELLETTILÄMPÖ 2024 -webi­naari tors­taina 25.1.2024

  Ajan­koh­taista pien­ta­lo­jen puupellettilämmöstä! Tule mukaan kuule­maan ajan­koh­taista tietoa pien­ta­lo­jen pellet­ti­kes­kus­läm­mi­tyk­sestä sekä puupel­let­tien näkymistä. Torstai 25.1.2024 klo 17:30-19:10 Teams- webinaariin Tilai­suu­den järjes­tää Pohjois-Karja­lan alueel­li­nen energianeuvonta. Tilai­suu­den ohjelma Terve­tu­loa mukaan! Ilmoit­taudu viimeis­tään tiis­taina 23.1.2024. Teams-linkki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neille ennen tilaisuutta.  Lisä­tie­toja tilaisuudesta Anssi Kokko­nen, ener­gia­neu­voja, 050 570 9419, [email protected] Lue lisää energianeuvonnasta 


 • Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma 29.11.2023

  Tule esit­te­le­mään opis­ke­li­joil­lemme yritys­täsi ja tarjoa­maan harjoit­telu- tai työpaik­koja sekä opinnäytetyöaiheita. Work Smart ura- ja rekry­mes­sut 29.11.2023 klo 12-14 Wärt­silä-kampuk­sen aulassa osoit­teessa Karja­lan­katu 3. Yritys­ten ja yhtei­sö­jen edus­ta­jat saavat oman esit­te­ly­pis­teen. Tapah­tuma on maksuton.  Tapah­tu­massa on mukana  Messu­ta­pah­tu­man jälkeen tarjoamme osal­lis­tu­neille yrityk­sille ja yhtei­söille kahvi­ti­lai­suu­den. Tule verkos­toi­tu­maan, vaih­ta­maan kuulu­mi­sia ja keskus­te­le­maan yhteis­työstä ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Tilai­suu­dessa…


 • Kump­pa­nuus­foo­ru­missa 23.11.2023 – Tutustu työpaik­kasi tulevaisuuteen!

  Miten tehos­taa oppi­mista ja yhteis­ke­hit­tä­mistä työor­ga­ni­saa­tioissa tekno­lo­gian avulla? Terve­tu­loa kokei­le­maan Kare­lian uusia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä – tule­vai­suu­den työka­lu­pak­kia, joka uudis­taa oppi­mista ja työtä.  Tors­taina 23.11. klo 14–16Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu Kare­lian uusissa ympä­ris­töissä voit kokeilla immer­sii­vi­siä ja inte­rak­tii­vi­sia tekno­lo­gioita, jotka vievät henki­lös­tön kehi­tyk­sen, tuote­ke­hi­tyk­sen sekä yhteis­työn uudelle tasolle. Yhden käytä­vän varrella sijait­se­vat ympä­ris­töt ovat uudella tekno­lo­gialla varus­tet­tuja…


 • Päte­vöidy muis­ti­asian­tun­ti­jaksi muis­tio­saa­mi­sen opinnoilla

  Kohtaatko työs­säsi muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neita ja heidän lähei­si­ään? Oletko kiin­nos­tu­nut muis­ti­työstä ja sen kehittämisestä?  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkaa keväällä 2024 Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tus (15 op). Koulu­tus on tarkoi­tettu sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sille, joilla on kiin­nos­tus sekä oman muis­tio­saa­mi­sen että muis­tiys­tä­väl­lis­ten käytän­tö­jen ja muis­ti­työn kehittämiseen. Opin­to­jen keskei­set sisäl­löt koske­vat muis­ti­sai­rauk­sien näyt­töön perus­tu­vaa hoitoa, koko­nais­val­tai­suutta muis­ti­sai­rauk­sien tunnis­ta­mi­sessa, totea­mi­sessa ja seuran­nassa, sekä…


 • Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus start­taa keväällä 2024

  Toimitko työl­lis­ty­mistä tuke­vissa palve­luissa ja haluai­sit kehit­tää osaa­mis­tasi tuetussa työllistämisessä?  Tuetun työl­lis­ty­mi­sen työtapa edistää koko­nais­val­tai­sesti työtä hake­vien asiak­kai­den mahdol­li­suuk­sia löytää työky­ky­ään ja osaa­mis­taan vastaa­via työtehtäviä.  Kare­liassa alkaa keväällä 2024 seuraa­vat Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulutuskokonaisuudet: Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tus, 20 op Tuetun työl­lis­ty­mi­sen koulu­tuk­sessa (20 op) saat vankan osaa­mis­pe­rus­tan ammat­ti­lai­sena ja asian­tun­ti­jana. Koulu­tus on kohden­nettu tuetun työl­lis­ty­mi­sen ammat­ti­lai­sille, jotka…


 • Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi: Vastuul­li­suus­te­koja yritys­toi­min­nan arjessa 7.9.2023

  Vastuul­li­suus on Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­ru­min teemana tors­taina 7. syys­kuuta. Vastuul­li­suus on eri kokoi­sia ja monen näköi­siä toimen­pi­teitä, jotka ovat ympä­ris­tölle ja ihmi­sille hyväksi. Kump­pa­nuus­foo­ru­min tavoit­tena on kertoa moni­puo­li­silla esimer­keillä, miksi ja miten hyvät vastuul­li­suu­den käden­jäl­jet hyödyt­tä­vät myös tekijäänsä. Puoli­tois­ta­tun­ti­nen Kump­pa­nuus­foo­rumi on raken­nettu vastuul­li­suutta käsit­te­le­västä puheen­vuo­rosta sekä panee­li­kes­kus­te­lusta, jossa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kump­pa­nit keskus­te­le­vat siitä, mikä merki­tys vastuul­li­suu­della on…


 • Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tus start­taa loka­kuussa 2023

  Päte­vöidy laadun ja toimin­nan paran­ta­mi­sen asian­tun­ti­jaksi!Käytän­nön­lä­hei­sessä Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sessa opit toteut­ta­maan Lean Six Sigma -paran­nus­pro­jek­teja omassa työorganisaatiossasi.  Koulu­tus on kansain­vä­li­sen ASG:n ja ISO 13053 -stan­dar­din mukai­nen (Green Belt). Koulu­tuk­sessa otat haltuun keskei­set Lean Six Sigma -mene­tel­mät ja työka­lut. Opit tehos­ta­maan liike­toi­min­taa ja proses­seja, saavut­ta­maan mitat­ta­vaa talou­del­lista hyötyä, pois­ta­maan hukkaa, lisä­ar­vo­tonta työtä ja…


 • KAVA – kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään! koulu­tus korkea­kou­lu­te­tuille maahanmuuttaneille

  Haluatko tehos­taa työl­lis­ty­mis­täsi asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin Suomessa? Hae mukaan KAVA – kansain­vä­li­set osaajat työelä­mään -koulutukseen!  Koulu­tuk­sen tavoit­teena on nopeut­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien työl­lis­ty­mistä koulu­tus­taan vastaa­viin tehtä­viin ja vahvis­taa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle. Koulu­tuk­sessa kehität uratai­toja ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­tel­man tuke­maan työl­lis­ty­mis­täsi. Koulu­tuk­sessa luot verkos­toja ja harjoit­te­let työn hake­mista osaa­mis­tasi ja vahvuuk­siasi vastaa­viin töihin. Opit…


 • Kump­pa­nuus­foo­rumi -Moni­muo­toi­suus työyh­tei­sössä 25.5.2023

  Kump­pa­nuus­foo­ru­missa keskus­tel­laan moni­muo­toi­suu­desta työyh­tei­söissä 25.5.2023 klo 14.30-16.00. Moni­muo­toi­suus ja syrji­mät­tö­myys yhteis­kun­nassa vaikut­ta­vat maahan­muut­ta­nei­den työl­lis­ty­mi­seen sekä houkut­ta­vuu­teen inves­toin­tien, osaavan työvoi­man ja kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den kohde­maana. Moni­muo­toi­suus­osaa­mi­nen nousee­kin orga­ni­saa­tioissa yhä merki­tyk­sel­li­sem­pään rooliin ja sitä sävyt­tä­vät myös vastuul­li­suu­den ja eetti­syy­den kysymykset. Työyh­tei­sön moni­muo­toi­suu­della tarkoi­te­taan orga­ni­saa­tion henki­lös­tön, asia­kas­kun­nan ja muiden sidos­ryh­mien moni­nai­suutta ja moniar­voi­suutta. Työnan­ta­jilla on laki­sää­tei­nen velvoite toteut­taa tasa-arvoa,…


 • Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

  Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun kevään 2023 opin­to­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajan­koh­tai­sia opin­toja tarjolla. Voit päivit­tää, laajen­taa tai syven­tää osaa­mis­tasi joko yksit­täi­sillä opin­to­jak­soilla tai täyden­tää osaa­mis­tasi valit­se­maasi teemaan osaamiskokonaisuuksilla. Tutustu opin­to­tar­jon­taan ja ilmoit­taudu mukaan!