Categories
Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon ajankoh­taisia opintoja tarjolla. Voit päivittää, laajentaa tai syventää osaamistasi joko yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan osaamis­ko­ko­nai­suuk­silla. Tutustu opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan!


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Jatkuva oppiminen

Oppiminen on elämän mittainen matka – Jatkuvan oppimisen kehit­tä­minen Kareliassa

Vuonna 2019 suomessa käynnistyi jatkuvan oppimisen uudistus, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Uudistus tähtää tasa-arvoi­­sempaan osaamisen kehit­tä­misen, jotta uudet tehtävät ja uralla etene­minen mahdol­listuu aiempaa paremmin. Uudis­tuk­sella pyritään vaikut­tamaan myös työllis­ty­miseen ja merki­tyk­sel­liseen elämään osaamista lisää­mällä. (JOTPA 2022). Jatkuva oppiminen osana työelämää tarkoittaa yhteistyön tiivis­tä­mistä työpaik­kojen ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden välillä. Tarvitaan konkreet­tisia keinoja osaamisen […]


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Täydennyskoulutus Jatkuva oppiminen

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus

Työhy­­vin­­voin­­ti­­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteis­työtä.Koulu­tusaika: ti 24.1.2023 klo 9.00-12.30 etäkou­lutusto 26.1.2023 klo 12.00-15.30 lähikou­lutus Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.1.2023 […]


Categories
Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti.  Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan


Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen

Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä.  Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityk­sissä.  Tuetun työllis­ty­misen koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehittäminen. […]