Kump­pa­nuus­foo­ru­missa 23.11.2023 – Tutustu työpaik­kasi tulevaisuuteen!

Miten tehos­taa oppi­mista ja yhteis­ke­hit­tä­mistä työor­ga­ni­saa­tioissa tekno­lo­gian avulla?
Terve­tu­loa kokei­le­maan Kare­lian uusia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä – tule­vai­suu­den työka­lu­pak­kia, joka uudis­taa oppi­mista ja työtä. 

Tors­taina 23.11. klo 14–16
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu

Kare­lian uusissa ympä­ris­töissä voit kokeilla immer­sii­vi­siä ja inte­rak­tii­vi­sia tekno­lo­gioita, jotka vievät henki­lös­tön kehi­tyk­sen, tuote­ke­hi­tyk­sen sekä yhteis­työn uudelle tasolle. Yhden käytä­vän varrella sijait­se­vat ympä­ris­töt ovat uudella tekno­lo­gialla varus­tet­tuja tiloja ja ohjel­mis­toja, joiden edut ovat erityi­sesti yhteis­työs­ken­te­lyssä ja etäosallistumisessa.

Kare­lian kump­pa­nit voivat kokeilla Kare­lian kanssa uusien tekno­lo­gioi­den hyödyn­tä­mistä ennen kuin hank­ki­vat itse sellai­sia. Tekno­lo­giat sovel­tu­vat erityi­sesti henki­lös­tön koulut­ta­mi­seen, tiimi­työs­ken­te­lyyn sekä toimin­ta­ta­po­jen ja palve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

Kahvi­tar­joi­lua varten, ilmoit­taudu tilai­suuk­siin sekä kerro, mitkä ympä­ris­töt ja niiden hyödyn­tä­mi­nen Sinua kiin­nos­ta­vat eniten.


Ohjelma

Klo 14.00, Jatku­vaa oppista tule­vai­suu­den tekno­lo­giota hyödyntäen

 • Terve­tu­loa Kare­lian kump­pa­nuus­foo­ru­miin
  Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koordinaattori
 • Tule­vai­suu­den oppi­mi­sym­pä­ris­töt
  Päivi Sihvo, projek­ti­pääl­likkö ja Risto Salmi­nen, oppimisteknologia-asiantuntija
 • EduKa­re­lia – uusi oppi­mi­sym­pä­ristö mikro-opin­noille
  Risto Salmi­nen, oppimisteknologia-asiantuntija
 • Yritys­ten muutoskumppanina.fi – Mikro-opin­toja jous­ta­vaan oppi­mi­seen
  Tanja Rimpilä, projektipäällikkö
 • Ajan­koh­taista Jatku­vassa oppi­mi­sessa
  Pälvi Malinen, jatku­van oppi­mi­sen päällikkö

Klo 14.30 Tutus­tu­mi­nen uusiin oppimisympäristöihin

 • SmartXR-studio: immer­sii­vi­nen ja inte­rak­tii­vi­nen oppi­mi­sym­pä­ristö ja esittelytila
 • Spot­light-studio: hybri­dio­sal­lis­tu­mi­nen, ja suuriesityspinta
 • Flip-studio: yhteis­suun­nit­telu piir­to­näyt­tö­jen avulla
 • Podcast-lait­teis­ton kokeilu
 • AR-lait­teen käyttö työmaalla
 • Tilan­tei­den harjoit­telu VR-ympäristössä
 • Tiedon keruu iOT-lait­teilla päätök­sen­teon tueksi
 • Lean ja oppi­mi­sen pelillistäminen
 • Simapro, elin­kaa­ri­las­ken­taoh­jel­man hyödyn­tä­mi­nen työelämäyhteistyössä
 • Odoo – toimin­na­noh­jaus ohjel­man hyödyn­tä­mi­nen opetuk­sessa ja kehittämisessä

Klo 15.30 Koke­mus­ten kiteytys

 • Millai­sia ajatuk­sia oppi­mi­sym­pä­ris­töt herättivät?
 • Yhteis­työ­mah­dol­li­suus ympä­ris­tö­jen hyödyntämisessä

Klo 16.00 Tilai­suus päättyy


Orien­toidu ennak­koon Kump­pa­nuus­foo­ru­min Howspace-työtilassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kump­pa­nuus­foo­rumi on käytän­nön­lä­hei­nen kanava luoda, yllä­pi­tää ja kehit­tää yhdessä teke­mistä työelä­män sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun välillä. Sään­nöl­li­sesti järjes­tet­tä­viin Kump­pa­nuus­foo­ru­mei­hin ovat terve­tul­leita kaikki Kare­lian kanssa yhteis­työstä kiin­nos­tu­neet maakun­nan asuk­kaat, yhtei­söt, yhdis­tyk­set ja yritykset.

Tule­vai­suu­den työ -hanke on ESR/E­telä-Savon Ely-keskuk­sen ja Tule­vai­suu­den työ inves­tointi -hanke on
EAKR/­Poh­jois-Karja­lan maakun­ta­lii­ton rahoit­ta­mia hank­keita. https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/