Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma 29.11.2023


Tule esit­te­le­mään opis­ke­li­joil­lemme yritys­täsi ja tarjoa­maan harjoit­telu- tai työpaik­koja sekä opin­näy­te­työ­ai­heita.

Work Smart ura- ja rekry­mes­sut 29.11.2023 klo 12-14 Wärt­silä-kampuk­sen aulassa osoit­teessa Karja­lan­katu 3.
Yritys­ten ja yhtei­sö­jen edus­ta­jat saavat oman esit­te­ly­pis­teen. Tapah­tuma on maksu­ton.

Tapah­tu­massa on mukana 

  • kone-, raken­nus- ja talotekniikan,
  • energia- ja ympäristötekniikan, 
  • metsä­ta­lou­den,
  • liike­ta­lou­den,
  • matkai­lun
  • englan­nin­kie­lis­ten Industrial Mana­ge­ment (IM) ja 
  • Inter­na­tio­nal Busi­ness (IB) koulu­tuk­sen opiskelijoita. 

Messu­ta­pah­tu­man jälkeen tarjoamme osal­lis­tu­neille yrityk­sille ja yhtei­söille kahvi­ti­lai­suu­den.
Tule verkos­toi­tu­maan, vaih­ta­maan kuulu­mi­sia ja keskus­te­le­maan yhteis­työstä ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Tilai­suu­dessa kuulet myös uudesta mikro-opin­to­tar­jon­nasta Yritys­ten muutoskumppanina.fi -sivus­tolla sekä ajan­koh­tai­sista tilai­suuk­sista ja tapahtumista.

Ilmoit­taudu tapah­tu­maan 24.11. mennessä

Lisä­tie­toja

Kare­lian urapal­ve­lut, [email protected]