Kump­pa­nuus­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­nan lähtö­koh­tana on alueen työ- ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen kansain­vä­listä osaa­mis­ta­soa vastaa­vaksi. Menes­tyk­semme edel­ly­tys ja voima­vara on yhteis­työ. Toimin­nas­samme koros­tu­vat asia­kas­läh­töi­syys ja vuoro­vai­kut­tei­suus. Voit vaikut­taa toimin­taamme tule­malla kumppaniksemme.

Tarjoamme useita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia niin nykyi­sille kuin poten­ti­aa­li­sille kump­pa­neille. Tutustu mm. seuraa­viin yhteistyömuotoihin:

Kump­pa­nuus­toi­minta on pitkä­jän­teistä ja orga­ni­soi­tua yhteis­työtä. Teemme stra­te­gis­ten kump­pa­nei­demme ja työelä­män avain­kump­pa­nei­demme kanssa toimin­ta­suun­ni­tel­man, jossa määri­tel­lään tarkem­min yhteis­työn laatu ja muodot. Terve­tu­loa mukaan Kare­lian toimintaan!

Stra­te­gi­set kump­pa­nit
Työelä­män avain­kump­pa­nit
Kansain­vä­li­set kumppanit

Kaikille avoin Kumppanuusfoorumi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kump­pa­nuus­foo­rumi on käytän­nön­lä­hei­nen kanava luoda, yllä­pi­tää ja kehit­tää yhdessä teke­mistä työelä­män sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lun välillä. Sään­nöl­li­sesti järjes­tet­tä­viin Kump­pa­nuus­foo­ru­mei­hin ovat terve­tul­leita kaikki Kare­lian kanssa yhteis­työstä kiin­nos­tu­neet yhtei­söt, yhdis­tyk­set ja yritykset.

Kump­pa­nuus­foo­ru­min tavoit­teena on lisätä korkea­kou­lun ja työelä­män vuoro­pu­he­lua. Yhtei­sellä vuoro­pu­he­lulla edis­tämme tärkeitä teemoja kuten osaavan työvoi­man saantia, työura­pol­ku­jen kehit­tä­mistä ja jatku­vaa oppimista.

Kump­pa­nuus­foo­ru­meissa keskus­tel­laan ajan­koh­tai­sista teemoista. Teemat kumpua­vat Kare­lian stra­te­gi­sista painoa­loista. Kump­pa­nuus­foo­ru­meissa on mukana teemaan liit­ty­viä työelä­män esimerk­kejä, joiden avulla jaetaan hyviä käytän­teitä ja koke­muk­sia myös toisille. 

Kump­pa­nuus­foo­ru­min ajankohdat

Kump­pa­nuus­foo­ru­mit toteu­te­taan 4-5 kertaa vuodessa, pääasiassa etäyh­teyk­sin ja aina klo 14.30-16.00.
Tulevat teemat päivit­ty­vät tähän: 

 • Älykästä tuotan­toa ja palve­lua!
  Teema: Tiedolla johta­mi­nen 22.2.2024
 • Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansain­vä­li­syyttä!
  18.4.2024
 • Kestä­vää hyvin­voin­tia!
  26.9.2024
 • Ratkai­suja vihre­ään siir­ty­mään!
  28.11.2024
 • Osaajia tule­vai­suu­den työelä­mään!
  kevät 2025

Terve­tu­loa verkos­toi­tu­maan Kare­lian kump­pa­nuus­foo­ru­miin! Kump­pa­nuus­foo­ru­min ajatuk­sena on mahdol­lis­taa vuoro­pu­he­lua, jakaa ajan­koh­taista tietoa ja osaa­mista sekä toimia myös kehit­tä­mis- ja kohtaa­mis­paik­kana. Yhteis­työ­alus­tana toimii vuoro­vai­kut­tei­nen Hows­pace-alusta, jossa voit tutus­tua Kump­pa­nuus­foo­ru­mien teemoi­hin ja ilmoit­tau­tua teema­ti­lai­suuk­siin mukaan. 


Lisä­tie­toja

Harri Mikko­nen
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

[email protected]