Kumppanit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toiminnan lähtö­kohtana on alueen työ- ja elinkei­noe­lämän kehit­tä­minen kansain­vä­listä osaamis­tasoa vastaa­vaksi. Menes­tyk­semme edellytys ja voimavara on yhteistyö. Toimin­nas­samme koros­tuvat asiakas­läh­töisyys ja vuoro­vai­kut­teisuus. Voit vaikuttaa toimin­taamme tulemalla kumppaniksemme.

Tarjoamme useita yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia niin nykyi­sille kuin poten­ti­aa­li­sille kumppa­neille. Tutustu mm. seuraaviin yhteistyömuotoihin:

Kumppa­nuus­toi­minta on pitkä­jän­teistä ja organi­soitua yhteis­työtä. Teemme strate­gisten kumppa­nei­demme ja työelämän avain­kump­pa­nei­demme kanssa toimin­ta­suun­ni­telman, jossa määri­tellään tarkemmin yhteistyön laatu ja muodot. Terve­tuloa mukaan Karelian toimintaan!

Strate­giset kumppanit
Työelämän avain­kump­panit
Kansain­vä­liset kumppanit

Kysy lisää: palvelut[at]karelia.fi