Kump­pa­nit

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on alu­een työ- ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta­soa vas­taa­vak­si. Menes­tyk­sem­me edel­ly­tys ja voi­ma­va­ra on yhteis­työ. Toi­min­nas­sam­me koros­tu­vat asia­kas­läh­töi­syys ja vuo­ro­vai­kut­tei­suus. Voit vai­kut­taa toi­min­taam­me tule­mal­la kumppaniksemme.

Tar­joam­me usei­ta yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia niin nykyi­sil­le kuin poten­ti­aa­li­sil­le kump­pa­neil­le. Tutus­tu mm. seu­raa­viin yhteistyömuotoihin:

Kump­pa­ni­toi­min­ta on pit­kä­jän­teis­tä ja orga­ni­soi­tua yhteis­työ­tä. Teem­me stra­te­gis­ten kump­pa­nei­dem­me ja työ­elä­män avain­kump­pa­nei­dem­me kans­sa kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen, jos­sa mää­ri­tel­lään tar­kem­min yhteis­työn laa­tu ja muo­dot. Ter­ve­tu­loa mukaan Kare­lian toimintaan!

Stra­te­gi­set kump­pa­nit
Työ­elä­män avain­kump­pa­nit
Kan­sain­vä­li­set kumppanit

Yhteys­tie­dot

palvelut[at]karelia.fi


» Seu­raa Kump­pa­nuus­toi­min­nan blogiamme