Strate­giset kumppanit

Strate­ginen kumppanuus

Tavoit­teena strate­gi­sissa kumppa­nuuk­sissa on toimin­tae­del­ly­tysten varmis­ta­minen ja kilpai­luedun paran­ta­minen. Strate­gisen kumppa­nuuden arvo on suuri molem­mille osapuo­lille. Kumppa­nuutta hallitaan sopimus­pe­rus­tai­sesti, ja sopimuksena voi toimia esimer­kiksi yhteinen strategia tai tavoi­te­so­pimus. Strate­gi­sista kumppa­nuuk­sista vastaa Karelia-amk:n ylin johto.

Karelia-amk:n strate­giset kumppanit

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ovat solmineet sopimuksen strate­gi­sesta yhteistyöstä 

Yhteys­tiedot

Petri Raivo
rehtori
petri.raivo[at]karelia.fi
puh. 050 310 9749