Alumni­toi­minta

Terve­tuloa alumnien yhteisöön

Oletko opiskellut tai työsken­nellyt Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai sitä edeltä­neissä oppilai­tok­sissa?
Haluatko olla osa asian­tun­ti­ja­ver­kos­toamme? Terve­tuloa mukaan Karelian alumni­toi­mintaan! Luo uusia kontakteja, pidä yhteyttä entisiin opiske­li­ja­to­ve­reihin ja osallistu alumni­ta­pah­tumiin. Jaa osaamistasi ja kokemuk­siasi vierai­li­ja­luen­noijana, kutsu opiske­li­ja­ryhmiä vierai­lulle työpai­kallesi ja kerro heille urata­rinasi. Voit halua­mallasi tavalla olla mukana vaikut­ta­massa opetuk­semme kehit­tä­miseen ja opiske­li­joiden työelä­mä­tie­touden lisäämiseen.

Liity mukaan alumni­ver­kostoon täyttä­mällä rekis­te­röi­ty­mis­lomake. Tietosi liitetään silloin alumni­re­kis­teriin, jonka tietoja ei luovuteta ulkopuo­li­sille. Rekis­te­röi­ty­mällä alumniksi varmistat, että saat tiedon Karelian ajankoh­tai­sista uutisista ja alumni­ta­pah­tu­mista. Liity myös alumnien Facebook-ryhmään ja seuraa Kareliaa Linke­dI­nissa. Päivitä Karelia koulu­tus­tie­toihisi, niin näyt sivul­lamme alumnina. Alumni­uu­tis­kirje lähetetään sähkö­pos­titse kaikille alumneiksi rekis­te­röi­ty­neille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Alumni­jä­senyys on maksuton.

Kehitä osaamistasi avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai hakeudu opiske­lemaan ylempää ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa. Seuraa uusimpia tutki­muksia, projekteja ja julkaisuja. Tarjoa opiske­li­jalle harjoit­te­lu­paikka tai aihe opinnäy­te­työlle tai projektille

Alumnina saat etuja ja alennuksia

Karelian alumnit voivat opiskella maksutta avoimen amk:n opintoja. Tutustu avoimen amk:n opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan! 

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO tarjoaa alumneille maksutta seuraavat palvelut kerran vuodessa:
1) Inbody kehon­koos­tu­mus­mittaus 
2) Fitware-ergomet­ri­testi

Kaikkiin palve­luihin sisäl­tyvät yksilöl­liset palautteet ja kirjal­liset ohjeet.  Ajanva­rauksen yhtey­dessä maininta ”alumni”. Ajanva­raukset puheli­mitse 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse [email protected].

Suunnit­te­letko luokka­ko­kousta tai ryhmä­ta­paa­mista? Tapaa­misiin ja luokka­ko­kouksiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun alumnit voivat varata ammat­ti­kor­kea­koulun tiloja ilmai­seksi. Lähetä varaus­tar­peestasi spostia osoit­teeseen [email protected] ja laita maininta, että kyseessä on Karelian alumnien ryhmä­ta­paa­minen tai luokkakokous.

Vuoden alumni palkitaan vuosittain

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Vuoden alumni -palkitaan vuosittain lukuvuoden avajai­sissa alkusyk­systä. Vuoden alumni on tehnyt valmis­tu­mi­sensa jälkeen aktii­vista yhteis­työstä Karelian kanssa, tuonut koulu­tustaan ja Kareliaa positii­vi­sesti esille sekä ehkäpä myös menes­tynyt urallaan.

Kerro urata­rinasi

Kerro urata­rinasi ja anna opiske­li­joille esimerkki siitä, kuinka oma ura löytyy valmis­tu­misen jälkeen. Julkai­semme osan tarinoista myös Alumnien kertomaa -verkko­si­vulla. Tarinasi voi olla vapaa­muo­toinen tai voit käyttää alla olevia kysymyksiä tarinasi rakentamisessa:

  • Mitä opiskelit ja miten päädyit ko. koulutukseen?
  • Millaista oli opiskella Kareliassa?
  • Miten olet hyötynyt opinnoistasi työelämässä?
  • Paras muistosi opiskelusta?
  • Vinkit tuleville opiskelijoille?

Lähetä tarinasi osoit­teella [email protected].