Alum­ni­toi­min­ta

Ter­ve­tu­loa alum­nien yhtei­söön!

Olet­ko opis­kel­lut tai työs­ken­nel­lyt Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tai sitä edel­tä­neis­sä oppi­lai­tok­sis­sa?
Haluat­ko olla osa asian­tun­ti­ja­ver­kos­toam­me? Ter­ve­tu­loa mukaan Kare­lian alum­ni­toi­min­taan!

Päi­vi­tä tie­to­si Kare­lian alum­ni­re­kis­te­riin ja lii­ty sosi­aa­li­sen median ver­kos­toi­him­me! Näin var­mis­tat, että saat tie­don Kare­lian ajan­koh­tai­sis­ta uuti­sis­ta ja alum­ni­ta­pah­tu­mis­ta.

Lii­ty alum­nien Face­book-ryh­mään. Kare­lia-amk on myös Lin­ke­dI­nis­sa. Päi­vi­tä Kare­lia kou­lu­tus­tie­toi­hi­si, niin näyt sivul­lam­me alum­ni­na.

Uuti­sia ja uutis­kir­jei­tä

Alum­ni­uu­tis­kir­je lähe­te­tään säh­kö­pos­tit­se kai­kil­le alum­neik­si rekis­te­röi­ty­neil­le vähin­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa. Aiem­min lähe­te­tyt uutis­kir­jeet ovat luet­ta­vis­sa Kare­lian sivuil­la.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vuo­den alum­ni ‑pal­ki­taan vuo­sit­tain luku­vuo­den ava­jai­sis­sa alkusyk­sys­tä. Vuo­den alum­ni on teh­nyt val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen aktii­vis­ta yhteis­työs­tä Kare­lian kans­sa, tuo­nut kou­lu­tus­taan ja Kare­li­aa posi­tii­vi­ses­ti esil­le sekä ehkä­pä myös menes­ty­nyt ural­laan.

Kari Tör­rö­nen on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuo­den 2019 alum­ni

Ver­kos­toi­du

Luo uusia kon­tak­te­ja, pidä yhteyt­tä enti­siin opis­ke­li­ja­to­ve­rei­hin ja osal­lis­tu alum­ni­ta­pah­tu­miin.

Jaa osaa­mis­ta­si ja koke­muk­sia­si

Jaa osaa­mis­ta­si ja koke­muk­sia­si vie­rai­li­ja­luen­noi­ja­na, kut­su opis­ke­li­ja­ryh­miä vie­rai­lul­le työ­pai­kal­le­si ja ker­ro heil­le ura­ta­ri­na­si.

Kehi­tä itseä­si ja työ­paik­kaa­si

Kehi­tä osaa­mis­ta­si avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tai hakeu­du opis­ke­le­maan ylem­pää ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa. Seu­raa uusim­pia tut­ki­muk­sia, pro­jek­te­ja ja jul­kai­su­ja. Tar­joa opis­ke­li­jal­le har­joit­te­lu­paik­ka tai aihe opin­näy­te­työl­le tai pro­jek­til­le.

Alum­nien edut ja alen­nuk­set

Avoi­men amk:n opin­not mak­sut­ta!
Kare­lian alum­nit voi­vat opis­kel­la mak­sut­ta avoi­men amk:n opin­to­ja. Tutus­tu avoi­men amk:n opin­to­tar­jon­taan ja ilmoit­tau­du mukaan! Ilmoit­tau­tues­sa­si opin­to­jak­sol­le ohi­ta mak­su­vai­he käyt­tä­mäl­lä alen­nus­koo­dia ALU20. 

Fysio­tik­ka tar­jo­aa alum­neil­le mak­sut­ta seu­raa­vat pal­ve­lut ker­ran vuo­des­sa:

1) Inbo­dy kehon­koos­tu­mus­mit­taus 
2) Fitwa­re-ergo­met­ri­tes­ti
3) Oura ring

Kaik­kiin pal­ve­lui­hin sisäl­ty­vät yksi­löl­li­set palaut­teet ja kir­jal­li­set ohjeet. (Pake­tin arvo mark­ki­noil­la noin 140 — 200 euroa.) Ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä mai­nin­ta “alum­ni”. Ajan­va­rauk­set puhe­li­mit­se 050 913 1787.

Suun­nit­te­let­ko luok­ka­ko­kous­ta tai ryh­mä­ta­paa­mis­ta?
Tapaa­mi­siin ja luok­ka­ko­kouk­siin Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun alum­nit voi­vat vara­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilo­ja ilmai­sek­si. Tila­va­rauk­sen voit teh­dä säh­köi­ses­ti. Lisä­tie­toi­hin mai­nin­ta, että kysees­sä on Kare­lian alum­nien ryhmätapaaminen/luokkakokous.

Ker­ro tari­na­si

Kerääm­me Karelia-amk:sta val­mis­tu­nei­den ura­ta­ri­noi­ta. Ker­ro ura­ta­ri­na­si ja anna opis­ke­li­joil­le esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka oma ura löy­tyy val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Hyö­dyn­näm­me ura­ta­ri­noi­ta opis­ke­li­joi­den ohjauk­ses­sa. Jul­kai­sem­me osan tari­nois­ta myös Kare­lian www-sivuil­la.

Täs­sä link­ki lomak­kee­seen, jos­sa kysy­myk­siä, joi­ta voit käyt­tää tari­na­si kir­joit­ta­mi­ses­sa. Lähe­tä tari­na­si osoit­teel­la viestinta@karelia.fi.

Jäse­nek­si liit­ty­mi­nen

Lii­ty mukaan alum­ni­ver­kos­toon täyt­tä­mäl­lä rekis­te­röi­ty­mis­lo­ma­ke. Tie­to­si lii­te­tään sil­loin alum­ni­re­kis­te­riin. Rekis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Rekis­te­röi­ty­mi­sen jäl­keen saat meil­tä sään­nöl­li­ses­ti alum­ni­pos­tia. Alum­ni­jä­se­nyys on mak­su­ton. Voit liit­tyä myös alum­nien Face­book-ryh­mään.

Vai­ku­ta!

Voit halua­mal­la­si taval­la olla muka­na vai­kut­ta­mas­sa ope­tuk­sem­me kehit­tä­mi­seen ja opis­ke­li­joi­den työ­elä­mä­tie­tou­den lisää­mi­seen.

Ota yhteyt­tä alumni(at)karelia.fi