Alum­ni­toi­minta

Terve­tu­loa alum­nien yhteisöön

Oletko opis­kel­lut tai työs­ken­nel­lyt Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai sitä edel­tä­neissä oppi­lai­tok­sissa?
Haluatko olla osa asian­tun­ti­ja­ver­kos­toamme? Terve­tu­loa mukaan Kare­lian alum­ni­toi­min­taan! Meille alumnit ovat tärkeitä työelä­män kump­pa­neita. Luo uusia kontak­teja, pidä yhteyttä enti­siin opis­ke­li­ja­to­ve­rei­hin ja osal­listu alum­ni­ta­pah­tu­miin. Jaa osaa­mis­tasi ja koke­muk­siasi vierai­li­ja­luen­noi­jana, kutsu opis­ke­li­ja­ryh­miä vierai­lulle työpai­kal­lesi ja kerro heille urata­ri­nasi. Voit halua­mal­lasi tavalla olla mukana vaikut­ta­massa opetuk­semme kehit­tä­mi­seen ja opis­ke­li­joi­den työelä­mä­tie­tou­den lisäämiseen.

Liity mukaan alum­ni­ver­kos­toon täyt­tä­mällä rekis­te­röi­ty­mis­lo­make. Tietosi liite­tään silloin alum­ni­re­kis­te­riin, jonka tietoja ei luovu­teta ulko­puo­li­sille. Rekis­te­röi­ty­mällä alum­niksi varmis­tat, että saat tiedon Kare­lian ajan­koh­tai­sista uuti­sista ja alum­ni­ta­pah­tu­mista. Liity myös alum­nien Face­book-ryhmään ja seuraa Kare­liaa Linke­dI­nissa. Päivitä Karelia koulu­tus­tie­toi­hisi, niin näyt sivul­lamme alum­nina. Alum­ni­uu­tis­kirje lähe­te­tään sähkö­pos­titse kaikille alum­neiksi rekis­te­röi­ty­neille vähin­tään kaksi kertaa vuodessa. Alum­ni­jä­se­nyys on maksuton.

Kehitä osaa­mis­tasi avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai hakeudu opis­ke­le­maan ylempää ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa. Seuraa uusim­pia tutki­muk­sia, projek­teja ja julkai­suja. Tarjoa opis­ke­li­jalle harjoit­te­lu­paikka tai aihe opin­näy­te­työlle tai projektille

Alum­nina saat etuja ja alennuksia

Kare­lian AMK- ja YAMK-tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tu­neet voivat opis­kella maksutta avoi­messa AMK:ssa kahden vuoden ajan valmis­tu­mi­sen jälkeen. Tutustu avoimen amk:n opin­to­tar­jon­taan ja ilmoit­taudu mukaan! 

Alum­ni­ver­kos­ton jäse­nenä saat uutis­kir­jeen, josta löydät tietoa mm. alum­neille suun­na­tuista tapah­tu­mista ja palveluista.

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO tarjoaa alum­neille maksutta seuraa­vat palve­lut kerran vuodessa:
1) Inbody kehon­koos­tu­mus­mit­taus 
2) Fitware-ergo­met­ri­testi
Kaik­kiin palve­lui­hin sisäl­ty­vät yksi­löl­li­set palaut­teet ja kirjal­li­set ohjeet.  Ajan­va­rauk­sen yhtey­dessä maininta ”alumni”. Ajan­va­rauk­set puhe­li­mitse 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse [email protected].

Suun­nit­te­letko luok­ka­ko­kousta tai ryhmä­ta­paa­mista? Tapaa­mi­siin ja luok­ka­ko­kouk­siin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun alumnit voivat varata ammat­ti­kor­kea­kou­lun tiloja ilmai­seksi. Lähetä varaus­tar­pees­tasi spostia osoit­tee­seen [email protected] ja laita maininta, että kyseessä on Kare­lian alum­nien ryhmä­ta­paa­mi­nen tai luokkakokous.

Vuoden alumni palki­taan vuosittain

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Vuoden alumni -palki­taan vuosit­tain luku­vuo­den avajai­sissa alkusyk­systä. Vuoden alumni on tehnyt valmis­tu­mi­sensa jälkeen aktii­vista yhteis­työstä Kare­lian kanssa, tuonut koulu­tus­taan ja Kare­liaa posi­tii­vi­sesti esille sekä ehkäpä myös menes­ty­nyt urallaan.

Uraseu­ranta

​Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uraseu­ran­taa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkin­non suorit­ta­neille. Kyselyn tarkoi­tuk­sena on selvit­tää ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tu­nei­den työuria, työmark­ki­na­ti­lan­netta ja tyyty­väi­syyttä suorit­ta­maansa tutkin­toon. Osaa kysy­myk­sistä käyte­tään myös ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laadul­li­sen työl­lis­ty­mi­sen mitta­rina. Näiden kysy­mys­ten perus­teella määräy­tyy 3 % ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen perusrahoituksesta.

Uraseu­ran­ta­ky­se­lyn mukaan Kare­lian alumnit olivat tyyty­väi­siä koulu­tuk­seensa ja työl­lis­ty­mi­seensä. Syksyllä 2023 toteu­te­tun uraseu­ran­ta­ky­se­lyn tulok­set ovat julki­sia ja Kare­lian tulok­siin pääset tutus­tu­maan Opetus­hal­lin­non tilas­toin­ti­pal­velu Vipusesta täältä >>

Kerro urata­ri­nasi

Kerro urata­ri­nasi ja anna opis­ke­li­joille esimerkki siitä, kuinka oma ura löytyy valmis­tu­mi­sen jälkeen. Julkai­semme osan tari­noista myös Alum­nien kerto­maa -verk­ko­si­vulla. Tari­nasi voi olla vapaa­muo­toi­nen tai voit käyttää alla olevia kysy­myk­siä tari­nasi rakentamisessa:

  • Mitä opis­ke­lit ja miten päädyit ko. koulutukseen?
  • Millaista oli opis­kella Kareliassa?
  • Miten olet hyöty­nyt opin­nois­tasi työelämässä?
  • Paras muis­tosi opiskelusta?
  • Vinkit tule­ville opiskelijoille?

Lähetä tari­nasi osoit­teella [email protected].

Here you can find Karelia UAS students’ and alumni expe­riences about their studies and living in Joensuu, Finland. Read the stories and watch the videos.