Työelä­män avainkumppanit

Kump­pa­nuus­toi­minta on Kare­lialle merkit­tävä kytkös työelä­mään ja sen liima on molem­pia osapuo­lia hyödyt­tävä toiminta. Yhtei­sellä vuoro­vai­ku­tuk­sella ja dialo­gilla kump­pa­nei­demme kanssa edis­tämme osaavan työvoi­man saantia, työura­pol­ku­jen kehit­tä­mistä ja jatku­vaa oppimista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kump­pa­nit muodos­ta­vat tärkeän verkos­ton työelä­mä­lä­hei­seen koulu­tuk­seen. Kehit­tä­mällä koulu­tusta tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa työelä­män kanssa turvaamme yhdessä alueel­li­sen osaavan työvoi­man tarjon­taa ja siten yritys­ten ja yhtei­sö­jen kilpailukykyä. 

Avain­kump­pa­nuu­della mahdol­lis­tamme yhteis­työtä koulu­tuk­sessa ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä, palve­luissa ja tutki­muk­sessa, työvoi­man rekry­toin­nissa, kansain­vä­li­syy­dessä ja stra­te­gi­sessa vaikut­ta­mi­sessa. Toiminta avain­kump­pa­nei­den kanssa on moni­muo­toista, suun­ni­tel­mal­lista ja pitkäjänteistä.

Avain­kump­pa­nuu­den hyödyt yritykselle

  • Mahdol­li­suus kehit­tää työnan­ta­ja­mie­li­ku­vaa ja mark­ki­noida opiskelijoille
  • Työhar­joit­te­lu­jen mahdol­lis­ta­mat urapo­lut opiskelijoille
  • Opis­ke­li­joi­den sujuva rekrytointi
  • Tutki­mus ja kehitys opinnäytetöillä
  • Osal­lis­tu­mi­nen koulu­tuk­sen kehittämiseen
  • Tutki­mus-, kehit­tä­mis ja inno­vaa­tio­toi­min­nan yhteistyö 
  • Henki­lös­tön osaa­mi­sen kehittäminen
  • Karelia WorkNet-verkos­to­ta­paa­mi­nen kerran vuodessa
  • Oma yhteys­hen­kilö

Toimin­ta­ta­pamme avainkumppanuudessa

Toimimme kump­pa­nuu­dessa matalan kynnyk­sen peri­aat­teella ja mutkat­to­malla yhteis­työllä. Avain­kump­pa­nuu­dessa sitou­dumme yhteis­työ­hön kump­pa­nuus­so­pi­muk­sella.
Yhteis­työssä laadimme kump­pa­nuu­den toteut­ta­mis­suun­ni­telma, johon kirjaamme vuosit­tai­set yhtei­set edis­tet­tä­vät toimen­pi­teet. Kump­pa­nuu­den tiimoilta tapaamme sään­nöl­li­sesti ja arvioimme kump­pa­nuu­temme laatua. 

Karelia-amk:n työelä­män avainkumppanit


Yhteys­tie­dot

Harri Mikko­nen
palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402