Categories
Ajankohtaista

Työelämän avain­kump­panit

Työelämän avain­kump­panuus

Koulut­ta­malla tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa työelämän kanssa turvataan jatkossa alueel­linen osaavan työvoiman tarjonta ja siten yritysten ja yhtei­söjen kilpai­lukyky. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kumppanit muodos­tavat tärkeän verkoston työelä­mä­lä­heiseen koulu­tukseen. Avain­kump­pa­neiden kanssa toiminta on monimuo­toista, ja se palvelee monipuo­li­sesti sekä yrityksen että korkea­koulun tarpeita. Yhteistyö on suunni­tel­mal­lista ja pitkäjänteistä.

Avain­kump­pa­nuu­della mahdol­lis­tamme yhteis­työtä koulu­tuk­sessa ja osaamisen kehit­tä­mi­sessä, palve­luissa ja tutki­muk­sessa, työvoiman rekry­toin­nissa, kansain­vä­li­syy­dessä ja strate­gi­sessa vaikuttamisessa.

Avain­kump­pa­nuuden hyödyt yritykselle

Yritysten markki­nointi opiskelijoille

Harjoit­te­li­joiden ja opinnäy­te­töiden hyödyn­tä­minen yrityksessä

Opiske­li­joiden rekry­tointi helpottuu

Mahdol­lisuus olla mukana koulu­tuksen kehittämisessä

Mahdol­lisuus tulla mukaan TKI-toimintaan ja kuulla hankeideoista

Yrityksen henki­löstön osaamisen kehittäminen

Karelia WorkNet-verkos­to­ta­paa­minen kerran vuodessa

Oma yhteys­henkilö

Toimin­ta­ta­pamme avainkumppanuudessa

Laaditaan kumppa­nuus­so­pimus, laaditaan toteut­ta­mis­suun­ni­telma, vuosit­tainen kumppanuustapaaminen

Karelia-amk:n työelämän avainkumppanitYhteys­tiedot

Harri Mikkonen
palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402