Työ­elä­män avain­kump­pa­nit

Työ­elä­män avain­kump­pa­nuus

Kou­lut­ta­mal­la tii­viis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa työ­elä­män kans­sa tur­va­taan jat­kos­sa alu­eel­li­nen osaa­van työ­voi­man tar­jon­ta ja siten yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen kil­pai­lu­ky­ky. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kump­pa­nit muo­dos­ta­vat tär­keän ver­kos­ton työ­elä­mä­lä­hei­seen kou­lu­tuk­seen. Avain­kump­pa­nei­den kans­sa toi­min­ta on moni­muo­tois­ta, ja se pal­ve­lee moni­puo­li­ses­ti sekä yri­tyk­sen että kor­kea­kou­lun tar­pei­ta. Yhteis­työ on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä ja sii­tä sovi­taan kir­jal­li­sel­la kump­pa­nuus­so­pi­muk­sel­la.

Karelia-amk:n työ­elä­män avain­kump­pa­nit


Mitä avain­kump­pa­nuus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä? Lue yhteis­työs­tä Nor­dean, Pii­pon ja ISO Itä-Suo­men sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kuk­sen kans­sa tie­do­tus­leh­des­tä.


Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402