Työelämän avain­kump­panit

Kumppa­nuus­toi­minta on Karelialle merkittävä kytkös työelämään ja sen liima on molempia osapuolia hyödyttävä toiminta. Yhtei­sellä vuoro­vai­ku­tuk­sella ja dialo­gilla kumppa­nei­demme kanssa edistämme osaavan työvoiman saantia, työura­pol­kujen kehit­tä­mistä ja jatkuvaa oppimista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kumppanit muodos­tavat tärkeän verkoston työelä­mä­lä­heiseen koulu­tukseen. Kehit­tä­mällä koulu­tusta tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa työelämän kanssa turvaamme yhdessä alueel­lisen osaavan työvoiman tarjontaa ja siten yritysten ja yhtei­söjen kilpailukykyä. 

Avain­kump­pa­nuu­della mahdol­lis­tamme yhteis­työtä koulu­tuk­sessa ja osaamisen kehit­tä­mi­sessä, palve­luissa ja tutki­muk­sessa, työvoiman rekry­toin­nissa, kansain­vä­li­syy­dessä ja strate­gi­sessa vaikut­ta­mi­sessa. Toiminta avain­kump­pa­neiden kanssa on monimuo­toista, suunni­tel­mal­lista ja pitkäjänteistä.

Avain­kump­pa­nuuden hyödyt yritykselle

  • Mahdol­lisuus kehittää työnan­ta­ja­mie­li­kuvaa ja markki­noida opiskelijoille
  • Työhar­joit­te­lujen mahdol­lis­tamat urapolut opiskelijoille
  • Opiske­li­joiden sujuva rekrytointi
  • Tutkimus ja kehitys opinnäytetöillä
  • Osallis­tu­minen koulu­tuksen kehittämiseen
  • Tutkimus-, kehit­tämis ja innovaa­tio­toi­minnan yhteistyö 
  • Henki­löstön osaamisen kehittäminen
  • Karelia WorkNet-verkos­to­ta­paa­minen kerran vuodessa
  • Oma yhteys­henkilö

Toimin­ta­ta­pamme avainkumppanuudessa

Toimimme kumppa­nuu­dessa matalan kynnyksen periaat­teella ja mutkat­to­malla yhteis­työllä. Avain­kump­pa­nuu­dessa sitou­dumme yhteis­työhön kumppa­nuus­so­pi­muk­sella.
Yhteis­työssä laadimme kumppa­nuuden toteut­ta­mis­suun­ni­telma, johon kirjaamme vuosit­taiset yhteiset edistet­tävät toimen­piteet. Kumppa­nuuden tiimoilta tapaamme säännöl­li­sesti ja arvioimme kumppa­nuu­temme laatua. 

Karelia-amk:n työelämän avainkumppanit


Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402