Opiske­li­jatyöt

Opiske­li­jamme etsivät jatku­vasti työhar­joit­te­lu­paikkoja ja opinnäy­te­työ­ai­heita. Opiske­li­ja­ryhmät tekevät mielellään yhteis­työtä työelämän edustajien kanssa myös erilaisten opinto­jak­sojen aikana. Voit antaa opiske­li­joille ja heitä ohjaa­ville opetta­jille tehtä­väksi käytännön tarpeesta syntyviä projekteja. Yhteis­työstä hyötyvät molemmat: opiske­lijat voivat ottaa tuntumaa työelämään ja yritykset pääsevät hyödyn­tämään tulevai­suuden tekijöiden osaamista ja tuoreita näkökulmia.

Valmis­tu­villa opiske­li­joilla on tuoretta tietoa, taitoa ja intoa päästä sovel­tamaan osaamistaan työelämään. Ilmoita avoimista tehtä­vistä meille, autamme mielel­lämme löytämään oikean­laisen osaajan.

Tuudo-sovellus toimii ilmoituskanavana

Työnan­tajana voit veloi­tuk­setta jättää ilmoi­tuksen avoimesta työ- ja harjoittelu­paikasta tai opinnäy­te­työstä Karelian opiskelijoille.

Voit tarjota opiske­li­joille myös erilaisia projekti- tai opinnäy­te­työ­ai­heita. Työnantaja täyttää työpaikan tiedot tieto­ko­neella selai­messa (klikkaa alla olevaa nappia). Paikat näkyvät opiske­li­joilla Tuudo-sovel­luk­sessa känny­kässä, jota he hyödyn­tävät päivittäin opiskeluissaan. 

Tuudo-ilmoi­tuksen tekeminen on yrityk­selle maksu­tonta, mutta vaatii ensim­mäi­sellä kerralla rekisteröitymisen.

Työpaik­koihin liittyen lisätietoja antavat uraval­men­tajat:
Satu Saarinen, [email protected]
Niina Pennanen, [email protected]

Lisätietoja Urapal­ve­luista ja Tuudo-sovel­luk­sesta

Yhteys­tiedot

Satu Saarinen
lehtori
satu.saarinen[at]karelia.fi
puh. 050 311 9469

Niina Pennanen
projek­ti­asian­tuntija
niina.pennanen[at]karelia.fi
puh. 050 330 4719