Opis­ke­li­ja­työt

Opis­ke­li­ja on voi­ma­va­ra yri­tyk­sel­le­si

Opis­ke­li­jam­me etsi­vät jat­ku­vas­ti työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja ja opin­näy­te­työ­ai­hei­ta. Opis­ke­li­ja­ryh­mät teke­vät mie­lel­lään yhteis­työ­tä työ­elä­män edus­ta­jien kans­sa myös eri­lais­ten opin­to­jak­so­jen aika­na. Voit antaa opis­ke­li­joil­le ja hei­tä ohjaa­vil­le opet­ta­jil­le teh­tä­väk­si käy­tän­nön tar­pees­ta syn­ty­viä pro­jek­te­ja. Yhteis­työs­tä hyö­ty­vät molem­mat: opis­ke­li­jat voi­vat ottaa tun­tu­maa työ­elä­mään ja yri­tyk­set pää­se­vät hyö­dyn­tä­mään tule­vai­suu­den teki­jöi­den osaa­mis­ta ja tuo­rei­ta näkö­kul­mia.

Ota yhteyt­tä suo­raan mei­hin tai tutus­tu opiskelijatoihin.fi-pal­ve­luun. Pal­ve­lus­sa näet opis­ke­li­joi­den työn­ha­kuil­moi­tuk­sia ja voit jät­tää oman ilmoi­tuk­se­si osa-aika­työ‑, työharjoittelu‑, työs­sä­op­pi­mis- tai opin­näy­te­työ­pai­kas­ta.

Työ­har­joit­te­lut

Työ­har­joit­te­lu­jak­sot ovat yksi tär­keim­mis­tä käy­tän­nöis­täm­me työ­elä­män kans­sa. Har­joit­te­lun aika­na opis­ke­li­jam­me pää­se­vät hyö­dyn­tä­mään oppi­maan­sa käy­tän­nön työs­sä ja näyt­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Har­joit­te­luun sisäl­ty­vät teh­tä­vät sovi­taan yhdes­sä niin, että ne pal­ve­le­vat työ­nan­ta­jan tar­pei­ta ja samal­la vas­taa­vat kou­lu­tuk­sen edel­lyt­tä­miä ja opis­ke­li­jan omia tavoit­tei­ta. Jos yri­tyk­sel­lä­si on kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa, on mah­dol­lis­ta saa­da har­joit­te­li­joi­ta myös ulko­mail­le tai hyö­dyn­tää Suo­mes­sa opis­ke­le­vien kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den osaa­mis­ta. Usein opis­ke­li­jat teke­vät myös opin­näy­te­työn­sä samal­le orga­ni­saa­tiol­le har­joit­te­lun­sa jäl­keen.
Lue lisää työ­har­joit­te­luis­ta

Opin­näy­te­työt

Opin­näy­te­työt tar­joa­vat yri­tyk­sil­le, orga­ni­saa­tioil­le ja hank­keil­le erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää opis­ke­li­joi­dem­me osaa­mis­ta. Yleen­sä opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa suo­ri­tet­ta­vat opin­näy­te­työt ovat työ­elä­mää pal­ve­le­via tutkimus‑, suunnittelu‑, val­mis­tus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­viä, jot­ka voi­daan rää­tä­löi­dä tilaa­jan tar­pei­den mukaan. Alem­paan amk-tut­kin­toon sisäl­ty­vän opin­näy­te­työn laa­juus on 15 opin­to­pis­tet­tä, mikä vas­taa noin 2–4 kuu­kau­den pää­toi­mis­ta työs­ken­te­lyä. Ylem­mäs­sä kor­kea­kou­lu­tut­kin­nos­sa laa­juus on puo­les­taan 30 opin­to­pis­tet­tä, mikä vas­taa noin puo­len vuo­den työs­ken­te­lyä.
Lue lisää opin­näy­te­töis­tä

Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit

Työ­elä­mä­läh­töi­syys näkyy ope­tuk­ses­sam­me myös eri­tyyp­pis­ten opis­ke­li­ja­pro­jek­tien muo­dos­sa. Näi­den pro­jek­tien puit­teis­sa työ­nan­ta­jien edus­ta­jil­le avau­tuu mai­nio tilai­suus saa­da osaa­vat ja innok­kaat opis­ke­li­jam­me avuk­seen. Pro­jek­tien lop­pu­tu­lok­si­na saat rat­kai­su­ja ja ideoi­ta juu­ri sii­hen käy­tän­nön ongel­maan, jon­ka olet itse mää­ri­tel­lyt, oli­pa kyse esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­ta tai tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä. Työn laa­juus, aika­tau­lu­tus ja toteu­tus­ta­vat sovi­taan aina yhdes­sä tilan­teen mukaan.
Lue lisää opis­ke­li­ja­pro­jek­teis­ta

Rek­ry­toin­ti

Yhteis­työ kans­sam­me tar­jo­aa erin­omai­sen rek­ry­toin­ti­ka­na­van. Val­mis­tu­vil­la opis­ke­li­joil­la on tuo­ret­ta tie­toa, tai­toa ja intoa pääs­tä sovel­ta­maan osaa­mis­taan työ­elä­mään. Ilmoi­ta avoi­mis­ta teh­tä­vis­tä meil­le, autam­me mie­lel­läm­me löy­tä­mään oikean­lai­sen osaa­jan.

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi