Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­jatyöt

Opiskelija on voimavara yrityksellesi

Opiske­li­jamme etsivät jatku­vasti työhar­joit­te­lu­paikkoja ja opinnäy­te­työ­ai­heita. Opiske­li­ja­ryhmät tekevät mielellään yhteis­työtä työelämän edustajien kanssa myös erilaisten opinto­jak­sojen aikana. Voit antaa opiske­li­joille ja heitä ohjaa­ville opetta­jille tehtä­väksi käytännön tarpeesta syntyviä projekteja. Yhteis­työstä hyötyvät molemmat: opiske­lijat voivat ottaa tuntumaa työelämään ja yritykset pääsevät hyödyn­tämään tulevai­suuden tekijöiden osaamista ja tuoreita näkökulmia.

Ota yhteyttä suoraan meihin tai tutustu opiskelijatoihin.fi-palveluun. Palve­lussa näet opiske­li­joiden työnha­kuil­moi­tuksia ja voit jättää oman ilmoi­tuksesi osa-aikatyö-, työhar­joittelu-, työssä­op­pimis- tai opinnäytetyöpaikasta.

Työhar­joit­telut

Työhar­joit­te­lu­jaksot ovat yksi tärkeim­mistä käytän­nöis­tämme työelämän kanssa. Harjoit­telun aikana opiske­li­jamme pääsevät hyödyn­tämään oppimaansa käytännön työssä ja näyttämään omaa osaamistaan. Harjoit­teluun sisäl­tyvät tehtävät sovitaan yhdessä niin, että ne palve­levat työnan­tajan tarpeita ja samalla vastaavat koulu­tuksen edellyt­tämiä ja opiske­lijan omia tavoit­teita. Jos yrityk­selläsi on kansain­vä­listä toimintaa, on mahdol­lista saada harjoit­te­li­joita myös ulkomaille tai hyödyntää Suomessa opiske­levien kansain­vä­listen opiske­li­joiden osaamista. Usein opiske­lijat tekevät myös opinnäy­te­työnsä samalle organi­saa­tiolle harjoit­te­lunsa jälkeen.
Lue lisää työharjoitteluista

Opinnäy­tetyöt

Opinnäy­tetyöt tarjoavat yrityk­sille, organi­saa­tioille ja hankkeille erinomaisen mahdol­li­suuden hyödyntää opiske­li­joi­demme osaamista. Yleensä opintojen loppu­vai­heessa suori­tet­tavat opinnäy­tetyöt ovat työelämää palve­levia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehit­tä­mis­teh­täviä, jotka voidaan räätä­löidä tilaajan tarpeiden mukaan. Alempaan amk-tutkintoon sisäl­tyvän opinnäy­tetyön laajuus on 15 opinto­pis­tettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukauden päätoi­mista työsken­telyä. Ylemmässä korkea­kou­lu­tut­kin­nossa laajuus on puolestaan 30 opinto­pis­tettä, mikä vastaa noin puolen vuoden työsken­telyä.
Lue lisää opinnäytetöistä

Opiske­li­ja­pro­jektit

Työelä­mä­läh­töisyys näkyy opetuk­ses­samme myös erityyp­pisten opiske­li­ja­pro­jektien muodossa. Näiden projektien puitteissa työnan­tajien edusta­jille avautuu mainio tilaisuus saada osaavat ja innokkaat opiske­li­jamme avukseen. Projektien loppu­tu­loksina saat ratkaisuja ja ideoita juuri siihen käytännön ongelmaan, jonka olet itse määri­tellyt, olipa kyse esimer­kiksi markki­noinnin suunnit­te­lusta tai tuote­ke­hi­tyk­sestä. Työn laajuus, aikatau­lutus ja toteu­tus­tavat sovitaan aina yhdessä tilanteen mukaan.
Lue lisää opiskelijaprojekteista

Rekry­tointi

Yhteistyö kanssamme tarjoaa erinomaisen rekry­toin­ti­ka­navan. Valmis­tu­villa opiske­li­joilla on tuoretta tietoa, taitoa ja intoa päästä sovel­tamaan osaamistaan työelämään. Ilmoita avoimista tehtä­vistä meille, autamme mielel­lämme löytämään oikean­laisen osaajan.

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut(at)karelia.fi