Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vaikut­tavaa TKI-toimintaa – yhteis­työllä tuloksia

Kareliassa TKI-toimintaa toteu­tetaan tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä osana opetusta toimek­sian­tojen, harjoit­te­luiden tai opinnäy­te­töiden muodossa. Tavoit­teena on osallistua yhteis­kun­nal­listen haasteiden ratkai­se­miseen, vahvistaa alueen elinvoimaa, työlli­syyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asian­tun­ti­juutta Kareliassa. Keskeisiä kehit­tä­mis­kump­pa­neita TKI-toimin­nassa ovat yritys- ja elinkei­no­toi­mijat sekä muut sidos­ryhmät. Tärkeä osa laadu­kasta tutkimus- ja kehitys­toi­min­taamme ovat myös kansain­vä­linen yhteistyö ja kansain­vä­liset verkostot. 

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa myös opiske­lijat osallis­tuvat TKI-toimintaan. Opiske­li­joiden osallis­tu­minen TKI-toimintaan vahvistaa opiske­li­joiden ammatil­lisen osaamisen kehit­ty­mistä sekä työelämän kehit­tä­mis­osaa­mista. TKI-projektien toimia integroidaan opinto­jak­soihin, harjoit­te­luihin, opinnäy­te­töihin sekä YAMK ‑opintoihin.

TKI-toiminnan tuloksia tehdään näkyväksi avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukai­sesti mm. erilaisten tilai­suuksien, tapah­tumien, viestintä- ja julkai­su­toi­minnan avulla.

Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan tarpeet nousevat yhteis­kun­nal­li­sista haasteista, yritys- ja työelä­mästä sekä omasta toimin­nas­tamme. Tavoit­teena on sekä uusien että jo olemassa olevien palve­luiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehit­tä­minen sekä käytännön haasteiden ratkai­se­minen. Tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minta tuottaa uutta tietoa ja osaamista yritys- ja työelämään sekä opetuksen sisäl­töihin ja työtapoihin.

Karelian TKI-toiminta liittyy strate­gisiin valintoihin

Esimerkkejä TKI-toimin­nasta

Yhteys­tiedot

Sähkö­postit muotoa [email protected]
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen
puh. 050 311 6314

TKI-päällikkö Marika Turkia
puh. 050 409 6026
Kansal­lisen TKI-toiminnan ja hanke­val­mis­telun koordi­nointi sekä tukipalvelut

TKI-asian­tuntija Marja-Liisa Ruotsa­lainen
puh. 050 597 0882

Kansain­vä­listen asioiden päällikkö Liisa Timonen
puh. 050 591 3397
Kansain­vä­linen tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minta, kumppa­nuudet ja koulutusvienti