Tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­ta

Yhteis­työl­lä tulok­sia

Tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­tam­me (TKI-toi­min­ta) on osa ope­tus­ta, pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa sekä eri­lai­sia tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­te­ja. Hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den lisäk­si tut­ki­mus- ja kehi­tys­työs­sä ovat muka­na yri­tyk­set ja yhtei­söt. Tär­keä osa laa­du­kas­ta tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taam­me ovat myös kan­sain­vä­li­nen yhteis­työ ja kan­sain­vä­li­set ver­kos­tot.

Tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan tar­peet nouse­vat käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti yri­tys- ja työ­elä­mäs­tä sekä omas­ta toi­min­nas­tam­me. Tavoit­tee­na on uusien ja jo ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lui­den, tuot­tei­den, mene­tel­mien, väli­nei­den ja pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen sekä käy­tän­nön ongel­mien rat­kai­se­mi­nen. Tut­ki­mus ja kehi­tys tuot­taa uut­ta tie­toa ja osaa­mis­ta niin yri­tys- ja työ­elä­mään kuin myös ope­tuk­sen sisäl­töi­hin ja työ­ta­poi­hin.

Pää­osa tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nas­tam­me liit­tyy valit­se­miim­me pai­noa­loi­hin:

Avoi­met inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töt ja pal­ve­lut

TKI-ympä­ris­töt ja infra­struk­tuu­rit ovat olen­nai­nen osa oppi­lai­tos­ten ja kor­kea­kou­lu­jen osaa­mis­ta ja ne tuke­vat ope­tus­ta sekä tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Tutus­tu sivus­toon, joka tuo esil­le kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den pal­ve­lut ja TKI-infrat Joen­suun seu­dul­la ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Lue lisää: http://www.tki-infrat-joensuu.fi
Yhteis­työs­sä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Rive­ria ja Itä-Suo­men yli­opis­to.

Yhteys­tie­dot

Säh­kö­pos­tit muo­toa etunimi.sukunimi@karelia.fi
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu

Anne Ilvo­nen
tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­ta­ja
puh. 050 311 6314

Mari­ka Tur­kia
TKI-asian­tun­ti­ja
puh. 050 409 6026
Kan­sal­li­sen TKI-toi­min­nan ja han­ke­val­mis­te­lun koor­di­noin­ti sekä tuki­pal­ve­lut

Lii­sa Timo­nen
Kan­sain­vä­lis­ten asioi­den pääl­lik­kö
puh. 050 591 3397
Kan­sain­vä­li­nen tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­ta, kump­pa­nuu­det ja kou­lu­tus­vien­ti