EXAM-opas

exam white

EXAM-sähköinen tentti­jär­jes­telmä

https://exam.karelia.fi

EXAM Tenttitupa avoinna:

EXAM Tenttitupa on avoinna ma – pe klo 8.00 – 18.00 (kaikki tentit päättyvät klo 18 mennessä).
Tikka­rinne kampuksen ulko-ovet ovat avoinna ma-to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30.

Sähkö­kat­kojen vaikutus EXAM-sähköiseen tenttiin

Sähkö­kat­kojen aikana EXAM-sähköistä tenttiä ei voi tehdä.

Mikäli sähkö­katko saadaan riittävän ajoissa tietoon, tentit perutaan sähkö­katkon ajalta. Tästä opiskelija saa tiedon sähkö­pos­tiinsa ja hän voi varata uuden tenttiajan välit­tö­mästi tentin perumisen jälkeen.

Mikäli sähkö­katko sattuu opiske­lijan tehdessä tenttiä, tentti on keskey­tettävä.
Tilasta sammuvat valot ja verkko­yhteys.
Opiskelija sulkee tentin ja koneen. Tämän jälkeen hän poistuu välit­tö­mästi EXAM Tenttituvasta.

Sähkö­kat­koksen aiheuttama tentin keskey­ty­minen ei vie opiske­li­jalta tentti­kertaa.
Opiske­lijan otettava yhteyttä sekä tentaat­toriin sekä EXAM tukeen [email protected] ja lähetettävä keskey­tyneen tentin tiedot (tentin nimi ja ajankohta). Tämän jälkeen tentaattori sallii uuden tentti­kerran opiskelijalle.

Hygienia Tentti­tu­vassa

Tilassa on käsidesiä, jota tenttijän on käytettävä sekä saapuessaan Tentti­tupaan että poistuessaan Tenttituvasta.

Tilassa on näppäi­mistön, hiiren ja pöytä­pinnan pyyhki­miseen tarkoi­tetut puhdis­tusaineet. Muista pyyhkiä tentti­paikkasi ennen ja jälkeen tentin! Tentti­tuvan siivousta on tehos­tettu, joten päivän aikana tilassa käy henkilökuntaa.

Muista turva­välit Tentti­tu­vassa! Osa koneista on pois käytöstä riittävien turva­välien takaamiseksi.

Huomioi THL ohjeistus yskimi­sestä! Yski aina puhtaaseen nenäliinaan, jonka viet roskikseen tai yski hihaan. Puhtaita nenäliinoja löytyy Tentti­tu­vasta käsidesin vierestä. Älä yski käsiin, jolloin siirrät mikrobeja näppäi­mistöön ja hiirelle.

Kampuk­selle ei saa tulla sairaana!
Mikäli sairastut, peru tentti­ti­lai­suutesi EXAM järjestelmästä.

Exam-sähköinen tentti

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytössä EXAM-sähköinen tentti­jär­jes­telmä. Sähköisen tentti­jär­jes­telmän tavoit­teena on lisätä jousta­vuutta opintojen suorit­ta­miseen ja lisätä opintojen laatua sekä nopeuttaa valmis­tu­mista. Tentti­ti­lassa tentti­minen voi vähentää tentti­miseen liittyvää tenttiahdistusta.

Tieto­ko­neilla varus­tettu EXAM Tenttitupa (E226) sijaitsee Tikka­rinne-kampuk­sessa kirjaston vieressä.

Pääovi Tikka­rinne-kampuksen E-talossa on avoinna:
ma – to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30

Mikä on EXAM?

EXAM tarkoittaa järjes­telmää, jossa tentit tehdään tieto­ko­neella valvo­tusta tilassa. Tilassa on kymmenen tieto­ko­netta, joissa ei ole internet-yhteyttä. Muisti­tik­kujen käyttö sekä ohjelmien oikolu­kuo­mi­nai­suudet on estetty. EXAM-tentti­tilaa valvotaan reaaliai­kai­sella ja tallen­ta­valla video­val­von­nalla sekä pisto­kokein. EXAMin avulla opiske­lijat voivat suorittaa tenttejä sekä kypsyys­näyt­teitä tieto­ko­neella. Opettajat määrit­te­levät mitkä tentit voi suorittaa sähköi­sesti ja mikä on tentin pituus. 

EXAMilla ei voi suorittaa tenttiä, joissa tarvitaan suttu­pa­peria, kirjoja tai nettiyhteyttä.

Miten toimitaan?

Opiskelija vahvistaa ensim­mäisen tentti-ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä noudat­ta­vansa sähköisen tentin käyttö­ehtoja. Opettajan tekemään tenttiin ilmoit­tau­dutaan osoit­teessa https://exam.karelia.fi. Älä käytä IE-selainta.

Voit kirjautua ja ilmoit­tautua tenttiin myös mobiilisti:

Tenttiin ilmoit­tau­tu­misen jälkeen opiskelija valitsee sopivan tenttiajan. Ohjelman määrittämä tentti­koneen numero ja ilmoit­tau­tu­misen varmistus lähetetään opiske­lijan sähkö­postiin. Tentit alkavat aina tasatunnein ja tilaan sisälle pääsee viisi minuuttia vailla ja 10 minuuttia yli.

HUOM!!! EXAM-tilaan ei saa viedä puhelinta, älykelloa, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Päällys­vaatteet ja muut tavarat jätetään tentti­tilan ulkopuo­lella olevaan lukol­liseen lokeroon, jonka avaimen saa ottaa tentti­tilaan. Työskentele tentti­ti­lassa hiljaa! Muiden tentti­jöiden kanssa keskustelu on kielletty. Tentin tekemisen aikana tentti­ti­lasta ei saa poistua. Ota tilaan mukaan kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus ja aseta se kuvapuoli ylöspäin pöydälle merkittyyn paikkaan!

Opiske­lijan EXAM-tentti­pro­sessi

 1. Suunnittele tenttia­jan­kohta ja tarkista, että tentti on suori­tet­ta­vissa EXAMin kautta.
  Kirjau­tu­minen järjes­telmään Karelian käyttäjätunnuksilla.
 2. Tutustu sähköisen tentin käyttö­sään­töihin ja varaudu toimimaan sen mukaisesti.
 3. Varaa tenttiaika ja tenttitila EXAM-tentti­pal­ve­lusta. Jos et pääsekään tenttiin, muista perua varaus.
 4. Mene tentti­tilaan varaa­manasi aikana. Huomioi tilakoh­taiset ohjeet ja myös ohjeet ongel­ma­ti­lan­teissa toimi­mi­sesta. Muista, että tentti­ti­lassa on kameravalvonta.
 5. Vastaa tentti­ky­sy­myksiin, liitä mahdol­liset liite tiedostot ja palauta tentti­vas­taukset. Sulje tietokone.
 6. Kun opettaja on arvioinut tenttisi, saatat saada sähkö­pos­ti­viestinä palau­tetta suori­tuk­sestasi ja alustavan arvosanan sähkö­pos­tiisi. Opettaja laittaa viral­lisen arvosanan Winhaan.

OPISKELIJA, tee harjoitustentti!

Voit ilmoit­tautua harjoi­tus­tenttiin ja käydä tekemässä se valit­se­manasi aikana.
1. Kirjaudu EXAMiin Karelian käyttä­jä­tun­nuk­sillasi.
2. Valitse Tentit ja etsi ”EXAM-harjoi­tus­tentti”.
3. Valitse Ilmoit­tautudu ja valitse Karelian tentti­ti­lasta sinulle sopiva tenttiaika.
4. Valitse Vahvista varaus.


EXAM harjoitustentti 


Opiske­lijan ohjeet:

  Ilmoita ongel­mista exam(at)karelia.fi

EXAM tentti­vie­railu

Tentti­vie­railu tarkoittaa sitä, että suoritat oman korkea­koulusi opinto­jakson tentin jonkun toisen korkea­koulun EXAM-tentti­ti­lassa.  Varaus tehdään aina oman korkea­koulun Exam -järjes­tel­mässä oman korkea­koulun tunnuk­sella (se korkea­koulu, jonka tentti suori­tetaan). Korkea­koulut, joissa tentti­vie­railu on tällä hetkellä mahdollista. 

Tarkista ennen tentti­va­rauksen tekoa kohde­kor­kea­koulun (tentti­vie­railun kohteena oleva korkea­koulu) tentti­ti­lojen aukio­loajat, kulkuoi­keudet ym. korkea­kou­lu­koh­taiset ohjeet. Varmista ennen varausta, että tilassa on käytet­tä­vissä tentissä tarvit­semasi ohjelmistot.

Toimin­taohjeet opiske­li­jalle EXAM tenttivierailuun.

Ohjeet EXAM tentti­vie­railuun muualta tuleville opiskelijoille

Opettajan EXAM-tentti­pro­sessi

 1. Valitse opinto­jakso ja luo tentti.
 2. Tee tai lisää kysymys­pa­kista tenttiin kysymykset.
 3. Julkaise tentti opiske­li­joille halua­maksesi ajaksi.
 4. Arvioi palau­tetut vastaukset. Saat maanan­taina viestin kaikista arvioi­ta­vista tenteistä.
 5. Arvioi tentti.
 6. Vie arvosana Winhaan.

Opettajan ohjeet:

 Ilmoita ongel­mista exam(at)karelia.fi