EXAM-opas

exam white

EXAM-säh­köi­nen tenttijärjestelmä

https://exam.karelia.fi

EXAM Tent­ti­tu­pa avoinna:

HUOM! Muu­tok­sia aukio­loai­kaan!
EXAM Tent­ti­tu­pa on avoin­na ma — to klo 8.00 – 19.00 (ten­tit päät­ty­vät klo 19 men­nes­sä). Kam­puk­sen ulko-ovet ovat avoin­na klo 7.00 – 18.00.
Per­jan­tai­sin EXAM Tent­ti­tu­pa on avoin­na klo 8.00 — 18.00 (ten­tit päät­ty­vät klo 18 men­nes­sä). Kam­puk­sen ulko-ovet ovat avoin­na klo 7.00 — 17.00.

Muis­ta saa­pua kam­puk­sel­le ennen ulko-ovien sul­keu­tu­mis­ta!
Tent­ti­tu­van käyt­tö COVID-19 aikana:

Hygie­nia Tenttituvassa

Tilas­sa on käsi­de­siä, jota tent­ti­jän on käy­tet­tä­vä sekä saa­pues­saan Tent­ti­tu­paan että pois­tues­saan Tenttituvasta.

Tilas­sa on näp­päi­mis­tön, hii­ren ja pöy­tä­pin­nan pyyh­ki­mi­seen tar­koi­te­tut puh­dis­tusai­neet. Muis­ta pyyh­kiä tent­ti­paik­ka­si ennen ja jäl­keen ten­tin! Tent­ti­tu­van sii­vous­ta on tehos­tet­tu, joten päi­vän aika­na tilas­sa käy henkilökuntaa.

Muis­ta tur­va­vä­lit Tent­ti­tu­vas­sa! Osa koneis­ta on pois käy­tös­tä riit­tä­vien tur­va­vä­lien takaamiseksi.

Huo­mioi THL ohjeis­tus yski­mi­ses­tä! Yski aina puh­taa­seen nenä­lii­naan, jon­ka viet ros­kik­seen tai yski hihaan. Puh­tai­ta nenä­lii­no­ja löy­tyy Tent­ti­tu­vas­ta käsi­de­sin vie­res­tä. Älä yski käsiin, jol­loin siir­rät mik­ro­be­ja näp­päi­mis­töön ja hiirelle.

Kam­puk­sel­le ei saa tul­la sai­raa­na!
Mikä­li sai­ras­tut, peru tent­ti­ti­lai­suu­te­si EXAM järjestelmästä.

EXAM ‑säh­köi­nen tentti

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on käy­tös­sä EXAM-säh­köi­nen tent­ti­jär­jes­tel­mä. Säh­köi­sen tent­ti­jär­jes­tel­män tavoit­tee­na on lisä­tä jous­ta­vuut­ta opin­to­jen suo­rit­ta­mi­seen ja lisä­tä opin­to­jen laa­tua sekä nopeut­taa val­mis­tu­mis­ta. Tent­ti­ti­las­sa tent­ti­mi­nen voi vähen­tää tent­ti­mi­seen liit­ty­vää tenttiahdistusta.

Tie­to­ko­neil­la varus­tet­tu EXAM Tent­ti­tu­pa (E226) sijait­see Tik­ka­rin­ne-kam­puk­ses­sa kir­jas­ton vieressä.

Pää­ovi Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sen E‑talossa on avoin­na:
ma — to klo 7.00 — 18.00 ja pe klo 7.00 — 17.00

Mikä on EXAM?

EXAM tar­koit­taa jär­jes­tel­mää, jos­sa ten­tit teh­dään tie­to­ko­neel­la val­vo­tus­ta tilas­sa. Tilas­sa on kym­me­nen tie­to­ko­net­ta, jois­sa ei ole inter­net-yhteyt­tä. Muis­ti­tik­ku­jen käyt­tö sekä ohjel­mien oiko­lu­kuo­mi­nai­suu­det on estet­ty. EXAM-tent­ti­ti­laa val­vo­taan reaa­liai­kai­sel­la ja tal­len­ta­val­la video­val­von­nal­la sekä pis­to­ko­kein. EXA­Min avul­la opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa tent­te­jä sekä kyp­syys­näyt­tei­tä tie­to­ko­neel­la. Opet­ta­jat mää­rit­te­le­vät mit­kä ten­tit voi suo­rit­taa säh­köi­ses­ti ja mikä on ten­tin pituus. 

EXA­Mil­la ei voi suo­rit­taa tent­tiä, jois­sa tar­vi­taan sut­tu­pa­pe­ria, kir­jo­ja tai nettiyhteyttä.

Miten toi­mi­taan?

Opis­ke­li­ja vah­vis­taa ensim­mäi­sen tent­ti-ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä nou­dat­ta­van­sa säh­köi­sen ten­tin käyt­tö­eh­to­ja. Opet­ta­jan teke­mään tent­tiin ilmoit­tau­du­taan osoit­tees­sa https://exam.karelia.fi. Älä käy­tä IE-selain­ta.

Voit kir­jau­tua ja ilmoit­tau­tua tent­tiin myös mobiilisti:

Tent­tiin ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen opis­ke­li­ja valit­see sopi­van tent­tia­jan. Ohjel­man mää­rit­tä­mä tent­ti­ko­neen nume­ro ja ilmoit­tau­tu­mi­sen var­mis­tus lähe­te­tään opis­ke­li­jan säh­kö­pos­tiin. Ten­tit alka­vat aina tasa­tun­nein ja tilaan sisäl­le pää­see vii­si minuut­tia vail­la ja 10 minuut­tia yli.

HUOM!!! EXAM-tilaan ei saa vie­dä puhe­lin­ta, pape­rei­ta tai mui­ta tava­roi­ta. Tämä kos­kee myös eväi­tä ja vesi­pul­lo­ja. Pääl­lys­vaat­teet ja muut tava­rat jäte­tään tent­ti­ti­lan ulko­puo­lel­la ole­vaan lukol­li­seen loke­roon, jon­ka avai­men saa ottaa tent­ti­ti­laan. Työs­ken­te­le tent­ti­ti­las­sa hil­jaa! Mui­den tent­ti­jöi­den kans­sa kes­kus­te­lu on kiel­let­ty. Ten­tin teke­mi­sen aika­na tent­ti­ti­las­ta ei saa pois­tua. Ota tilaan mukaan kuval­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus ja ase­ta se kuva­puo­li ylös­päin pöy­däl­le mer­kit­tyyn paikkaan!

Opis­ke­li­jan EXAM-tent­ti­pro­ses­si

 1. Suun­nit­te­le tent­tia­jan­koh­ta ja tar­kis­ta, että tent­ti on suo­ri­tet­ta­vis­sa EXA­Min kautta.
 2. Tutus­tu säh­köi­sen ten­tin käyt­tö­sään­töi­hin ja varau­du toi­mi­maan sen mukaisesti.
 3. Varaa tent­tiai­ka ja tent­ti­ti­la EXAM-tent­ti­pal­ve­lus­ta. Jos et pää­se­kään tent­tiin, muis­ta perua varaus.
 4. Mene tent­ti­ti­laan varaa­ma­na­si aika­na. Huo­mioi tila­koh­tai­set ohjeet ja myös ohjeet ongel­ma­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­ses­ta. Muis­ta, että tent­ti­ti­las­sa on kameravalvonta.
 5. Vas­taa tent­ti­ky­sy­myk­siin, lii­tä mah­dol­li­set lii­te tie­dos­tot ja palau­ta tent­ti­vas­tauk­set. Sul­je tietokone.
 6. Kun opet­ta­ja on arvioi­nut tent­ti­si, saa­tat saa­da säh­kö­pos­ti­vies­ti­nä palau­tet­ta suo­ri­tuk­ses­ta­si ja alus­ta­van arvo­sa­nan säh­kö­pos­tii­si. Opet­ta­ja lait­taa viral­li­sen arvo­sa­nan Winhaan.

OPISKELIJA, tee harjoitustentti!

Voit ilmoit­tau­tua har­joi­tus­tent­tiin ja käy­dä teke­mäs­sä se valit­se­ma­na­si aika­na.
1. Kir­jau­du EXA­Miin omil­la tun­nuk­sil­la­si
2. Valit­se Ten­tit ja etsi ”EXAM-har­joi­tus­tent­ti”.
3. Valit­se Ilmoit­tau­tu­du ja valit­se Kare­lian tent­ti­ti­las­ta sinul­le sopi­va tent­tiai­ka.
4. Valit­se Vah­vis­ta varaus.


EXAM harjoitustentti 


Opis­ke­li­jan ohjeet:

  Ilmoi­ta ongel­mis­ta exam(at)karelia.fi

EXAM tent­ti­vie­rai­lu

Tent­ti­vie­rai­lu tar­koit­taa sitä, että suo­ri­tat oman kor­kea­kou­lusi opin­to­jak­son ten­tin jon­kun toi­sen kor­kea­kou­lun EXAM-tent­ti­ti­las­sa.  Varaus teh­dään aina oman kor­kea­kou­lun Exam ‑jär­jes­tel­mäs­sä oman kor­kea­kou­lun tun­nuk­sel­la (se kor­kea­kou­lu, jon­ka tent­ti suo­ri­te­taan). Kor­kea­kou­lut, jois­sa tent­ti­vie­rai­lu on täl­lä het­kel­lä mahdollista. 

Tar­kis­ta ennen tent­ti­va­rauk­sen tekoa koh­de­kor­kea­kou­lun (tent­ti­vie­rai­lun koh­tee­na ole­va kor­kea­kou­lu) tent­ti­ti­lo­jen aukio­loa­jat, kul­kuoi­keu­det ym. kor­kea­kou­lu­koh­tai­set ohjeet. Var­mis­ta ennen varaus­ta, että tilas­sa on käy­tet­tä­vis­sä ten­tis­sä tar­vit­se­ma­si ohjelmistot.

Toi­min­taoh­jeet opis­ke­li­jal­le EXAM tenttivierailuun.

Ohjeet EXAM tent­ti­vie­rai­luun muu­al­ta tule­vil­le opiskelijoille

Opet­ta­jan EXAM-tent­ti­pro­ses­si

 1. Valit­se opin­to­jak­so ja luo tentti.
 2. Tee tai lisää kysy­mys­pa­kis­ta tent­tiin kysymykset.
 3. Jul­kai­se tent­ti opis­ke­li­joil­le halua­mak­se­si ajaksi.
 4. Arvioi palau­te­tut vas­tauk­set. Saat maa­nan­tai­na vies­tin kai­kis­ta arvioi­ta­vis­ta tenteistä.
 5. Arvioi tent­ti.
 6. Vie arvo­sa­na Winhaan.

Opet­ta­jan ohjeet:

 Ilmoi­ta ongel­mis­ta exam(at)karelia.fi