EXAM-opas

exam white

EXAM-sähköi­nen tenttijärjestelmä

https://exam.karelia.fi

EXAM Tent­ti­tupa avoinna:

HUOM! Joulun­ajan poik­keuk­set aukioloaikoihin!

Viikolla 51 EXAM Tent­ti­tupa on avoinna ma 18.12. – ke 20.12. klo 8.00 – 17.00.
Tent­ti­tupa sulkeu­tuu to 21.12. ja avautuu jälleen ti 2.1.2024.
Viikolla 1 Tent­ti­tupa on avoinna ti 2.1.2024 alkaen klo 8.00 – 17.00.
Viikolla 2 Tent­ti­tupa palau­tuu normaaliaukioloaikoihin.

*****

EXAM Tent­ti­tupa on avoinna ma – pe klo 8.00 – 18.00 (kaikki tentit päät­ty­vät klo 18 mennessä).
Tikka­rinne kampuk­sen ulko-ovet ovat avoinna ma-to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30.

Sähkö­kat­ko­jen vaiku­tus EXAM-sähköi­seen tenttiin

Sähkö­kat­ko­jen aikana EXAM-sähköistä tenttiä ei voi tehdä.

Mikäli sähkö­katko saadaan riit­tä­vän ajoissa tietoon, tentit peru­taan sähkö­kat­kon ajalta. Tästä opis­ke­lija saa tiedon sähkö­pos­tiinsa ja hän voi varata uuden tent­tia­jan välit­tö­mästi tentin peru­mi­sen jälkeen.

Mikäli sähkö­katko sattuu opis­ke­li­jan tehdessä tenttiä, tentti on keskey­tet­tävä.
Tilasta sammu­vat valot ja verk­ko­yh­teys.
Opis­ke­lija sulkee tentin ja koneen. Tämän jälkeen hän poistuu välit­tö­mästi EXAM Tenttituvasta.

Sähkö­kat­kok­sen aiheut­tama tentin keskey­ty­mi­nen ei vie opis­ke­li­jalta tent­ti­ker­taa.
Opis­ke­li­jan otet­tava yhteyttä sekä tentaat­to­riin sekä EXAM tukeen [email protected] ja lähe­tet­tävä keskey­ty­neen tentin tiedot (tentin nimi ja ajan­kohta). Tämän jälkeen tentaat­tori sallii uuden tent­ti­ker­ran opiskelijalle.

Hygie­nia Tenttituvassa

Tilassa on käsi­de­siä, jota tent­ti­jän on käytet­tävä sekä saapues­saan Tent­ti­tu­paan että pois­tues­saan Tenttituvasta.

Tilassa on näppäi­mis­tön, hiiren ja pöytä­pin­nan pyyh­ki­mi­seen tarkoi­te­tut puhdis­tusai­neet. Muista pyyhkiä tent­ti­paik­kasi ennen ja jälkeen tentin! Tent­ti­tu­van siivousta on tehos­tettu, joten päivän aikana tilassa käy henkilökuntaa.

Muista turva­vä­lit Tent­ti­tu­vassa! Osa koneista on pois käytöstä riit­tä­vien turva­vä­lien takaamiseksi.

Huomioi THL ohjeis­tus yski­mi­sestä! Yski aina puhtaa­seen nenä­lii­naan, jonka viet roskik­seen tai yski hihaan. Puhtaita nenä­lii­noja löytyy Tent­ti­tu­vasta käsi­de­sin vierestä. Älä yski käsiin, jolloin siirrät mikro­beja näppäi­mis­töön ja hiirelle.

Kampuk­selle ei saa tulla sairaana!
Mikäli sairas­tut, peru tent­ti­ti­lai­suu­tesi EXAM järjestelmästä.

Exam-sähköi­nen tentti

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytössä EXAM-sähköi­nen tent­ti­jär­jes­telmä. Sähköi­sen tent­ti­jär­jes­tel­män tavoit­teena on lisätä jous­ta­vuutta opin­to­jen suorit­ta­mi­seen ja lisätä opin­to­jen laatua sekä nopeut­taa valmis­tu­mista. Tent­ti­ti­lassa tent­ti­mi­nen voi vähen­tää tent­ti­mi­seen liit­ty­vää tenttiahdistusta.

Tieto­ko­neilla varus­tettu EXAM Tent­ti­tupa (E226) sijait­see Tikka­rinne-kampuk­sessa kirjas­ton vieressä.

Pääovi Tikka­rinne-kampuk­sen E-talossa on avoinna:
ma – to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30

Mikä on EXAM?

EXAM tarkoit­taa järjes­tel­mää, jossa tentit tehdään tieto­ko­neella valvo­tusta tilassa. Tilassa on kymme­nen tieto­ko­netta, joissa ei ole inter­net-yhteyttä. Muis­ti­tik­ku­jen käyttö sekä ohjel­mien oiko­lu­kuo­mi­nai­suu­det on estetty. EXAM-tent­ti­ti­laa valvo­taan reaa­liai­kai­sella ja tallen­ta­valla video­val­von­nalla sekä pisto­ko­kein. EXAMin avulla opis­ke­li­jat voivat suorit­taa tent­tejä sekä kypsyys­näyt­teitä tieto­ko­neella. Opet­ta­jat määrit­te­le­vät mitkä tentit voi suorit­taa sähköi­sesti ja mikä on tentin pituus. 

EXAMilla ei voi suorit­taa tenttiä, joissa tarvi­taan suttu­pa­pe­ria, kirjoja tai nettiyhteyttä.

Miten toimi­taan?

Opis­ke­lija vahvis­taa ensim­mäi­sen tentti-ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä noudat­ta­vansa sähköi­sen tentin käyt­tö­eh­toja. Opet­ta­jan teke­mään tent­tiin ilmoit­tau­du­taan osoit­teessa https://exam.karelia.fi. Älä käytä IE-selainta.

Voit kirjau­tua ja ilmoit­tau­tua tent­tiin myös mobiilisti:

Tent­tiin ilmoit­tau­tu­mi­sen jälkeen opis­ke­lija valit­see sopivan tent­tia­jan. Ohjel­man määrit­tämä tent­ti­ko­neen numero ja ilmoit­tau­tu­mi­sen varmis­tus lähe­te­tään opis­ke­li­jan sähkö­pos­tiin. Tentit alkavat aina tasa­tun­nein ja tilaan sisälle pääsee viisi minuut­tia vailla ja 10 minuut­tia yli.

HUOM!!! EXAM-tilaan ei saa viedä puhe­linta, älykel­loa, pape­reita tai muita tava­roita. Tämä koskee myös eväitä ja vesi­pul­loja. Pääl­lys­vaat­teet ja muut tavarat jäte­tään tent­ti­ti­lan ulko­puo­lella olevaan lukol­li­seen loke­roon, jonka avaimen saa ottaa tent­ti­ti­laan. Työs­ken­tele tent­ti­ti­lassa hiljaa! Muiden tent­ti­jöi­den kanssa keskus­telu on kiel­letty. Tentin teke­mi­sen aikana tent­ti­ti­lasta ei saa poistua. Ota tilaan mukaan kuval­li­nen henki­löl­li­syys­to­dis­tus ja aseta se kuva­puoli ylös­päin pöydälle merkit­tyyn paikkaan!

Opis­ke­li­jan EXAM-tent­ti­pro­sessi

 1. Suun­nit­tele tent­tia­jan­kohta ja tarkista, että tentti on suori­tet­ta­vissa EXAMin kautta.
  Kirjau­tu­mi­nen järjes­tel­mään Kare­lian käyttäjätunnuksilla.
 2. Tutustu sähköi­sen tentin käyt­tö­sään­töi­hin ja varaudu toimi­maan sen mukaisesti.
 3. Varaa tent­tiaika ja tent­ti­tila EXAM-tent­ti­pal­ve­lusta. Jos et pääse­kään tent­tiin, muista perua varaus.
 4. Mene tent­ti­ti­laan varaa­ma­nasi aikana. Huomioi tila­koh­tai­set ohjeet ja myös ohjeet ongel­ma­ti­lan­teissa toimi­mi­sesta. Muista, että tent­ti­ti­lassa on kameravalvonta.
 5. Vastaa tent­ti­ky­sy­myk­siin, liitä mahdol­li­set liite tiedos­tot ja palauta tent­ti­vas­tauk­set. Sulje tietokone.
 6. Kun opet­taja on arvioi­nut tent­tisi, saatat saada sähkö­pos­ti­vies­tinä palau­tetta suori­tuk­ses­tasi ja alus­ta­van arvo­sa­nan sähkö­pos­tiisi. Opet­taja laittaa viral­li­sen arvo­sa­nan Winhaan.

OPISKELIJA, tee harjoitustentti!

Voit ilmoit­tau­tua harjoi­tus­tent­tiin ja käydä teke­mässä se valit­se­ma­nasi aikana.
1. Kirjaudu EXAMiin Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­lasi.
2. Valitse Tentit ja etsi ”EXAM-harjoi­tus­tentti”.
3. Valitse Ilmoit­tau­tudu ja valitse Kare­lian tent­ti­ti­lasta sinulle sopiva tent­tiaika.
4. Valitse Vahvista varaus.


EXAM harjoitustentti 


Opis­ke­li­jan ohjeet:

  Ilmoita ongel­mista exam(at)karelia.fi

EXAM tent­ti­vie­railu

Tent­ti­vie­railu tarkoit­taa sitä, että suori­tat oman korkea­kou­lusi opin­to­jak­son tentin jonkun toisen korkea­kou­lun EXAM-tent­ti­ti­lassa.  Varaus tehdään aina oman korkea­kou­lun Exam -järjes­tel­mässä oman korkea­kou­lun tunnuk­sella (se korkea­koulu, jonka tentti suori­te­taan). Korkea­kou­lut, joissa tent­ti­vie­railu on tällä hetkellä mahdollista. 

Tarkista ennen tent­ti­va­rauk­sen tekoa kohde­kor­kea­kou­lun (tent­ti­vie­rai­lun kohteena oleva korkea­koulu) tent­ti­ti­lo­jen aukio­loa­jat, kulkuoi­keu­det ym. korkea­kou­lu­koh­tai­set ohjeet. Varmista ennen varausta, että tilassa on käytet­tä­vissä tentissä tarvit­se­masi ohjelmistot.

Toimin­taoh­jeet opis­ke­li­jalle EXAM tenttivierailuun.

Ohjeet EXAM tent­ti­vie­rai­luun muualta tule­ville opiskelijoille

Opet­ta­jan EXAM-tent­ti­pro­sessi

 1. Valitse opin­to­jakso ja luo tentti.
 2. Tee tai lisää kysy­mys­pa­kista tent­tiin kysymykset.
 3. Julkaise tentti opis­ke­li­joille halua­mak­sesi ajaksi.
 4. Arvioi palau­te­tut vastauk­set. Saat maanan­taina viestin kaikista arvioi­ta­vista tenteistä.
 5. Arvioi tentti.
 6. Vie arvo­sana Winhaan.

Opet­ta­jan ohjeet:

 Ilmoita ongel­mista exam(at)karelia.fi