exam logo black small 230x128

Karelia-EXAMn käyt­tö­eh­dot / Karelia EXAM Terms of Use

Karelia-EXAM:n käyt­tö­eh­dot

Käyt­täjä hyväk­syy tässä maini­tut käyt­tö­eh­dot ensim­mäi­sellä kirjau­tu­mis­ker­ralla. Hän hyväk­syy myöskin tent­ti­ti­lan reaa­liai­kai­sen ja tallen­ta­van kamera- ja mikrofonivalvonnan.

Käyt­täjä sitou­tuu noudat­ta­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkin­to­sään­töjä sekä IT-palve­lu­jen käyt­tö­sään­töjä, joissa maini­taan mm. seuraavaa:

 • Käyt­tä­jä­tun­nusta ei saa antaa toisen henki­lön käyt­töön. Jokai­nen vastaa käyt­tä­jä­tun­nuk­sis­taan henkilökohtaisesti.
 • Toisen henki­lön tunnuk­sen käyttö on kiel­letty, vaikka tämä sitä pyytäisi.
 • Kaiken­lai­nen vilppi tentti- tai muussa arvioin­ti­ti­lan­teessa on kielletty.
 • Vilp­piin syyl­lis­ty­nyt opis­ke­lija voidaan poistaa tentti- tai muusta arvioin­ti­ti­lan­teesta välit­tö­mästi, ja hänen suori­tuk­sensa voidaan hylätä. Opin­to­suo­ri­tus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havai­taan vasta suori­tuk­sen luovut­ta­mi­sen jälkeen.
 • Hylkää­mi­sen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös kurin­pi­dol­li­siin toimenpiteisiin.

Käyt­täjä sitou­tuu noudat­ta­maan EXAM-sähköi­sestä tent­ti­jär­jes­tel­mästä annet­tuja sääntöjä:

 • Tent­ti­jällä on oltava mukana kuval­li­nen henki­löl­li­syys­to­dis­tus, joka asete­taan tent­ti­ko­neen viereen määrät­tyyn paik­kaan kuva­puoli ylöspäin.
 • Tent­ti­ti­laan saa viedä henki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen lisäksi vain tent­ti­ti­lan ulko­puo­lella olevan kaapis­ton avain, joka asete­taan väli­ser­missä sille varat­tuun paikkaan.
 • Tent­ti­ti­laan ei saa viedä kyniä, paperia, kännyk­kää, juota­vaa eikä syötä­vää. Tava­roita varten on ulko­puo­lella lukit­ta­vat kaapit.
 • Tenttiä ei voi jatkaa tilasta pois­tu­mi­sen jälkeen. Edes wc:ssä käyn­tejä ei sallita.
 • Osal­lis­tu­jalla on velvol­li­suus pyydet­täessä todis­taa henki­löl­li­syy­tensä Karelia-amk:n henki­lös­töön kuulu­valle henkilölle.

Jos olet ilmoit­tau­tu­nut tent­tiin, mutta et kuiten­kaan siihen osal­listu, merki­tään opin­to­re­kis­te­riin 0 (= nolla eli hylätty) ja menetät yhden tenttikerran.

Hyväk­sy­mällä nämä ehdot annat luvan tallen­ta­vaan video- ja ääni­val­von­taan Karelia-amk:n EXAM-tenttitilassa.


Karelia-EXAM Terms of Use

The user accepts the terms of use with the first log in. The user accepts the real-time recor­ding video and microp­hone surveillance.

The user commits to follow the Degree Regu­la­tions of Karelia Univer­sity of Applied Sciences and the Regu­la­tions of IT Services that include i.a. the following:

 • User ID is never allowed to be given or lent to another person. Each user is respon­sible for all actions conduc­ted by using his/her user ID.
 • The use of another person’s user ID is forbid­den, even upon the user’s own request. 
 • Any form of deceit in a test or other assess­ment situa­tion is forbidden.
 • A student found guilty of deceit will be asked to leave the exami­na­tion or other assess­ment session imme­dia­tely, and his/her exami­na­tion will be failed. The study perfor­mance will also be failed if deceit or plagia­rism is detec­ted after it has been submit­ted or handed in.
 • In addi­tion to failing the study perfor­mance, deceit or plagia­rism may lead to discipli­nary actions.

The user commits to follow the rules of the EXAM system:

 • The student taking the exam must have a photo ID card that is placed next to the desig­na­ted area next to the compu­ter, the photo side of the card facing up.
 • No belon­gings except the ID card and locker key are allowed to be taken to the exam area. The locker key is to be set in the desig­na­ted area.
 • No papers, pens, cell phone, beve­ra­ges or snacks are allowed. There are lockers outside the exam room to which belon­gings can be left.
 • The exam cannot be conti­nued after exiting the room. Not even bath­room breaks are allowed.
 • The student is respon­sible for proving his/her iden­tity when reques­ted by a Karelia UAS staff member.

If you have regis­te­red to the exam but will not take it, the exam will be evalua­ted with grade 0 (zero, i.e. failed) and you lose one exam time.

By accep­ting these terms, you give the permis­sion for the real-time recor­ding video and audio surveil­lance in Karelia UAS EXAM-room.