Kare­lia-EXAMn käyt­tö­eh­dot

Karelia-EXAM:n käyt­tö­eh­dot

Käyt­tä­jä hyväk­syy täs­sä mai­ni­tut käyt­tö­eh­dot ensim­mäi­sel­lä kir­jau­tu­mis­ker­ral­la. Hän hyväk­syy myös­kin tent­ti­ti­lan reaa­liai­kai­sen ja tal­len­ta­van kame­ra- ja mik­ro­fo­ni­val­von­nan.

Käyt­tä­jä sitou­tuu nou­dat­ta­maan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to­sään­tö­jä sekä IT-pal­ve­lu­jen käyt­tö­sään­tö­jä, jois­sa mai­ni­taan mm. seu­raa­vaa:

 • Käyt­tä­jä­tun­nus­ta ei saa antaa toi­sen hen­ki­lön käyt­töön. Jokai­nen vas­taa käyt­tä­jä­tun­nuk­sis­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.
 • Toi­sen hen­ki­lön tun­nuk­sen käyt­tö on kiel­let­ty, vaik­ka tämä sitä pyy­täi­si.
 • Kai­ken­lai­nen vilp­pi tent­ti- tai muus­sa arvioin­ti­ti­lan­tees­sa on kiel­let­ty.
 • Vilp­piin syyl­lis­ty­nyt opis­ke­li­ja voi­daan pois­taa tent­ti- tai muus­ta arvioin­ti­ti­lan­tees­ta välit­tö­mäs­ti, ja hänen suo­ri­tuk­sen­sa voi­daan hylä­tä. Opin­to­suo­ri­tus voi­daan hylä­tä myös sil­loin, kun vilp­pi tai pla­gioin­ti havai­taan vas­ta suo­ri­tuk­sen luo­vut­ta­mi­sen jäl­keen.
 • Hyl­kää­mi­sen lisäk­si vilp­pi tai pla­gioin­ti voi joh­taa myös kurin­pi­dol­li­siin toi­men­pi­tei­siin.

Käyt­tä­jä sitou­tuu nou­dat­ta­maan EXAM-säh­köi­ses­tä tent­ti­jär­jes­tel­mäs­tä annet­tu­ja sään­tö­jä:

 • Tent­ti­jäl­lä on olta­va muka­na kuval­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus, joka ase­te­taan tent­ti­ko­neen vie­reen mää­rät­tyyn paik­kaan kuva­puo­li ylös­päin.
 • Tent­ti­ti­laan saa vie­dä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen lisäk­si vain tent­ti­ti­lan ulko­puo­lel­la ole­van kaa­pis­ton avain, joka ase­te­taan väli­ser­mis­sä sil­le varat­tuun paik­kaan.
 • Tent­ti­ti­laan ei saa vie­dä kyniä, pape­ria, kän­nyk­kää, juo­ta­vaa eikä syö­tä­vää. Tava­roi­ta var­ten on ulko­puo­lel­la lukit­ta­vat kaa­pit.
 • Tent­tiä ei voi jat­kaa tilas­ta pois­tu­mi­sen jäl­keen. Edes wc:ssä käyn­te­jä ei sal­li­ta.
 • Osal­lis­tu­jal­la on vel­vol­li­suus pyy­det­täes­sä todis­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä Karelia-amk:n hen­ki­lös­töön kuu­lu­val­le hen­ki­löl­le.

Jos olet ilmoit­tau­tu­nut tent­tiin, mut­ta et kui­ten­kaan sii­hen osal­lis­tu, mer­ki­tään opin­to­re­kis­te­riin 0 (= nol­la eli hylät­ty) ja mene­tät yhden tent­ti­ker­ran.

Hyväk­sy­mäl­lä nämä ehdot annat luvan tal­len­ta­vaan video- ja ääni­val­von­taan Karelia-amk:n EXAM-tent­ti­ti­las­sa.


Kare­lia-EXAM Terms of Use

The user accepts the terms of use with the first log in. The user accepts the real-time recor­ding video and mic­rop­ho­ne sur­veil­lance.

The user com­mits to fol­low the Degree Regu­la­tions of Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences and the Regu­la­tions of IT Ser­vices that inclu­de i.a. the fol­lowing:

 • User ID is never allowed to be given or lent to anot­her per­son. Each user is res­pon­sible for all actions con­duc­ted by using his/her user ID.
 • The use of anot­her person’s user ID is for­bid­den, even upon the user’s own request.
 • Any form of deceit in a test or other assess­ment situa­tion is for­bid­den.
 • A stu­dent found guil­ty of deceit will be asked to lea­ve the exa­mi­na­tion or other assess­ment ses­sion imme­dia­te­ly, and his/her exa­mi­na­tion will be fai­led. The stu­dy per­for­mance will also be fai­led if deceit or pla­gia­rism is detec­ted after it has been sub­mit­ted or han­ded in.
 • In addi­tion to fai­ling the stu­dy per­for­mance, deceit or pla­gia­rism may lead to discipli­na­ry actions.

The user com­mits to fol­low the rules of the EXAM sys­tem:

 • The stu­dent taking the exam must have a pho­to ID card that is placed next to the desig­na­ted area next to the com­pu­ter, the pho­to side of the card facing up.
 • No belon­gings except the ID card and loc­ker key are allowed to be taken to the exam area. The loc­ker key is to be set in the desig­na­ted area.
 • No papers, pens, cell pho­ne, beve­ra­ges or snacks are allowed. The­re are loc­kers out­si­de the exam room to which belon­gings can be left.
 • The exam can­not be con­ti­nued after exi­ting the room. Not even bath­room breaks are allowed.
 • The stu­dent is res­pon­sible for pro­ving his/her iden­ti­ty when reques­ted by a Kare­lia UAS staff mem­ber.

If you have regis­te­red to the exam but will not take it, the exam will be eva­lua­ted with gra­de 0 (zero, i.e. fai­led) and you lose one exam time.

By accep­ting the­se terms, you give the per­mis­sion for the real-time recor­ding video and audio sur­veil­lance in Kare­lia UAS EXAM-room.