EXAM-tentin suorit­ta­mi­nen

EXAM-tentin suorit­ta­mi­nen

Ylei­sesti ottaen tent­ti­ti­laan ei saa tuoda mitään väli­neitä (henki­löl­li­syys­to­dis­tus ja kaapin avain salli­taan), vaan tent­ti­jär­jes­tel­mästä löytyy kaikki väli­neet tentin suorittamiseksi.

Tent­ti­ti­lasta ei voi poistua välillä, vaan tentti pitää olla suori­tet­tuna loppuun.

Tentti aukeaa vain sillä koneella, joka on sinulle arvottu ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Tarkista sinulle arpou­tu­neen koneen nimi/numero ennen tent­tiin tuloa saamas­tasi sähkö­pos­ti­vies­tistä tai Examin työpöydältä.

Kirjau­tu­mi­nen tent­ti­ko­neelle
1. Kirjaudu oikealle tieto­ko­neelle sala­sa­nalla kare­liaexam.
2. Avaa Firefox-selain.
3. Kirjaudu EXAM-järjes­tel­mään omilla Kare­lian käyttäjätunnuksillasi.

Tiedo­tus­nä­kymä
Kun kirjau­dut tent­ti­ti­lassa tent­ti­ko­neelle, aukeaa sinulle tiedo­tus­nä­kymä:
a) Jos saat ilmoi­tuk­sen, että olet väärällä koneella, saat myös ilmoi­tuk­sen siitä, millä koneella sinun pitäisi olla. Kirjaudu ulos ja etsi oikea kone. Kirjaudu ko. koneella takai­sin EXAMiin.
b) Jos saat ilmoi­tuk­sen, että seuraava tentti on alka­massa, olet hieman etua­jassa paikalla. Odota rauhassa, Exam avaa tentin auto­maat­ti­sesti tent­tia­jan alkaessa.
c) Kun olet oikealla koneella ja kirjau­dut tent­tia­jan alka­mi­sen jälkeen, saat näky­ville tentin aloi­tus­nä­ky­män ja tentti alkaa suoraan.

4. Tentin alettua, ensim­mäi­sellä sivulla näet tentaat­to­rin kirjoit­ta­mat ohjeet tent­tiin. Jos ohjeita ei ole, näet heti ensim­mäi­sen kysy­mys­si­vun eli ensim­mäi­sen tentit­tä­vän aiheen kysymykset.

Huom. Tentti jakau­tuu eri sivuille sen mukaan, montako eri aihea­luetta tentaat­tori on siihen määritellyt.

5. Siirry ensim­mäi­seen aihee­seen vihreästä painik­keesta. Tehtä­vien luku­mää­rän näet oikealta aiheen perästä. Tallenna vastauk­sesi ja siirry seuraa­vaan kysy­myk­seen.
6. Siirry eteen­päin seuraa­vaan aihea­lu­een tenttikysymyksiin.

  • Jäljellä olevan tent­tiai­kasi näet oikeasta yläreunasta.
  • Voit halu­tes­sasi palata aiem­piin vastauk­siisi klik­kaa­malla uudel­leen kysy­mystä tai oikeasta reunasta aihealuetta.
  • Järjes­telmä tallen­taa auto­maat­ti­sesti vastauk­set 1 minuu­tin välein. Huom. Muilla ohjel­milla tehdyt tiedos­tot eivät tallennu auto­maat­ti­sesti ja tulevat tent­ti­vas­tauk­seen vasta, kuin tallen­nat ja liität ne liite­tie­dos­toina EXAMiin.
  • Vältä sulke­masta selainta kesken tentin.

7. Kun olet tehnyt tentin, tarkista tarvit­ta­vat liit­teet sillä tentin palaut­ta­mi­sen (omatoi­mi­sesti tai auto­maat­ti­sesti) jälkeen niitä ei saa enää talteen tenttisuoritukseen.

8. Klikkaa Tallenna ja palauta tentti -paini­ketta. Saat vielä Vahvista-kysy­myk­sen ja klikkaa Kyllä-paini­ketta.
Tentin päät­ty­mi­nen kirjaut­taa sinut ulos järjes­tel­mästä. Sulje selain ja kirjaudu ulos korkea­kou­lusi ohjei­den mukaisesti.