Työky­ky­koor­di­naattori

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Tule mukaan verkko-opintoina järjes­tet­tävään työky­ky­koor­di­naat­torin koulutukseen!

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun 10 op:n kokonaisuus sopii henki­löille, jotka työsken­te­levät esimer­kiksi työter­veys­huol­lossa, SOTE-keskuk­sissa, TE-palve­luissa, oppilai­tok­sissa tai HR-tehtä­vissä ja joiden pohja­kou­lutus on korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina.

Sisältö

  • Työllis­ty­misen ja työkyvyn uudis­tuvat palvelut 5 op 
  • Laaja-alainen työote työllis­ty­miseen ja työkykyyn 5 op

Opinto­jak­sojen aikana saat perus­osaa­mista työllis­ty­misen ja työkyvyn palve­lu­jär­jes­tel­mästä, sen osa-alueista ja toimin­nasta. Opit tuntemaan työllis­ty­misen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilan­teita. Toisen osion aikana saat ohjaustyön perus­osaa­mista sekä opit toimimaan osana työllis­ty­misen ja työkyvyn tuen yhteis­työ­ver­kostoja. Lisäksi opit tunnis­tamaan työky­ky­riskejä ja varhaisen välit­tä­misen menetelmiä. Tavoit­teena on, että kykenet edistämään kestävään työllis­ty­mis­rat­kaisuun pääse­mistä ja työhön paluuta.

Tule kehit­tämään ja etsimään ratkaisuja yhdessä siihen, miten nykyisiä palveluja voidaan kehittää entistä parem­miksi, lisätä tiiviimpää yhteis­työtä moniam­ma­til­lista osaamista hyödyntäen. Tule hankkimaan osaamista, jolla voit rakentaa mahdol­li­suuksia työllis­ty­miseen ja työkykyyn sekä poistamaan esteitä!

Aloitus­paikat 30

Koulu­tuksen toteu­tusa­jan­kohta 30.8.2021 – 17.12.2021

Ilmoit­tau­tu­mi­saika 1.8. – 22.8.2021

Linkki ilmoit­tau­tu­miseen >> (Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 1.8.)

Opinto­maksu 100 €

Lisätietoja

STM:n tiedote

Tarja Laati­kainen
tarja.laatikainen@karelia.fi
(lomajakso 14.6.-31.7.2021)