Syvennä osaa­mis­tasi osaamiskokonaisuuksissa

Tarvit­setko uutta osaa­mista työelä­män tarpei­siin? Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa erilai­sia osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sia, joiden avulla voit päivit­tää tai täyden­tää osaa­mis­tasi valit­se­maasi teemaan. 

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det muodos­tu­vat korkea­kou­lu­tut­kin­to­jen osista, joten voit myöhem­min sisäl­lyt­tää ne halu­tes­sasi osaksi AMK-tutkin­toa. Koko­nai­suu­det ovat kaikille avoimia koulu­tuk­sia, joiden suori­tuk­sesta saat todistuksen. 

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det sopivat sinulle, joka 

  • tarvit­set työteh­tä­vis­säsi lisää osaa­mista tiet­tyyn teemaan liittyen, 
  • etsit uusia työteh­tä­viä ja haluat täsmä­osaa­mista, jolla paran­taa asemaasi työnhaussa, 
  • haet hieman laajem­paa, mutta tiivistä koulu­tusta syven­tää osaa­mista tietyltä aihealueelta. 

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salkku – Kare­lian ikäosaaminen

Ikäosaa­mi­nen on ikään­ty­mi­seen ja sen yhteis­kun­nal­li­siin, yhtei­söl­li­siin ja yksi­löl­li­siin vaiku­tuk­siin liit­ty­vää osaa­mista. Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun on kerätty ikäosaa­mi­seen liit­ty­vää koulu­tus­tar­jon­taa. Osaa­mis­sal­kun opinnot on koottu teemoit­tain: 1) asia­kas­läh­töi­set palve­lut ja ratkai­sut, 2) ikäys­tä­väl­li­nen elinym­pä­ristö, 3) ikäys­tä­väl­li­nen työelämä, 4) muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta. Voit valita opin­to­jak­soja vapaasti ja kehit­tää omaa osaa­mis­tasi kiin­nos­tuk­sesi sekä tarpei­desi mukaan.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>


Biota­lous­asian­tun­ti­jan osaamissalkku

Biota­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku on uuden­lai­nen tapa kehit­tää osaa­mista biota­lous­a­lalla. Osaa­mis­salkku on kehi­tetty työelä­män tarpei­siin ja se sisäl­tää moni­puo­li­sesti biota­lou­den opin­to­jak­soja. Avoimen korkea­kou­lun opinnot ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Helsin­gin yliopis­ton ja Turun yliopis­ton järjes­tä­miä. Opinnot on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiin­nos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta.

Opinnot toteu­te­taan verkko-opin­toina. Voit suun­ni­tella osaa­mis­sal­kun sisäl­lön ja laajuu­den itse.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Puu- ja vähä­hii­li­nen rakentaminen

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusa­lan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­mi­seen, tieto­mal­lin­ta­mi­seen, raken­nus­ten ja raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen­hal­lin­taan sekä raken­nut­ta­mi­seen. Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen osa-alueessa pereh­dy­tään raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin ja siihen liit­ty­viin kysymyksiin. 

Koulu­tus toteu­te­taan verkko-opin­toina ja on kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Ota pilvi­pal­ve­lut haltuun ja tehosta työskentelyäsi! 

Micro­soft 365 pilvi­pal­ve­lun perus­teet
Micro­soft 365 -pilvi­pal­velu: Word, Excel, Power­Point ja Visio 
Micro­soft 365 -pilvi­pal­velu: Sway, Forms, White­Board, ToDo ja Bookings 

Opin­to­jak­soilla opit käyt­tä­mään pilvi­pal­ve­lun ohjel­mia ja hyödyn­tä­mään toimisto-ohjel­mia liit­tyen pilvi­tal­len­ta­mi­seen ja pilvi­työs­ken­te­lyyn. Voit hyödyn­tää niitä niin työssä, opis­ke­lussa ja vapaa-ajalla. 

Kenelle
Kaikille, jotka käyt­tä­vät tai haluai­si­vat oppia käyt­tä­mään laajem­min pilvi­pal­ve­luja joko työs­sään tai vapaa-ajallaan.

Ymmär­rätkö asia­kasta?  – ”Asia­kas­ko­ke­muk­sella menes­tyk­seen kohda­ten, kuun­nel­len ja kysellen”

Hyvän asia­kas­pal­ve­lun puit­teet
Asiak­kaan kohtaa­mi­nen
Mitä on asiakaskokemus

Mistä teki­jöistä asia­kas­ko­ke­mus muodos­tuu ja miten syntyy laadu­kas palve­lu­ko­ke­mus? Haluatko oppia tunnis­ta­maan haas­ta­vien kohtaa­mis­ti­lan­tei­den syntyyn vaikut­ta­via teki­jöitä sekä enna­koi­maan, ja sitä kautta ehkäi­se­mään haas­ta­vien tilan­tei­den synty­mistä. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan.

Kenelle
Kaikille asia­kas­pal­ve­lussa toimi­ville tai asia­kas­pal­ve­lusta kiinnostuneille.

Opin­to­jen jälkeen
Ymmär­rät mistä teki­jöistä asia­kas­ko­ke­mus muodos­tuu ja osaat kuvata sitä. Ymmär­rät palve­lun laadun merki­tyk­sen yrityk­sen toimin­nassa sekä asia­kas­ko­ke­muk­sen muodos­tu­mi­sessa ja osaat arvioida palve­lua perus­tel­lusti. Tiedät miten laadu­kas palve­lu­ko­ke­mus muodos­tuu: palve­lun laadun ulot­tu­vuu­det ja palve­lun laadun kritee­rit ja niihin vaikut­ta­vat tekijät.

Koulu­lai­sen hyvin­voin­nin, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn edistäminen

Kehit­tyvä koulu­lai­nen 5 op
Koului­käi­nen fysio­te­ra­piassa 5 op
Fysio­te­ra­peu­tin työym­pä­ris­tönä koulu 5 op

Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) moto­rista kehit­ty­mistä? 1 op
Psyko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia 5 op

Koulu­lai­sen hyvin­voin­nin, tervey­den ja toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen on aktii­vista, tavoit­teel­lista ja ennal­taeh­käi­se­vää toimin­taa. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa keski­ty­tään koului­käi­sen kasvun etene­mi­seen, tyypil­li­sim­piin tuki- ja liikun­tae­li­non­gel­mien ennal­taeh­käi­syyn sekä moniam­ma­til­li­seen yhteis­työ­hön koulu­ym­pä­ris­tössä koulu­lais­ten toimin­ta­ky­vyn edistämiseksi.

Kenelle
Sosi­aali- ja tervey­sa­lan opis­ke­li­joille ja -työn­te­ki­jöille sekä koului­käis­ten parissa työs­ken­te­le­ville. Fysio­te­ra­pian opin­to­jak­sot fysio­te­ra­pian opis­ke­li­joille sekä fysioterapeuteille.

Opin­to­jen jälkeen
Osaat kuvata koului­käi­sen kasvun etene­mi­sen ja tehdä johto­pää­tök­siä kasvusta ja kehi­tyk­sestä tutki­mi­sen perus­teella. Tiedät moto­ri­sen kehit­ty­mi­sen vaiheet ja tyypil­li­sim­mät tuki- ja liikun­tae­li­noi­reet sekä ennal­taeh­käi­syn ja hoidon peri­aat­teet. Osaat tutkia skolioo­sin sekä tiedät keinot skolioo­sin hoidossa. Osaat ottaa koului­käi­sen painon puheeksi fysio­te­ra­piassa ja tiedät mene­tel­miä liha­vuu­den ja syömis­häi­riöi­den hoidossa. Osaat arvioida koului­käi­sen työskentelyergonomiaa.

Seksu­aa­li­suus ja seksuaaliterveys

Seksu­aa­li­ter­vey­den perus­teet 5 op
Amma­til­li­nen ja eetti­nen seksu­aa­lioh­jaus 5 op
Elämän­krii­sien ja sairauk­sien vaiku­tus seksu­aa­li­ter­vey­teen 5 op

Seksu­aa­li­suus nähdään tervey­den ja hyvin­voin­nin yhtenä element­tinä, jota tulee huomioida esimer­kiksi toimen­pide- tai hoito­ti­lan­teissa. Seksu­aa­lioh­jauk­sessa kohda­taan asiakas koko­nais­val­tai­sesti, seksu­aa­li­sena olen­tona. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dy­tään seksu­aa­li­ter­vey­teen, joka sisäl­tää yksilön kehol­li­sen, psyyk­ki­sen, emotio­naa­li­sen ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin suhteessa seksu­aa­li­suu­teen.

Kenelle
Opetus- ja kasva­tusa­lan työn­te­ki­jöille, nuori­so­työn­te­ki­jöille, järjes­tö­työn­te­ki­jöille, sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sille. Kaikille niille, joiden työhön liittyy seksu­aa­li­kas­va­tusta tai seksu­aa­li­ter­vey­den edistämistä.

Opin­to­jen jälkeen
Osaat seksu­aa­li­suu­den sekä suku­puo­len moni­nai­suu­den käsit­teis­töä sekä tiedät perus­asiat seksu­aa­lia­na­to­miasta ja -fysio­lo­giasta. Saat valmiuk­sia seksu­aa­li­suu­teen liit­ty­vien kysy­mys­ten tarkas­te­lussa ja arvioin­nissa, sekä tunnis­tat seksu­aa­li­suu­teen liit­ty­viä kehi­tys­haas­teita elämän­kaa­ren eri vaiheissa. Saat valmiuk­sia kohdata erilai­sissa elämän­krii­seissä olevien asiak­kai­den kysy­myk­siä seksu­aa­li­su­teen liittyen.

Ketterä kehit­tä­mi­nen

Lean-ajat­te­lun perus­teet 5 op
Palve­lu­muo­toilu 5 op
Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op

Kette­rät mene­tel­mät kannus­ta­vat kestä­vään toimin­ta­ta­paan. Ilman muutos­ky­vyk­kyyttä orga­ni­saa­tio ei selviä maail­man myller­ryk­sistä. Kette­ryyttä tarvi­taan nyt entis­tä­kin enemmän jokai­sen ihmisen ajat­te­lussa, työta­voissa ja orga­ni­saa­tion johta­mi­sessa. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa pääset tutus­tu­maan mene­tel­miin, joiden avulla saavu­te­taan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta.

Kenelle
Kaikille, jotka halua­vat järke­vöit­tää nykyistä teke­mi­sen tapaa tiimissä tai orga­ni­saa­tiossa. Henki­löille, joilla ei vielä ole koke­musta kette­ristä mene­tel­mistä. Sisältö antaa uusia ideoita ja vink­kejä siihen, miten voit hyödyn­tää kette­rää ajat­te­lua, oletpa tiimin jäsen tai johta­vassa roolissa.

Opin­to­jen jälkeen
Tiedät, mitä on lean-ajat­telu ja miten sitä voi toteut­taa työssä, johta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Osaat käyttää erilai­sia lean-mene­tel­miä ja -työka­luja ongel­man­rat­kai­sussa ja toimin­nan kehit­tä­mi­sessä. Osaat sovel­taa mitta­reita toimin­nan arvioin­nissa ja kehit­tä­mi­sessä, ja käyttää inno­va­tii­vi­sia ja asia­kas­kes­kei­siä mene­tel­miä palve­lui­den tuot­teis­ta­mi­seen sekä yhteis­ke­hit­tä­mi­seen. Osaat raken­taa asia­kas­läh­töi­siä palve­lu­pol­kuja, sekä suun­ni­tella ja jäsen­tää palve­lu­pol­ku­jen kontak­ti­pis­teet, joissa palvelu ja asiakas kohtaavat.

Uudis­tuva johtajuus

Valmen­tava johta­mi­nen 5 op
Vuoro­vai­ku­tus ja vies­tintä esihen­ki­lön työssä 3 op
Rekry­toin­nin uudet tuulet
5 op
Palaut­teen poten­ti­aali johta­mi­sessa 2 op

Nyky­ajan työelämä vaatii erilai­sia otteita myös johta­mi­seen ja johta­juu­teen. Esimie­hen rooli on muut­tu­nut suorit­ta­mi­sen valvo­jasta yhä enemmän onnis­tu­mis­ten valmen­ta­jaksi. Uudet roolit edel­lyt­tä­vät uusia taitoja. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dy­tään valmen­ta­vaan ja kestä­vään johta­mi­seen osana orga­ni­saa­tion ja henki­lös­tön kehit­ty­mistä ja kehit­tä­mistä, sekä vies­tin­nän merki­tyk­seen tiimin onnis­tu­mi­sessa ja innostumisessa.

Kenelle
Opinnot sovel­tu­vat tiimin­ve­tä­jälle, työn­joh­ta­jalle tai asian­tun­ti­jasta esihen­ki­löksi siir­ty­välle sekä esimies­työtä teke­ville oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen avuksi. Kaikille työyh­tei­sön ja orga­ni­saa­tion kehit­tä­mi­sestä sekä oman työnsä ja itsensä kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille sekä rekry­toin­ti­pro­ses­siin osallistuville.

Opin­to­jen jälkeen
Ymmär­rät valmen­ta­van ja kestä­vän johta­mi­sen tunnus­piir­teet ja henki­lös­tön tavoit­teel­li­sen työs­ken­te­lyn edel­ly­tyk­set työyh­tei­sön toimin­nassa. Osaat kannus­taa ja moti­voida henki­lös­töä kohti yhtei­siä päämää­riä hyödyn­tä­mällä valmen­ta­vaa johta­mis­tyy­liä. Tunnis­tat onnis­tu­neen muutok­sen edel­ly­tyk­set ja muut­tu­neen toimin­taym­pä­ris­tön aset­ta­mat haas­teet henki­lös­tölle. Osaat hahmot­taa esimies­vies­tin­tään vaikut­ta­via teki­jöitä esimie­hen, työyh­tei­sön ja orga­ni­saa­tion tasoilla. Opit sellai­sia vies­tintä- ja vuoro­vai­ku­tus­ta­poja, joilla hyvän esimie­hen tulisi viestiä työyhteisössään.

Vastuul­li­suus ja kestävä kehitys osana yrityk­sen toimin­taa, kilpai­lu­ky­kyä ja tulevaisuutta

Ener­gia­mur­ros ja biota­lous 2 op
Kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet osaksi yritys­toi­min­taa 2 op
Ilmas­to­vii­saan toimin­nan perus­teet 3 op

Näkö­kul­mia biota­lou­teen 2 op
Kiertotalous.nyt 2 op

Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den tavoit­teet ovat kiinteä osa yritys­ten toimin­taa, kilpai­lu­ky­kyä ja tule­vai­suutta. Nämä tavoit­teet haas­ta­vat jo nyt jokai­sen yrityk­sen kehit­tä­mään liike­toi­min­taansa. Yrityk­sen kestä­vään kehi­tyk­seen kuulu­vat talou­del­li­nen-, sosi­aa­li­nen- ja ympä­ris­tö­vas­tuu. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa tarkas­tel­laan ratkai­su­kes­kei­sesti ener­gia­mur­rok­sen tarjoa­mia mahdol­li­suuk­sia biota­lous­a­lalle sekä sukel­le­taan yritys­vas­tuun uusiin tuuliin yritys­vas­tuu­lain ja CSDR eli Corpo­rate Sustai­na­bi­lity Repor­ting Direc­ti­ven osalta.

Kenelle
Kaikille kestä­vän kehi­tyk­sen ja kier­to­ta­lou­den liike­toi­min­ta­mal­leista ja tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­sista kiinnostuneille.

Opin­to­jen jälkeen
Ymmär­rät ener­gia­mur­rok­sen käsit­teen ja sen taus­talla vaikut­ta­via yhteis­kun­nal­li­sia meka­nis­meja, sekä tunnis­tat ener­gian ja ener­gia­mur­rok­sen merki­tyk­sen osana biota­loutta. Opit analy­soi­maan yrityk­sen nyky­ti­lan sekä aset­ta­maan tavoit­teet ja muodos­ta­maan vision yrityk­sen kestä­vän kehi­tyk­sen toimenpi-teille. Hallit­set kestä­vän kehi­tyk­sen osa-alueet ja tavoit­teet sekä niiden hyödyn­tä­mi­sen yritys­toi­min­nassa. Osaat uusia keinoja yrityksen/organisaation toimin­nan ilmas­to­vai­ku­tus­ten arvioin­tiin, kestä­vien toimen­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen ja ilmas­to­myön­tei­sen toimin­ta­kult­tuu­rin edistämiseen.

Kestävä kehitys haltuun

Kiertotalous.nyt 3 op
Näkö­kul­mia biota­lou­teen 2 op
Kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­nossa 2 op
Pien­ta­lo­jen lämmi­ty­se­ner­gian tehok­kuus­rat­kai­sut 2 op
Koti­ta­lou­den ener­gia­sääs­tö­toi­met 2 op

Kier­to­ta­lous on noussut maail­man­laa­jui­seksi megat­ren­diksi, joka kosket­taa sekä julki­sen, että yksi­tyi­sen sekto­rin toimin­taa. Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­du­taan kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­tei­siin, bio- ja kier­to­ta­lou­den toimin­ta­mal­lei­hin sekä uusiu­tu­van ener­gian lähteisiin.

Kenelle
Biota­lou­desta, metsä­tie­teistä, kestä­västä kehi­tyk­sestä, kier­to­ta­lou­desta ja alan opin­noista kiinnostuneille.

Opin­to­jen jälkeen
Tiedät, mitä kier­to­ta­lous tarkoit­taa ja ymmär­rät sen perus­pe­ri­aat­teet. Osaat keinot, joilla kier­to­ta­loutta voidaan edistää. Osaat biota­lous­kä­sit­teen ja sen osa-alueet, biota­lou­den raaka-aineet ja perus­pro­ses­sit sekä biota­lou­den globaa­lin merki­tyk­sen maapal­lolle. Tiedät erilai­set uusiu­tu­vat ener­gia­läh­teet ja niiden käytön sekä tunnet pien­kiin­teis­tö­jen lämmitysjärjestelmäratkaisut.

Ikäosaava yritys

Ikäys­tä­väl­li­nen yritys 5 op
Ikämo­ni­nai­suu­den johta­mi­nen 5 op
Kilpai­lu­ky­kyä 50 + mark­ki­noilla 5 op

Useat yrityk­set eri palve­lua­loilla ovat onnis­tu­neet paran­ta­maan liike­toi­min­taansa huomioi­malla parem­min yli 50-vuotiai­den asiak­kai­den tarpeet. Ikäih­mi­set ovat tule­vai­suu­dessa kulut­ta­jan roolin lisäksi myös monella muulla tavalla mukana mark­ki­noilla ja talou­dessa. He voivat olla työn­te­ki­jöinä, yrit­tä­jinä, tuote­ke­hit­te­li­jöinä tai konsult­teina. Ikäjoh­ta­mi­nen ei ole vain ikään­ty­nei­den johta­mista, vaan eri-ikäis­ten johtamista.

Kenelle
Opinnot tukevat monen­lai­sia työteh­tä­viä. Ne sopivat kaikille ikäosaa­mi­sesta kiin­nos­tu­neille ja kaikille, jotka halua­vat kehit­tää johta­mis­tai­to­jaan. Ikämo­ni­nai­suu­den johta­mi­nen opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Opin­to­jen jälkeen
Osaat sovel­taa ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rejä oman yrityksen/työpaikan ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sessä. Tunnis­tat ikään­ty­nei­den asiak­kai­den tarpeita yrityk­sen kehit­tä­mi­sen perus­tana ja ymmär­rät palve­lu­muo­toi­lun lähtö­koh­dat. Osaat jäsen­tää ikämo­ni­nai­suu­den johta­mi­sen perus­teita, tarpeita, edel­ly­tyk­siä ja mahdol­li­suuk­sia orga­ni­saa­tios­saan sekä toteut­taa ikämo­ni­nai­suu­den johta­mi­sen käytän­nön toimen­pi­teitä. Kehität omaa ja yrityk­sen toimin­taa ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen kritee­rien avulla sekä suun­nit­te­let ja toteu­tat muutok­sia oman yrityk­sesi tai työpaik­kasi toimin­nassa kohti ikäys­tä­väl­li­syyttä. Tiedät ja ymmär­rät erityi­sesti 50+ asia­kas­mark­ki­noilla käytet­tyjä liike­toi­min­ta­mal­leja ja kehit­tä­mis­kei­noja, joilla yritys voi parem­min palvella 50+ asiakkaitaan.

Visu­aa­li­nen viestintä

Julkai­sun taitto Adobe Inde­sign CC 3 op
WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä 3 op
Typo­gra­fia 2 op


Visu­aa­li­suus on iso osa mark­ki­noin­tia ja visu­aa­li­nen sisältö on tehok­kain tapa saada yrityk­sen viesti perille. Visu­aa­li­sen vies­tin­nän tarkoi­tus on luoda mieli­ku­vaa yrityk­sestä sekä sen tuot­teista tai palveluista. 

Kenelle
Koulu­tus on suun­nattu henki­löille, jotka ovat kiin­nos­tu­neita visu­aa­li­sesta suun­nit­te­lusta tai halua­vat perus­taa verk­ko­si­vut itsel­leen tai yritykselleen.

Opin­to­jen jälkeen
Osaat sovel­taa värei­hin ja sommit­te­luun liit­ty­viä ilmiöitä suun­nit­te­lussa, hallit­set typo­gra­fi­sia kont­ras­teja ja tunnet tait­to­ty­po­gra­fian käsit­teitä ja sään­töjä. Osaat käyttää eri piirus­tus­työ­ka­luja, muotoja ja teks­ti­työ­ka­lua moni­puo­li­sesti, Pystyt suun­nit­te­le­maan yksin­ker­tai­sia kuvi­tuk­sia ja ymmär­rät tiedon visua­li­soin­nin merki­tyk­sen ja tavoitteet.