Syvennä osaamistasi osaamiskokonaisuuksissa

Tarvit­setko uutta osaamista työelämän tarpeisiin? Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa erilaisia osaamis­ko­ko­nai­suuksia, joiden avulla voit päivittää tai täydentää osaamistasi valit­se­maasi teemaan. 

Osaamis­ko­ko­nai­suudet muodos­tuvat korkea­kou­lu­tut­kin­tojen osista, joten voit myöhemmin sisäl­lyttää ne halutessasi osaksi AMK-tutkintoa. Kokonai­suudet ovat kaikille avoimia koulu­tuksia, joiden suori­tuk­sesta saat todistuksen. 

Osaamis­ko­ko­nai­suudet sopivat sinulle, joka 

  • tarvitset työteh­tä­vissäsi lisää osaamista tiettyyn teemaan liittyen, 
  • etsit uusia työteh­täviä ja haluat täsmä­osaa­mista, jolla parantaa asemaasi työnhaussa, 
  • haet hieman laajempaa, mutta tiivistä koulu­tusta syventää osaamista tietyltä aihealueelta. 

Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkku – Karelian ikäosaaminen

Ikäosaa­minen on ikään­ty­miseen ja sen yhteis­kun­nal­lisiin, yhtei­söl­lisiin ja yksilöl­lisiin vaiku­tuksiin liittyvää osaamista. Ikäys­tä­väl­li­syyden osaamis­salkkuun on kerätty ikäosaa­miseen liittyvää koulu­tus­tar­jontaa. Osaamis­salkun opinnot on koottu teemoittain: 1) asiakas­läh­töiset palvelut ja ratkaisut, 2) ikäys­tä­väl­linen elinym­pä­ristö, 3) ikäys­tä­väl­linen työelämä, 4) muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta. Voit valita opinto­jaksoja vapaasti ja kehittää omaa osaamistasi kiinnos­tuksesi sekä tarpeidesi mukaan.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>


Biota­lous­asian­tun­tijan osaamissalkku

Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkku on uuden­lainen tapa kehittää osaamista biota­lous­a­lalla. Osaamis­salkku on kehitetty työelämän tarpeisiin ja se sisältää monipuo­li­sesti biota­louden opinto­jaksoja. Avoimen korkea­koulun opinnot ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston järjes­tämiä. Opinnot on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta.

Opinnot toteu­tetaan verkko-opintoina. Voit suunni­tella osaamis­salkun sisällön ja laajuuden itse.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. 

Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina ja on kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Ota pilvi­pal­velut haltuun ja tehosta työskentelyäsi! 

Microsoft 365 pilvi­pal­velun perusteet
Microsoft 365 -pilvi­palvelu: Word, Excel, Power­Point ja Visio 
Microsoft 365 -pilvi­palvelu: Sway, Forms, White­Board, ToDo ja Bookings 

Opinto­jak­soilla opit käyttämään pilvi­pal­velun ohjelmia ja hyödyn­tämään toimisto-ohjelmia liittyen pilvi­tal­len­ta­miseen ja pilvi­työs­ken­telyyn. Voit hyödyntää niitä niin työssä, opiske­lussa ja vapaa-ajalla. 

Kenelle
Kaikille, jotka käyttävät tai haluai­sivat oppia käyttämään laajemmin pilvi­pal­veluja joko työssään tai vapaa-ajallaan.

Ymmär­rätkö asiakasta?  – ”Asiakas­ko­ke­muk­sella menes­tykseen kohdaten, kuunnellen ja kysellen”

Hyvän asiakas­pal­velun puitteet
Asiakkaan kohtaa­minen
Mitä on asiakaskokemus

Mistä tekijöistä asiakas­ko­kemus muodostuu ja miten syntyy laadukas palve­lu­ko­kemus? Haluatko oppia tunnis­tamaan haastavien kohtaa­mis­ti­lan­teiden syntyyn vaikut­tavia tekijöitä sekä ennakoimaan, ja sitä kautta ehkäi­semään haastavien tilan­teiden synty­mistä. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan.

Kenelle
Kaikille asiakas­pal­ve­lussa toimi­ville tai asiakas­pal­ve­lusta kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät mistä tekijöistä asiakas­ko­kemus muodostuu ja osaat kuvata sitä. Ymmärrät palvelun laadun merki­tyksen yrityksen toimin­nassa sekä asiakas­ko­ke­muksen muodos­tu­mi­sessa ja osaat arvioida palvelua perus­tel­lusti. Tiedät miten laadukas palve­lu­ko­kemus muodostuu: palvelun laadun ulottu­vuudet ja palvelun laadun kriteerit ja niihin vaikut­tavat tekijät.

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistäminen

Kehittyvä koulu­lainen 5 op
Koului­käinen fysio­te­ra­piassa 5 op
Fysio­te­ra­peutin työym­pä­ristönä koulu 5 op
Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) motorista kehittymistä?

Koulu­laisen hyvin­voinnin, terveyden ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen on aktii­vista, tavoit­teel­lista ja ennal­taeh­käi­sevää toimintaa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa keski­tytään koului­käisen kasvun etene­miseen, tyypil­li­simpiin tuki- ja liikun­tae­li­non­gelmien ennal­taeh­käisyyn sekä moniam­ma­til­liseen yhteis­työhön koulu­ym­pä­ris­tössä koulu­laisten toimin­ta­kyvyn edistämiseksi.

Kenelle
Sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joille ja -työnte­ki­jöille sekä koului­käisten parissa työsken­te­le­ville. Fysio­te­rapian opinto­jaksot fysio­te­rapian opiske­li­joille sekä fysioterapeuteille.

Opintojen jälkeen
Osaat kuvata koului­käisen kasvun etene­misen ja tehdä johto­pää­töksiä kasvusta ja kehityk­sestä tutki­misen perus­teella. Tiedät motorisen kehit­ty­misen vaiheet ja tyypil­li­simmät tuki- ja liikun­tae­li­noireet sekä ennal­taeh­käisyn ja hoidon periaatteet. Osaat tutkia skolioosin sekä tiedät keinot skolioosin hoidossa. Osaat ottaa koului­käisen painon puheeksi fysio­te­ra­piassa ja tiedät menetelmiä lihavuuden ja syömis­häi­riöiden hoidossa. Osaat arvioida koului­käisen työskentelyergonomiaa.

Seksu­aa­lisuus ja seksuaaliterveys

Seksu­aa­li­ter­veyden perusteet 5 op
Ammatil­linen ja eettinen seksu­aa­liohjaus 5 op
Elämän­kriisien ja sairauksien vaikutus seksu­aa­li­ter­veyteen 5 op

Seksu­aa­lisuus nähdään terveyden ja hyvin­voinnin yhtenä elementtinä, jota tulee huomioida esimer­kiksi toimenpide- tai hoito­ti­lan­teissa. Seksu­aa­lioh­jauk­sessa kohdataan asiakas kokonais­val­tai­sesti, seksu­aa­lisena olentona. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dytään seksu­aa­li­ter­veyteen, joka sisältää yksilön kehol­lisen, psyyk­kisen, emotio­naa­lisen ja sosiaa­lisen hyvin­voinnin suhteessa seksu­aa­li­suuteen.

Kenelle
Opetus- ja kasva­tusalan työnte­ki­jöille, nuori­so­työn­te­ki­jöille, järjes­tö­työn­te­ki­jöille, sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­sille. Kaikille niille, joiden työhön liittyy seksu­aa­li­kas­va­tusta tai seksu­aa­li­ter­veyden edistämistä.

Opintojen jälkeen
Osaat seksu­aa­li­suuden sekä sukupuolen moninai­suuden käsit­teistöä sekä tiedät perus­asiat seksu­aa­lia­na­to­miasta ja -fysio­lo­giasta. Saat valmiuksia seksu­aa­li­suuteen liittyvien kysymysten tarkas­te­lussa ja arvioin­nissa, sekä tunnistat seksu­aa­li­suuteen liittyviä kehitys­haas­teita elämän­kaaren eri vaiheissa. Saat valmiuksia kohdata erilai­sissa elämän­krii­seissä olevien asiak­kaiden kysymyksiä seksu­aa­li­suteen liittyen.

Ketterä kehit­tä­minen

Lean-ajattelu 5 op
Palve­lu­muo­toilu 5 op
Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op

Ketterät menetelmät kannus­tavat kestävään toimin­ta­tapaan. Ilman muutos­ky­vyk­kyyttä organi­saatio ei selviä maailman myller­ryk­sistä. Kette­ryyttä tarvitaan nyt entis­täkin enemmän jokaisen ihmisen ajatte­lussa, työta­voissa ja organi­saation johta­mi­sessa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pääset tutus­tumaan menetelmiin, joiden avulla saavu­tetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta.

Kenelle
Kaikille, jotka haluavat järke­vöittää nykyistä tekemisen tapaa tiimissä tai organi­saa­tiossa. Henki­löille, joilla ei vielä ole kokemusta kette­ristä menetel­mistä. Sisältö antaa uusia ideoita ja vinkkejä siihen, miten voit hyödyntää ketterää ajattelua, oletpa tiimin jäsen tai johta­vassa roolissa.

Opintojen jälkeen
Tiedät, mitä on lean-ajattelu ja miten sitä voi toteuttaa työssä, johta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Osaat käyttää erilaisia lean-menetelmiä ja -työkaluja ongel­man­rat­kai­sussa ja toiminnan kehit­tä­mi­sessä. Osaat soveltaa mitta­reita toiminnan arvioin­nissa ja kehit­tä­mi­sessä, ja käyttää innova­tii­visia ja asiakas­kes­keisiä menetelmiä palve­luiden tuotteis­ta­miseen sekä yhteis­ke­hit­tä­miseen. Osaat rakentaa asiakas­läh­töisiä palve­lu­polkuja, sekä suunni­tella ja jäsentää palve­lu­pol­kujen kontak­ti­pisteet, joissa palvelu ja asiakas kohtaavat.

Uudistuva johtajuus

Valmentava johta­minen 5 op
Vuoro­vai­kutus ja viestintä esihen­kilön työssä 3 op
Rekry­toinnin uudet tuulet

Nykyajan työelämä vaatii erilaisia otteita myös johta­miseen ja johta­juuteen. Esimiehen rooli on muuttunut suorit­ta­misen valvo­jasta yhä enemmän onnis­tu­misten valmen­ta­jaksi. Uudet roolit edellyt­tävät uusia taitoja. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa pereh­dytään valmen­tavaan ja kestävään johta­miseen osana organi­saation ja henki­löstön kehit­ty­mistä ja kehit­tä­mistä, sekä viestinnän merki­tykseen tiimin onnis­tu­mi­sessa ja innostumisessa.

Kenelle
Opinnot sovel­tuvat tiimin­ve­tä­jälle, työnjoh­ta­jalle tai asian­tun­ti­jasta esihen­ki­löksi siirty­välle sekä esimies­työtä tekeville oman osaamisen kehit­tä­misen avuksi. Kaikille työyh­teisön ja organi­saation kehit­tä­mi­sestä sekä oman työnsä ja itsensä kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille sekä rekry­toin­ti­pro­sessiin osallistuville.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät valmen­tavan ja kestävän johta­misen tunnus­piirteet ja henki­löstön tavoit­teel­lisen työsken­telyn edelly­tykset työyh­teisön toimin­nassa. Osaat kannustaa ja motivoida henki­löstöä kohti yhteisiä päämääriä hyödyn­tä­mällä valmen­tavaa johta­mis­tyyliä. Tunnistat onnis­tuneen muutoksen edelly­tykset ja muuttuneen toimin­taym­pä­ristön asettamat haasteet henki­lös­tölle. Osaat hahmottaa esimies­vies­tintään vaikut­tavia tekijöitä esimiehen, työyh­teisön ja organi­saation tasoilla. Opit sellaisia viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­tapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään.

Vastuul­lisuus ja kestävä kehitys osana yrityksen toimintaa, kilpai­lu­kykyä ja tulevaisuutta

Energia­murros ja biotalous 2 op
Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritys­toi­mintaa 2 op
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 3 op

Näkökulmia biota­louteen 2 op
Kiertotalous.nyt 2 op

Kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden tavoitteet ovat kiinteä osa yritysten toimintaa, kilpai­lu­kykyä ja tulevai­suutta. Nämä tavoitteet haastavat jo nyt jokaisen yrityksen kehit­tämään liike­toi­min­taansa. Yrityksen kestävään kehitykseen kuuluvat talou­del­linen-, sosiaa­linen- ja ympäris­tö­vastuu. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa tarkas­tellaan ratkai­su­kes­kei­sesti energia­mur­roksen tarjoamia mahdol­li­suuksia biota­lous­a­lalle sekä sukel­letaan yritys­vastuun uusiin tuuliin yritys­vas­tuulain ja CSDR eli Corporate Sustai­na­bility Reporting Direc­tiven osalta.

Kenelle
Kaikille kestävän kehityksen ja kierto­ta­louden liike­toi­min­ta­mal­leista ja tulevai­suuden mahdol­li­suuk­sista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Ymmärrät energia­mur­roksen käsitteen ja sen taustalla vaikut­tavia yhteis­kun­nal­lisia mekanismeja, sekä tunnistat energian ja energia­mur­roksen merki­tyksen osana biota­loutta. Opit analy­soimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodos­tamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpi-teille. Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyn­tä­misen yritys­toi­min­nassa. Osaat uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmas­to­vai­ku­tusten arviointiin, kestävien toimen­pi­teiden toteut­ta­miseen ja ilmas­to­myön­teisen toimin­ta­kult­tuurin edistämiseen.

Kestävä kehitys haltuun

Kiertotalous.nyt 3 op
Näkökulmia biota­louteen 2 op
Uusiu­tuvan energian lähteet 5 op
Kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­nossa 2 op
Pienta­lojen lämmi­ty­se­nergian tehok­kuus­rat­kaisut 2 op
Kotita­louden energia­sääs­tö­toimet 2 op

Kierto­talous on noussut maail­man­laa­jui­seksi megat­ren­diksi, joka koskettaa sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimintaa. Osaamis­ko­ko­nai­suu­dessa paneu­dutaan kestävän kehityksen periaat­teisiin, bio- ja kierto­ta­louden toimin­ta­mal­leihin sekä uusiu­tuvan energian lähteisiin.

Kenelle
Biota­lou­desta, metsä­tie­teistä, kestä­västä kehityk­sestä, kierto­ta­lou­desta ja alan opinnoista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Tiedät, mitä kierto­talous tarkoittaa ja ymmärrät sen perus­pe­ri­aatteet. Osaat keinot, joilla kierto­ta­loutta voidaan edistää. Osaat biota­lous­kä­sitteen ja sen osa-alueet, biota­louden raaka-aineet ja perus­pro­sessit sekä biota­louden globaalin merki­tyksen maapal­lolle. Tiedät erilaiset uusiu­tuvat energia­lähteet ja niiden käytön sekä tunnet pienkiin­teis­töjen lämmitysjärjestelmäratkaisut.

Ikäosaava yritys

Ikäys­tä­väl­linen yritys 5 op
Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen 5 op
Kilpai­lu­kykyä 50 + markki­noilla 5 op

Useat yritykset eri palve­lua­loilla ovat onnis­tuneet paran­tamaan liike­toi­min­taansa huomioi­malla paremmin yli 50-vuotiaiden asiak­kaiden tarpeet. Ikäih­miset ovat tulevai­suu­dessa kulut­tajan roolin lisäksi myös monella muulla tavalla mukana markki­noilla ja talou­dessa. He voivat olla työnte­ki­jöinä, yrittäjinä, tuote­ke­hit­te­li­jöinä tai konsult­teina. Ikäjoh­ta­minen ei ole vain ikään­ty­neiden johta­mista, vaan eri-ikäisten johtamista.

Kenelle
Opinnot tukevat monen­laisia työteh­täviä. Ne sopivat kaikille ikäosaa­mi­sesta kiinnos­tu­neille ja kaikille, jotka haluavat kehittää johta­mis­tai­tojaan. Ikämo­ni­nai­suuden johta­minen opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa.

Opintojen jälkeen
Osaat soveltaa ikäys­tä­väl­lisen yrityksen kriteerejä oman yrityksen/työpaikan ikäys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mi­sessä. Tunnistat ikään­ty­neiden asiak­kaiden tarpeita yrityksen kehit­tä­misen perustana ja ymmärrät palve­lu­muo­toilun lähtö­kohdat. Osaat jäsentää ikämo­ni­nai­suuden johta­misen perus­teita, tarpeita, edelly­tyksiä ja mahdol­li­suuksia organi­saa­tiossaan sekä toteuttaa ikämo­ni­nai­suuden johta­misen käytännön toimen­pi­teitä. Kehität omaa ja yrityksen toimintaa ikäys­tä­väl­lisen yrityksen kriteerien avulla sekä suunnit­telet ja toteutat muutoksia oman yrityksesi tai työpaikkasi toimin­nassa kohti ikäys­tä­väl­li­syyttä. Tiedät ja ymmärrät erityi­sesti 50+ asiakas­mark­ki­noilla käytettyjä liike­toi­min­ta­malleja ja kehit­tä­mis­keinoja, joilla yritys voi paremmin palvella 50+ asiakkaitaan.

Visuaa­linen viestintä

Adobe Photoshop, graafisen suunnit­telun välineenä 3 op
Julkaisun taitto Adobe Indesign CC 3 op
Valokuvia känny­källä perusteet 1 op
Valokuvia känny­källä maise­ma­kuvaus 1 op
WordPress-julkai­su­jär­jes­telmä 3 op
Typografia 2 op


Visuaa­lisuus on iso osa markki­nointia ja visuaa­linen sisältö on tehokkain tapa saada yrityksen viesti perille. Visuaa­lisen viestinnän tarkoitus on luoda mieli­kuvaa yrityk­sestä sekä sen tuotteista tai palveluista. 

Kenelle
Koulutus on suunnattu henki­löille, jotka ovat kiinnos­tu­neita visuaa­li­sesta suunnit­te­lusta tai haluavat perustaa verkko­sivut itselleen tai yritykselleen.

Opintojen jälkeen
Osaat soveltaa väreihin ja sommit­teluun liittyviä ilmiöitä suunnit­te­lussa, hallitset typogra­fisia kontrasteja ja tunnet taitto­ty­po­grafian käsit­teitä ja sääntöjä. Osaat käyttää eri piirus­tus­työ­kaluja, muotoja ja teksti­työ­kalua monipuo­li­sesti, Pystyt suunnit­te­lemaan yksin­ker­taisia kuvituksia ja ymmärrät tiedon visua­li­soinnin merki­tyksen ja tavoitteet.